Jun 282017
 
 June 28, 2017  Ganesha Slokas No Responses »
॥ ஸித்தி வினாயகஸ்தோத்ரம் ॥

ஜயோऽஸ்து தே க³ணபதே தே³ஹி மே விபுலாம் மதிம் ।
ஸ்தவனம் தே ஸதா³ கர்தும் ஸ்பூ²ர்தி யச்ச²மமானிஶம் ॥ 1॥ப்ரபு⁴ம் மங்க³லமூர்திம் த்வாம் சந்த்³ரேந்த்³ராவபி த்⁴யாயத: ।
யஜதஸ்த்வாம் விஷ்ணுஶிவௌ த்⁴யாயதஶ்சாவ்யயம் ஸதா³ ॥ 2॥

வினாயகம் ச ப்ராஹுஸ்த்வாம் க³ஜாஸ்யம் ஶுப⁴தா³யகம் ।
த்வன்நாம்னா விலயம் யாந்தி தோ³ஷா: கலிமலாந்தக ॥ 3॥

த்வத்பதா³ப்³ஜாங்கிதஶ்சாஹம் நமாமி சரணௌ தவ ।
தே³வேஶஸ்த்வம் சைகத³ந்தோ மத்³விஜ்ஞப்திம் ஶ்ருʼணு ப்ரபோ⁴ ॥ 4॥

குரு த்வம் மயி வாத்ஸல்யம் ரக்ஷ மாம் ஸகலானிவ ।
விக்⁴னேப்⁴யோ ரக்ஷ மாம் நித்யம் குரு மே சாகி²லா: க்ரியா: ॥ 5॥

கௌ³ரிஸுதஸ்த்வம் க³ணேஶ: ஶ்ரூʼணு விஜ்ஞாபனம் மம ।
த்வத்பாத³யோரனன்யார்தீ² யாசே ஸர்வார்த² ரக்ஷணம் ॥ 6॥

த்வமேவ மாதா ச பிதா தே³வஸ்த்வம் ச மமாவ்யய: ।
அனாத²னாத²ஸ்த்வம் தே³ஹி விபோ⁴ மே வாஞ்சி²தம் ப²லம் ॥ 7॥

லம்போ³த³ரஸ்வம் க³ஜாஸ்யோ விபு:⁴ ஸித்³தி⁴வினாயக: ।
ஹேரம்ப:³ ஶிவபுத்ரஸ்த்வம் விக்⁴னேஶோऽனாத²பா³ந்த⁴வ: ॥ 8॥

நாகா³னனோ ப⁴க்தபாலோ வரத³ஸ்த்வம் த³யாம் குரு ।
ஸிந்தூ³ரவர்ண: பரஶுஹஸ்தஸ்த்வம் விக்⁴னனாஶக: ॥ 9॥

விஶ்வாஸ்யம் மங்க³லாதீ⁴ஶம் விக்⁴னேஶம் பரஶூத⁴ரம் ।
து³ரிதாரிம் தீ³னப³ந்தூ⁴ம் ஸர்வேஶம் த்வாம் ஜனா ஜகு:³ ॥ 10॥

நமாமி விக்⁴னஹர்தாரம் வந்தே³ ஶ்ரீப்ரமதா²தி⁴பம் ।
நமாமி ஏகத³ந்தம் ச தீ³னப³ந்தூ⁴ நமாம்யஹம் ॥ 11॥

நமனம் ஶம்பு⁴தனயம் நமனம் கருணாலயம் ।
நமஸ்தேऽஸ்து க³ணேஶாய ஸ்வாமினே ச நமோऽஸ்து தே ॥ 12॥

நமோऽஸ்து தே³வராஜாய வந்தே³ கௌ³ரீஸுதம் புன: ।
நமாமி சரணௌ ப⁴க்த்யா பா⁴லசந்த்³ரக³ணேஶயோ: ॥ 13॥

நைவாஸ்த்யாஶா ச மச்சித்தே த்வத்³ப⁴க்தேஸ்தவனஸ்யச ।
ப⁴வேத்யேவ து மச்சித்தே ஹ்யாஶா ச தவ த³ர்ஶனே ॥ 14॥

அஜ்ஞானஶ்சைவ மூடோ⁴ऽஹம் த்⁴யாயாமி சரணௌ தவ ।
த³ர்ஶனம் தே³ஹி மே ஶீக்⁴ரம் ஜக³தீ³ஶ க்ருʼபாம் குரு ॥ 15॥

பா³லகஶ்சாஹமல்பஜ்ஞ: ஸர்வேஷாமஸி சேஶ்வர: ।
பாலக: ஸர்வப⁴க்தாநாம் ப⁴வஸி த்வம் க³ஜானன ॥ 16॥

த³ரித்³ரோऽஹம் பா⁴க்³யஹீன: மச்சித்தம் தேऽஸ்து பாத³யோ: ।
ஶரண்யம் மாமனன்யம் தே க்ருʼபாலோ தே³ஹி த³ர்ஶனம் ॥ 17॥

இத³ம் க³ணபதேஸ்தோத்ரம் ய: படே²த்ஸுஸமாஹித: ।
க³ணேஶக்ருʼபயா ஜ்ஞானஸித்⁴தி⁴ம் ஸ லப⁴தே த⁴னம் ॥ 18॥

படே²த்³ய: ஸித்³தி⁴த³ம் ஸ்தோத்ரம் தே³வம் ஸம்பூஜ்ய ப⁴க்திமான் ।
கதா³பி பா³த்⁴யதே பூ⁴தப்ரேதாதீ³நாம் ந பீட³யா ॥ 19॥

படி²த்வா ஸ்தௌதி ய: ஸ்தோத்ரமித³ம் ஸித்³தி⁴வினாயகம் ।
ஷண்மாஸை: ஸித்³தி⁴மாப்னோதி ந ப⁴வேத³ன்ருʼதம் வச:
க³ணேஶசரணௌ நத்வா ப்³ரூதே ப⁴க்தோ தி³வாகர: ॥ 20॥

இதி ஶ்ரீ ஸித்³தி⁴வினாயக ஸ்தோத்ரம் ।
Jun 282017
 
 June 28, 2017  Ganesha Slokas No Responses »
॥Siddhivinayaka stotram॥

jayo'stu te gaṇapate dehi me vipulāṃ matim ।
stavanam te sadā kartuṃ sphūrti yacchamamāniśam ॥ 1॥prabhuṃ maṃgalamūrtiṃ tvāṃ candrendrāvapi dhyāyataḥ ।
yajatastvāṃ viṣṇuśivau dhyāyataścāvyayaṃ sadā ॥ 2॥

vināyakaṃ ca prāhustvāṃ gajāsyaṃ śubhadāyakam ।
tvannāmnā vilayaṃ yānti doṣāḥ kalimalāntaka ॥ 3॥

tvatpadābjāṅkitaścāhaṃ namāmi caraṇau tava ।
deveśastvaṃ caikadanto madvijñaptiṃ śṛṇu prabho ॥ 4॥

kuru tvaṃ mayi vātsalyaṃ rakṣa māṃ sakalāniva ।
vighnebhyo rakṣa māṃ nityaṃ kuru me cākhilāḥ kriyāḥ ॥ 5॥

gaurisutastvaṃ gaṇeśaḥ śṝṇu vijñāpanaṃ mama ।
tvatpādayorananyārthī yāce sarvārtha rakṣaṇam ॥ 6॥

tvameva mātā ca pitā devastvaṃ ca mamāvyayaḥ ।
anāthanāthastvaṃ dehi vibho me vāṃchitaṃ phalam ॥ 7॥

lambodarasvam gajāsyo vibhuḥ siddhivināyakaḥ ।
herambaḥ śivaputrastvaṃ vighneśo'nāthabāṃdhavaḥ ॥ 8॥

nāgānano bhaktapālo varadastvaṃ dayāṃ kuru ।
sindūravarṇaḥ paraśuhastastvaṃ vighnanāśakaḥ ॥ 9॥

viśvāsyaṃ maṅgalādhīśaṃ vighneśaṃ paraśūdharam ।
duritāriṃ dīnabandhūṃ sarveśaṃ tvāṃ janā jaguḥ ॥ 10॥

namāmi vighnahartāraṃ vande śrīpramathādhipam ।
namāmi ekadantaṃ ca dīnabandhū namāmyaham ॥ 11॥

namanaṃ śambhutanayaṃ namanaṃ karuṇālayam ।
namaste'stu gaṇeśāya svāmine ca namo'stu te ॥ 12॥

namo'stu devarājāya vande gaurīsutaṃ punaḥ ।
namāmi caraṇau bhaktyā bhālacandragaṇeśayoḥ ॥ 13॥

naivāstyāśā ca maccitte tvadbhaktestavanasyaca ।
bhavetyeva tu maccitte hyāśā ca tava darśane ॥ 14॥

ajñānaścaiva mūḍho'haṃ dhyāyāmi caraṇau tava ।
darśanaṃ dehi me śīghraṃ jagadīśa kṛpāṃ kuru ॥ 15॥

bālakaścāhamalpajñaḥ sarveṣāmasi ceśvaraḥ ।
pālakaḥ sarvabhaktānāṃ bhavasi tvaṃ gajānana ॥ 16॥

daridro'haṃ bhāgyahīnaḥ maccittaṃ te'stu pādayoḥ ।
śaraṇyaṃ māmananyaṃ te kṛpālo dehi darśanam ॥ 17॥

idaṃ gaṇapatestotraṃ yaḥ paṭhetsusamāhitaḥ ।
gaṇeśakṛpayā jñānasidhdhiṃ sa labhate dhanam ॥ 18॥

paṭhedyaḥ siddhidaṃ stotraṃ devaṃ sampūjya bhaktimān ।
kadāpi bādhyate bhūtapretādīnāṃ na pīḍayā ॥ 19॥

paṭhitvā stauti yaḥ stotramidaṃ siddhivināyakam ।
ṣaṇmāsaiḥ siddhimāpnoti na bhavedanṛtaṃ vacaḥ
gaṇeśacaraṇau natvā brūte bhakto divākaraḥ ॥ 20॥

iti śrī siddhivināyaka stotram ।
Jun 282017
 
 June 28, 2017  Ganesha Slokas No Responses »
॥ श्रीसिद्धिविनायकस्तोत्रम् ॥

जयोऽस्तु ते गणपते देहि मे विपुलां मतिम् ।
स्तवनम् ते सदा कर्तुं स्फूर्ति यच्छममानिशम् ॥ १॥प्रभुं मंगलमूर्तिं त्वां चन्द्रेन्द्रावपि ध्यायतः ।
यजतस्त्वां विष्णुशिवौ ध्यायतश्चाव्ययं सदा ॥ २॥

विनायकं च प्राहुस्त्वां गजास्यं शुभदायकम् ।
त्वन्नाम्ना विलयं यान्ति दोषाः कलिमलान्तक ॥ ३॥

त्वत्पदाब्जाङ्कितश्चाहं नमामि चरणौ तव ।
देवेशस्त्वं चैकदन्तो मद्विज्ञप्तिं शृणु प्रभो ॥ ४॥

कुरु त्वं मयि वात्सल्यं रक्ष मां सकलानिव ।
विघ्नेभ्यो रक्ष मां नित्यं कुरु मे चाखिलाः क्रियाः ॥ ५॥

गौरिसुतस्त्वं गणेशः शॄणु विज्ञापनं मम ।
त्वत्पादयोरनन्यार्थी याचे सर्वार्थ रक्षणम् ॥ ६॥

त्वमेव माता च पिता देवस्त्वं च ममाव्ययः ।
अनाथनाथस्त्वं देहि विभो मे वांछितं फलम् ॥ ७॥

लम्बोदरस्वम् गजास्यो विभुः सिद्धिविनायकः ।
हेरम्बः शिवपुत्रस्त्वं विघ्नेशोऽनाथबांधवः ॥ ८॥

नागाननो भक्तपालो वरदस्त्वं दयां कुरु ।
सिन्दूरवर्णः परशुहस्तस्त्वं विघ्ननाशकः ॥ ९॥

विश्वास्यं मङ्गलाधीशं विघ्नेशं परशूधरम् ।
दुरितारिं दीनबन्धूं सर्वेशं त्वां जना जगुः ॥ १०॥

नमामि विघ्नहर्तारं वन्दे श्रीप्रमथाधिपम् ।
नमामि एकदन्तं च दीनबन्धू नमाम्यहम् ॥ ११॥

नमनं शम्भुतनयं नमनं करुणालयम् ।
नमस्तेऽस्तु गणेशाय स्वामिने च नमोऽस्तु ते ॥ १२॥

नमोऽस्तु देवराजाय वन्दे गौरीसुतं पुनः ।
नमामि चरणौ भक्त्या भालचन्द्रगणेशयोः ॥ १३॥

नैवास्त्याशा च मच्चित्ते त्वद्भक्तेस्तवनस्यच ।
भवेत्येव तु मच्चित्ते ह्याशा च तव दर्शने ॥ १४॥

अज्ञानश्चैव मूढोऽहं ध्यायामि चरणौ तव ।
दर्शनं देहि मे शीघ्रं जगदीश कृपां कुरु ॥ १५॥

बालकश्चाहमल्पज्ञः सर्वेषामसि चेश्वरः ।
पालकः सर्वभक्तानां भवसि त्वं गजानन ॥ १६॥

दरिद्रोऽहं भाग्यहीनः मच्चित्तं तेऽस्तु पादयोः ।
शरण्यं मामनन्यं ते कृपालो देहि दर्शनम् ॥ १७॥

इदं गणपतेस्तोत्रं यः पठेत्सुसमाहितः ।
गणेशकृपया ज्ञानसिध्धिं स लभते धनम् ॥ १८॥

पठेद्यः सिद्धिदं स्तोत्रं देवं सम्पूज्य भक्तिमान् ।
कदापि बाध्यते भूतप्रेतादीनां न पीडया ॥ १९॥

पठित्वा स्तौति यः स्तोत्रमिदं सिद्धिविनायकम् ।
षण्मासैः सिद्धिमाप्नोति न भवेदनृतं वचः
गणेशचरणौ नत्वा ब्रूते भक्तो दिवाकरः ॥ २०॥

      इति श्री सिद्धिविनायक स्तोत्रम् ।
Jun 282017
 
 June 28, 2017  Ganesha Slokas No Responses »

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः ॥ 1 ॥

धूम्र केतुः गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः ।
वक्रतुण्ड श्शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः ॥ 2 ॥

षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणु यादपि ।
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
सङ्ग्रामे सर्व कार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 3 ॥

Jun 282017
 
 June 28, 2017  Ganesha Slokas No Responses »

விக்னேஷ்வர ஷோடஷநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸுமுகஷ்ச ஏக தந்தஷ்ச கபிலோ கஜகர்ணகஃ |
லம்போதரஷ்ச விகடோ விக்னராஜோ கணாதிபஃ || 1 ||
தூம்ர கேதுஃ கணாத்யக்ஷோ பாலசம்த்ரோ கஜானனஃ |
வக்ரதும்ட ஷாஷூர்பகர்ணோ ஹேரம்பஃ ஸ்கம்தபூர்வஜஃ || 2 ||
ஷோடஷைதானி நாமானி யஃ படேத் ஷ்றுணு யாதபி |
வித்யாரம்பே விவாஹே ச ப்ரவேஶே னிர்கமே ததா |
ஸம்க்ராமே ஸர்வ கார்யேஷு விக்னஸ்தஸ்ய ன ஜாயதே || 3 ||

Jun 272017
 
॥ கணேஶாஷ்டகம் ॥

யதோऽனந்தஶக்தேரனந்தாஶ்ச ஜீவா
யதோ நிர்கு³ணாத³ப்ரமேயா கு³ணாஸ்தே ।
யதோ பா⁴தி ஸர்வம் த்ரிதா⁴ பே⁴த³பி⁴ன்னம்
ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 1॥

யதஶ்சாவிராஸீஜ்ஜக³த்ஸர்வமேத-
த்ததா²ப்³ஜாஸனோ விஶ்வகோ³ விஶ்வகோ³ப்தா ।
ததே²ந்த்³ராத³யோ தே³வஸங்கா⁴ மனுஷ்யா:
ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 2॥

யதோ வஹ்னிபா⁴னூ ப⁴வோ பூ⁴ர்ஜலம் ச
யத: ஸாக³ராஶ்சந்த்³ரமா வ்யோம வாயு: ।
யத: ஸ்தா²வரா ஜங்க³மா வ்ருʼக்ஷஸங்கா⁴-
ஸ்ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 3॥

யதோ தா³னவா கின்னரா யக்ஷஸங்கா⁴
யதஶ்சாரணா வாரணா ஶ்வாபதா³ஶ்ச ।
யத: பக்ஷிகீடா யதோ வீருத⁴ஶ்ச
ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 4॥

யதோ பு³த்³தி⁴ரஜ்ஞானனாஶோ முமுக்ஷோ:
யத: ஸம்பதோ³ ப⁴க்தஸந்தோஷிகா: ஸ்யு: ।
யதோ விக்⁴னனாஶோ யத: கார்யஸித்³தி:⁴
ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 5॥

யத: புத்ரஸம்பத்³யதோ வாஞ்சி²தார்தோ²
யதோऽப⁴க்தவிக்⁴னாஸ்ததா²னேகரூபா: ।
யத: ஶோகமோஹௌ யத: காம ஏவ
ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 6॥

யதோऽனந்தஶக்தி: ஸ ஶேஷோ ப³பூ⁴வ
த⁴ராதா⁴ரணேऽனேகரூபே ச ஶக்த: ।
யதோऽனேகதா⁴ ஸ்வர்க³லோகா ஹி நானா
ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 7॥

யதோ வேத³வாசோ விகுண்டா² மனோபி:⁴
ஸதா³ நேதி நேதீதி யத்தா க்³ருʼணந்தி ।
பரப்³ரஹ்மரூபம் சிதா³னந்த³பூ⁴தம்
ஸதா³ தம் க³ணேஶம் நமாமோ ப⁴ஜாம: ॥ 8॥

ப²லஶ்ருதி: ।
புனரூசே க³ணாதீ⁴ஶ: ஸ்தோத்ரமேதத்படே²ன்னர: ।
த்ரிஸந்த்⁴யம் த்ரிதி³னம் தஸ்ய ஸர்வகார்யம் ப⁴விஷ்யதி ॥ 9॥

யோ ஜபேத³ஷ்டதி³வஸம் ஶ்லோகாஷ்டகமித³ம் ஶுப⁴ம் ।
அஷ்டவாரம் சதுர்த்²யாம் து ஸோऽஷ்டஸித்³தீ⁴ரவாப்னுயாத் ॥ 10॥

ய: படே²ன்மாஸமாத்ரம் து த³ஶவாரம் தி³னே தி³னே ।
ஸ மோசயேத்³ப³ந்த⁴க³தம் ராஜவத்⁴யம் ந ஸம்ஶய:  ॥ 11॥

வித்³யாகாமோ லபே⁴த்³வித்³யாம் புத்ரார்தீ² புத்ரமாப்னுயாத் ।
வாஞ்சி²தான் லப⁴தே ஸர்வானேகவிம்ஶதிவாரத: ॥ 12॥

யோ ஜபேத்பரயா ப⁴க்த்யா க³ஜானனபதோ³ நர: ।
ஏவமுக்த்வா ததோ தே³வஶ்சாந்தர்தா⁴னம் க³த: ப்ரபு:⁴ ॥ 13॥
Jun 272017
 
॥ गणेशाष्टकम् ॥

यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा
यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते ।
यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ १॥

यतश्चाविरासीज्जगत्सर्वमेत-
त्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता ।
तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ २॥

यतो वह्निभानू भवो भूर्जलं च
यतः सागराश्चन्द्रमा व्योम वायुः ।
यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा-
स्सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ ३॥

यतो दानवा किन्नरा यक्षसङ्घा
यतश्चारणा वारणा श्वापदाश्च ।
यतः पक्षिकीटा यतो वीरुधश्च
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ ४॥

यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोः
यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः ।
यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ ५॥

यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो
यतोऽभक्तविघ्नास्तथानेकरूपाः ।
यतः शोकमोहौ यतः काम एव
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ ६॥

यतोऽनन्तशक्तिः स शेषो बभूव
धराधारणेऽनेकरूपे च शक्तः ।
यतोऽनेकधा स्वर्गलोका हि नाना
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ ७॥

यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः
सदा नेति नेतीति यत्ता गृणन्ति ।
परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ ८॥

फलश्रुतिः ।
पुनरूचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः ।
त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति ॥ ९॥

यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् ।
अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धीरवाप्नुयात् ॥ १०॥

यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने ।
स मोचयेद्बन्धगतं राजवध्यं न संशयः  ॥ ११॥

विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् ।
वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः ॥ १२॥

यो जपेत्परया भक्त्या गजाननपदो नरः ।
एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभुः ॥ १३॥
Jun 272017
 

Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva,
Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe,
Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 1

Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha,
Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha,
Thandendradhayo Deva Sanga Manushya,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 2

Yatho Vahni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha,
Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu,
Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha,
Sada Tham Ganesham Namamo Bhajama 3

Yatho Dhanava, Kinnara Yaksha Sangha,
Yatha Scharana Varana Swapadascha,
Yatha Pakshi Keeta Yatho Veerudasha,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 4

Yatho Budhir Ajnananaso Mumukshor,
Yatha Sampadho Bhaktha Santhoshika Syu,
Yatho Vigna Naso, Yatha Karya Sidhi,
Sada Tham Ganesham Namamo Bhajama 5

Yatha Puthra Sampadhyatho, Vanchithartho,
Yatho Abhakthi Vignasthadha Anekaroopa,
Yatho Soka Mohaou Yatha Kama Eva,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 6

Yatho Anantha Shakthi Sasesho Bhabhoova,
Dharadhararenakaroope Cha Shaktha,
Yatho Anekadha Swargalolka Hi Nana,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 7

Yatha Veda Vacho Vikunta Manobhi,
Sada Nethinetheeti Yatha Gunanthi,
Para Brahma Roopam Chidananda Bhootham,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 8

Phala Sruthi

Punarooche Ganadheesa Stotramedath Paden Nara,
Trisandhyam Tridinam Thasya Sarva Karyam Bhavishyathi. 9

Yo Japeth Ashtadivasam Sloskashtakamidham Shubham,
Ashta Varam Chathurthyanthu So Ashta Sidheravapnuyath. 10

Sa Paden Masa Mathram Thu, Dasa Varam Dine Dine,
Sa Mochayed Bandhagatham Raja Vadhyam Na Samsaya 11

Vidhya Kamo Labed Vidhyam, Puthrarthi Puthramapnuyath,
Vanchithaan Labhathe Sarvan, Ekavimsathi Varatha 12

Yo Japed Paraya Bhakthya Gajanana Paro Nara,
Evamukthwa Thatho Devaschanthrdhanam Gatha Prabhu 13

Jun 242017
 
 June 24, 2017  Ganesha Slokas No Responses »

Sree vighnESvara ShODaSanaama stOtram
sumukhaScaikadaMtaSca kapilO gajakarNakaH |
laMbOdaraSca vikaTO vighnaraajO gaNaadhipaH || 1 ||

dhoomra kEtuH gaNaadhyakShO phaalacaMdrO gajaananaH |
vakratuMDa SSoorpakarNO hEraMbaH skaMdapoorvajaH || 2 ||

ShODaSaitaani naamaani yaH paThEt SRuNu yaadapi |
vidyaaraMbhE vivaahE ca pravESE nirgamE tathaa |
saMgraamE sarva kaaryEShu vighnastasya na jaayatE || 3 ||

Jun 242017
 
 June 24, 2017  Ganesha Slokas No Responses »
मूषिकवाहन मोदकहस्त

चामरकर्ण विलम्बितसूत्र ।

वामनरूप महेस्वरपुत्र

विघ्नविनायक पाद नमस्ते ॥


மூஷிகவாகன மோதக ஹஸ்த

சாமரகர்ண விளம்பிதசூத்ர

வாமனரூப மகேஷ்வர புத்ர

விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே


Mooshika-Vaahana Modaka-Hasta

Caamara-Karnna Vilambita-Suutra |

Vaamana-Ruupa Mahesvara-Putra

Vighna-Vinaayaka Paada Namaste ||