Sep 292017
 
 September 29, 2017  Ashtakam, Shiva No Responses »

This hymn is about Jambunatha as Shiva is known at Jambukeswaram or Thiruvanaikaval in Trichy. Jambukeswarar Koil at Thiruvanaikaval is a well-known Shiva temple in Trichy. The temple was built by Kochengat Cholan, a Chola King who later became one of the 63 Nayanmars. This temple which is around 2000 years old is situated near Srirangam. Thiruvanaikaval is one of the Panchabhoota Sthalams comprising of five Shiva Temples of Tamil Nadu representing the five natural elements. To read more about the temple click here

    । śrī śrīdharaveṅkaṭeśāryeṇa viracitam ।
kaścana jagatāṃ hetuḥ kapardakandalitakumudajīvātuḥ ।
jayati jñānamahīndurjanmamṛtiklāṃtiharadayābinduḥ ॥ 1॥

śritabhṛtibhaddhapatākaḥ kalitotpalavananavamadodrekaḥ ।
akhilāṇḍamāturekaḥ sukhayatvasmāṃstapaḥparīpākaḥ ॥ 2॥

ஜம்புநாதாஷ்டகம் in Tamil

जम्बुनाताष्टकम् in Devanagari

kaścana kāruṇyajharaḥ kamalākucakalaśakaṣaṇaniśitaśaraḥ ।
śrīmān damitatripuraḥ śritajaṃbhūparisaraścakāstu puraḥ ॥ 3॥

śamitasmaradavavisaraśśakrādyāśāsyasevanāvasaraḥ ।
karivanaghanabhāgyabharo giratu malaṃ mama manassaraśśapharaḥ ॥ 4॥

gṛhiṇīkṛtavaikuṇṭhaṃ gehitajaṃbhūmahīruḍupakaṇṭham ।
divyaṃ kimapyakuṇṭhaṃ tejaḥ stādasmadavanasotkaṇṭham ॥ 5॥

kṛtaśamanadarpaharaṇaṃ kṛtaketaraphaṇiticārirathacaraṇam ।
śakrādiśritacaraṇaṃ śaraṇaṃ jaṃbhūdrumāṃtikābharaṇam ॥ 6॥

karuṇārasavāridhaye karavāṇi namaḥ praṇamrasuravidhaye ।
jagadānandadhunidhaye jaṃbhūtarumūlanilayasannidhaye ॥ 7॥

kaścana śaśicūḍhālaṃ kaṇṭhekālaṃ dayaughamutkūlam ।
śritajaṃbhūtarumūlaṃ śikṣitakālaṃ bhaje jaganmūlam ॥ 8॥

       ॥ jaṃbhunāthāṣṭakaṃ saṃpūrṇam ॥
Sep 292017
 
 September 29, 2017  Ashtakam, Shiva No Responses »

This hymn is about Jambunatha as Shiva is known at Jambukeswaram or Thiruvanaikaval in Trichy. Jambukeswarar Koil at Thiruvanaikaval is a well-known Shiva temple in Trichy. The temple was built by Kochengat Cholan, a Chola King who later became one of the 63 Nayanmars. This temple which is around 2000 years old is situated near Srirangam. Thiruvanaikaval is one of the Panchabhoota Sthalams comprising of five Shiva Temples of Tamil Nadu representing the five natural elements. To read more about the temple click here

    । ஶ்ரீ ஶ்ரீத⁴ரவேங்கடேஶார்யேண விரசிதம் ।
கஶ்சந ஜக³தாம் ஹேது: கபர்த³கந்த³லிதகுமுத³ஜீவாது: ।
ஜயதி ஜ்ஞாநமஹீந்து³ர்ஜந்மம்ருʼதிக்லாந்திஹரத³யாபி³ந்து:³ ॥ 1॥

ஶ்ரிதப்⁴ருʼதிப⁴த்³த⁴பதாக: கலிதோத்பலவநநவமதோ³த்³ரேக: ।
அகி²லாண்ட³மாதுரேக: ஸுக²யத்வஸ்மாம்ஸ்தப:பரீபாக: ॥ 2॥

Jambunathaashtakam in Latin Script

जम्बुनाताष्टकम् in Devanagari

கஶ்சந காருண்யஜ²ர: கமலாகுசகலஶகஷணநிஶிதஶர: ।
ஶ்ரீமாந் த³மிதத்ரிபுர: ஶ்ரிதஜம்பூ⁴பரிஸரஶ்சகாஸ்து புர: ॥ 3॥

ஶமிதஸ்மரத³வவிஸரஶ்ஶக்ராத்³யாஶாஸ்யஸேவநாவஸர: ।
கரிவநக⁴நபா⁴க்³யப⁴ரோ கி³ரது மலம் மம மநஸ்ஸரஶ்ஶப²ர: ॥ 4॥

க்³ருʼஹிணீக்ருʼதவைகுண்ட²ம் கே³ஹிதஜம்பூ⁴மஹீருடு³பகண்ட²ம் ।
தி³வ்யம் கிமப்யகுண்ட²ம் தேஜ: ஸ்தாத³ஸ்மத³வநஸோத்கண்ட²ம் ॥ 5॥

க்ருʼதஶமநத³ர்பஹரணம் க்ருʼதகேதரப²ணிதிசாரிரத²சரணம் ।
ஶக்ராதி³ஶ்ரிதசரணம் ஶரணம் ஜம்பூ⁴த்³ருமாந்திகாப⁴ரணம் ॥ 6॥

கருணாரஸவாரித⁴யே கரவாணி நம: ப்ரணம்ரஸுரவித⁴யே ।
ஜக³தா³நந்த³து⁴நித⁴யே ஜம்பூ⁴தருமூலநிலயஸந்நித⁴யே ॥ 7॥

கஶ்சந ஶஶிசூடா⁴லம் கண்டே²காலம் த³யௌக⁴முத்கூலம் ।
ஶ்ரிதஜம்பூ⁴தருமூலம் ஶிக்ஷிதகாலம் ப⁴ஜே ஜக³ந்மூலம் ॥ 8॥

       ॥ ஜம்பு⁴நாதா²ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥
Sep 292017
 
 September 29, 2017  Ashtakam, Shiva No Responses »

This hymn is about Jambunatha as Shiva is known at Jambukeswaram or Thiruvanaikaval in Trichy. Jambukeswarar Koil at Thiruvanaikaval is a well-known Shiva temple in Trichy. The temple was built by Kochengat Cholan, a Chola King who later became one of the 63 Nayanmars. This temple which is around 2000 years old is situated near Srirangam. Thiruvanaikaval is one of the Panchabhoota Sthalams comprising of five Shiva Temples of Tamil Nadu representing the five natural elements. To read more about the temple click here

श्री श्रीधरवेङ्कटेशार्येण विरचितम् ।
कश्चन जगतां हेतुः कपर्दकन्दलितकुमुदजीवातुः ।
जयति ज्ञानमहीन्दुर्जन्ममृतिक्लांतिहरदयाबिन्दुः ॥ १॥

श्रितभृतिभद्धपताकः कलितोत्पलवननवमदोद्रेकः ।
अखिलाण्डमातुरेकः सुखयत्वस्मांस्तपःपरीपाकः ॥ २॥

Jambunathaashtakam in Latin Script

ஜம்புநாதாஷ்டகம் in Tamil

 

कश्चन कारुण्यझरः कमलाकुचकलशकषणनिशितशरः ।
श्रीमान् दमितत्रिपुरः श्रितजंभूपरिसरश्चकास्तु पुरः ॥ ३॥

शमितस्मरदवविसरश्शक्राद्याशास्यसेवनावसरः ।
करिवनघनभाग्यभरो गिरतु मलं मम मनस्सरश्शफरः ॥ ४॥

गृहिणीकृतवैकुण्ठं गेहितजंभूमहीरुडुपकण्ठम् ।
दिव्यं किमप्यकुण्ठं तेजः स्तादस्मदवनसोत्कण्ठम् ॥ ५॥

कृतशमनदर्पहरणं कृतकेतरफणितिचारिरथचरणम् ।
शक्रादिश्रितचरणं शरणं जंभूद्रुमांतिकाभरणम् ॥ ६॥

करुणारसवारिधये करवाणि नमः प्रणम्रसुरविधये ।
जगदानन्दधुनिधये जंभूतरुमूलनिलयसन्निधये ॥ ७॥

कश्चन शशिचूढालं कण्ठेकालं दयौघमुत्कूलम् ।
श्रितजंभूतरुमूलं शिक्षितकालं भजे जगन्मूलम् ॥ ८॥

       ॥ जंभुनाथाष्टकं संपूर्णम् ॥
Sep 292017
 
 September 29, 2017  Shiva No Responses »
śrīgaṇeśāya namaḥ ॥

oṅkārajaparatānāmoṅkārārthaṃ mudā vivṛṇvānam ।
ojaḥpradaṃ natebhyastamahaṃ praṇamāmi cadramaulīśam ॥ 1॥

namrasurāsuranikaraṃ nalināhaṅkārahāripadayugalam ।
namadiṣṭadānadhīraṃ satataṃ praṇamāmi candramaulīśam ॥ 2॥

சந்த்ரமௌலீஶஸ்தோத்ரம் in tamil

चन्द्रमौलीशस्तोत्रम् in Devanagari

 
mananādyatpadayoḥ khalu mahatīṃ siddhiṃ javātprapadyante ।
mandetaralakṣmīpradamaniśaṃ praṇamāmi cadramaulīśam ॥ 3॥

śitikaṇṭhamindudinakaraśucilocanamambujākṣavidhisevyam ।
natamatidānadhurīṇaṃ satataṃ praṇamāmi cadramaulīśam ॥ 4॥

vāco vinivartate yasmādaprāpya saha hṛdaiveti ।
gīyante śrutitatibhistamahaṃ praṇamāmi cadramaulīśam ॥ 5॥

yacchanti yatpadāmbujabhaktāḥ kutukātsvabhaktebhyaḥ ।
sarvānapi puruṣārthāṃstamahaṃ praṇamāmi cadramaulīśam ॥ 6॥

pañcākṣaramanuvarṇairādau kḷptāṃ stutiṃ paṭhannenām ।
prāpya dṛḍhāṃ śivabhaktiṃ bhuktvā bhogā~llabheta muktimapi ॥ 7॥

iti cadramaulīśastotraṃ sampūrṇam ॥
Sep 292017
 
 September 29, 2017  Shiva No Responses »
॥ சந்த்³ரமௌலீஶஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

ஓங்காரஜபரதாநாமோங்காரார்த²ம் முதா³ விவ்ருʼண்வாநம் ।
ஓஜ:ப்ரத³ம் நதேப்⁴யஸ்தமஹம் ப்ரணமாமி சத்³ரமௌலீஶம் ॥ 1॥

நம்ரஸுராஸுரநிகரம் நலிநாஹங்காரஹாரிபத³யுக³லம் ।
நமதி³ஷ்டதா³நதீ⁴ரம் ஸததம் ப்ரணமாமி சந்த்³ரமௌலீஶம் ॥ 2॥

Chandramoulishastotram in Latin Script

चन्द्रमौलीशस्तोत्रम् in Devanagari

மநநாத்³யத்பத³யோ: க²லு மஹதீம் ஸித்³தி⁴ம் ஜவாத்ப்ரபத்³யந்தே ।
மந்தே³தரலக்ஷ்மீப்ரத³மநிஶம் ப்ரணமாமி சத்³ரமௌலீஶம் ॥ 3॥

ஶிதிகண்ட²மிந்து³தி³நகரஶுசிலோசநமம்பு³ஜாக்ஷவிதி⁴ஸேவ்யம் ।
நதமதிதா³நது⁴ரீணம் ஸததம் ப்ரணமாமி சத்³ரமௌலீஶம் ॥ 4॥

வாசோ விநிவர்ததே யஸ்மாத³ப்ராப்ய ஸஹ ஹ்ருʼதை³வேதி ।
கீ³யந்தே ஶ்ருதிததிபி⁴ஸ்தமஹம் ப்ரணமாமி சத்³ரமௌலீஶம் ॥ 5॥

யச்ச²ந்தி யத்பதா³ம்பு³ஜப⁴க்தா: குதுகாத்ஸ்வப⁴க்தேப்⁴ய: ।
ஸர்வாநபி புருஷார்தா²ம்ஸ்தமஹம் ப்ரணமாமி சத்³ரமௌலீஶம் ॥ 6॥

பஞ்சாக்ஷரமநுவர்ணைராதௌ³ க்லுʼப்தாம் ஸ்துதிம் பட²ந்நேநாம் ।
ப்ராப்ய த்³ருʼடா⁴ம் ஶிவப⁴க்திம் பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ँல்லபே⁴த முக்திமபி ॥ 7॥

இதி சத்³ரமௌலீஶஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥
Sep 292017
 
 September 29, 2017  Shiva No Responses »
श्रीगणेशाय नमः ॥

ओङ्कारजपरतानामोङ्कारार्थं मुदा विवृण्वानम् ।
ओजःप्रदं नतेभ्यस्तमहं प्रणमामि चद्रमौलीशम् ॥ १॥

नम्रसुरासुरनिकरं नलिनाहङ्कारहारिपदयुगलम् ।
नमदिष्टदानधीरं सततं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम् ॥ २॥

சந்த்ரமௌலீஶஸ்தோத்ரம் in tamil

Chandramoulishastotram in Latin Script

 

मननाद्यत्पदयोः खलु महतीं सिद्धिं जवात्प्रपद्यन्ते ।
मन्देतरलक्ष्मीप्रदमनिशं प्रणमामि चद्रमौलीशम् ॥ ३॥

शितिकण्ठमिन्दुदिनकरशुचिलोचनमम्बुजाक्षविधिसेव्यम् ।
नतमतिदानधुरीणं सततं प्रणमामि चद्रमौलीशम् ॥ ४॥

वाचो विनिवर्तते यस्मादप्राप्य सह हृदैवेति ।
गीयन्ते श्रुतिततिभिस्तमहं प्रणमामि चद्रमौलीशम् ॥ ५॥

यच्छन्ति यत्पदाम्बुजभक्ताः कुतुकात्स्वभक्तेभ्यः ।
सर्वानपि पुरुषार्थांस्तमहं प्रणमामि चद्रमौलीशम् ॥ ६॥

पञ्चाक्षरमनुवर्णैरादौ कॢप्तां स्तुतिं पठन्नेनाम् ।
प्राप्य दृढां शिवभक्तिं भुक्त्वा भोगाँल्लभेत मुक्तिमपि ॥ ७॥

इति चद्रमौलीशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥
Jun 282017
 
 June 28, 2017  Ashtakam, Shiva No Responses »
॥ श्रीरुद्राष्टकम् ॥

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ॥ १॥निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् ।
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् ॥ २॥

तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीरम् ।
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा ॥ ३॥

चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ।
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ ४॥

प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् ।
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् ॥ ५॥

कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ।
चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६॥

न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ।
न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् ॥ ७॥

न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम् ।
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥ ८॥

रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ।
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥

॥  इति श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम् ॥
Jun 272017
 
 June 27, 2017  Ashtakam, Shiva No Responses »

னமாமீஶ மீஶான னிர்வாணரூபம் விபும் வ்யாபகம் ப்ரஹ்மவேத ஸ்வரூபம் |
னிஜம் னிர்குணம் னிர்விகல்பம் னிரீஹம் சதாகாஶ மாகாஶவாஸம் பஜேஹம் ||

னிராகார மோம்கார மூலம் துரீயம் கிரிஜ்ஞான கோதீத மீஶம் கிரீஶம் |
கராளம் மஹாகாலகாலம் க்றுபாலம் குணாகார ஸம்ஸாரஸாரம் னதோ ஹம் ||

துஷாராத்ரி ஸம்காஶ கௌரம் கம்பீரம் மனோபூதகோடி ப்ரபா ஶ்ரீஶரீரம் |
ஸ்புரன்மௌளிகல்லோலினீ சாருகாம்கம் லஸ்த்பாலபாலேம்து பூஷம் மஹேஶம் ||

சலத்கும்டலம் ப்ரூ ஸுனேத்ரம் விஶாலம் ப்ரஸன்னானனம் னீலகம்டம் தயாளும் |
ம்றுகாதீஶ சர்மாம்பரம் மும்டமாலம் ப்ரியம் ஶம்கரம் ஸர்வனாதம் பஜாமி ||

ப்ரசம்டம் ப்ரக்றுஷ்டம் ப்ரகல்பம் பரேஶம் அகம்டம் அஜம் பானுகோடி ப்ரகாஶம் |
த்ரயீ ஶூல னிர்மூலனம் ஶூலபாணிம் பஜேஹம் பவானீபதிம் பாவகம்யம் ||

களாதீத கள்யாண கல்பாம்தரீ ஸதா ஸஜ்ஜனானம்ததாதா புராரீ |
சிதானம்த ஸம்தோஹ மோஹாபகாரீ ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபோ மன்மதாரீ ||

ன யாவத் உமானாத பாதாரவிம்தம் பஜம்தீஹ லோகே பரே வா னாராணாம் |
ன தாவத்ஸுகம் ஶாம்தி ஸம்தாபனாஶம் ப்ரஸீத ப்ரபோ ஸர்வபூதாதிவாஸ ||

னஜானாமி யோகம் ஜபம் னைவ பூஜாம் னதோ ஹம் ஸதா ஸர்வதா தேவ துப்யம் |
ஜராஜன்ம துஃகௌகதாதப்யமானம் ப்ரபோபாஹி அபன்னமீஶ ப்ரஸீத! ||

 

Jun 272017
 
 June 27, 2017  Ashtakam, Shiva No Responses »

Namameesha Meeshana Nirvana Roopam
Vibhum Vyapakam Brahma veda swaroopam
Nijam Nirgunam Nirvikalpma Nireeham
Chid Akasha Akasha Vasam Bhajeham …||1||

Nirakara Omkara Moolam Thureeyam
Giraajnana Gotheetha Meesham Gireesham
Karalam Maha Kala Kalam Kripalam
Gunakara Samsara Param Nathoham….||2||

Thusharadri Sankasha Gauram Gabheeram
Mano bhootha koti prabha sree sareeram
Sphuran mouli kallolinee charuganga
Prasadbhala balendu kante bhujanga….||3||

Chalat Kundalam Bhroosu Netram Vishalam
Prasannanam Neelakantam Dayalam
Mrigadheesha Charmambaram Munta malam
Priyam Sankaram Sarva Nadham Bhajami…..||4||

Prachandam prakrishtam pragalbham paresham
Akhandam ajam bhanu koti prakasham
Trayah shoola nirmoolanam shoola panim
Bhajeham Bhavanee pathim Bhava gamyam…..||5||

Kala theetha Kalyana Kalpantha Karee
Sada sajjanananda datha puraree
Chidananda Sandhoha moha apaharee
Praseeda Praseeda Prabho Manmadharee….||6||

Na yavad uma natha padaravindam
Bhajantheeha loke Pare va Naranam
Na thavat sukham santhi santhapa nasam
Praseeda prabho sarva bhoothadivasam…..||7||

Na janami yogam japam naiva poojam
Nathoham sada Sarvada sambhu thubhyam
Jara janma dukhau dhatha thapya manam
Prabho pahi apanna mameesha sambho…..||8||

Jun 272017
 
॥ வைத்யனாதாஷ்டகம் ॥

ஶ்ரீராமஸௌமித்ரிஜடாயுவேத³ ஷடா³னனாதி³த்ய குஜார்சிதாய ।
ஶ்ரீனீலகண்டா²ய த³யாமயாய ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம:ஶிவாய ॥ 1॥

 

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ।
ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ॥

க³ங்கா³ப்ரவாஹேந்து³ ஜடாத⁴ராய த்ரிலோசனாய ஸ்மர காலஹந்த்ரே ।
ஸமஸ்த தே³வைரபி⁴பூஜிதாய ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய  நம: ஶிவாய ॥ 2॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

ப⁴க்த:ப்ரியாய த்ரிபுராந்தகாய பினாகினே து³ஷ்டஹராய நித்யம் ।
ப்ரத்யக்ஷலீலாய மனுஷ்யலோகே ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம: ஶிவாய ॥ 3॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

ப்ரபூ⁴தவாதாதி³ ஸமஸ்தரோக³ ப்ரனாஶகர்த்ரே முனிவந்தி³தாய ।
ப்ரபா⁴கரேந்த்³வக்³னி விலோசனாய ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம: ஶிவாய ॥ 4॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

வாக் ஶ்ரோத்ர நேத்ராங்க்⁴ரி விஹீனஜந்தோ: வாக்ஶ்ரோத்ரனேத்ராங்க்⁴ரிஸுக²ப்ரதா³ய ।
குஷ்டா²தி³ஸர்வோன்னதரோக³ஹந்த்ரே ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம: ஶிவாய ॥ 5॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

வேதா³ந்தவேத்³யாய ஜக³ன்மயாய யோகீ³ஶ்வரத்³யேய பதா³ம்பு³ஜாய ।
த்ரிமூர்திரூபாய ஸஹஸ்ரநாம்னே ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம: ஶிவாய ॥ 6॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

ஸ்வதீர்த²ம்ருʼத்³ப⁴ஸ்மப்⁴ருʼதாங்க³பா⁴ஜாம் பிஶாசது:³கா²ர்திப⁴யாபஹாய ।
ஆத்மஸ்வரூபாய ஶரீரபா⁴ஜாம் ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம: ஶிவாய ॥ 7॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

ஶ்ரீனீலகண்டா²ய வ்ருʼஷத்⁴வஜாய ஸ்ரக்க³ந்த⁴ ப⁴ஸ்மாத்³யபி⁴ஶோபி⁴தாய ।
ஸுபுத்ரதா³ராதி³ ஸுபா⁴க்³யதா³ய ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம: ஶிவாய ॥ 8॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

வாலாம்பி³கேஶ வைத்³யேஶ ப⁴வரோக³ஹரேதி ச ।
ஜபேன்நாமத்ரயம் நித்யம் மஹாரோக³னிவாரணம் ॥ 9॥

ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ ....

   ॥ இதி ஶ்ரீ வைத்³யனாதா²ஷ்டகம் ॥