Jul 282014
 

தமிழில் லலிதா பஞ்சரத்னம 

देवनागरी में लालिता पञ्चरत्नम् 

 

prātaḥ smarāmi lalitāvadanāravindaṃ
bimbādharaṃ pṛthulamauktikaśobhināsam
ākarṇadīrghanayanaṃ maṇikuṇḍalāḍhyaṃ
mandasmitaṃ mṛgamadojjvalaphāladeśam 1

 

prātarbhajāmi lalitābhujakalpavallīṃ
raktāṅgulīyalasadaṅgulipallavāḍhyām
māṇikyahemavalayāṅgadaśobhamānāṃ
puṇḍrekṣucāpakusumeṣusṛṇīrdadhānām 2

prātarnamāmi lalitācaraṇāravindaṃ
bhakteṣṭadānanirataṃ bhavasindhupotam
padmāsanādisuranāyakapūjanīyaṃ
padmāṅkuśadhvajasudarśanalāñchanāḍhyam 3

prātaḥ stuve paraśivāṃ lalitāṃ bhavānīṃ
trayyantavedyavibhavāṃ karuṇānavadyām
viśvasya sṛṣṭivilayasthitihetubhūtāṃ
vidyeśvarīṃ nigamavāṅmanasātidūrām 4

prātarvadāmi lalite tava puṇyanāma
kāmeśvarīti kamaleti maheśvarīti
śrīśāmbhavīti jagatāṃ jananī pareti
vāgdevateti vacasā tripureśvarīti 5

yaḥ ślokapañcakamidaṃ lalitāmbikāyāḥ
saubhāgyadaṃ sulalitaṃ paṭhati prabhāte
tasmai dadāti lalitā jhaṭiti prasannā
vidyāṃ śriyaṃ vimalasaukhyamanantakīrtim 6

iti śrīlalitāpañcaratnam

 

Jul 282014
 

தமிழில் லலிதா பஞ்சரத்னம 

Sri Lalitha Pancharatnam in Latin Script


प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं
बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् ।
आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं
मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् ॥१॥

प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं
रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् ।
माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां
पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषुसृणीर्दधानाम् ॥२॥

प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं
भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् ।
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं
पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् ॥३॥

प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं
त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम् ।
विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां
विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूराम् ॥४॥

प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम
कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति ।
श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति
वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥५॥

यः श्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते ।
तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना
विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम् ॥६॥

॥इति श्रीललितापञ्चरत्नम्॥

 

Jul 272014
 

Sri Lalitha Pancharatnam in Latin Script

देवनागरी में लालिता पञ्चरत्नम् 

ப்ராதஃ ஸ்மராமி லலிதாவதநாரவிந்தம்
பிம்பாதரம் ப்ருதுலமௌக்திகசோபிநாஸம்
ஆகர்ணதீர்கநயநம் மணிகுண்டலாட்யம்
மந்தஸ்மிதம் ம்ருகமதோஜ்ஜ்வலபாலதேசம் ௧


ப்ராதர்பஜாமி லலிதாபுஜகல்பவல்லீம்
ரக்தாங்குலீயலஸதங்குலிபல்லவாட்யாம்
மாணிக்யஹேமவலயாங்கதசோபமாநாம்
புண்ட்ரேக்ஷுசாபகுஸுமேஷுஸ்ருணீர்ததாநாம் ௨

ப்ராதர்நமாமி லலிதாசரணாரவிந்தம்
பக்தேஷ்டதாநநிரதம் பவஸிந்துபோதம்
பத்மாஸநாதிஸுரநாயகபூஜநீயம்
பத்மாங்குசத்வஜஸுதர்சநலாஞ்சநாட்யம் ௩

ப்ராதஃ ஸ்துவே பரசிவாம் லலிதாம் பவாநீம்
த்ரய்யந்தவேத்யவிபவாம் கருணாநவத்யாம்
விச்வஸ்ய ஸ்ருஷ்டிவிலயஸ்திதிஹேதுபூதாம்
வித்யேச்வரீம் நிகமவாங்மநஸாதிதூராம் ௪

ப்ராதர்வதாமி லலிதே தவ புண்யநாம
காமேச்வரீதி கமலேதி மஹேச்வரீதி
ஸ்ரீசாம்பவீதி ஜகதாம் ஜநநீ பரேதி
வாக்தேவதேதி வசஸா த்ரிபுரேச்வரீதி ௫

யஃ ச்லோகபஞ்சகமிதம் லலிதாம்பிகாயாஃ
ஸௌபாக்யதம் ஸுலலிதம் படதி ப்ரபாதே
தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜடிதி ப்ரஸன்னா
வித்யாம் ச்ரியம் விமலஸௌக்யமனந்தகீர்திம் ௬

இதி ஸ்ரீலலிதாபஞ்சரத்நம்