Mar 152014
 

குறள் வெண்பா

துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம், துன்பம் போம்,
நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக் கதித்து ஓங்கும்,
நிஷ்டையுங் கைகூடும்,
நிமலர் அருள் கந்தர் சஷ்டி கவசந் தனை.

காப்பு

அமரர் இடர்தீர அமரம் புரிந்த
குமரன் அடி நெஞ்சே குறி.

நூல்

சஷ்ட்டியை நோக்க சரவணபவனார்
சிஷ்ட்டருக் குதவும்செங்கதிர் வேலோன்
பாதமிரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை
கீதம் பாட கிண்கிணி யாட
மையல் நடஞ்செய்யும் மயில்வாகனனார்

கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென்று வந்து
வர வர வேலா யுதனார் வருக
வருக வருக மயிலோன் வருக
இந்திர முதலா எண்திசை போற்ற
மந்திர வடிவேல் வருக வருக

வாசவன் மருகா வருக வருக
நேசக் குறமகள் நினைவோன் வருக
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக
நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக

சரஹணபவனார் சடுதியில் வருக
ரஹண பவச ரரரர ரரர
ரிஹண பவச ரிரிரிரி ரிரிரி
விணபவ சரஹண வீரா நமோ நம
நிபவ சரஹண நிறநிற நிறென

வசர ஹணப வருக வருக
அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா வருக
என்னை ஆளும் இளையோன் கையில்
பன்னிரண்டா யுதம் பாச அங்குசமும்
பரந்த விழிகள் பன்னிரண்டிலங்க

விரைந்தெனைக் காக்க வேலோன்வருக
ஐயும் கிலியும் அடைவுடன்செளவும்
உய்யொளி செளவும் உயிர் ஐயும் கிலியும்
கிலியும் செளவும் கிளரொளி ஐயும்
நிலை பெற் றென்முன் நித்தம் ஒளிரும்

சண்முகம் நீயும் தணியொளி யொவ்வும்
குண்டலி யாம் சிவ குகன்தினம் வருக
ஆறுமுகமும் அணிமுடி ஆறும்
நீறிடு நெற்றியும் நீண்ட புருவமும்
பன்னிரு கண்ணும் பவளச் செவ்வாயும்

நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்
ஈராறு செவியில் இலகு குண்டலமும்
ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில்
பல் பூஷணமும் பதக்கமும் தரித்து
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும்

முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும்
செப்பழகுடைய திருவயிறு உந்தியும்
துவண்ட மருங்கில் சுடரொளிப் பட்டும்
நவரத்தினம் பதித்த நற்சீராவும்
இருதொடை அழகும் இணைமுழந்தாளும்

திருவடி யதனில் சிலம்பொலி முழங்க
செககண செககண செககண செகண
மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொகென
நகநக நகநக நகநக நகென
டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண

ரரரர ரரரர ரரரர ரரர
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி
டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு
டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து மயிலோன் விந்து

முந்து முந்து முருகவேள் முந்து
என்றனை யாளும் ஏரகச் செல்வ
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந்து தவும்
லாலா லாலா லாலா வேசமும்
லீலா லீலா லீலா வினோதனென்று

உன்திரு வடியை உருதி யென்றெண்ணும்
என்தலை வைத்துன் இணையடி காக்க
என் உயிர்க் குயிராம் இறைவன் காக்க
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க

பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்க
கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்க
விதிசெவி யிரண்டும் வேலவர் காக்க
நாசிகளிரண்டும் நல்வேல் காக்க
பேசிய வாய்தனைப் பெருவேல் காக்க

முப்பத் திருபல் முனைவேல் காக்க
செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க
கன்னமிரண்டும் கதிர்வேல் காக்க
என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல் காக்க
மார்பை இரத்ன வடிவேல் காக்க

சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க
வடிவே லிருதோள் வளம்பெறக் காக்க
பிடரிக ளிரண்டும் பெருவேல் காக்க
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க
பழுபதி னாறும் பருவேல் காக்க

வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க
சிற்றிடை அழகுறச் செவ்வேல் காக்க
நாண் ஆம் கயிற்றை நல்வேல் காக்க
ஆண்பெண்குறிகளை அயில்வேல் காக்க
பிட்ட மிரண்டும் பெருவேல் காக்க

வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்க
பணைத்தொடை யிரண்டும் பருவேல் காக்க
கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க
ஐவிரல் அடியிணை அருள்வேல் காக்க
கைக ளிரண்டும் கருணைவேல் காக்க

முன்கையிரண்டும் முரண்வேல் காக்க
பின்கையிரண்டும் பின்னவள் இருக்க
நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணை ஆக
நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்க
முப்பால் நாடியை முனை வேல் காக்க

எப்பொழுதும் எனை எதிர்வேல் காக்க
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்
கடுகவே வந்து கனக வேல் காக்க
வரும் பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்க
அறையிருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க

ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க
தாமதம் நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க
காக்க காக்க கனகவேல் காக்க
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க
தாக்கத் தாக்கத் தடையறத் தாக்க

பார்க்கப் பார்க்கப் பாவம் பொடிபட
பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகல
வல்ல பூதம் வலாஷ்டிகப் பேய்கள்
அல்லற் படுத்தும் அடங்கா முனியும்
பிள்ளைகள் தின்னும் புழக்கடை முனியும்

கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும் குறளைப் பேய்களும்
பெண்களைத் தொடரும் பிரமராட்சதரும்
அடியனைக் கண்டால் அலறிக்கலங்கிட
இரிசிக் காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்
எல்லினும் இருட்டினும் எதிர்படும் அண்ணரும்

கனபூசை கொள்ளும் காளியோடனே வரும்
விட்டாங் காரரும் மிகுபல பேய்களும்
தண்டியக் காரரும் சண்டாளர்களும்
என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந்தோடிட
ஆனை அடியினில் அரும்பாவைகளும்

பூனை மயிரும் பிள்ளைகள் என்பும்
நகமும் மயிரும் நீண்முடி மண்டையும்
பாவைகளுடனே பலகலசத்துடன்
மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்
ஒட்டியச் செருக்கும் ஒட்டியப் பாவையும்

காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்
ஓதும் அஞ்சனமும் ஒருவழிப் போக்கும்
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட
மாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட
கால தூதாள் எனைக்கண்டாற் கலங்கிட

அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட
வாய்விட்டலறி மதிகெட்டோட
படியினில் முட்ட பாசக்க யிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டு
கட்டி உருட்டு கால்கை முறிய

கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டு
முட்டு முட்டு முழிகள் பிதுங்கிட
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக
சொக்கு சொக்குச் சூர்ப்பகைச் சொக்கு
குத்து குத்து கூர்வடி வேலால்

பற்று பற்று பகலவன் தணலெரி
தணலெரி தணலெரி தணலது வாக
விடு விடு வேலை வெருண்டது வோட
புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்
எலியும் கரடியும் இனித்தொடர்ந் தோட

தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான்
கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதினில் இறங்க
ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும்
வாதம் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்

சூலைசயங் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் பிருதி
பக்கப் பிளவை படர் தொடை வாழை
கடுவன் படுவன் கைத்தாள் சிலந்தி
பற்குத்து அரணை பருஅரை யாப்பும்

எல்லாப் பிணியும் எந்தனைக் கண்டால்
நில்லா தோட நீ எனக் கருள்வாய்
ஈரேழ் உலகமும் எனக்கு உறவாக
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா
மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்

உன்னைத் துதிக்க உன் திருநாமம்
சரஹண பவனே சைலொளி பவனே
திரிபுர பவனே திகழொளி பவனே
பரிபுர பவனே பவம்ஒளி பவனே
அரிதிரு மருகா அமரா பதியைக்

காத்துத் தேவர்கள் கடுஞ்சிறை விடுத்தாய்
கந்தா குகனே கதிர்வேலவனே
கார்த்திகை மைந்தா கடம்பா கடம்பனே
இடும்பனை ஏற்ற இனியவேல் முருகா
தணிகா சலனே சங்கரன் புதல்வா

கதிர்கா மத்துறை கதிர்வேல் முருகா
பழநிப் பதிவாழ் பால குமாரா
ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய வேலா
செந்தின்மா மலையுறும் செங்கல்வராயா
சமரா புரிவாழ் சண்முகத் தரசே

காரார் குழலாள் கலைமகள் நன்றாய்
என்நா இருக்க யான் உனைப் பாட
எனைத்தொடர்ந் திருக்கும் எந்தை முருகனைப்
பாடினேன் ஆடினேன் பரவசமாக
ஆடினேன் நாடினேன் ஆவினன் பூதியை

நேச முடன்யான் நெற்றியில் அணியப்
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி
உன்பதம் பெறவே உன்னருளாக
அன்புடன் இரக்ஷி அன்னமுஞ் சொன்னமும்
மெத்த மெத் தாக வேலா யுதனார்

சித்திபெற் றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்

வாழ்க வாழ்க வாரணத்துவசம்
வாழ்க வாழ்க என் வறுமைகள் நீங்க
எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள்
எத்தனை யடியேன் எத்தனை செய்தால்
பெற்றவன் நீ குரு பொறுப்பது உன் கடன்

பெற்றவள்குறமகள் பெற்றவளாமே
பிள்ளையென் றன்பாய் பிரிய மளித்து
மைந்தனென் மீது உன் மனமகிழ்ந் தருளித்
தஞ்சமென் றடியார் தழைத்திட அருள் செய்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

பாலன் தேவ ராயன் பகர்ந்ததைக்
காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும்
ஆசா ரத்துடன் அங்கந் துலக்கி
நேச முடன்ஒரு நினைவது வாகி
கந்தர் சஷ்டிக் கவசம் இதனைச்

சிந்தை கலங்காது தியானிப்பவர்கள்
ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டு
ஓதியே செபித்து உகந்து நீறணிய
அஷ்டதிக் குள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்த்
திசைமன்ன ரெண்மர் செயலது அருளுவர்

மாற்றல ரெல்லாம் வந்து வணங்குவர்
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை யளித்திடும்
நவமத னெனவும் நல்லெழில் பெறுவர்
எந்த நாளுமீ ரெட்டா வாழ்வர்
கந்தர்கை வேலாம் கவசத் தடியை

வழியாற் காண மெய்யாய் விளங்கும்
விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்
பொல்லா தவரைப் பொடிப் பொடி யாக்கும்
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்தடி

அறிந்தென துள்ளம் அஷ்டலட் சுமிகளில்
வீரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாகச்
சூரபத்மாவைத் துணித்தகை யதனால்
இருபத் தேழ்வர்க்கு உவந்தமு தளித்த
குருபரன் பழநிக் குன்றினி லிருக்கும்

சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றி
எனைத்தடுத் தாட்கொள என்றன துள்ளம்
மேவிய வடிவுறும் வேலவ போற்றி
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி

திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி
இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றி
கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி
வெட்சி புனையும் வேளே போற்றி
உயர்கிரி கனக சபைக்கு ஓரரசே

மயில்நட மிடுவோய் மலர் அடி சரணம்
சரணம் சரணம் சரஹண பவ ஓம்
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்.

ஸ்ரீ கந்தர் சஷ்டி கவசம் முற்றிற்று.

Mar 152014
 

Click here for the Tamil Script

kaliyugath dheyvamE kandhanukku mooththOnE
mooshiga vAgananE moolap poruLOnE
Skandhaguru kavasaththai kalidhOsham neengidavE
thiruvadiyin thiruvaruLAl seppugiREn kAththaruLvAi
siththi vinAyaga jayamaruL pOtrugiREn

siRpara gaNapadhE naRkadhiyum thandharuLvAi
gaNapadhi thALiNaiyaik karuththinil vaiththittEn
achcham theerththu ennai rakshiththiduveerE.

SkandhA saraNam SkandhA saraNam
saravaNabava gugA saraNam saraNam

gurugugA saraNam guruparA saraNam
saraNam adaindhittEn kandhA saraNam
thanaith thAnaRindhu nAn thanmayamAgidavE
Skandhagiri gurunAdhA thandhiduveer gnAnamumE
thaththagiri gurunAdhA vandhiduveer vandhiduveer

avadhoodha sathguruvAi ANdavanE vandhiduveer
anburuvAi vandhennai AtkoNda guruparanE
aRam poruL inbam veedumE thandharuLvAi
thandhiduvAi varamadhanai SkandhagurunAdhA
shaNmugA saraNam saraNam Skandha gurO

kAththiduvAi kAththiduvAi Skandhaguru nAdhA
pOtriduvEn pOtriduvEn buvanaguru naadhA
pOtri pOtri SkandhA pOtri
pOtri pOtri murugA pOtri
aRumugA pOtri arutpadham aruLvAi

thagappan SwAmiyE en idhayaththuL thangiduvAi
SwAmi malaidhanil sonnadhanaich solliduvAi
sivaguru nAdhA seppiduvAi praNavamadhai
agakkaN thiRakka aruLvAi ubadhEsam
thikkelAm vendru thiruchchendhil amarndhOnE

ARumuga SwAmi unnai arutjOdhiyAik kANa
agaththuLLE kumarA nee anbu mayamAi varuvAi
amarath thanmaiyinai anukgiragiththiduvAyE
vEludaik kumarA nee viththaiyum thandharuLvAi
vEl koNdu vandhiduvAi kAlanai virattidavE

dhEvaraik kAththa thiruchchendhil ANdavanE
thirumurugan pooNdiyilE thivya jOdhiyAna kandhA
paranj jOdhiyum kAtti paripoorNamAkkiduvAi
thirumalai murugA nee thidagnAnam aruL purivAi
selvamuththuk kumarA mummalam agatriduvAi

adimudi yaRiyavoNA aNNA malaiyOnE
aruNAsalak kumarA aruNagirikku aruLiyavA
thirupparangirik kuganE theerththiduvAi vinai muzhudhum
thiruththaNi vElmurugA dheeranAi AkkiduvAi
ettukkudik kumarA Evalpilli sooniyaththai

pagaivar soodhuvAdhugaLai vElkoNdu virattiduvAi
ellAp payangaLum enakkuk kidaiththidavE
engum niRaindha kandhA eNkaN murugA nee
ennuL aRivAi nee uLLoLiyAi vandharuLvAi
thiruppOroor mAmurugA thiruvadiyE saraNamaiyA

aRivoLiyAi vandhu nee agakkaNNaith thiRandhiduvAi
thiruchchendhoor shaNmuganE jagadhguruviR karuLiyavA
jagadhgurO sivakumarA siththamalam agatriduvAi
sengOttu vElavanE sivAnupoodhi thArum
sikkal singArA jeevanaich sivanAkkiduvAi

kundrakkudik kumarA guruguganAi vandhidappA
kumaragirip perumAnE manaththaiyum mAiththiduveer
pachchaimalai murugA ichchaiyaik kaLaindhidappA
pavazhamalai ANdavanE pAvangaLaip pOkkidappA
virAlimalai shaNmuganE viraivil nee vandhidappA

vayaloor kumAragurO gnAnavaramenak karuLveerE
veNNaimalai murugA meyveettaith thandhiduveer
kadhirgAma vElavanE manamAyai agatriduvAi
kAndha malaik kumarA karuththuL vandhiduveer
mayilaththu murugA nee manaththagaththuL vandhiduveer

kanjamalai siththagurO kaNNoLiyAi vandhiduveer
kumaramalai gurunAdhA kavalaiyelAm pOkkiduveer
vaLLimalai vElmurugA vElkoNdu vandhiduveer
vadapazhani ANdavanE valvinaigaL pOkkiduveer
Ezhumalai ANdavanE eththikkum kAththiduveer

Ezhmai agatrik kandhA emabayam pOkkiduveer
asaiyAdha nenjaththil aRivAga nee aruLvAi
aRupadaik kumarA mayilERi vandhiduvAi
paNivadhE paNiyendru paNiththanai nee enakku
paNindhEn kandhA unpAdham paNindhuvappEn

arutperunj jOdhiyE anbenak karuLvAyE
padarndha anbinai nee parapbirammam endranaiyE
ulagengum uLLadhu oruporuL anbEdhAn
uLLuyirAgi iruppadhum anbenbAi
anbE kumaran anbE Skandhan

anbE Om ennum aruLmandhiram endrAi
anbai uLLaththilE asaiyAdhu amarththidumOr
sakdhiyaith thandhu thaduththAt koNdidavum
varuvAi anbanAi vandharuL SkandhagurO
yAvarkkum iniyan nee yAvarkkum eLiyan nee

yAvarkkum valiyan nee yAvarkkum AnOi nee
unakkoru kOyilai en agaththuLLE punaivEnE
sivasakdhik kumarA saraNam saraNam aiyA
abAyam thavirththuth thaduththAt koNdaruLvAi
nizhalveyil neerneruppu maNkAtru vAnadhilum

pagaimaiyai agatri abayamaLiththiduveer
uNarvilE ondri ennai nirmalamAkkiduvAi
yAnena thatra meynj gnAnam tharuLvAi nee
mukthikku viththAna murugA kandhA
sadhurmaRai pOtrum shaNmuga nAdhA

Agamam Eththum ambikai pudhalvA
Ezhaiyaik kAkka nee vElEndhi vandhiduvAi
thAyAith thandhaiyAi murugA thakkaNam nee varuvAi
sakdhiyum sivanumAich sadudhiyil nee varuvAi
paramporuLAna bAlanE SkandhagurO

AdhimoolamE aruvAi uruvAi nee
adiyanaik kAththida aRivAi vandharuLvAi
uLLoLiyAi murugA udanE nee vA vA vA
thEvAdhi thEvA sivagurO vA vA vA
vElAyudhaththudan kumarA viraivil nee vandhidappA

kANpana yAvumAik kaNkaNda theyvamAi
vEdhach chudarAi meykaNda theyvamE
miththaiyAm ivvulagai miththaiyendru aRindhidachchey
abayam abayam kandhA abayam endru alaRugindrEn
amaidhiyai vENdi aRumugavA vAvendrEn

unthuNai vENdinEn umaiyavaL kumarA kEL
achcham agatriduvAi amaidhiyaith thandhiduvAi
vENdiyadhu unaruLE aruLvadhu un kadanEyAm
un aruLAlE unthAL vaNangittEn
attamA siththigaLai adiyanukku aruLidappA

ajabai vazhiyilE asaiyAmal iruththividu
siththargaL pOtridum gnAnasiththiyum thandhuvidu
sivAnandhath thEnil thiLaiththidavE seydhuvidu
aruL oLik kAtchiyai agaththuLE kAttividu
aRivai aRindhidum avvaruLaiyum nee thandhuvidu

anukgiragiththiduvAi AdhigurunAdhA kEL
Skandhaguru nAdhA Skandhaguru nAdhA
thaththuvam maRandhu thannaiyum nAn maRandhu
nalladhum kettadhum nAn enbadhum maRandhu
pAva puNNiyaththOdu paralOkam maRandhidachchey

aruL veLivittu ivanai agalAdhu iruththiduvAi
adimaiyaik kAththiduvAi ARumugak kandhagurO
siththiyilE periya gnAnasiththi nee aruLa
seekkiramE varuvAi sivAnandham tharuvAi
sivAnandham thandharuLi sivasiththar AkkiduvAi

sivanaip pOl ennaich seydhiduvadhu un kadanE
sivasadh gurunAdhA sivasadh gurunAdhA
Skandha gurunAdhA kadhaRugiREn kEttiduvAi
thALinaip pidiththEn thandhidu varam enakku
thiruvarut sakdhiyaith thandhAt koNdiduvAi

sathrup pagaivargaLai shaNmugA ozhiththittu
kizhakkuth thisaiyilirundhu krupAgarA kAppAtrum
thenkizhakkuth thisaiyilirundhu theenapandhO kAppAtrum
thendhisaiyilum ennaith thiruvaruLAl kAppAtrum
thenmERkilum ennaith thiRanvElAl kAppAtrum

mERkuth thikkil ennai mAlmarugA rakshippAi
vadamERkilum ennai mayilOnE rakshippAi
vadakkil ennaik kAppAtra vandhiduveer sadhguruvAi
vadakizhakkil enakkAga mayilmeedhu varuveerE
paththuth thikkuth dhORum enai paRandhuvandhu rakshippAi

en sigaiyaiyum sirasinaiyum sivagurO rakshippAi
netriyum puruvamum ninadharuL kAkkattum
puruvangaLukkidaiyE purushOththaman kAkkattum
kaNgaL iraNdaiyum kandhavEl kAkkattum
nAsigaL iraNdaiyum nallavEl kAkkattum

sevigaL iraNdaiyum sEvaRkodi kAkkattum
kannangaL iraNdaiyum kAngEyan kAkkattum
uthattinaiyum thAn umAsudhan kAkkattum
nAkkai nan murugan nayamudan kAkkattum
paRgaLaik kandhan balamkoNdu kAkkattum

kazhuththaik kandhan kaigaLAl kAkkattum
thOLgaL iraNdaiyum thooya vEl kAkkattum
kaigaL viralgaLaik kArththigEyan kAkkattum
mArbaiyum vayitraiyum vaLLimaNALan kAkkattum
manaththai murugankai mAththadidhAn kAkkattum

hrudhayaththil kandhan inidhu nilaiththirukkattum
utharaththai yellAm umaimaindhan kAkkattum
nAbikuhyam lingam navayudaik kudhaththOdu
iduppai muzhangAlai iNaiyAna kAlgaLaiyum
puRangAl viralgaLaiyum porundhum ugir anaiththaiyumE

urOmath dhuvAram ellAm umaibAlA rakshippAi
thOl raththam majjaiyaiyum mAmsamenbu mEthasaiyum
aRumugavA kAththiduveer amarar thalaivA kAththiduveer
en agangAramum agatri aRivoLiyAi irundhum
murugA enaik kAkka vEl koNdu vandhiduveer

pAbaththaip posukkip pArellAm siRappuRavE
Om Sowm SaravaNabava Sreem Hreem Kleem endrum
Klowm Sowm Namaha endru sErththidadA nALdhORum
Omirundhu namahavarai ondrAgach chErththidadA
ondrAgak koottiyumE uLLaththilE iruththi

orumanath thOdu nee uruvaiyum EththidadA
muruganin moolamidhu muzhumanaththOdu EththittAl
mummalam agandruvidum mukdhiyundhan kaiyiluNdAm
mukdhiyai vENdiyumE eththikkum sella vENdAm
murugan iruppidamE mukdhith thalam AgumappA

hrudhayaththil muruganai iruththividu ikkaNamE
ikkaNamE moolamandhram Eththividu Eththividu
mulamadhai EththuvOrkku kAlapayam illaiyadA
kAlanai nee jayikka kandhanaip patridadA
sonnapadich cheydhAl supramaNya gurunAdhan

thaNNoLip perunjudarAi unnuLLE thAniruppAn
jagamAyai jayiththidavE seppinEn moolamumE
moolaththai nee japiththE mukdhanumAgidadA
akshara lakshamidhai anbudan japiththuvidil
eNNiya dhelAmkittum emabaya magandrOdum

moovulagum poojikkum muruganaruL munniRkum
poovulagil iNaiyatra poojyanumAvAi nee
kOdiththaram japiththuk kOdikANa vENdumappA
kOdikANach chonnadhai nee nAdiduvAi manamE
janmam kadaiththERa japiththiduvAi kOdiyumE

vEdhAndha rahasiyamum veLiyAgum unnuLLE
vEdha sootchumaththai viraivAgap patridalAm
subramaNyaguru jOdhiyAyuL thOndriduvAn
arut perum jOdhiyAna ARumuga SwAmiyumE
andhar mugamirundhu AtkoLvAn saththiyamAi

siththiyaiyum mukthiyaiyum Skandhaguru thandhiduvAn
ninnaiyE nAn vENti niththamum EththugiREn
meyyaRivAgak kandhA vandhiduvAi ivanuLE nee
vandhiduvAi maruviduvAi pakuththaRivAgavE nee
pakuththaRi vOtivanaip pArththidach cheydhidappA

pakuththaRivAna kandhan parangundril irukkindrAn
pazhaniyil neeyum pazhamjOdhi AnAi nee
birammanukku aruLiyavA praNavap poruLOnE
piRavA varamaruLi bramma mayamAkkiduvAi
thiruchchendhooril nee sakthivEl thAngi vittAi

pazhamudhir sOlaiyil nee paranjOdhi mayamAnAi
SwAmi malaiyilE sivaSwAmik karuLiya nee
kundrugaL thORum guruvAi amarndhittOi
kandhagiriyai nee sondhamAkkik koNdanaiyE
Skandha gurunAdhA SkandhASrama jOdhiyE

piRappaiyum iRappaiyum peyarththuk kAththiduvAi
piRavAmai enkindra peruvaram nee thandhiduvAi
thaththuvak kuppaiyai maRandhidach cheydhiduvAi
endha ninaippaiyum eriththu nee kAththiduvAi
SkandhA saraNam SkandhA saraNam

saraNam adaindhittEn sadudhiyil vArumE
saravaNa bavanE saravaNa bavanE
unnaruLAlE nAn uyirOdirukkindrEn
uyirukkuyirAna kandhA unnilennaik karaiththidappA
ennil unnaik kANa enakku varamaruLvAi

seekkiram vandhu sivasakthiyum thandharuLvAi
idakalai pingalai Edhum aRindhilEn nAn
indhiriyam adakki irundhum aRikilEn nAn
manadhai adakka vazhi ondRum aRindhilEn nAn
SkandhA un thiruvadiyaip patrinEn sikkenavE

sikkenap patrinEn seppiduveer ubadhEsam
kAmak kasadugaL yAvaiyum kaLaindhiduvAi
sithdha sudhthiyum jabamum thandhiduvAi
ninaippu ellAm ninnaiyE ninaindhidach cheydhiduvAi
thirumurugA unnaith thidamuRa ninaiththidavE

thiruvaruL thandhiduvAi thiruvaruLdhAn pongidavE
thiruvaruL ondrilE nilaipeRach cheydhiduvAi
nilaipeRach cheydhiduvAi nidhyAnandhamadhil
nidhyAnandhamE ninnuru vAgaiyinAl
adhvai Anandhaththil imaippozhudhu AzhththiduvAi

gnAna paNdidhA nAnmaRai viththagA kEL
Skandha gurunAdhA Skandha gurunAdhA kEL
meypporuLaik kAtti mEnmai adaindhidachchey
vinaigaL yAvaiyumE vElkoNdu virattiduvAi
thAriththiriyangaLai un thadi koNdu virattiduvAi

thukkangaL anaiththaiyum tholaidhooram pOkkiduvAi
pAba udalaip parisuththa mAkkiduvAi
inba thunbaththai iruvizhiyAl virattiduvAi
Asaip pEygaLai aRavE nasukkiduvAi
agandhaip pisAsai azhiththu ozhiththidadA

meyyaruLAm unnaruLil murugA iruththiduvAi
kaNkaNda theyvamE kaliyuka varadhanE
ARumugamAna gurO aRindhittEn un magimai
ikkaNamE varuvAi en Skandha guruvE nee
ennaik kAththidavE enakku nee aruLidavE

araik kaNaththil neeyum Adi varuvAyappA
vandhenaith thaduththu valiya AtkoL varadhagurO
anbuth theyvamE ARumuga mAnavanE
subramaNyanE sOkam agatriduvAi
gnAna SkandharE gnAnam aruLvAi nee

gnAna thaNda bANiyE ennai gnAna paNdidhanakkiduvAi
agandhaiyellAm azhiththu anbinai oottiduvAi
anbu mayamAgi AtkoLLu vaiyappA
anbai en uLLaththil asaivindri niRuththividu
anbaiyE kaNNAga Akkik kAththiduvAi

uLLum puRamum unnaruLAm anbaiyE
uRudhiyAga nAnum patrida uvandhiduvAi
ellai illAdha anbE iRaiveLi endrAi nee
angingenAdhabati engum anbendrAi
anbE sivamum anbE sakdhiyum

anbE hariyum anbE bramanum
anbE dhEvarum anbE manidharum
anbE neeyum anbE nAnum
anbE saththiyam anbE niththiyam
anbE sAndham anbE Anandham

anbE mownam anbE mOksham
anbE brammamum anbE anaiththum endrAi
anpilAdha idam angumingu millai endrAi
engum niRaindha anbE en gurunAdhanappA
anbil uRaiyum arutguru nAdharE thAn

SkandhASramaththil Skandhaguru vAnAnkAN
moovarum dhEvarum munivarum pOtridavE
SkandhASramam thannil Skandha jOdhiyumAi
Athma jOdhiyumAi amarndhitta Skandhaguru
iruLai agatravE ezhundhitta engaL guru

ellai illAdha un iRaiveLiyaik kAttiduvAi
mukthiyaith thandhiduvAi moovarum pOtridavE
nambinEn unnaiyE nambinEn SkandhagurO
unnaiyandri ivvulagil ondrumillai endruNarndhEn
nangaRindhu koNdEn nAnum unadharuLAl

vittida mAttEn kandhA veeda tharuLveerE
nadunetrith thAnaththu nAnunaith thiyAnippEn
brammamandhiraththaip pOdhiththu vandhiduvAi
suzhumunai mArkkamAi jOdhiyai kAttiduvAi
sivayOkiyAga enaich cheydhidum gurunAdhA

Asai aRuththu aranadiyaik kAttividum
meyyadi yarAgi mey veettil iruththividum
kongu nAttilE kOyil koNda SkandhagurO
kollimalai mElE kumaraguru vAnavanE
kanjamalai siththar pOtrum Skandhagiri gurunAdhA

karuvoorAr pOtrum kAngEyA kandhagurO
marudhamalaich chiththan makizhndhupaNi paramagurO
sennimalaik kumarA siththarkku aruLvOnE
sivavAkkiyar siththar unaich sivan malaiyil pOtruvarE
pazhaniyil pOkarumE pArOr vAzhap pradhishtai seydhittAr

pulippANi siththargaLAl pudai soozhndha kumaragurO
kongil malindhitta Skandha gurunAdhA
kaLLam kapadamatra veLLai uLLam aruLveerE
katravargaLOdu ennaik kaLippuRach cheydhidumE
ulagengum niRaindhirundhum kandhaguru uLLaidam

Skandhagiri enpadhai thAn kaNdukoNdEn kaNdukoNdEn
nAlvar aruNagiri navamiraNdu siththargaLum
pakdhargaLum pOtrum pazhanimalai murugA kEL
kongudhEsaththil kundrudhORum kudikoNdOi
seelam niRaindha sElammA nagaraththil

kannimAr OdaiyinmEl Skandhagiri adhanil
SkandhAS ramaththinilE gnAnaSkandha sadhguruvAi
amarndhirukkum jOdhiyE Adhimoola mAnagurO
ayarchchiyai neekkiduvAi en thaLarchchiyai agatriduvAi
sugavanEsan maganE subramaNya jOdhiyE

pErinba makizhchchiyaiyum perukidach cheydhidappA
paramAnandhamadhil enai maRakka pAlippAi
mAl marugA vaLLi maNavALA SkandhagurO
sivakumarA unkOyil Skandhagiri endruNarndhEn
jOdhippizhampAna sundharanE pazhaniyappA

sivagnAnap pazhamAna SkandhagurunAdhA
pazham nee endradhinAl pazhanimalai yirundhAyO
thiruvAvinan kudiyil thirumurugan AnAyO
kumarA murugA gurugugA vElavanE
agaththiyarkkuth thandhu AtchikoNdAi thamizhagaththai

kaliyuka varadhanendru kalasamuni unaippukazhndhAn
owvaikku aruL seydha aRumugavA SkandhagurO
ozhukkamodu karuNaiyaiyum thavaththaiyum thandharuLvAi
bOgarukkaruL seydha buvana sundharanE
thaNdabANith theyvamE thaduththAt koNdidappA

ANdik kOlaththil aNaiththiduvAi thaNdudanE
dheyvangaL pOtridum thaNdAyudha jOdhiyE
Skandhagiri mElE Skandhagiri jOdhi yAnavanE
kadaikkaNNAl pArththidappA karuNaiyuLLa SkandhagurO
Ezhaiyaik kAththidappA EththugiREn unnAmam

unnai andri vERondrai orupOdhum nambugilEn
kaNkaNda dheyvamE kaliyuga varadhanE
kandhan endra pErsonnAl kadidhAga nOidheerum
buvanESvari maindhA pOtrinEn thiruvadiyai
thiruvadiyai nambinEn thiruvadi sAtchiyAga

buvanamAdhA maindhanE puNNiya moorththiyE kEL
nin nAmam EththuvadhE nAn seyyum thavamAgum
nAththazhum bERavE EththiduvEn ninnAmam
murugA murugAvendrE moochchellAm vittiduvEn
uLLum puRamum orumuruganaiyE kANpEn

angingu enAdhapati engumE muruganappA
murugan ilAvittAl moovulaga mEdhappA
appappA murugAnin aruLE ulagamappA
aruLellAm murugan anbellAm murugan
SdhAvara jangamAi SkandhanAi aruvuruvAi

muruganAi mudhalvanAi Anavan Skandhaguru
SkandhASramam irukkum Skandhaguru adipatrich
saraNam adaindhavargaL sAyujyam petriduvar
saththiyam solgindrEn sandhEga millaiyappA
vEdhangaL pOtridum vadivElan muruganai nee

sandhEgam illAmal saththiyamAi nambiduvAi
saththiya mAnadheyvam Skandha gurunAdhan
saththiyam kANavE nee saththiyamAi nambidappA
saththiyam vERalla Skandhaguru vERalla
SkandhaguruvE saththiyam saththiyamE Skandhaguru

saththiyamAich chonnadhai saththiyamAi nambiyE nee
saththiyamAi gnAnamAi sadhAnandha mAgividu
azhivatra brammamAi Akki viduvAn murugan
thirumaRaigaL thirumuRaigaL seppuvadhum idhuvEdhAn
Skandhaguru kavasamadhai sondhamAkkik koNdu nee

poruLuNarndhu EththidappA pollAppu vinaiyagalum
piRavip piNi agalum brammAnandha muNdu
immaiyilum maRumaiyilum imaiyarunaip pOtriduvar
moovarumE munniRpar yAvarumE poojippar
anudhinamum kavasaththai anbudan EththidappA

siraththA bakdhiyudan sindhaiyondrich cheppidappA
kavalaiya gandridumE kandhanaruL pongidumE
piRappum iRappum piNigaLum tholaindhidumE
kandhan kavasamE kavasamendru uNarndhiduvAi
kavasam EththuveerEl kaliyai jeyiththidalAm

kali endra arakkanaik kavasam virattidumE
sonnapadich cheydhu sugamadaivAi manamE nee
Skandhaguru kavasaththaik karuththoondri EththuvOrkku
ashta aiSvaryam tharum andhamillA inbam tharum
AlpOl thazhaiththiduvan aRugupOl vErOdiduvan

vAzhaiyadi vAzhaiyaippOl vamsamadhaip petriduvan
padhinARum petrup pallANdu vAzhndhiduvan
sAndhiyum sowkyamum sarvamangaLamum perugidumE
Skandhaguru kavasamidhai karuththiruththi EtruveerEl
garvam kAmakkurOdham kalidhOsham agatruvikkum

munseydha vinaiyagandru muruganaruL kittividum
aRam poruL inbam veedu adhisulabamAik kittum
AsAram seelamudan AdhinEma nishtaiyudan
kaLLamilA uLLaththOdu kandhaguru kavasam thannai
siraththA bakdhiyudan sivakumaranai ninaiththup

pArAyaNam seyveerEl pArkkalAm kandhanaiyum
kandhaguru kavasamidhai maNdalam nishtaiyudan
pagaliravu pArAmal orumanadhAi pagaruveerEl
thirumurugan vElkoNdu thikkugaL thORum nindru
kAththiduvAn kandhaguru kavalai illai nichchayamAi

gnAna Skandhanin thiruvadiyai nampiyE nee
kandhaguru kavasam thannai OdhuvadhE thavam enavE
uNarndhukoNdu OdhuvaiyEl unakkup peridhAna
igaparasugam uNdAm ennALum thunbam illai
thunbam agandru vidum thondhiraigaL neengividum

inbam perugividum ishtasiththi koodividum
piRavippiNi agatri bramma nishtaiyum thandhu
kAththu rakshikkum kandhaguru kavasamumE
kavalaiyai vittunee kandhaguru kavasamidhai
irundha padiyirundhu Etrividu EtrinAl

dheyvangaL dhEvargaL siththargaL pakdhargaL
pOtriduvar EvalumE purindhiduvar nichchayamAi
Skandhaguru kavasam samsayap pEyOttum
agngnAnamum agatri aruL oLiyum kAttum
gnAna Skandhaguru nAnendrum munniRpan

uLLoLiyAi irundhu unnil avanAkkiduvan
thannil unaikkAtti unnil thanaikkAtti
engum thanaikkAtti engumunaik kAttiduvAn
SkandhajOdhi yAnakandhan kandhagiri irundhu
thaNdAyudham thAngith tharukindrAn kAtchiyumE

kandhan pugazh pAdak kandhagiri vAruminE
kandhagiri vandhu nidham kaNduymmin jagaththeerE
kalidhOsham agatruvikkum kandhaguru kavasamidhai
pArAyaNam seydhu pAril pukazh peRumin
Skandhaguru kavasa palan patraRuththup paramkodukkum

orudharam kavasam Odhin uLLazhukkup pOkum
irudharam EtruveerEl eNNiyadhellAm kittum
mundrudharam Odhin munniRpan Skandhaguru
nAnmuRai Odhi thinam nallavaram peRuveer
aindhumuRai thinamada Odhi panjAtcharam petru

ARumuRai yOdhi ARudhalaip petriduveer
Ezhu muRai thinam Odhin ellAm vasamAgum
ettumuRai Eththil attamA siththikittum
onpadhudharam Odhin maraNabayam ozhiyum
paththudharam Odhi niththam patraRuththu vAzhveerE

kannimAr OdaiyilE neerAdi neeRupoosik
kandhaguru kavasam Odhi kandhagiri ERivittAl
mundhai vinai ellAm kandhan agatriduvAn
nindhaigaL neengividum nishtaiyumE kaikoodum
kannimAr Odai neerai kaigaLil nee eduththuk

kandhan endra mandhiraththaik kaNmooti uruvEtri
uchchiyilum theLiththu utkoNdu vittittAl un
siththa malam agandru siththa suththiyum kodukkum
kannimAr dhEvigaLaik kannimAr OdaiyilE
kaNdu vazhipattu kandhagiri ERiduveer
kandhagiri ERi gnAna Skandhaguru kavasamidhaip
pArAyaNam seydhulagil pAkkiyamellAm petruduveer.

Mar 152014
 

Click here for the English Script

கலியுகத் தெய்வமே கந்தனுக்கு மூத்தோனே
மூஷிக வாகனனே மூலப்பொருளோனே
ஸ்கந்தகுரு கவசத்தை கலிதோஷம் நீங்கிடவே
திருவடியின் திருவருளால் செப்புகிறேன் காத்தருள்வாய்
சித்தி வினாயக ஜயமருள் போற்றுகிறேன்
சிற்பர கணபதே நற்கதியும் தந்தருள்வாய்
கணபதி தாளிணையைக் கருத்தினில் வைத்திட்டேன்
அச்சம் தீர்த்தென்னை ரக்ஷ¢த்திடுவீரே

ஸ்கந்தா சரணம் ஸ்கந்தா சரணம்
சரவணபவ குஹா சரணம் சரணம்
குருகுகா சரணம் குருபரா சரணம்
சரண மடைந்திட்டேன் கந்தா சரணம்
தனைத் தானறிந்து நான் தன்மயமாகிடவே
ஸ்கந்தகிரி குருநாதா தந்திடுவீர் ஞானமுமே
தத்தகிரி குருநாதா வந்திடுவீர் வந்திடுவீர்
அவதூத ஸத்குருவாய் ஆண்டவனே வந்திடுவீர்
அன்புருவாய் வந்தென்னை ஆட்கொண்ட குருபரனே
அறம் பொருளின்பன் வீடுமே தந்தருள்வாய்
தந்திடுவாய் வரமதனை ஸ்கந்தகுருநாதா
ஷண்முகா சரணம் சரணம் ஸ்கந்த குரோ
காத்திடுவாய் காத்திடுவாய் ஸ்கந்தகுரு நாதா
போற்றிடுவேன் போற்றிடுவேன் புவனகுரு நாதா
போற்றி போற்றி ஸ்கந்தா போற்றி
போற்றி போற்றி முருகா போற்றி
அறுமுகா போற்றி அருட்பதம் அருள்வாய்
தகப்பன் ஸ்வாமியே என் இதயத்துள் தங்கிடுவாய்
ஸ்வாமி மலைதனில் சொன்னதனைச் சொல்லிடுவாய்

சிவகுரு நாதா செப்பிடுவாய் ப்ரணவமதை
அகக்கண் திறக்க அருள்வாய் உபதேசம்
திக்கெலாம் வென்று திருச்செந்தில் அமர்ந்தோனே
ஆறுமுக ஸ்வாமியுன்னை அருட்ஜோதியாய்க் காண
அகத்துள்ளே குமரா நீ அன்புமயமாய் வருவாய்
அமரத் தன்மையினை அனுக்ரஹித்திடுவாயே
வேலுடைக் குமரா நீ வித்தையும் தந்தருள்வாய்
வேல் கொண்டு வந்திடுவாய் காலனை விரட்டிடவே
தேவரைக் காத்த திருச் செந்திலாண்டவனே
திருமுருகன் பூண்டியிலே திவ்யஜோதியான கந்தா
பரஞ் ஜோதியுங்காட்டி பரிபூர்ண மாக்கிடுவாய்
திருமலை முருகா நீ திட ஞான மருள்புரிவாய்
செல்வமுத்துக் குமரா மும்மலமகற்றிடுவாய்
அடிமுடி யறியவொணா அண்ணா மலையோனே
அருணாசலக் குமரா அருணகிரிக் கருளியவா
திருப்பரங்கிரி குகனே தீர்த்திடுவாய் வினை முழுதும்
திருத்தணி வேல்முருகா தீரனாய் ஆக்கிடுவாய்
எட்டுக்குடிக் குமரா ஏவல்பில்லி சூனியத்தை
பகைவர் சூதுவாதுகளை வேல்கொண்டு விரட்டிடுவாய்
எல்லாப் பயங்களும் எனக்குக் கிடைத்திடவே
எங்கும் நிறைந்த கந்தா என்கண் முருகா நீ
என்னுள் ளறிவாய் நீ உள்ளொளியாய் வந்தருள்வாய்
திருப்பேரூர் மாமுருகா திருவடியே சரணமய்யா
அறிவொளியாய் வந்து நீ அகக்கண்ணைத் திறந்திடுவாய்

திருச்செந்தூர் ஷண்முகனே ஜகத்குருவிற் கருளியவா
ஜகத்குரோ சிவகுமரா சித்தமல மகற்றிடுவாய்
செங்கோட்டு வேலவனே சிவானுபூதி தாரும்
சிக்கல் சிங்காரா ஜீவனைச் சிவனாக்கிடுவாய்
குன்றக்குடிக் குமரா குருகுகனாய் வந்திடப்பா
குமரகிரிப் பெருமானே மனத்தையும் மாய்த்திடுவீர்
பச்சைமலை முருகா இச்சையைக் களைந்திடப்பா
பவழமலை ஆண்டவனே பாவங்களைப் போக்கிடப்பா
விராலிமலை ஷண்முகனே விரைவில் நீ வந்திடப்பா
வயலூர் குமாரகுரோ ஞானவரமெனக் கருள்வீரே
வெண்ணை மலைமுருகா மெய்வீட்டைத் தந்திடுவீர்
கதிர்க்காம வேலவனே மனமாயை அகற்றிடுவாய்
காந்த மலைக் குமரா கருத்துள் வந்திடுவீர்
மயிலத்து முருகா நீ மனத்தகத்துள் வந்திடுவீர்
கஞ்சமலை சித்தகுரோ கண்ணொளியாய் வந்திடுவீர்
குமரமலை குருநாதா கவலையெல்லாம் போக்கிடுவீர்
வள்ளிமலை வேல்முருகா வேல்கொண்டு வந்திடுவீர்
வடபழனியாண்டனே வல்வினைகள் போக்கிடுவீர்
ஏழுமலை யாண்டவனே எத்திக்கும் காத்திடுவீர்
ஏழ்மை யகற்றி கந்தா எமபயம் போக்கிடுவீர்
அசையாத நெஞ்சத்தில் அறிவாக நீ அருள்வாய்
ஆறுபடைக் குமரா மயிலேறி வந்திடுவாய்
பணிவதே பணியென்று பணித்தனை நீ எனக்கு
பணிந்தேன் கந்தா உன்பாதம் பணிந்துவப்பேன்
அருட்பெருஞ் ஜோதியே அன்பெனக் கருள்வாய்

படர்ந்த அன்பினைநீ பரப்பிரம்மம் என்றனையே
உலகெங்கு முள்ளது ஒருபொருள் அன்பேதான்
உள்ளுயிராகி இருப்பதும் அன்பென்றாய்
அன்பே குமரன் அன்பே ஸ்கந்தன்
அன்பே ஓமெனும் அருள்மந்திரம் என்றாய்
அன்பை உள்ளத்திலே அசையாது அமர்த்திடுமோர்
சக்தியைத் தந்து தடுத்தாட் கொண்டிடவும்
வருவாய் அன்பனாய் வந்தருள் ஸ்கந்தகுரோ
யாவர்க்கும் இனியன்நீ யாவர்க்கும் எளியன்நீ
யாவர்க்கும் வலியன்நீ யாவர்க்கு மானோய்நீ
உனக்கொரு கோயிலைஎன் அகத்துள்ளே புனைவேனே
சிவசக்திக் குமரா சரணம் சரணமையா
அபாயம் தவிர்த்து தடுத்தாட் கொண்டருள்வாய்
நிழல்வெயில் நீர்நெருப்பு மண்காற்று வானதிலும்
பகைமையை அகற்றி அபயமளித்திடுவீர்
உணர்விலே ஒன்றி என்னை நிர்மலமாக்கிடுவாய்
யானென தற்ற மெய்ஞ் ஞானம தருள்வாய்நீ
முக்திக்கு வித்தான முருகா கந்தா

சதுர்மறை போற்றும் ஷண்முக நாதா
ஆகமம் ஏத்தும் அம்பிகை புதல்வா
ஏழையைக் காக்கநீ வேலேந்தி வந்திடுவாய்
தாயாய்த் தந்தையாய் முருகா தக்கணம் நீ வருவாய்
சக்தியும் சிவனுமாய்ச் சடுதியில் நீ வருவாய்
பரம்பொருளான பாலனே ஸ்கந்தகுரோ
ஆதிமூலமே அருவாய் உருவாய் நீ
அடியனைக் காத்திட அறிவாய் வந்தருள்வாய்
உள்ளொளியாய் முருகா உடனே நீ வா வா வா
தேவாதி தேவா சிவகுரோ வா வா வா
வேலாயுதத்துடன் குமரா விரைவில் நீ வந்திடப்பா
காண்பன யாவுமாய்க் கண்கண்ட தெய்வமாய்
வேதச் சுடரோய் மெய்கண்ட தெய்வமே
மித்தையாம் இவ்வுலகை மித்தையென் றறிந்திடச்செய்
அபயம் அபயம் கந்தா அபயமென் றலறுகின்றேன்
அமைதியை வேண்டி அறுமுகவா வாவென்றேன்
உன்துணை வேண்டினேன் உமையவள் குமரா கேள்
அச்சம் அகற்றிடுவாய் அமைதியைத் தந்திடுவாய்
வேண்டிய துன்னருளே அருள்வதுன் கடனேயாம்
உன் அருளாலே உன்தாள் வணங்கிட்டேன்
அட்டமா சித்திகளை அடியனுக்கருளிடப்பா
அஜபை வழியிலே அசையாம லிருத்திவிடு
சித்தர்கள் போற்றிடும் ஞானசித்தியும் தந்துவிடு
சிவானந்தத் தேனில் திளைத்திடவே செய்துவிடு
அருள்ஒளிக் காட்சியை அகத்துளே காட்டிவிடு
அறிவை அறிந்திடும் அவ்வருளையும் நீ தந்துவிடு
அனுக்ரஹித்திடுவாய் ஆதிகுரு நாதா கேள்
ஸ்கந்தகுரு நாதா ஸ்கந்தகுரு நாதா
தத்துவம் மறந்து தன்னையும் நான் மறந்து
நல்லதும் கெட்டதும் நானென்பதும் மறந்து
பாவ புண்ணியத்தோடு பரலோகம் மறந்திடச்செய்
அருள்வெளி விட்டிவனை அகலா திருத்திடுவாய்
அடிமையைக் காத்திடுவாய் ஆறுமுகக் கந்தகுரோ
சித்தியிலே பெரிய ஞானசித்தி நீ அருள
சீக்கிரமே வருவாய் சிவானந்தம் தருவாய்
சிவானந்தம் தந்தருளி சிவசித்தராக்கிடுவாய்
சிவனைப் போலென்னைச் செய்திடுவதுன் கடனே
சிவசத் குருநாதா சிவசத் குருநாதா

ஸ்கந்த குருநாதா கதறுகிறேன் கேட்டிடுவாய்
தாளினைப் பிடித்தேன் தந்திடு வரமெனக்கு
திருவருட் சக்தியைத் தந்தாட் கொண்டிடுவாய்
சத்ரு பகைவர்களை ஷண்முகா ஒழித்திட்டு
கிழக்குத் திசையிலிருந்து க்ருபாகரா காப்பாற்றும்
தென்கிழக்குத் திசையிலிருந்து தீனபந்தோ காப்பாற்றும்
தென்திசையிலு மென்னைத் திருவருளால் காப்பாற்றும்
தென்மேற்கிலு மென்னைத் திறன்வேலால் காப்பாற்றும்
மேற்குத் திக்கிலென்னை மால்மருகா ரக்ஷ¢ப்பாய்
வடமேற்கிலு மென்னை மயிலோனே ரக்ஷ¢ப்பாய்
வடக்கிலென்னைக் காப்பாற்ற வந்திடுவீர் சத்குருவாய்
வடகிழக்கில் எனக்காக மயில்மீது வருவீரே

பத்துதிக்குத் தோறுமெனை பறந்துவந்து ரக்ஷ¢ப்பாய்
என்சிகையையும் சிரசினையும் சிவகுரோ ரக்ஷ¢ப்பாய்
நெற்றியும் புருவமும் நினதருள் காக்கட்டும்
புருவங்களுக்கிடையே புருஷோத்தமன் காக்கட்டும்
கண்களிரண்டையும் கந்தவேல் காக்கட்டும்
நாசிகளிரண்டையும் நல்லவேல் காக்கட்டும்
செவிகளிரண்டையும் சேவற்கொடி காக்கட்டும்
கன்னங்களிரண்டையும் காங்கேயன் காக்கட்டும்
உதட்டினையும் தான் உமாசுதன் காக்கட்டும்
நாக்கை நம் முருகன் நயமுடன் காக்கட்டும்
பற்களைக் கந்தன் பலம்கொண்டு காக்கட்டும்
கழுத்தைக் கந்தன் கைகளால் காக்கட்டும்
தோள்களிரண்டையும் தூய வேல் காக்கட்டும்
கைகள் விரல்களைக் கார்த்திகேயன் காக்கட்டும்
மார்பையும் வயிற்றையும் வள்ளிமணாளன் காக்கட்டும்
மனத்தை முருகன்கை மாத்தடிதான் காக்கட்டும்
ஹ்ருதயத்தில் கந்தன் இனிது நிலைத்திருக்கட்டும்
உதரத்தை யெல்லாம் உமைமைந்தன் காக்கட்டும்
நாபிகுஹ்யம் லிங்கம் நவயுடைக் குதத்தோடு
இடுப்பை முழங்காலை இணையான கால்களையும்
புறங்கால் விரல்களையும் பொருந்தும் உகிர் அனைத்தையுமே
உரோமத் வாரமெலாம் உமைபாலா ரக்ஷ¢ப்பாய்
தோல்ரத்தம் மஜ்ஜையையும் மாம்ஸமென்புமே தஸையும்

அறுமுகவா காத்திடுவீர் அமரர் தலைவா காத்திடுவீர்
என் அஹங்காரமுமகற்றி அறிவொளியா யிருந்தும்
முருகா வெனைக்காக்க வேல் கொண்டு வந்திடுவீர்
பாபத்தைப் பொசுக்கிப் பாரெல்லாம் சிறப்புறவே
ஓம் ஸௌம் சரவணபவ ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் என்றும்
க்லௌம் ஸௌம் நமஹவென்று சேர்த்திடடா நாள்தோறும்
ஓமிருந்து நமஹவரை ஒன்றாகச் சேர்த்திடடா
ஒன்றாகக் கூட்டியுமே உள்ளத்திலே இருத்தி
ஒருமனத் தோடுநீ உருவையும் ஏத்திடடா
முருகனின் மூலமிது முழுமனத் தோடேத்திட்டால்
மும்மல மகன்றுவிடும் முக்தியுந்தன் கையிலுண்டாம்
முக்தியை வேண்டியுமே எத்திக்கும் செல்ல வேண்டாம்
முருகன் இருப்பிடமே முக்தித் தலமாகுமப்பா
ஹ்ருதயத்தில் முருகனை இருத்திவிடு இக்கணமே
இக்கணமே மூலமந்த்ரம் ஏத்திவிடு ஏத்திவிடு
மூலமதை ஏத்துவோர்க்கு காலபய மில்லையடா
காலனை நீ ஜயிக்க கந்தனைப் பற்றிடடா
சொன்னபடிச் செய்தால் சுப்ரமண்ய குருநாதன்
தண்ணொளிப் பெருஞ்சுடராய் உன்னுள்ளே தானிருப்பான்
ஜகமாயை ஜயித்திடவே செப்பினேன் மூலமுமே
மூலத்தை நீ ஜபித்தே முக்தனுமாகிடடா
அக்ஷர லக்ஷமிதை அன்புடன் ஜபித்துவிடில்
எண்ணிய தெலாம்கிட்டும் எமபய மகன்றோடும்
மூவுலகும் பூஜிக்கும் முருகனருள் முன்னிற்கும்
பூவுலகில் இணையற்ற பூஜ்யனுமாவாய் நீ
கோடித்தரம் ஜபித்துக் கோடிகாண வேண்டுமப்பா
கோடிகாணச் சொன்னதை நீ நாடிடுவாய் மனமே
ஜன்மம் கடைத்தேற ஜபித்திடுவாய் கோடியுமே
வேதாந்த ரகசியமும் வெளியாகுமுன்னுள்ளே
வேத சூக்குமத்தை விரைவாகப் பற்றிடலாம்
சுப்ரஹ்மண்யகுரு ஜோதியாயுள் தோன்றிடுவான்
அருட்பெருஞ்ஜோதியான ஆறுமுக ஸ்வாமியுமே
அந்தர் முகமிருந்து ஆட்கொள்வான் சத்தியமாய்
சித்தியையும் முக்தியையும் ஸ்கந்தகுரு தந்திடுவான்

நின்னையே நான்வேண்டி நித்தமும் ஏத்துகிறேன்
மெய்யறிவாகக் கந்தா வந்திடுவாய் இவனுளே நீ
வந்திடுவாய் மருவிடுவாய் பகுத்தறிவாகவே நீ
பகுத்தறி வோடிவனைப் பார்த்திடச் செய்திடப்பா
பகுத்தறிவான கந்தன் பரங்குன்றில் இருக்கின்றாய்
பழனியில் நீயும் பழம்ஜோதி யானாய் நீ
பிரம்மனுக் கருளியவா ப்ரணவப் பொருளோனே
பிறவா வரமருளி ப்ரம்ம மயமாக்கிடுவாய்
திருச்செந்தூரில் நீ சக்திவேல் தாங்கி விட்டாய்
பழமுதிர் சோலையில் நீ பரஞ்ஜோதி மயமானாய்
ஸ்வாமி மலையிலே சிவஸ்வாமிக் கருளிய நீ
குன்றுகள் தோறும் குருவாய் அமர்ந்திட்டோய்
ஸ்கந்த குருநாதா ஸ்கந்தாஸ்ரம ஜோதியே
பிறப்பையும் இறப்பையும் பெயர்த்துக் காத்திடுவாய்
பிறவாமை என்கிற பெருவரம் நீ தந்திடுவாய்
தத்துவக் குப்பையை மறந்திடச் செய்திடுவாய்
எந்த நினைப்பையும் எரித்து நீ காத்திடுவாய்
ஸ்கந்தா சரணம் ஸ்கந்தா சரணம்
சரணம டைந்திட்டேன் சடுதியில் வாருமே
சரவண பவனே சரவண பவனே
உன்னருளாலே நான் உயிரோடிருக்கின்றேன்
உயிருக்குயிரான கந்தா உன்னிலென்னைக் கரைத்திடப்பா

என்னிலுன்னைக் காண எனக்கு வரமருள்வாய்
சீக்கிரம் வந்து சிவசித்தியும் தந்தருள்வாய்
இடகலை பிங்கலை ஏதும் அறிந்திலேன் நான்
இந்திரிய மடக்கி இருந்து மறிகிலேன் நான்
ஸ்கந்தா உன் திருவடியைப் பற்றினேன் சிக்கெனவே
சிக்கெனப் பற்றினேன் செப்பிடுவீர் உபதேசம்
காமக் கசடுகள் யாவையும் களைந்திடுவாய்
சித்த சுத்தியும் ஜபமும் தந்திடுவாய்
நினைப்பெலாம் நின்னையே நினைந்திடச் செய்திடுவாய்
திருமுருகா உன்னைத் திடமுற நினைத்திடவே
திருவருள் தந்திடுவாய் திருவருள்தான் பொங்கிடவே
திருவருள் ஒன்றிலே நிலைபெறச் செய்திடுவாய்
நிலைபெறச் செய்திடுவாய் நித்யானந்தமதில்
நித்யானந்தமே நின்னுரு வாகையினால்
அத்வை தானந்தத்தில் இமைப்பொழுது ஆழ்த்திடுவாய்
ஞான பண்டிதா நான்மறை வித்தகா கேள்
ஸ்கந்த குருநாதா ஸ்கந்தகுருநாதா கேள்
மெய்ப்பொருள் காட்டி மேன்மை அடைந்திடச்செய்
வினைகள் யாவையுமே வேல்கொண்டு விரட்டிடுவாய்
தாரித் திரியங்களையுன் தடிகொண்டு விரட்டிடுவாய்
துக்கங்க ளனைத்தையும் தொலைதூரம் போக்கிடுவாய்
பாப உடலைப் பரிசுத்த மாக்கிடுவாய்
இன்ப துன்பத்தை இருவிழியால் விரட்டிடுவாய்
ஆசைப் பேய்களை அறவே நசுக்கிடுவாய்
அகந்தைப் பிசாசை அழித்து ஒழித்திடடா
மெய்யருளாம் உன்னருளில் முருகா இருத்திடுவாய்

கண்கண்ட தெய்வமே கலியுக வரதனே
ஆறுமுக மானகுரோ அறிந்திட்டேனுன் மஹிமை
இக்கணமே வருவாய் என்ஸ்கந்த குருவே நீ
என்னைக் காத்திடவே எனக்கு நீ அருளிடவே
அரைக் கணத்தில் நீயும் ஆடி வருவாயப்பா
வந்தெனைத் தடுத்து வலிய ஆட்கொள் வரதகுரோ
அன்புத் தெய்வமே ஆறுமுக மானவனே
சுப்ரஹ் மண்யனே சோகம் அகற்றிடுவாய்
ஞான ஸ்கந்தரே ஞானம் அருள்வாய் நீ
ஞான தண்ட பாணியே என்னை ஞான பண்டிதனாக்கிடுவாய்
அகந்தையெல்லா மழித்து அன்பினை ஊட்டிடுவாய்
அன்பு மயமாக்கி ஆட்கொள்ளு வையப்பா
அன்பைஎன் உள்ளத்தில் அசைவின்றி நிறுத்திவிடு
அன்பையே கண்ணாக ஆக்கிக் காத்திடுவாய்
உள்ளும் புறமும் உன்னருளாம் அன்பையே
உறுதியாக நானும் பற்றிட உவந்திடுவாய்
எல்லையில்லாத அன்பே இறைவெளி என்றாய் நீ
அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் அன்பென்றாய்
அன்பே சிவமும் அன்பே சக்தியும்
அன்பே ஹரியும் அன்பே பிரமனும்
அன்பே தேவரும் அன்பே மனிதரும்
அன்பே நீயும் அன்பே நானும்
அன்பே சத்தியம் அன்பே நித்தியம்
அன்பே சாந்தம் அன்பே ஆனந்தம்
அன்பே மௌனம் அன்பே மோக்ஷம்
அன்பே ப்ரமமும் அன்பே அனைத்துமென்றாய்
அன்பிலாத இடம் அங்குமிங்கு மில்லையென்றாய்
எங்கும் நிறைந்த அன்பேஎன் குருநாதனப்பா
அன்பில் உறையும் அருட்குரு நாதரே தான்
ஸ்கந்தாஸ் ரமத்தில் ஸ்கந்தகுரு வானான்காண்
மூவரும் தேவரும் முனிவரும் போற்றிடவே
ஸ்கந்தாஸ் ரமந்தன்னில் ஸ்கந்த ஜோதியுமாய்
ஆத்ம ஜோதியுமாய் அமர்ந்திட்ட ஸ்கந்தகுரு
இருளை அகற்றவே எழுந்திட்ட எங்கள் குரு
எல்லை யில்லாதஉன் இறைவெளியைக் காட்டிடுவாய்
முக்தியைத் தந்திடுவாய் மூவரும் போற்றிடவே
நம்பினேன் உன்னையே நம்பினேன் ஸ்கந்தகுரோ
உனையன்றி இவ்வுலகில் ஒன்றுமில்லை என்றுணர்ந்தேன்

நன்கறிந்து கொண்டேன் நானும் உனதருளால்
விட்டிட மாட்டேன் கந்தா வீட தருள்வீரே
நடுனெற்றித் தானத்து நானுனைத் த்யானிப்பேன்
ப்ரம்ம மந்திரத்தைப் போதித்து வந்திடுவாய்
சுழுமுனை மார்க்கமாய் ஜோதியை காட்டிடுவாய்
சிவயோகி யாகஎனைச் செய்திடும் குருநாதா
ஆசை அறுத்து அரனடியைக் காட்டிவிடும்
மெய்யடி யராக்கி மெய் வீட்டில் இருத்திவிடும்
கொங்கு நாட்டிலே கோயில் கொண்ட ஸ்கந்தகுரோ
கொல்லிமலை மேலே குமரகுரு வானவனே
கஞ்சமலை சித்தர் போற்றும் ஸ்கந்தகிரி குருநாதா
கருவூரார் போற்றும் காங்கேயா கந்தகுரோ
மருதமலைச் சித்தன் மகிழ்ந்துபணி பரமகுரோ
சென்னிமலைக் குமரா சித்தர்க் கருள்வோனே
சிவவாக்கிய சித்தருனைச் சிவன் மலையில் போற்றுவரே
பழனியில் போகருமே பாரோர்வாழப் ப்ரதிஷ்டித்தான்
புலிப்பாணி சித்தர்களால் புடை சூழ்ந்த குமரகுரோ
கொங்கில் மலிந்திட்ட ஸ்கந்த குருநாதா
கள்ளம் கபடமற்ற வெள்ளையுள்ளம் அருள்வீரே
கற்றவர்க ளோடென்னைக் களிப்புறச் செய்திடுமே
உலகெங்கும் நிறைந்திருந்தும் கந்தகுரு உள்ளஇடம்
ஸ்கந்தகிரி என்பதை நான் கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்

நால்வர் அருணகிரி நவமிரண்டு சித்தர்களும்
பக்தர்களும் போற்றும் பழிநிமலை முருகா கேள்
கொங்குதேசத்தில் குன்றுதோறும் குடிகொண்டோய்
சீலம் நிறைந்த சேலம்மா நகரத்தில்
கன்னிமார் ஓடையின்மேல் ஸ்கந்தகிரி அதனில்
ஸ்கந்தாஸ் ரமத்தினிலே ஞானஸ்கந்த சத்குருவாய்
அமர்ந்திருக்கும் ஜோதியே ஆதிமூல மானகுரோ
அயர்ச்சியை நீக்கிடுவாய் என் தளர்ச்சியை அகற்றிடுவாய்
சுகவனேசன் மகனே சுப்ரமண்ய ஜோதியே
பேரின்ப மகிழ்ச்சியையும் பெருகிடச் செய்திடப்பா
பரமானந்த மதில்எனை மறக்க பாலிப்பாய்
மால் மருகா வள்ளி மணவாளா ஸ்கந்தகுரோ
சிவகுமரா உன்கோயில் ஸ்கந்தகிரி என்றுணர்ந்தேன்
ஜோதிப் பிழம்பான சுந்தரனே பழனியப்பா
பழம்நீ என்றதினால் பழனிமலை யிருந்தாயோ
திருவா வினன்குடியில் திருமுருகனானாயோ
குமரா முருகா குருகுகா வேலவனே
அகத்தியர்க் குத்தந்து ஆட்கொண்டாய் தமிழகத்தை
கலியுக வரதனென்று கலசமுனி உனைப்புகழ்ந்தான்
ஔவைக்கு அருள் செய்த அறுமுருகா ஸ்கந்தகுரோ
ஒழுக்கமொடு கருணையையும் தவத்தையும் தந்தருள்வாய்
போகருக்கருள் செய்த புவன சுந்தரனே
தண்டபாணித் தெய்வமே தடுத்தாட் கொண்டிடப்பா
ஆண்டிக் கோலத்தில் அணைத்திடுவாய் தண்டுடனே
தெய்வங்கள் போற்றிடும் தண்டாயுத ஜோதியே
ஸ்கந்தகிரி மேலே ஸ்கந்தஜோதி யானவனே
கடைக்கண்ணால் பார்த்திடப்பா கருணையுள்ள ஸ்கந்தகுரோ

ஏழையைக் காத்திடப்பா ஏத்துகிறேன் உன்நாமம்
உன்னையன்றி வேறொன்றை ஒருபோதும் நம்புகிலேன்
கண்கண்ட தெய்வமே கலியுக வரதனே
கந்தனென்ற பேர்சொன்னால் கடிதாக நோய்தீரும்
புவனேஸ்வரி மைந்தா போற்றினேன் திருவடியை
திருவடியை நம்பினேன் திருவடி சாக்ஷ¢யாக
புவனமாதா மைந்தனே புண்ணிய மூர்த்தியேகேள்
நின் நாமம் ஏத்துவதே நான்செய்யும் தவமாகும்
நாத்தழும் பேறவே ஏத்திடுவேன் நின்நாமம்
முருகா முருகாவென்றே மூச்செல்லாம் விட்டிடுவேன்
உள்ளும் புறமும் ஒருமுருகனையே காண்பேன்
அங்கிங் கெள்தபடி எங்குமே முருகனப்பா
முருகன் இலாவிட்டால் மூவுலக மேதப்பா
அப்பப்பா முருகாநின் அருளே உலகமப்பா
அருளெல்லாம் முருகன் அன்பெல்லாம் முருகன்
ஸ்தாவர ஜங்கமாய் ஸ்கந்தனாய் அருவுருவாய்
முருகனாய் முதல்வனாய் ஆனவன் ஸ்கந்தகுரு
ஸ்கந்தாஸ் ரமமிருக்கும் ஸ்கந்தகுரு அடிபற்றிச்
சரணம் அடைந்தவர்கள் ஸாயுஜ்யம் பெற்றிடுவர்
சத்தியம் சொல்கின்றேன் சந்தேக மில்லையப்பா
வேதங்கள் போற்றிடும் வடிவேலன் முருகனை நீ
சந்தேக மில்லாமல் சத்தியமாய் நம்பிடுவாய்
சத்திய மானதெய்வம் ஸ்கந்த குருநாதன்
சத்தியம் காணவே நீ சத்தியமாய் நம்பிடப்பா

சத்தியம் வேறல்ல ஸ்கந்தகுரு வேறல்ல
ஸ்கந்தகுருவே சத்தியம் சத்தியமே ஸ்கந்தகுரு
சத்தியமாய்ச் சொன்னதை சத்தியமாய் நம்பியே
சத்தியமாய் ஞானமாய் சதானந்த மாகிவிடு
அழிவற்ற ப்ரம்மமாய் ஆக்கி விடுவான் முருகன்
திருமறைகள் திருமுறைகள் செப்புவதும் இதுவேதான்
ஸ்கந்தகுரு கவசமதை சொந்தமாக்கிக் கொண்டுநீ
பொருளுணர்ந்து ஏத்திடப்பா பொல்லாப்பு வினையகலும்
பிறவிப் பிணியகலும் ப்ரம்மானந்த முண்டு
இம்மையிலும் மறுமையிலும் இமையோருன்னைப் போற்றிடுவர்
மூவருமே முன்னிற்பர் யாவருமே பூஜிப்பர்
அனுதினமும் கவசத்தை அன்புடன் ஏத்திடப்பா
சிரத்தா பக்தியுடன் சிந்தையொன்றிச் செப்பிடப்பா
கவலைய கன்றிடுமே கந்தனருள் பொங்கிடுமே
பிறப்பும் இறப்பும் பிணிகளும் தொலைந்திடுமே
கந்தன் கவசமே கவசமென்று உணர்ந்திடுவாய்
கவசம் ஏத்திவீரேல் கலியை ஜெயித்திடலாம்
கலியென்ற அரக்கனைக் கவசம் விரட்டிடுமே
சொன்னபடிச் செய்து சுகமடைவாய் மனமேநீ
ஸ்கந்தகுரு கவசத்தைக் கருத்தொன்றி ஏத்துவோர்க்கு
அஷ்டைஸ் வர்யந்தரும் அந்தமில்லா இன்பந்தரும்
ஆல்போல் தழைத்திடுவன் அறுகுபோல் வேறோடிடுவன்
வாழையடி வாழையைப்போல் வம்சமதைப் பெற்றிடுவன்
பதினாறும் பெற்றுப் பல்லாண்டு வாழ்ந்திடுவன்
சாந்தியும் சௌக்யமும் ஸர்வமங்களமும் பெருகிடுமே

ஸ்கந்தகுரு கவசமிதை கருத்துறுத்தி ஏற்றுவீரேல்
கர்வம் காமக்ரோதம் கலிதோஷ மகற்றுவிக்கும்
முன்செய்த வினையகன்று முருகனருள் கிட்டிவிடும்
அறம்பொருள் இன்பம்வீடு அதிசுலப மாய்க்கிட்டும்
ஆசாரம் சீலமுடன் ஆதிநேம நிஷ்டையுடன்
கள்ளமிலா வுளத்தோடு கந்தகுரு கவசந்தன்னை
சிரத்தா பக்தியுடன் சிவகுமரனை நினைத்துப்
பாராயணம் செய்வீரேல் பார்க்கலாம் கந்தனையும்
கந்தகுரு கவசமிதை மண்டலம் நிஷ்டையுடன்
பகலிரவு பாராமல் ஒருமனதாய் பகருவீரேல்
திருமுருகன் வேல்கொண்டு திக்குகள் தோறும் நின்று
காத்திடுவான் கந்தகுரு கவலையில்லை நிச்சயமாய்
ஞான ஸ்கந்தனின் திருவடியை நம்பியே நீ
கந்தகுரு கவசந்தன்னை ஓதுவதே தவமெனவே
உணர்ந்துகொண்டு ஓதுவையேல் உனக்குப்பெரிதான
இகபர சுகமுண்டாம் என்னாளும் துன்பமில்லை
இன்பம் பெருகிவிடும் இஷ்டசித்தி கூடிவிடும்
பிறவிப் பிணியகற்றி ப்ரம்ம நிஷ்டையும் தந்து
காத்து ரக்ஷ¢க்கும் கந்தகுரு கவசமே

கவலையை விட்டுநீ கந்தகுரு கவசமிதை
இருந்த படியிருந்து ஏத்திவிடு ஏத்தினால்
தெய்வங்கள் தேவர்கள் சித்தர்கள் பக்தர்கள்
போற்றிடுவர் ஏவலுமே புரிந்திடுவர் நிச்சயமாய்
ஸ்கந்தகுரு கவசம் சம்சயப் பேயோட்டும்
அஞ்ஞானமும் அகற்றி அருள் ஒளியும் காட்டும்
ஞான ஸ்கந்தகுரு நானென்று முன்நிற்பன்
உள்ளொளியா யிருந்து உன்னிலவனாகிடுவன்

தன்னில் உனைக்காட்டி உன்னில் தனைக்காட்டி
எங்கும் தனைக்காட்டி எங்குமுனைக் காட்டிடுவன்
ஸ்கந்தஜோதி யானகந்தன் கந்தகிரி யிருந்து
தண்டாயுதம் தாங்கி தருகின்றான் காட்சியுமே
கந்தன் புகழ் பாடக் கந்தகிரி வாருமினே
கந்தகிரி வந்துநிதம் கண்டுய்ம்மின் ஜகத்தீரே
கலிதோஷ மகற்றுவிக்கும் கந்தகுரு கவசமிதை
பாராயணம் செய்து பாரில் புகழ்பெறுமின்
ஸ்கந்தகுரு கவசபலன் பற்றறுத்துப் பரம்கொடுக்கும்
ஒருதரம் கவசமோதின் உள்ளழுக்குப் போகும்
இருதரம் ஏத்துவீரேல் எண்ணியதெலாம் கிட்டும்
மூன்றுதர மோதின் முன்னிற்பன் ஸ்கந்தகுரு
நான்முறை யோதி தினம் நல்லவரம் பெறுவீர்
ஐந்துமுறை தினமோதி பஞ்சாக்ஷரம் பெற்று
ஆறுமுறை யோதி ஆறுதலைப் பெற்றிடுவீர்
ஏழு முறை தினமேத்தின் எல்லாம் வசமாகும்
எட்டுமுறை ஏத்தில் அட்டமா ஸித்திகிட்டும்
ஒன்பது தரமோதின் மரணபயமொழியும்
பத்துதர மோதி நித்தம் பற்றறுத்து வாழ்வீரே
கன்னிமார் ஓடையிலே நீராடி நீறுபூசிக்
கந்தகுரு கவசமோதி கந்தகிரி ஏறிவிட்டால்
முந்தை வினையெல்லாம் கந்தன் அகற்றிடுவான்
நிந்தைகள் நீங்கிவிடும் நிஷ்டையுமே கைகூடும்
கன்னிமார் ஓடைநீரை கைகளில் நீஎடுத்துக்
கந்தனென்ற மந்திரத்தைக் கண்மூடி உருவேற்றி
உச்சியிலும் தெளித்து உட்கொண்டு விட்டால்உன்
சித்த மலம் ஒடுக்கும் சித்தசுத்தியும் கொடுக்கும்
கன்னிமார் தேவிகளைக் கன்னிமார் ஓடையிலே
கண்டு வழிபட்டு கந்தகிரி யேறிடுவீர்
கந்தகிரி யேறிஞான ஸ்கந்தகுரு கவசமிதை
பாராயணம் செய்துலகில் பாக்யமெலாம் பெற்றிடுவீர்!

 

Mar 142014
 

 

Thuthipporku Valvinaipom Thunbampom
Nenjil Pathipporku Selvam Palithuk Kathithongum
Nishtaiyum Kaikoodum
Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai

Amarar Idar Theera Amaram Purintha
Kumaranadi Nenjeh Kuri

Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar
Sishtarukku Uthavum Sengkathir Velon
Paatham Irandil Panmani Sathangai
Geetham Paada Kinkini Yaada
Maiya Nadam Seiyum Mayil Vahananaar

Kaiyil Velaal Yenaik Kaakka Vendru Vanthu
Varavara Velah Yuthanaar Varuha
Varuha Varuha Mayilon Varuha
Inthiran Mudhalaa Yendisai Potra
Manthira Vadivel Varuha Varuha

Vaasavan Maruhaa Varuha Varuha
Nesak Kuramahal Ninaivon Varuha
Aarumuham Padaitha Aiyaa Varuha
Neeridum Velavan Nitham Varuha
Sirahiri Velavan Seekkiram Varuha

Saravana Bavanaar Saduthiyil Varuha
Rahana Bavasa Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Rihana Bavasa Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri
Vinabava Sarahana Veeraa Namo Nama
Nibava Sarahana Nira Nira Nirena

Vasara Hanabava Varuha Varuha
Asurar Kudi Kedutha Aiyaa Varuha
Yennai Yaalum Ilaiyon Kaiyil
Pannirendu Aayutham Paasaan Gusamum
Parantha Vizhihal Pannirandu Ilanga

Virainthu Yenaik Kaakka Velon Varuha
Aiyum Kiliyum Adaivudan Sauvum
Uyyoli Sauvum Uyiraiyum Kiliyum
Kiliyum Sauvum Kilaroli Yaiyum
Nilai Petrenmun Nithamum Olirum

Shanmuhan Neeyum Thaniyoli Yovvum
Kundaliyaam Siva Guhan Thinam Varuha
Aaru Muhamum Animudi Aarum
Neeridu Netriyum Neenda Puruvamum
Panniru Kannum Pavalach Chevvaayum

Nanneri Netriyil Navamanich Chuttiyum
Eeraaru Seviyil Ilahu Kundalamum
Aariru Thinpuyathu Azhahiya Maarbil
Palboo Shanamum Pathakkamum Tharithu
Nanmanipoonda Navarathna Maalaiyum

Muppuri Noolum Muthani Maarbum
Sepppazhahudaiya Thiruvayir Unthiyum
Thuvanda Marungil Sudaroli Pattum
Navarathnam Pathitha Nartchee Raavum
Iruthodai Azhahum Inai Muzhanthaalum

Thiruvadi Yathanil Silamboli Muzhanga
Seha Gana Seha Gana Seha Gana Segana
Moga Moga Moga Moga Moga Moga Mogana
Naha Naha Naha Naha Naha Naha Nahena
Digu Kuna Digu Digu Digu Kuna Diguna

Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri
Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du
Dagu Dagu Digu Digu Dangu Dingugu
Vinthu Vinthu Mayilon Vinthu

Munthu Munthu Muruhavel Munthu
Yenthanai Yaalum Yehraha Selva
Mainthan Vehndum Varamahizhnth Thuthavum
Laalaa Laalaa Laalaa Vehshamum
Leelaa Leelaa Leelaa Vinothanendru

Unthiru Vadiyai Uruthi Yendrennum
Yen Thalai Vaithun Yinaiyadi Kaaka
Yennuyirk Uyiraam Iraivan Kaaka
Panniru Vizhiyaal Baalanaik Kaaka
Adiyen Vathanam Azhahuvel Kaaka

Podipunai Netriyaip Punithavel Kaaka
Kathirvel Irandu Kanninaik Kaaka
Vithisevi Irandum Velavar Kaaka
Naasihal Irandum Nalvel Kaaka
Pesiya Vaaythanai Peruvel Kaaka

Muppathirupal Munaivel Kaaka
Seppiya Naavai Sevvel Kaaka
Kannam Irandum Kathirvel Kaaka
Yennilang Kazhuthai Iniyavel Kaaka
Maarbai Irathna Vadivel Kaaka

Serila Mulaimaar Thiruvel Kaaka
Vadivel Iruthol Valamberak Kaaka
Pidarihal Irandum Peruvel Kaaka
Azhahudan Muthuhai Arulvel Kaaka
Pazhu Pathinaarum Paruvel Kaaka

Vetrivel Vayitrai Vilangave Kaaka
Sitridai Azhahura Sevvel Kaaka
Naanaam Kayitrai Nalvel Kaaka
Aan Penn Kurihalai Ayilvel Kaaka
Pittam Irandum Peruvel Kaaka

Vattak Kuthathai Valvel Kaaka
Panai Thodai Irandum Paruvel Kaaka
Kanaikaal Muzhanthaal Kathirvel Kaaka
Aiviral Adiyinai Arulvel Kaaka
Kaihal Irandum Karunaivel Kaaka

Munkai Irandum Muranvel Kaaka
Pinkai Irandum Pinnaval Irukka
Naavil Sarasvathi Natrunai Yaaha
Naabik Kamalam Nalvel Kakka
Muppaal Naadiyai Munaivel Kaaka

Yeppozhuthum Yenai Yethirvel Kaaka
Adiyen Vasanam Asaivula Neram
Kaduhave Vanthu Kanahavel Kaaka
Varum Pahal Thannil Vachravel Kaaka
Arai Irul Thannil Anaiyavel Kaaka

Yemathil Saamathil Yethirvel Kaaka
Thaamatham Neeki Chathurvel Kaaka
Kaaka Kaaka Kanahavel Kaaka
Noaka Noaka Nodiyil Noaka
Thaakka Thaakka Thadaiyara Thaakka

Paarka Paarka Paavam Podipada
Billi Soonyam Perumpahai Ahala
Valla Bootham Valaashtihap Peihal
Allal Paduthum Adangaa Muniyum
Pillaihal Thinnum Puzhakadai Muniyum

Kollivaayp Peihalum Kuralaip Peihalum
Penkalai Thodarum Bramaraa Chatharum
Adiyanaik Kandaal Alari Kalangida
Irisi Kaatteri Ithunba Senaiyum
Yellilum Iruttilum Yethirpadum Mannarum

Kana Pusai Kollum Kaaliyodu Anaivarum
Vittaan Gaararum Migu Pala Peihalum
Thandiyak Kaararum Sandaalar Halum
Yen Peyar Sollavum Idi Vizhunthodida
Aanai Adiyinil Arum Paavaihalum

Poonai Mayirum Pillaihal Enpum
Nahamum Mayirum Neenmudi Mandaiyum
Paavaihal Udane Pala Kalasathudan
Manaiyil Puthaitha Vanjanai Thanaiyum
Ottiya Paavaiyum Ottiya Serukkum

Kaasum Panamum Kaavudan Sorum
Othu Manjanamum Oruvazhi Pokum
Adiyanaik Kandaal Alainthu Kulainthida
Maatran Vanjahar Vanthu Vanangida
Kaala Thoothaal Yenai Kandaal Kalangida

Anji Nadungida Arandu Purandida
Vaay Vittalari Mathi Kettoda
Padiyinil Mutta Paasak Kayitraal
Kattudan Angam Katharida Kattu
Katti Uruttu Kaal Kai Muriya

Kattu Kattu Katharida Kattu
Muttu Muttu Muzhihal Pithungida
Sekku Sekku Sethil Sethilaaha
Sokku Sokku Soorpahai Sokku
Kuthu Kuthu Koorvadi Velaal

Patru Patru Pahalavan Thanaleri
Thanaleri Thanaleri Thanalathuvaaha
Viduvidu Velai Verundathu Oda
Puliyum Nariyum Punnari Naayum
Yeliyum Karadiyum Inithodarnthu Oda

Thelum Paambum Seyyaan Pooraan
Kadivida Vishangal
Kadithuyar Angam
Yeriya Vishangal Yelithudan Iranga
Polippum Sulukkum Oruthalai Noyum
Vaatham Sayithiyam Valippu Pitham

Soolai Sayam Kunmam Sokku Sirangu
Kudaichal Silanthi Kudalvip Purithi
Pakka Pilavai Padarthodai Vaazhai
Kaduvan Paduvan Kaithaal Silanthi
Parkuthu Aranai Paru Arai Yaakkum

Yellap Piniyum Yendranaik Kandaal
Nillaa Thoda Nee Yenak Arulvaay
Eerezhula Hamum Yenak Uravaaha
Aanum Pennum Anaivarum Yenakkaa
Mannaal Arasarum Mahizhnthura Vaahavum

Unnai Thuthikka Un Thirunaamam
Saravana Bavane Sailoli Bavanee
Thirupura Bavane Thigazholi Bavane
Paripura Bavane Pavamozhi Bavane
Arithiru Maruhaa Amaraa Pathiyai

Kaathu Thevarkal Kadum Sirai Viduthaay
Kanthaa Guhane Kathir Velavane
Kaarthihai Mainthaa Kadambaa Kadambanai
Idumbanai Yazhitha Iniyavel Muruhaa
Thanihaa Salane Sangaran Puthalvaa

Kathirkaa Mathurai Kathirvel Muruhaa
Pazhani Pathivaazh Baala Kumaaraa
Aavinan Kudivaazh Azhahiya Vela
Senthil Maamalai Yurum Sengalva Raayaa
Samaraa Purivaazh Shanmuha Tharase

Kaarar Kuzhalaal Kalaimahal Nandraay
Yennaa Irukka Yaan Unai Paada
Yenai Thodarnthu Irukkum Yenthai Muruhanai
Padinen Aadinen Paravasa Maaha
Aadinen Naadinen Aavinan Poothiyey

Nesamudan Yaan Netriyil Aniya
Paasa Vinaihal Patrathu Neengi
Unpatham Perave Unnarulaaha
Anbudan Rakshi Annamum Sonnamum
Metha Methaaha Velaayu Thanaar

Sithi Petradiyen Sirappudan Vazhga
Vaazhga Vaazhga Mayilon Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Vadivel Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Malai Guru Vaazhga
Vaazhga Vaazhga Malai Kura Mahaludan

Vaazhga Vaazhga Vaarana Thuvasam
Vaazhga Vaazhga Yen Varumaihal Neenga
Yethanai Kuraihal Yethanai Pizhaihal
Yethanai Adiyen Ye thanai Seiyinum
Petravan Neeguru Poruppathu Unkadan

Petraval Kuramahal Petravalaame
Pillai Yendranbaay Piriya Malithu
Mainthan Yenmeethu Unmanam Mahizhntharuli
Thanjam Yendradiyaar Thazhaithida Arulsey
Kanthar Sashti Kavasam Virumbiya

Baalan Theva Raayan Paharn Thathai
Kaalaiyil Maalaiyil Karuthudan Naalum
Aasaa Rathudan Angam Thulakki
Nesamudan Oru Ninaivathu Vaahi
Kanthar Sashti Kavasam Ithanai

Sindhai Kalangaathu Thiyaani Pavarhal
Orunaal Muppathaa Ruru Kondu
Othiyeh Jebithu Uhanthu Neeraniya
Ashta Thikkullor Adangalum Vasamaay
Thisai Mannar Yenmar Seyalathu (Sernthangu) Arulvar

Maatrala Rellaam Vanthu Vananguvar
Navakol Mahizhnthu Nanmai Alithidum
Navamatha Nenavum Nallezhil Peruvar
Enthanaalum Eerettaay Vaazhvar
Kantharkai Velaam Kavasa Thadiyai

Vazhiyaay Kaana Meiyaay Vilangum
Vizhiyaal Kaana Verundidum Peigal
Pollathavarai Podi Podi Yaakkum
Nallor Ninaivil Nadanam Puriyum
Sarva Sathuru Sankaa Rathadi

Arintha Yenathullaam Ashta Letchmihalil
Veera Letchmikku Virun Thunavaaha
Soora Bathmaavaith Thunithagai Yathanaal
Iruba Thezhvarkku Uvan Thamuthalitha
Gurubaran Pazhani Kundrinil Irukkum

Chinna Kuzhanthai Sevadi Potri
Yenai Thadu Thaatkola Yendrana Thullum
Meviya Vadivurum Velava Potri
Thevargal Senaa Pathiye Potri
Kuramahal Manamahizh Kove Potri

Thiramihu Thivya Thehaa Potri
Idumbaa Yuthane Idumbaa Potri
Kadambaa Potri Kanthaa Potri
Vetchi Punaiyum Veleh Potri
Uyargiri Kanaha Sabaikor Arase

Mayilnada Miduvoy Malaradi Saranam
Saranam Saranam Saravanabava Om
Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam
Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam