Jun 132014
 
 June 13, 2014  Sahasranamam, Shiva No Responses »

தமிழில் ஸ்ரீ சிவ சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

देवनागरी मे श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम् 

Author: Veda Vyasa

OM

sthiraH sthaaNuH prabhurbhaanuH pravarO varadO varaH |
sarvaatmaa sarvavikhyaataH sarvaH sarvakarO bhavaH || 1 ||

jaTee charmee shikhaNDee cha sarvaangaH sarvaangaH sarvabhaavanaH |
harishcha hariNaakshashcha sarvabhootaharaH prabhuH || 2 ||

pravRuttishcha nivRuttishcha niyataH shaashvatO dhruvaH |
shmashaanachaaree bhagavaanaH khacharO gOcharOrdanaH || 3 ||

abhivaadyO mahaakarmaa tapasvee bhoota bhaavanaH |
unmattavEShapracChannaH sarvalOkaprajaapatiH || 4 ||

mahaaroopO mahaakaayO vRuSharoopO mahaayashaaH |
mahaatmaa sarvabhootashcha viroopO vaamanO manuH || 5 ||

lOkapaalOntarhitaatmaa prasaadO hayagardabhiH |
pavitrashcha mahaaMshchaiva niyamO niyamaashrayaH || 6 ||

sarvakarmaa svayaMbhooshchaadiraadikarO nidhiH |
sahasraakshO viroopaakshaH sOmO nakshatrasaadhakaH || 7 ||

chandraH sooryaH gatiH kEturgrahO grahapatirvaraH |
adrirad{}ryaalayaH kartaa mRugabaaNaarpaNOnaghaH || 8 ||

mahaatapaa ghOra tapaadeenO deenasaadhakaH |
saMvatsarakarO mantraH pramaaNaM paramaM tapaH || 9 ||

yOgee yOjyO mahaabeejO mahaarEtaa mahaatapaaH |
suvarNarEtaaH sarvaghYaH subeejO vRuShavaahanaH || 10 ||

dashabaahustvanimiShO neelakaNTha umaapatiH |
vishvaroopaH svayaM shrEShThO balaveerObalOgaNaH || 11 ||

gaNakartaa gaNapatirdigvaasaaH kaama Eva cha |
pavitraM paramaM mantraH sarvabhaava karO haraH || 12 ||

kamaNDaludharO dhanvee baaNahastaH kapaalavaanaH |
ashanee shataghnee khaDgee paTTishee chaayudhee mahaanaH || 13 ||

sruvahastaH suroopashcha tEjastEjaskarO nidhiH |
uShNiShee cha suvaktrashchOdagrO vinatastathaa || 14 ||

deerghashcha harikEshashcha suteerthaH kRuShNa Eva cha |
sRugaala roopaH sarvaarthO muNDaH kuNDee kamaNDaluH || 15 ||

ajashcha mRugaroopashcha gandhadhaaree kapardyapi |
urdhvarEtOrdhvalinga urdhvashaayee nabhastalaH || 16 ||

trijaTaishcheeravaasaashcha rudraH sEnaapatirvibhuH |
ahashcharOtha naktaM cha tigmamanyuH suvarchasaH || 17 ||

gajahaa daityahaa lOkO lOkadhaataa guNaakaraH |
siMhashaardoolaroopashcha aardracharmaaMbaraavRutaH || 18 ||

kaalayOgee mahaanaadaH sarvavaasashchatuShpathaH |
nishaacharaH prEtachaaree bhootachaaree mahEshvaraH || 19 ||

bahubhootO bahudhanaH sarvaadhaarOmitO gatiH |
nRutyapriyO nityanartO nartakaH sarvalaasakaH || 20 ||

ghOrO mahaatapaaH paashO nityO giri charO nabhaH |
sahasrahastO vijayO vyavasaayO hyaninditaH || 21 ||

amarShaNO marShaNaatmaa yaghYahaa kaamanaashanaH |
dakshayaghYaapahaaree cha susahO madhyamastathaa || 22 ||

tEjOpahaaree balahaa muditOrthOjitO varaH |
gaMbheeraghOShO gaMbheerO gaMbheera balavaahanaH || 23 ||

nyagrOdharoopO nyagrOdhO vRukshakarNasthitirvibhuH |
sudeekshNadashanashchaiva mahaakaayO mahaananaH || 24 ||

viShvaksEnO hariryaghYaH saMyugaapeeDavaahanaH |
teekshNa taapashcha haryashvaH sahaayaH karmakaalavitaH || 25 ||

viShNuprasaaditO yaghYaH samudrO vaDavaamukhaH |
hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanaH || 26 ||

ugratEjaa mahaatEjaa jayO vijayakaalavitaH |
jyOtiShaamayanaM siddhiH saMdhirvigraha Eva cha || 27 ||

shikhee daNDee jaTee jvaalee moortijO moordhagO balee |
vaiNavee paNavee taalee kaalaH kaalakaTaMkaTaH || 28 ||

nakshatravigraha vidhirguNavRuddhirlayOgamaH |
prajaapatirdishaa baahurvibhaagaH sarvatOmukhaH || 29 ||

vimOchanaH suragaNO hiraNyakavachOdbhavaH |
mEDhrajO balachaaree cha mahaachaaree stutastathaa || 30 ||

sarvatoorya ninaadee cha sarvavaadyaparigrahaH |
vyaalaroopO bilaavaasee hEmamaalee tarangavitaH || 31 ||

tridashastrikaaladhRukaH karma sarvabandhavimOchanaH |
bandhanastvaasurEndraaNaaM yudhi shatruvinaashanaH || 32 ||

saaMkhyaprasaadO survaasaaH sarvasaadhuniShEvitaH |
praskandanO vibhaagashchaatulyO yaghYabhaagavitaH || 33 ||

sarvaavaasaH sarvachaaree durvaasaa vaasavOmaraH |
hEmO hEmakarO yaghYaH sarvadhaaree dharOttamaH || 34 ||

lOhitaakshO mahaakshashcha vijayaakshO vishaaradaH |
sangrahO nigrahaH kartaa sarpacheeranivaasanaH || 35 ||

mukhyOmukhyashcha dEhashcha dEha RuddhiH sarvakaamadaH |
sarvakaamaprasaadashcha subalO balaroopadhRukaH || 36 ||

sarvakaamavarashchaiva sarvadaH sarvatOmukhaH |
aakaashanidhiroopashcha nipaatee uragaH khagaH || 37 ||

raudraroopOMshuraadityO vasurashmiH suvarchasee |
vasuvEgO mahaavEgO manOvEgO nishaacharaH || 38 ||

sarvaavaasee shriyaavaasee upadEshakarO haraH |
muniraatma patirlOkE saMbhOjyashcha sahasradaH || 39 ||

pakshee cha pakshiroopee chaatideeptO vishaaMpatiH |
unmaadO madanaakaarO arthaarthakara rOmashaH || 40 ||

vaamadEvashcha vaamashcha praagdakshiNashcha vaamanaH |
siddhayOgaapahaaree cha siddhaH sarvaarthasaadhakaH || 41 ||

bhikshushcha bhikshuroopashcha viShaaNee mRuduravyayaH |
mahaasEnO vishaakhashcha ShaShTibhaagO gavaaMpatiH || 42 ||

vajrahastashcha viShkaMbhee chamoostaMbhanaiva cha |
RuturRutu karaH kaalO madhurmadhukarOchalaH || 43 ||

vaanaspatyO vaajasEnO nityamaashramapoojitaH |
brahmachaaree lOkachaaree sarvachaaree suchaaravitaH || 44 ||

eeshaana eeshvaraH kaalO nishaachaaree pinaakadhRukaH |
nimittasthO nimittaM cha nandirnandikarO hariH || 45 ||

nandeeshvarashcha nandee cha nandanO nandivardhanaH |
bhagasyaakshi nihantaa cha kaalO brahmavidaaMvaraH || 46 ||

chaturmukhO mahaalingashchaarulingastathaiva cha |
lingaadhyakshaH suraadhyakshO lOkaadhyakshO yugaavahaH || 47 ||

beejaadhyakshO beejakartaadhyaatmaanugatO balaH |
itihaasa karaH kalpO gautamOtha jalEshvaraH || 48 ||

daMbhO hyadaMbhO vaidaMbhO vaishyO vashyakaraH kaviH |
lOka kartaa pashu patirmahaakartaa mahauShadhiH || 49 ||

aksharaM paramaM brahma balavaanaH shakra Eva cha |
neetirhyaneetiH shuddhaatmaa shuddhO maanyO manOgatiH || 50 ||

bahuprasaadaH svapanO darpaNOtha tvamitrajitaH |
vEdakaaraH sootrakaarO vidvaanaH samaramardanaH || 51 ||

mahaamEghanivaasee cha mahaaghOrO vasheekaraH |
agnijvaalO mahaajvaalO atidhoomrO hutO haviH || 52 ||

vRuShaNaH shaMkarO nityO varchasvee dhoomakEtanaH |
neelastathaangalubdhashcha shObhanO niravagrahaH || 53 ||

svastidaH svastibhaavashcha bhaagee bhaagakarO laghuH |
utsangashcha mahaangashcha mahaagarbhaH parO yuvaa || 54 ||

kRuShNavarNaH suvarNashchEndriyaH sarvadEhinaamaH |
mahaapaadO mahaahastO mahaakaayO mahaayashaaH || 55 ||

mahaamoordhaa mahaamaatrO mahaanEtrO digaalayaH |
mahaadantO mahaakarNO mahaamEDhrO mahaahanuH || 56 ||

mahaanaasO mahaakaMburmahaagreevaH shmashaanadhRukaH |
mahaavakshaa mahOraskO antaraatmaa mRugaalayaH || 57 ||

laMbanO laMbitOShThashcha mahaamaayaH payOnidhiH |
mahaadantO mahaadaMShTrO mahaajihvO mahaamukhaH || 58 ||

mahaanakhO mahaarOmaa mahaakEshO mahaajaTaH |
asapatnaH prasaadashcha pratyayO giri saadhanaH || 59 ||

snEhanOsnEhanashchaivaajitashcha mahaamuniH |
vRukshaakaarO vRuksha kEturanalO vaayuvaahanaH || 60 ||

maNDalee mErudhaamaa cha dEvadaanavadarpahaa |
atharvasheerShaH saamaasya RukaHsahasraamitEkshaNaH || 61 ||

yajuH paada bhujO guhyaH prakaashO jangamastathaa |
amOghaarthaH prasaadashchaabhigamyaH sudarshanaH || 62 ||

upahaarapriyaH sharvaH kanakaH kaajhNchanaH sthiraH |
naabhirnandikarO bhaavyaH puShkarasthapatiH sthiraH || 63 ||

dvaadashastraasanashchaadyO yaghYO yaghYasamaahitaH |
naktaM kalishcha kaalashcha makaraH kaalapoojitaH || 64 ||

sagaNO gaNa kaarashcha bhoota bhaavana saarathiH |
bhasmashaayee bhasmagOptaa bhasmabhootastarurgaNaH || 65 ||

agaNashchaiva lOpashcha mahaatmaa sarvapoojitaH |
shaMkustrishaMkuH saMpannaH shuchirbhootaniShEvitaH || 66 ||

aashramasthaH kapOtasthO vishvakarmaapatirvaraH |
shaakhO vishaakhastaamrOShThO hyamujaalaH sunishchayaH || 67 ||

kapilOkapilaH shooraayushchaiva parOparaH |
gandharvO hyaditistaarkshyaH suvighYEyaH susaarathiH || 68 ||

parashvadhaayudhO dEvaartha kaaree subaandhavaH |
tuMbaveeNee mahaakOpOrdhvarEtaa jalEshayaH || 69 ||

ugrO vaMshakarO vaMshO vaMshanaadO hyaninditaH |
sarvaangaroopO maayaavee suhRudO hyanilOnalaH || 70 ||

bandhanO bandhakartaa cha subandhanavimOchanaH |
sayaghYaariH sakaamaariH mahaadaMShTrO mahaayudhaH || 71 ||

baahustvaninditaH sharvaH shaMkaraH shaMkarOdhanaH |
amarEshO mahaadEvO vishvadEvaH suraarihaa || 72 ||

ahirbudhnO nirRutishcha chEkitaanO haristathaa |
ajaikapaachcha kaapaalee trishaMkurajitaH shivaH || 73 ||

dhanvantarirdhoomakEtuH skandO vaishravaNastathaa |
dhaataa shakrashcha viShNushcha mitrastvaShTaa dhruvO dharaH || 74 ||

prabhaavaH sarvagO vaayuraryamaa savitaa raviH |
udagrashcha vidhaataa cha maandhaataa bhoota bhaavanaH || 75 ||

ratiteerthashcha vaagmee cha sarvakaamaguNaavahaH |
padmagarbhO mahaagarbhashchandravaktrOmanOramaH || 76 ||

balavaaMshchOpashaantashcha puraaNaH puNyachajhNchuree |
kurukartaa kaalaroopee kurubhootO mahEshvaraH || 77 ||

sarvaashayO darbhashaayee sarvEShaaM praaNinaaMpatiH |
dEvadEvaH mukhOsaktaH sadasataH sarvaratnavitaH || 78 ||

kailaasa shikharaavaasee himavadaH girisaMshrayaH |
koolahaaree koolakartaa bahuvidyO bahupradaH || 79 ||

vaNijO vardhanO vRukshO nakulashchandanashCadaH |
saaragreevO mahaajatru ralOlashcha mahauShadhaH || 80 ||

siddhaarthakaaree siddhaarthashchandO vyaakaraNOttaraH |
siMhanaadaH siMhadaMShTraH siMhagaH siMhavaahanaH || 81 ||

prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalO lOkahitastaruH |
saarangO navachakraangaH kEtumaalee sabhaavanaH || 82 ||

bhootaalayO bhootapatirahOraatramaninditaH || 83 ||

vaahitaa sarvabhootaanaaM nilayashcha vibhurbhavaH |
amOghaH saMyatO hyashvO bhOjanaH praaNadhaaraNaH || 84 ||

dhRutimaanaH matimaanaH dakshaH satkRutashcha yugaadhipaH |
gOpaalirgOpatirgraamO gOcharmavasanO haraH || 85 ||

hiraNyabaahushcha tathaa guhaapaalaH pravEshinaamaH |
pratiShThaayee mahaaharShO jitakaamO jitEndriyaH || 86 ||

gaandhaarashcha suraalashcha tapaH karma ratirdhanuH |
mahaageetO mahaanRuttOhyapsarOgaNasEvitaH || 87 ||

mahaakEturdhanurdhaaturnaika saanucharashchalaH |
aavEdaneeya aavEshaH sarvagandhasukhaavahaH || 88 ||

tOraNastaaraNO vaayuH paridhaavati chaikataH |
saMyOgO vardhanO vRuddhO mahaavRuddhO gaNaadhipaH || 89 ||

nityaatmasahaayashcha dEvaasurapatiH patiH |
yuktashcha yuktabaahushcha dvividhashcha suparvaNaH || 90 ||

aaShaaDhashcha suShaaDashcha dhruvO hari haNO haraH |
vapuraavartamaanEbhyO vasushrEShThO mahaapathaH || 91 ||

shirOhaaree vimarshashcha sarvalakshaNa bhooShitaH |
akshashcha ratha yOgee cha sarvayOgee mahaabalaH || 92 ||

samaamnaayOsamaamnaayasteerthadEvO mahaarathaH |
nirjeevO jeevanO mantraH shubhaakshO bahukarkashaH || 93 ||

ratna prabhootO raktaangO mahaarNavanipaanavitaH |
moolO vishaalO hyamRutO vyaktaavyaktastapO nidhiH || 94 ||

aarOhaNO nirOhashcha shalahaaree mahaatapaaH |
sEnaakalpO mahaakalpO yugaayuga karO hariH || 95 ||

yugaroopO mahaaroopO pavanO gahanO nagaH |
nyaaya nirvaapaNaH paadaH paNDitO hyachalOpamaH || 96 ||

bahumaalO mahaamaalaH sumaalO bahulOchanaH |
vistaarO lavaNaH koopaH kusumaH saphalOdayaH || 97 ||

vRuShabhO vRuShabhaaMkaangO maNi bilvO jaTaadharaH |
indurvisarvaH sumukhaH suraH sarvaayudhaH sahaH || 98 ||

nivEdanaH sudhaajaataH sugandhaarO mahaadhanuH |
gandhamaalee cha bhagavaanaH utthaanaH sarvakarmaNaamaH || 99 ||

manthaanO bahulO baahuH sakalaH sarvalOchanaH |
tarastaalee karastaalee oordhva saMhananO vahaH || 100 ||

CatraM sucChatrO vikhyaataH sarvalOkaashrayO mahaanaH |
muNDO viroopO vikRutO daNDi muNDO vikurvaNaH || 101 ||

haryakshaH kakubhO vajree deeptajihvaH sahasrapaataH |
sahasramoordhaa dEvEndraH sarvadEvamayO guruH || 102 ||

sahasrabaahuH sarvaangaH sharaNyaH sarvalOkakRutaH |
pavitraM trimadhurmantraH kaniShThaH kRuShNapingalaH || 103 ||

brahmadaNDavinirmaataa shataghnee shatapaashadhRukaH |
padmagarbhO mahaagarbhO brahmagarbhO jalOdbhavaH || 104 ||

gabhastirbrahmakRudaH brahmaa brahmavidaH braahmaNO gatiH |
anantaroopO naikaatmaa tigmatEjaaH svayaMbhuvaH || 105 ||

oordhvagaatmaa pashupatirvaataraMhaa manOjavaH |
chandanee padmamaalaag{}ryaH surabhyuttaraNO naraH || 106 ||

karNikaara mahaasragvee neelamauliH pinaakadhRukaH |
umaapatirumaakaantO jaahnavee dhRugumaadhavaH || 107 ||

varO varaahO varadO varEshaH sumahaasvanaH |
mahaaprasaadO damanaH shatruhaa shvEtapingalaH || 108 ||

preetaatmaa prayataatmaa cha saMyataatmaa pradhaanadhRukaH |
sarvapaarshva sutastaarkshyO dharmasaadhaaraNO varaH || 109 ||

charaacharaatmaa sookshmaatmaa suvRuShO gO vRuShEshvaraH |
saadhyarShirvasuraadityO vivasvaanaH savitaamRutaH || 110 ||

vyaasaH sarvasya saMkshEpO vistaraH paryayO nayaH |
RutuH saMvatsarO maasaH pakshaH saMkhyaa samaapanaH || 111 ||

kalaakaaShThaa lavOmaatraa muhoortOhaH kshapaaH kshaNaaH |
vishvakshEtraM prajaabeejaM lingamaadyastvaninditaH || 112 ||

sadasadaH vyaktamavyaktaM pitaa maataa pitaamahaH |
svargadvaaraM prajaadvaaraM mOkshadvaaraM triviShTapamaH || 113 ||

nirvaaNaM hlaadanaM chaiva brahmalOkaH paraagatiH |
dEvaasuravinirmaataa dEvaasuraparaayaNaH || 114 ||

dEvaasuragururdEvO dEvaasuranamaskRutaH |
dEvaasuramahaamaatrO dEvaasuragaNaashrayaH || 115 ||

dEvaasuragaNaadhyakshO dEvaasuragaNaagraNeeH |
dEvaatidEvO dEvarShirdEvaasuravarapradaH || 116 ||

dEvaasurEshvarOdEvO dEvaasuramahEshvaraH |
sarvadEvamayOchintyO dEvataatmaatmasaMbhavaH || 117 ||

udbhidastrikramO vaidyO virajO virajOMbaraH |
eeDyO hastee suravyaaghrO dEvasiMhO nararShabhaH || 118 ||

vibudhaagravaraH shrEShThaH sarvadEvOttamOttamaH |
prayuktaH shObhanO varjaishaanaH prabhuravyayaH || 119 ||

guruH kaantO nijaH sargaH pavitraH sarvavaahanaH |
shRungee shRungapriyO babhroo raajaraajO niraamayaH || 120 ||

abhiraamaH suragaNO viraamaH sarvasaadhanaH |
lalaaTaakshO vishvadEhO hariNO brahmavarchasaH || 121 ||

sthaavaraaNaaMpatishchaiva niyamEndriyavardhanaH |
siddhaarthaH sarvabhootaarthOchintyaH satyavrataH shuchiH || 122 ||

vrataadhipaH paraM brahma muktaanaaM paramaagatiH |
vimuktO muktatEjaashcha shreemaanaH shreevardhanO jagataH || 123 ||

shreemaanaH shreevardhanO jagataH OM nama iti ||

iti Sree mahaabhaaratE anuSaasana parvE Sree Siva sahasranaama stOtram sampoorNam ||

 

Jun 132014
 
 June 13, 2014  Sahasranamam, Shiva No Responses »

देवनागरी मे श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम् 

Shree Shiva Sahasranama Stotram in Latin Script

ரசனவேத வ்யாஸ

ஓம்

ஸ்திரஃ ஸ்தாணுஃ ப்ரபுர்பானுஃ ப்ரவரோ வரதோ வரஃ |
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்யாதஃ ஸர்வஃ ஸர்வகரோ பவஃ || 1 ||

ஜடீ சர்மீ ஶிகண்டீ ச ஸர்வாங்கஃ ஸர்வாங்கஃ ஸர்வபாவனஃ |
ஹரிஶ்ச ஹரிணாக்ஶஶ்ச ஸர்வபூதஹரஃ ப்ரபுஃ || 2 ||

ப்ரவ்றுத்திஶ்ச னிவ்றுத்திஶ்ச னியதஃ ஶாஶ்வதோ த்ருவஃ |
ஶ்மஶானசாரீ பகவானஃ கசரோ கோசரோ‌உர்தனஃ || 3 ||

அபிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூத பாவனஃ |
உன்மத்தவேஷப்ரச்சன்னஃ ஸர்வலோகப்ரஜாபதிஃ || 4 ||

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்றுஷரூபோ மஹாயஶாஃ |
மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூதஶ்ச விரூபோ வாமனோ மனுஃ || 5 ||

லோகபாலோ‌உன்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ ஹயகர்தபிஃ |
பவித்ரஶ்ச மஹாம்ஶ்சைவ னியமோ னியமாஶ்ரயஃ || 6 ||

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூஶ்சாதிராதிகரோ னிதிஃ |
ஸஹஸ்ராக்ஶோ விரூபாக்ஶஃ ஸோமோ னக்ஶத்ரஸாதகஃ || 7 ||

சன்த்ரஃ ஸூர்யஃ கதிஃ கேதுர்க்ரஹோ க்ரஹபதிர்வரஃ |
அத்ரிரத்{}ர்யாலயஃ கர்தா ம்றுகபாணார்பணோ‌உனகஃ || 8 ||

மஹாதபா கோர தபா‌உதீனோ தீனஸாதகஃ |
ஸம்வத்ஸரகரோ மன்த்ரஃ ப்ரமாணம் பரமம் தபஃ || 9 ||

யோகீ யோஜ்யோ மஹாபீஜோ மஹாரேதா மஹாதபாஃ |
ஸுவர்ணரேதாஃ ஸர்வக்யஃ ஸுபீஜோ வ்றுஷவாஹனஃ || 10 ||

தஶபாஹுஸ்த்வனிமிஷோ னீலகண்ட உமாபதிஃ |
விஶ்வரூபஃ ஸ்வயம் ஶ்ரேஷ்டோ பலவீரோ‌உபலோகணஃ || 11 ||

கணகர்தா கணபதிர்திக்வாஸாஃ காம ஏவ ச |
பவித்ரம் பரமம் மன்த்ரஃ ஸர்வபாவ கரோ ஹரஃ || 12 ||

கமண்டலுதரோ தன்வீ பாணஹஸ்தஃ கபாலவானஃ |
அஶனீ ஶதக்னீ கட்கீ பட்டிஶீ சாயுதீ மஹானஃ || 13 ||

ஸ்ருவஹஸ்தஃ ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ னிதிஃ |
உஷ்ணிஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்சோதக்ரோ வினதஸ்ததா || 14 ||

தீர்கஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்தஃ க்றுஷ்ண ஏவ ச |
ஸ்றுகால ரூபஃ ஸர்வார்தோ முண்டஃ குண்டீ கமண்டலுஃ || 15 ||

அஜஶ்ச ம்றுகரூபஶ்ச கன்ததாரீ கபர்த்யபி |
உர்த்வரேதோர்த்வலிங்க உர்த்வஶாயீ னபஸ்தலஃ || 16 ||

த்ரிஜடைஶ்சீரவாஸாஶ்ச ருத்ரஃ ஸேனாபதிர்விபுஃ |
அஹஶ்சரோ‌உத னக்தம் ச திக்மமன்யுஃ ஸுவர்சஸஃ || 17 ||

கஜஹா தைத்யஹா லோகோ லோகதாதா குணாகரஃ |
ஸிம்ஹஶார்தூலரூபஶ்ச ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்றுதஃ || 18 ||

காலயோகீ மஹானாதஃ ஸர்வவாஸஶ்சதுஷ்பதஃ |
னிஶாசரஃ ப்ரேதசாரீ பூதசாரீ மஹேஶ்வரஃ || 19 ||

பஹுபூதோ பஹுதனஃ ஸர்வாதாரோ‌உமிதோ கதிஃ |
ன்றுத்யப்ரியோ னித்யனர்தோ னர்தகஃ ஸர்வலாஸகஃ || 20 ||

கோரோ மஹாதபாஃ பாஶோ னித்யோ கிரி சரோ னபஃ |
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யனின்திதஃ || 21 ||

அமர்ஷணோ மர்ஷணாத்மா யக்யஹா காமனாஶனஃ |
தக்ஶயக்யாபஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்யமஸ்ததா || 22 ||

தேஜோ‌உபஹாரீ பலஹா முதிதோ‌உர்தோ‌உஜிதோ வரஃ |
கம்பீரகோஷோ கம்பீரோ கம்பீர பலவாஹனஃ || 23 ||

ன்யக்ரோதரூபோ ன்யக்ரோதோ வ்றுக்ஶகர்ணஸ்திதிர்விபுஃ |
ஸுதீக்ஶ்ணதஶனஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹானனஃ || 24 ||

விஷ்வக்ஸேனோ ஹரிர்யக்யஃ ஸம்யுகாபீடவாஹனஃ |
தீக்ஶ்ண தாபஶ்ச ஹர்யஶ்வஃ ஸஹாயஃ கர்மகாலவிதஃ || 25 ||

விஷ்ணுப்ரஸாதிதோ யக்யஃ ஸமுத்ரோ வடவாமுகஃ |
ஹுதாஶனஸஹாயஶ்ச ப்ரஶான்தாத்மா ஹுதாஶனஃ || 26 ||

உக்ரதேஜா மஹாதேஜா ஜயோ விஜயகாலவிதஃ |
ஜ்யோதிஷாமயனம் ஸித்திஃ ஸம்திர்விக்ரஹ ஏவ ச || 27 ||

ஶிகீ தண்டீ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்தகோ பலீ |
வைணவீ பணவீ தாலீ காலஃ காலகடம்கடஃ || 28 ||

னக்ஶத்ரவிக்ரஹ விதிர்குணவ்றுத்திர்லயோ‌உகமஃ |
ப்ரஜாபதிர்திஶா பாஹுர்விபாகஃ ஸர்வதோமுகஃ || 29 ||

விமோசனஃ ஸுரகணோ ஹிரண்யகவசோத்பவஃ |
மேட்ரஜோ பலசாரீ ச மஹாசாரீ ஸ்துதஸ்ததா || 30 ||

ஸர்வதூர்ய னினாதீ ச ஸர்வவாத்யபரிக்ரஹஃ |
வ்யாலரூபோ பிலாவாஸீ ஹேமமாலீ தரங்கவிதஃ || 31 ||

த்ரிதஶஸ்த்ரிகாலத்றுகஃ கர்ம ஸர்வபன்தவிமோசனஃ |
பன்தனஸ்த்வாஸுரேன்த்ராணாம் யுதி ஶத்ருவினாஶனஃ || 32 ||

ஸாம்க்யப்ரஸாதோ ஸுர்வாஸாஃ ஸர்வஸாதுனிஷேவிதஃ |
ப்ரஸ்கன்தனோ விபாகஶ்சாதுல்யோ யக்யபாகவிதஃ || 33 ||

ஸர்வாவாஸஃ ஸர்வசாரீ துர்வாஸா வாஸவோ‌உமரஃ |
ஹேமோ ஹேமகரோ யக்யஃ ஸர்வதாரீ தரோத்தமஃ || 34 ||

லோஹிதாக்ஶோ மஹா‌உக்ஶஶ்ச விஜயாக்ஶோ விஶாரதஃ |
ஸங்க்ரஹோ னிக்ரஹஃ கர்தா ஸர்பசீரனிவாஸனஃ || 35 ||

முக்யோ‌உமுக்யஶ்ச தேஹஶ்ச தேஹ றுத்திஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஸர்வகாமப்ரஸாதஶ்ச ஸுபலோ பலரூபத்றுகஃ || 36 ||

ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வதஃ ஸர்வதோமுகஃ |
ஆகாஶனிதிரூபஶ்ச னிபாதீ உரகஃ ககஃ || 37 ||

ரௌத்ரரூபோம்‌உஶுராதித்யோ வஸுரஶ்மிஃ ஸுவர்சஸீ |
வஸுவேகோ மஹாவேகோ மனோவேகோ னிஶாசரஃ || 38 ||

ஸர்வாவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதேஶகரோ ஹரஃ |
முனிராத்ம பதிர்லோகே ஸம்போஜ்யஶ்ச ஸஹஸ்ரதஃ || 39 ||

பக்ஶீ ச பக்ஶிரூபீ சாதிதீப்தோ விஶாம்பதிஃ |
உன்மாதோ மதனாகாரோ அர்தார்தகர ரோமஶஃ || 40 ||

வாமதேவஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்தக்ஶிணஶ்ச வாமனஃ |
ஸித்தயோகாபஹாரீ ச ஸித்தஃ ஸர்வார்தஸாதகஃ || 41 ||

பிக்ஶுஶ்ச பிக்ஶுரூபஶ்ச விஷாணீ ம்றுதுரவ்யயஃ |
மஹாஸேனோ விஶாகஶ்ச ஷஷ்டிபாகோ கவாம்பதிஃ || 42 ||

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ சமூஸ்தம்பனைவ ச |
றுதுர்றுது கரஃ காலோ மதுர்மதுகரோ‌உசலஃ || 43 ||

வானஸ்பத்யோ வாஜஸேனோ னித்யமாஶ்ரமபூஜிதஃ |
ப்ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ ஸுசாரவிதஃ || 44 ||

ஈஶான ஈஶ்வரஃ காலோ னிஶாசாரீ பினாகத்றுகஃ |
னிமித்தஸ்தோ னிமித்தம் ச னன்திர்னன்திகரோ ஹரிஃ || 45 ||

னன்தீஶ்வரஶ்ச னன்தீ ச னன்தனோ னன்திவர்தனஃ |
பகஸ்யாக்ஶி னிஹன்தா ச காலோ ப்ரஹ்மவிதாம்வரஃ || 46 ||

சதுர்முகோ மஹாலிங்கஶ்சாருலிங்கஸ்ததைவ ச |
லிங்காத்யக்ஶஃ ஸுராத்யக்ஶோ லோகாத்யக்ஶோ யுகாவஹஃ || 47 ||

பீஜாத்யக்ஶோ பீஜகர்தா‌உத்யாத்மானுகதோ பலஃ |
இதிஹாஸ கரஃ கல்போ கௌதமோ‌உத ஜலேஶ்வரஃ || 48 ||

தம்போ ஹ்யதம்போ வைதம்போ வைஶ்யோ வஶ்யகரஃ கவிஃ |
லோக கர்தா பஶு பதிர்மஹாகர்தா மஹௌஷதிஃ || 49 ||

அக்ஶரம் பரமம் ப்ரஹ்ம பலவானஃ ஶக்ர ஏவ ச |
னீதிர்ஹ்யனீதிஃ ஶுத்தாத்மா ஶுத்தோ மான்யோ மனோகதிஃ || 50 ||

பஹுப்ரஸாதஃ ஸ்வபனோ தர்பணோ‌உத த்வமித்ரஜிதஃ |
வேதகாரஃ ஸூத்ரகாரோ வித்வானஃ ஸமரமர்தனஃ || 51 ||

மஹாமேகனிவாஸீ ச மஹாகோரோ வஶீகரஃ |
அக்னிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூம்ரோ ஹுதோ ஹவிஃ || 52 ||

வ்றுஷணஃ ஶம்கரோ னித்யோ வர்சஸ்வீ தூமகேதனஃ |
னீலஸ்ததா‌உங்கலுப்தஶ்ச ஶோபனோ னிரவக்ரஹஃ || 53 ||

ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திபாவஶ்ச பாகீ பாககரோ லகுஃ |
உத்ஸங்கஶ்ச மஹாங்கஶ்ச மஹாகர்பஃ பரோ யுவா || 54 ||

க்றுஷ்ணவர்ணஃ ஸுவர்ணஶ்சேன்த்ரியஃ ஸர்வதேஹினாமஃ |
மஹாபாதோ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶாஃ || 55 ||

மஹாமூர்தா மஹாமாத்ரோ மஹானேத்ரோ திகாலயஃ |
மஹாதன்தோ மஹாகர்ணோ மஹாமேட்ரோ மஹாஹனுஃ || 56 ||

மஹானாஸோ மஹாகம்புர்மஹாக்ரீவஃ ஶ்மஶானத்றுகஃ |
மஹாவக்ஶா மஹோரஸ்கோ அன்தராத்மா ம்றுகாலயஃ || 57 ||

லம்பனோ லம்பிதோஷ்டஶ்ச மஹாமாயஃ பயோனிதிஃ |
மஹாதன்தோ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுகஃ || 58 ||

மஹானகோ மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜடஃ |
அஸபத்னஃ ப்ரஸாதஶ்ச ப்ரத்யயோ கிரி ஸாதனஃ || 59 ||

ஸ்னேஹனோ‌உஸ்னேஹனஶ்சைவாஜிதஶ்ச மஹாமுனிஃ |
வ்றுக்ஶாகாரோ வ்றுக்ஶ கேதுரனலோ வாயுவாஹனஃ || 60 ||

மண்டலீ மேருதாமா ச தேவதானவதர்பஹா |
அதர்வஶீர்ஷஃ ஸாமாஸ்ய றுகஃஸஹஸ்ராமிதேக்ஶணஃ || 61 ||

யஜுஃ பாத புஜோ குஹ்யஃ ப்ரகாஶோ ஜங்கமஸ்ததா |
அமோகார்தஃ ப்ரஸாதஶ்சாபிகம்யஃ ஸுதர்ஶனஃ || 62 ||

உபஹாரப்ரியஃ ஶர்வஃ கனகஃ காஜ்ண்சனஃ ஸ்திரஃ |
னாபிர்னன்திகரோ பாவ்யஃ புஷ்கரஸ்தபதிஃ ஸ்திரஃ || 63 ||

த்வாதஶஸ்த்ராஸனஶ்சாத்யோ யக்யோ யக்யஸமாஹிதஃ |
னக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகரஃ காலபூஜிதஃ || 64 ||

ஸகணோ கண காரஶ்ச பூத பாவன ஸாரதிஃ |
பஸ்மஶாயீ பஸ்மகோப்தா பஸ்மபூதஸ்தருர்கணஃ || 65 ||

அகணஶ்சைவ லோபஶ்ச மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூஜிதஃ |
ஶம்குஸ்த்ரிஶம்குஃ ஸம்பன்னஃ ஶுசிர்பூதனிஷேவிதஃ || 66 ||

ஆஶ்ரமஸ்தஃ கபோதஸ்தோ விஶ்வகர்மாபதிர்வரஃ |
ஶாகோ விஶாகஸ்தாம்ரோஷ்டோ ஹ்யமுஜாலஃ ஸுனிஶ்சயஃ || 67 ||

கபிலோ‌உகபிலஃ ஶூராயுஶ்சைவ பரோ‌உபரஃ |
கன்தர்வோ ஹ்யதிதிஸ்தார்க்ஶ்யஃ ஸுவிக்யேயஃ ஸுஸாரதிஃ || 68 ||

பரஶ்வதாயுதோ தேவார்த காரீ ஸுபான்தவஃ |
தும்பவீணீ மஹாகோபோர்த்வரேதா ஜலேஶயஃ || 69 ||

உக்ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶனாதோ ஹ்யனின்திதஃ |
ஸர்வாங்கரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்றுதோ ஹ்யனிலோ‌உனலஃ || 70 ||

பன்தனோ பன்தகர்தா ச ஸுபன்தனவிமோசனஃ |
ஸயக்யாரிஃ ஸகாமாரிஃ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹா‌உ‌உயுதஃ || 71 ||

பாஹுஸ்த்வனின்திதஃ ஶர்வஃ ஶம்கரஃ ஶம்கரோ‌உதனஃ |
அமரேஶோ மஹாதேவோ விஶ்வதேவஃ ஸுராரிஹா || 72 ||

அஹிர்புத்னோ னிர்றுதிஶ்ச சேகிதானோ ஹரிஸ்ததா |
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶம்குரஜிதஃ ஶிவஃ || 73 ||

தன்வன்தரிர்தூமகேதுஃ ஸ்கன்தோ வைஶ்ரவணஸ்ததா |
தாதா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்ருவோ தரஃ || 74 ||

ப்ரபாவஃ ஸர்வகோ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவிஃ |
உதக்ரஶ்ச விதாதா ச மான்தாதா பூத பாவனஃ || 75 ||

ரதிதீர்தஶ்ச வாக்மீ ச ஸர்வகாமகுணாவஹஃ |
பத்மகர்போ மஹாகர்பஶ்சன்த்ரவக்த்ரோமனோரமஃ || 76 ||

பலவாம்ஶ்சோபஶான்தஶ்ச புராணஃ புண்யசஜ்ண்சுரீ |
குருகர்தா காலரூபீ குருபூதோ மஹேஶ்வரஃ || 77 ||

ஸர்வாஶயோ தர்பஶாயீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணினாம்பதிஃ |
தேவதேவஃ முகோ‌உஸக்தஃ ஸதஸதஃ ஸர்வரத்னவிதஃ || 78 ||

கைலாஸ ஶிகராவாஸீ ஹிமவதஃ கிரிஸம்ஶ்ரயஃ |
கூலஹாரீ கூலகர்தா பஹுவித்யோ பஹுப்ரதஃ || 79 ||

வணிஜோ வர்தனோ வ்றுக்ஶோ னகுலஶ்சன்தனஶ்சதஃ |
ஸாரக்ரீவோ மஹாஜத்ரு ரலோலஶ்ச மஹௌஷதஃ || 80 ||

ஸித்தார்தகாரீ ஸித்தார்தஶ்சன்தோ வ்யாகரணோத்தரஃ |
ஸிம்ஹனாதஃ ஸிம்ஹதம்ஷ்ட்ரஃ ஸிம்ஹகஃ ஸிம்ஹவாஹனஃ || 81 ||

ப்ரபாவாத்மா ஜகத்காலஸ்தாலோ லோகஹிதஸ்தருஃ |
ஸாரங்கோ னவசக்ராங்கஃ கேதுமாலீ ஸபாவனஃ || 82 ||

பூதாலயோ பூதபதிரஹோராத்ரமனின்திதஃ || 83 ||

வாஹிதா ஸர்வபூதானாம் னிலயஶ்ச விபுர்பவஃ |
அமோகஃ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போஜனஃ ப்ராணதாரணஃ || 84 ||

த்றுதிமானஃ மதிமானஃ தக்ஶஃ ஸத்க்றுதஶ்ச யுகாதிபஃ |
கோபாலிர்கோபதிர்க்ராமோ கோசர்மவஸனோ ஹரஃ || 85 ||

ஹிரண்யபாஹுஶ்ச ததா குஹாபாலஃ ப்ரவேஶினாமஃ |
ப்ரதிஷ்டாயீ மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேன்த்ரியஃ || 86 ||

கான்தாரஶ்ச ஸுராலஶ்ச தபஃ கர்ம ரதிர்தனுஃ |
மஹாகீதோ மஹான்றுத்தோஹ்யப்ஸரோகணஸேவிதஃ || 87 ||

மஹாகேதுர்தனுர்தாதுர்னைக ஸானுசரஶ்சலஃ |
ஆவேதனீய ஆவேஶஃ ஸர்வகன்தஸுகாவஹஃ || 88 ||

தோரணஸ்தாரணோ வாயுஃ பரிதாவதி சைகதஃ |
ஸம்யோகோ வர்தனோ வ்றுத்தோ மஹாவ்றுத்தோ கணாதிபஃ || 89 ||

னித்யாத்மஸஹாயஶ்ச தேவாஸுரபதிஃ பதிஃ |
யுக்தஶ்ச யுக்தபாஹுஶ்ச த்விவிதஶ்ச ஸுபர்வணஃ || 90 ||

ஆஷாடஶ்ச ஸுஷாடஶ்ச த்ருவோ ஹரி ஹணோ ஹரஃ |
வபுராவர்தமானேப்யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ மஹாபதஃ || 91 ||

ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஶண பூஷிதஃ |
அக்ஶஶ்ச ரத யோகீ ச ஸர்வயோகீ மஹாபலஃ || 92 ||

ஸமாம்னாயோ‌உஸமாம்னாயஸ்தீர்ததேவோ மஹாரதஃ |
னிர்ஜீவோ ஜீவனோ மன்த்ரஃ ஶுபாக்ஶோ பஹுகர்கஶஃ || 93 ||

ரத்ன ப்ரபூதோ ரக்தாங்கோ மஹா‌உர்ணவனிபானவிதஃ |
மூலோ விஶாலோ ஹ்யம்றுதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோ னிதிஃ || 94 ||

ஆரோஹணோ னிரோஹஶ்ச ஶலஹாரீ மஹாதபாஃ |
ஸேனாகல்போ மஹாகல்போ யுகாயுக கரோ ஹரிஃ || 95 ||

யுகரூபோ மஹாரூபோ பவனோ கஹனோ னகஃ |
ன்யாய னிர்வாபணஃ பாதஃ பண்டிதோ ஹ்யசலோபமஃ || 96 ||

பஹுமாலோ மஹாமாலஃ ஸுமாலோ பஹுலோசனஃ |
விஸ்தாரோ லவணஃ கூபஃ குஸுமஃ ஸபலோதயஃ || 97 ||

வ்றுஷபோ வ்றுஷபாம்காங்கோ மணி பில்வோ ஜடாதரஃ |
இன்துர்விஸர்வஃ ஸுமுகஃ ஸுரஃ ஸர்வாயுதஃ ஸஹஃ || 98 ||

னிவேதனஃ ஸுதாஜாதஃ ஸுகன்தாரோ மஹாதனுஃ |
கன்தமாலீ ச பகவானஃ உத்தானஃ ஸர்வகர்மணாமஃ || 99 ||

மன்தானோ பஹுலோ பாஹுஃ ஸகலஃ ஸர்வலோசனஃ |
தரஸ்தாலீ கரஸ்தாலீ ஊர்த்வ ஸம்ஹனனோ வஹஃ || 100 ||

சத்ரம் ஸுச்சத்ரோ விக்யாதஃ ஸர்வலோகாஶ்ரயோ மஹானஃ |
முண்டோ விரூபோ விக்றுதோ தண்டி முண்டோ விகுர்வணஃ || 101 ||

ஹர்யக்ஶஃ ககுபோ வஜ்ரீ தீப்தஜிஹ்வஃ ஸஹஸ்ரபாதஃ |
ஸஹஸ்ரமூர்தா தேவேன்த்ரஃ ஸர்வதேவமயோ குருஃ || 102 ||

ஸஹஸ்ரபாஹுஃ ஸர்வாங்கஃ ஶரண்யஃ ஸர்வலோகக்றுதஃ |
பவித்ரம் த்ரிமதுர்மன்த்ரஃ கனிஷ்டஃ க்றுஷ்ணபிங்கலஃ || 103 ||

ப்ரஹ்மதண்டவினிர்மாதா ஶதக்னீ ஶதபாஶத்றுகஃ |
பத்மகர்போ மஹாகர்போ ப்ரஹ்மகர்போ ஜலோத்பவஃ || 104 ||

கபஸ்திர்ப்ரஹ்மக்றுதஃ ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மவிதஃ ப்ராஹ்மணோ கதிஃ |
அனன்தரூபோ னைகாத்மா திக்மதேஜாஃ ஸ்வயம்புவஃ || 105 ||

ஊர்த்வகாத்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மனோஜவஃ |
சன்தனீ பத்மமாலா‌உக்{}ர்யஃ ஸுரப்யுத்தரணோ னரஃ || 106 ||

கர்ணிகார மஹாஸ்ரக்வீ னீலமௌலிஃ பினாகத்றுகஃ |
உமாபதிருமாகான்தோ ஜாஹ்னவீ த்றுகுமாதவஃ || 107 ||

வரோ வராஹோ வரதோ வரேஶஃ ஸுமஹாஸ்வனஃ |
மஹாப்ரஸாதோ தமனஃ ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்கலஃ || 108 ||

ப்ரீதாத்மா ப்ரயதாத்மா ச ஸம்யதாத்மா ப்ரதானத்றுகஃ |
ஸர்வபார்ஶ்வ ஸுதஸ்தார்க்ஶ்யோ தர்மஸாதாரணோ வரஃ || 109 ||

சராசராத்மா ஸூக்ஶ்மாத்மா ஸுவ்றுஷோ கோ வ்றுஷேஶ்வரஃ |
ஸாத்யர்ஷிர்வஸுராதித்யோ விவஸ்வானஃ ஸவிதா‌உம்றுதஃ || 110 ||

வ்யாஸஃ ஸர்வஸ்ய ஸம்க்ஶேபோ விஸ்தரஃ பர்யயோ னயஃ |
றுதுஃ ஸம்வத்ஸரோ மாஸஃ பக்ஶஃ ஸம்க்யா ஸமாபனஃ || 111 ||

கலாகாஷ்டா லவோமாத்ரா முஹூர்தோ‌உஹஃ க்ஶபாஃ க்ஶணாஃ |
விஶ்வக்ஶேத்ரம் ப்ரஜாபீஜம் லிங்கமாத்யஸ்த்வனின்திதஃ || 112 ||

ஸதஸதஃ வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹஃ |
ஸ்வர்கத்வாரம் ப்ரஜாத்வாரம் மோக்ஶத்வாரம் த்ரிவிஷ்டபமஃ || 113 ||

னிர்வாணம் ஹ்லாதனம் சைவ ப்ரஹ்மலோகஃ பராகதிஃ |
தேவாஸுரவினிர்மாதா தேவாஸுரபராயணஃ || 114 ||

தேவாஸுரகுருர்தேவோ தேவாஸுரனமஸ்க்றுதஃ |
தேவாஸுரமஹாமாத்ரோ தேவாஸுரகணாஶ்ரயஃ || 115 ||

தேவாஸுரகணாத்யக்ஶோ தேவாஸுரகணாக்ரணீஃ |
தேவாதிதேவோ தேவர்ஷிர்தேவாஸுரவரப்ரதஃ || 116 ||

தேவாஸுரேஶ்வரோதேவோ தேவாஸுரமஹேஶ்வரஃ |
ஸர்வதேவமயோ‌உசின்த்யோ தேவதா‌உ‌உத்மா‌உ‌உத்மஸம்பவஃ || 117 ||

உத்பிதஸ்த்ரிக்ரமோ வைத்யோ விரஜோ விரஜோ‌உம்பரஃ |
ஈட்யோ ஹஸ்தீ ஸுரவ்யாக்ரோ தேவஸிம்ஹோ னரர்ஷபஃ || 118 ||

விபுதாக்ரவரஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ஸர்வதேவோத்தமோத்தமஃ |
ப்ரயுக்தஃ ஶோபனோ வர்ஜைஶானஃ ப்ரபுரவ்யயஃ || 119 ||

குருஃ கான்தோ னிஜஃ ஸர்கஃ பவித்ரஃ ஸர்வவாஹனஃ |
ஶ்றுங்கீ ஶ்றுங்கப்ரியோ பப்ரூ ராஜராஜோ னிராமயஃ || 120 ||

அபிராமஃ ஸுரகணோ விராமஃ ஸர்வஸாதனஃ |
லலாடாக்ஶோ விஶ்வதேஹோ ஹரிணோ ப்ரஹ்மவர்சஸஃ || 121 ||

ஸ்தாவராணாம்பதிஶ்சைவ னியமேன்த்ரியவர்தனஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸர்வபூதார்தோ‌உசின்த்யஃ ஸத்யவ்ரதஃ ஶுசிஃ || 122 ||

வ்ரதாதிபஃ பரம் ப்ரஹ்ம முக்தானாம் பரமாகதிஃ |
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ || 123 ||

ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ ஓம் னம இதி ||

இதி ஶ்ரீ மஹாபாரதே அனுஶாஸன பர்வே ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

Jun 132014
 
 June 13, 2014  Sahasranamam, Shiva No Responses »

தமிழில் ஸ்ரீ சிவ சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 

Shree Shiva Sahasranama Stotram in Latin Script

रचन: वेद व्यास

स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भानुः प्रवरो वरदो वरः ।
सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ॥ 1 ॥
जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वाङ्गः सर्वभावनः ।
हरिश्च हरिणाक्शश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ॥ 2 ॥
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः ।
श्मशानचारी भगवानः खचरो गोचरो‌உर्दनः ॥ 3 ॥
अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूत भावनः ।
उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः सर्वलोकप्रजापतिः ॥ 4 ॥
महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशाः ।
महा‌உ‌உत्मा सर्वभूतश्च विरूपो वामनो मनुः ॥ 5 ॥
लोकपालो‌உन्तर्हितात्मा प्रसादो हयगर्दभिः ।
पवित्रश्च महांश्चैव नियमो नियमाश्रयः ॥ 6 ॥
सर्वकर्मा स्वयम्भूश्चादिरादिकरो निधिः ।
सहस्राक्शो विरूपाक्शः सोमो नक्शत्रसाधकः ॥ 7 ॥
चन्द्रः सूर्यः गतिः केतुर्ग्रहो ग्रहपतिर्वरः ।
अद्रिरद्{}र्यालयः कर्ता मृगबाणार्पणो‌உनघः ॥ 8 ॥
महातपा घोर तपा‌உदीनो दीनसाधकः ।
संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परमं तपः ॥ 9 ॥
योगी योज्यो महाबीजो महारेता महातपाः ।
सुवर्णरेताः सर्वघ्य़ः सुबीजो वृषवाहनः ॥ 10 ॥
दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः ।
विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो‌உबलोगणः ॥ 11 ॥
गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च ।
पवित्रं परमं मन्त्रः सर्वभाव करो हरः ॥ 12 ॥
कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवानः ।
अशनी शतघ्नी खड्गी पट्टिशी चायुधी महानः ॥ 13 ॥
स्रुवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः ।
उष्णिषी च सुवक्त्रश्चोदग्रो विनतस्तथा ॥ 14 ॥
दीर्घश्च हरिकेशश्च सुतीर्थः कृष्ण एव च ।
सृगाल रूपः सर्वार्थो मुण्डः कुण्डी कमण्डलुः ॥ 15 ॥
अजश्च मृगरूपश्च गन्धधारी कपर्द्यपि ।
उर्ध्वरेतोर्ध्वलिङ्ग उर्ध्वशायी नभस्तलः ॥ 16 ॥
त्रिजटैश्चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिर्विभुः ।
अहश्चरो‌உथ नक्तं च तिग्ममन्युः सुवर्चसः ॥ 17 ॥
गजहा दैत्यहा लोको लोकधाता गुणाकरः ।
सिंहशार्दूलरूपश्च आर्द्रचर्माम्बरावृतः ॥ 18 ॥
कालयोगी महानादः सर्ववासश्चतुष्पथः ।
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥ 19 ॥
बहुभूतो बहुधनः सर्वाधारो‌உमितो गतिः ।
नृत्यप्रियो नित्यनर्तो नर्तकः सर्वलासकः ॥ 20 ॥
घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरि चरो नभः ।
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यनिन्दितः ॥ 21 ॥
अमर्षणो मर्षणात्मा यघ्य़हा कामनाशनः ।
दक्शयघ्य़ापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा ॥ 22 ॥
तेजो‌உपहारी बलहा मुदितो‌உर्थो‌உजितो वरः ।
गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भीर बलवाहनः ॥ 23 ॥
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्शकर्णस्थितिर्विभुः ।
सुदीक्श्णदशनश्चैव महाकायो महाननः ॥ 24 ॥
विष्वक्सेनो हरिर्यघ्य़ः संयुगापीडवाहनः ।
तीक्श्ण तापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालवितः ॥ 25 ॥
विष्णुप्रसादितो यघ्य़ः समुद्रो वडवामुखः ।
हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः ॥ 26 ॥
उग्रतेजा महातेजा जयो विजयकालवितः ।
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सन्धिर्विग्रह एव च ॥ 27 ॥
शिखी दण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्धगो बली ।
वैणवी पणवी ताली कालः कालकटङ्कटः ॥ 28 ॥
नक्शत्रविग्रह विधिर्गुणवृद्धिर्लयो‌உगमः ।
प्रजापतिर्दिशा बाहुर्विभागः सर्वतोमुखः ॥ 29 ॥
विमोचनः सुरगणो हिरण्यकवचोद्भवः ।
मेढ्रजो बलचारी च महाचारी स्तुतस्तथा ॥ 30 ॥
सर्वतूर्य निनादी च सर्ववाद्यपरिग्रहः ।
व्यालरूपो बिलावासी हेममाली तरङ्गवितः ॥ 31 ॥
त्रिदशस्त्रिकालधृकः कर्म सर्वबन्धविमोचनः ।
बन्धनस्त्वासुरेन्द्राणां युधि शत्रुविनाशनः ॥ 32 ॥
साङ्ख्यप्रसादो सुर्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः ।
प्रस्कन्दनो विभागश्चातुल्यो यघ्य़भागवितः ॥ 33 ॥
सर्वावासः सर्वचारी दुर्वासा वासवो‌உमरः ।
हेमो हेमकरो यघ्य़ः सर्वधारी धरोत्तमः ॥ 34 ॥
लोहिताक्शो महा‌உक्शश्च विजयाक्शो विशारदः ।
सङ्ग्रहो निग्रहः कर्ता सर्पचीरनिवासनः ॥ 35 ॥
मुख्यो‌உमुख्यश्च देहश्च देह ऋद्धिः सर्वकामदः ।
सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृकः ॥ 36 ॥
सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्वतोमुखः ।
आकाशनिधिरूपश्च निपाती उरगः खगः ॥ 37 ॥
रौद्ररूपों‌உशुरादित्यो वसुरश्मिः सुवर्चसी ।
वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ॥ 38 ॥
सर्वावासी श्रियावासी उपदेशकरो हरः ।
मुनिरात्म पतिर्लोके सम्भोज्यश्च सहस्रदः ॥ 39 ॥
पक्शी च पक्शिरूपी चातिदीप्तो विशाम्पतिः ।
उन्मादो मदनाकारो अर्थार्थकर रोमशः ॥ 40 ॥
वामदेवश्च वामश्च प्राग्दक्शिणश्च वामनः ।
सिद्धयोगापहारी च सिद्धः सर्वार्थसाधकः ॥ 41 ॥
भिक्शुश्च भिक्शुरूपश्च विषाणी मृदुरव्ययः ।
महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवाम्पतिः ॥ 42 ॥
वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूस्तम्भनैव च ।
ऋतुरृतु करः कालो मधुर्मधुकरो‌உचलः ॥ 43 ॥
वानस्पत्यो वाजसेनो नित्यमाश्रमपूजितः ।
ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी सुचारवितः ॥ 44 ॥
ईशान ईश्वरः कालो निशाचारी पिनाकधृकः ।
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरो हरिः ॥ 45 ॥
नन्दीश्वरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवर्धनः ।
भगस्याक्शि निहन्ता च कालो ब्रह्मविदांवरः ॥ 46 ॥
चतुर्मुखो महालिङ्गश्चारुलिङ्गस्तथैव च ।
लिङ्गाध्यक्शः सुराध्यक्शो लोकाध्यक्शो युगावहः ॥ 47 ॥
बीजाध्यक्शो बीजकर्ता‌உध्यात्मानुगतो बलः ।
इतिहास करः कल्पो गौतमो‌உथ जलेश्वरः ॥ 48 ॥
दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वैश्यो वश्यकरः कविः ।
लोक कर्ता पशु पतिर्महाकर्ता महौषधिः ॥ 49 ॥
अक्शरं परमं ब्रह्म बलवानः शक्र एव च ।
नीतिर्ह्यनीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो मनोगतिः ॥ 50 ॥
बहुप्रसादः स्वपनो दर्पणो‌உथ त्वमित्रजितः ।
वेदकारः सूत्रकारो विद्वानः समरमर्दनः ॥ 51 ॥
महामेघनिवासी च महाघोरो वशीकरः ।
अग्निज्वालो महाज्वालो अतिधूम्रो हुतो हविः ॥ 52 ॥
वृषणः शङ्करो नित्यो वर्चस्वी धूमकेतनः ।
नीलस्तथा‌உङ्गलुब्धश्च शोभनो निरवग्रहः ॥ 53 ॥
स्वस्तिदः स्वस्तिभावश्च भागी भागकरो लघुः ।
उत्सङ्गश्च महाङ्गश्च महागर्भः परो युवा ॥ 54 ॥
कृष्णवर्णः सुवर्णश्चेन्द्रियः सर्वदेहिनामः ।
महापादो महाहस्तो महाकायो महायशाः ॥ 55 ॥
महामूर्धा महामात्रो महानेत्रो दिगालयः ।
महादन्तो महाकर्णो महामेढ्रो महाहनुः ॥ 56 ॥
महानासो महाकम्बुर्महाग्रीवः श्मशानधृकः ।
महावक्शा महोरस्को अन्तरात्मा मृगालयः ॥ 57 ॥
लम्बनो लम्बितोष्ठश्च महामायः पयोनिधिः ।
महादन्तो महादंष्ट्रो महाजिह्वो महामुखः ॥ 58 ॥
महानखो महारोमा महाकेशो महाजटः ।
असपत्नः प्रसादश्च प्रत्ययो गिरि साधनः ॥ 59 ॥
स्नेहनो‌உस्नेहनश्चैवाजितश्च महामुनिः ।
वृक्शाकारो वृक्श केतुरनलो वायुवाहनः ॥ 60 ॥
मण्डली मेरुधामा च देवदानवदर्पहा ।
अथर्वशीर्षः सामास्य ऋकःसहस्रामितेक्शणः ॥ 61 ॥
यजुः पाद भुजो गुह्यः प्रकाशो जङ्गमस्तथा ।
अमोघार्थः प्रसादश्चाभिगम्यः सुदर्शनः ॥ 62 ॥
उपहारप्रियः शर्वः कनकः काझ्ण्चनः स्थिरः ।
नाभिर्नन्दिकरो भाव्यः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ 63 ॥
द्वादशस्त्रासनश्चाद्यो यघ्य़ो यघ्य़समाहितः ।
नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः ॥ 64 ॥
सगणो गण कारश्च भूत भावन सारथिः ।
भस्मशायी भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गणः ॥ 65 ॥
अगणश्चैव लोपश्च महा‌உ‌உत्मा सर्वपूजितः ।
शङ्कुस्त्रिशङ्कुः सम्पन्नः शुचिर्भूतनिषेवितः ॥ 66 ॥
आश्रमस्थः कपोतस्थो विश्वकर्मापतिर्वरः ।
शाखो विशाखस्ताम्रोष्ठो ह्यमुजालः सुनिश्चयः ॥ 67 ॥
कपिलो‌உकपिलः शूरायुश्चैव परो‌உपरः ।
गन्धर्वो ह्यदितिस्तार्क्श्यः सुविघ्य़ेयः सुसारथिः ॥ 68 ॥
परश्वधायुधो देवार्थ कारी सुबान्धवः ।
तुम्बवीणी महाकोपोर्ध्वरेता जलेशयः ॥ 69 ॥
उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः ।
सर्वाङ्गरूपो मायावी सुहृदो ह्यनिलो‌உनलः ॥ 70 ॥
बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः ।
सयघ्य़ारिः सकामारिः महादंष्ट्रो महा‌உ‌உयुधः ॥ 71 ॥
बाहुस्त्वनिन्दितः शर्वः शङ्करः शङ्करो‌உधनः ।
अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा ॥ 72 ॥
अहिर्बुध्नो निरृतिश्च चेकितानो हरिस्तथा ।
अजैकपाच्च कापाली त्रिशङ्कुरजितः शिवः ॥ 73 ॥
धन्वन्तरिर्धूमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा ।
धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा ध्रुवो धरः ॥ 74 ॥
प्रभावः सर्वगो वायुरर्यमा सविता रविः ।
उदग्रश्च विधाता च मान्धाता भूत भावनः ॥ 75 ॥
रतितीर्थश्च वाग्मी च सर्वकामगुणावहः ।
पद्मगर्भो महागर्भश्चन्द्रवक्त्रोमनोरमः ॥ 76 ॥
बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचझ्ण्चुरी ।
कुरुकर्ता कालरूपी कुरुभूतो महेश्वरः ॥ 77 ॥
सर्वाशयो दर्भशायी सर्वेषां प्राणिनाम्पतिः ।
देवदेवः मुखो‌உसक्तः सदसतः सर्वरत्नवितः ॥ 78 ॥
कैलास शिखरावासी हिमवदः गिरिसंश्रयः ।
कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः ॥ 79 ॥
वणिजो वर्धनो वृक्शो नकुलश्चन्दनश्छदः ।
सारग्रीवो महाजत्रु रलोलश्च महौषधः ॥ 80 ॥
सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्चन्दो व्याकरणोत्तरः ।
सिंहनादः सिंहदंष्ट्रः सिंहगः सिंहवाहनः ॥ 81 ॥
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः ।
सारङ्गो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावनः ॥ 82 ॥
भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः ॥ 83 ॥
वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः ।
अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः ॥ 84 ॥
धृतिमानः मतिमानः दक्शः सत्कृतश्च युगाधिपः ।
गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो गोचर्मवसनो हरः ॥ 85 ॥
हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनामः ।
प्रतिष्ठायी महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः ॥ 86 ॥
गान्धारश्च सुरालश्च तपः कर्म रतिर्धनुः ।
महागीतो महानृत्तोह्यप्सरोगणसेवितः ॥ 87 ॥
महाकेतुर्धनुर्धातुर्नैक सानुचरश्चलः ।
आवेदनीय आवेशः सर्वगन्धसुखावहः ॥ 88 ॥
तोरणस्तारणो वायुः परिधावति चैकतः ।
संयोगो वर्धनो वृद्धो महावृद्धो गणाधिपः ॥ 89 ॥
नित्यात्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः ।
युक्तश्च युक्तबाहुश्च द्विविधश्च सुपर्वणः ॥ 90 ॥
आषाढश्च सुषाडश्च ध्रुवो हरि हणो हरः ।
वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः ॥ 91 ॥
शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्शण भूषितः ।
अक्शश्च रथ योगी च सर्वयोगी महाबलः ॥ 92 ॥
समाम्नायो‌உसमाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः ।
निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्शो बहुकर्कशः ॥ 93 ॥
रत्न प्रभूतो रक्ताङ्गो महा‌உर्णवनिपानवितः ।
मूलो विशालो ह्यमृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपो निधिः ॥ 94 ॥
आरोहणो निरोहश्च शलहारी महातपाः ।
सेनाकल्पो महाकल्पो युगायुग करो हरिः ॥ 95 ॥
युगरूपो महारूपो पवनो गहनो नगः ।
न्याय निर्वापणः पादः पण्डितो ह्यचलोपमः ॥ 96 ॥
बहुमालो महामालः सुमालो बहुलोचनः ।
विस्तारो लवणः कूपः कुसुमः सफलोदयः ॥ 97 ॥
वृषभो वृषभाङ्काङ्गो मणि बिल्वो जटाधरः ।
इन्दुर्विसर्वः सुमुखः सुरः सर्वायुधः सहः ॥ 98 ॥
निवेदनः सुधाजातः सुगन्धारो महाधनुः ।
गन्धमाली च भगवानः उत्थानः सर्वकर्मणामः ॥ 99 ॥
मन्थानो बहुलो बाहुः सकलः सर्वलोचनः ।
तरस्ताली करस्ताली ऊर्ध्व संहननो वहः ॥ 100 ॥
छत्रं सुच्छत्रो विख्यातः सर्वलोकाश्रयो महानः ।
मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डि मुण्डो विकुर्वणः ॥ 101 ॥
हर्यक्शः ककुभो वज्री दीप्तजिह्वः सहस्रपातः ।
सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरुः ॥ 102 ॥
सहस्रबाहुः सर्वाङ्गः शरण्यः सर्वलोककृतः ।
पवित्रं त्रिमधुर्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गलः ॥ 103 ॥
ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतघ्नी शतपाशधृकः ।
पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्भवः ॥ 104 ॥
गभस्तिर्ब्रह्मकृदः ब्रह्मा ब्रह्मविदः ब्राह्मणो गतिः ।
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः स्वयम्भुवः ॥ 105 ॥
ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिर्वातरंहा मनोजवः ।
चन्दनी पद्ममाला‌உग्{}र्यः सुरभ्युत्तरणो नरः ॥ 106 ॥
कर्णिकार महास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकधृकः ।
उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवी धृगुमाधवः ॥ 107 ॥
वरो वराहो वरदो वरेशः सुमहास्वनः ।
महाप्रसादो दमनः शत्रुहा श्वेतपिङ्गलः ॥ 108 ॥
प्रीतात्मा प्रयतात्मा च संयतात्मा प्रधानधृकः ।
सर्वपार्श्व सुतस्तार्क्श्यो धर्मसाधारणो वरः ॥ 109 ॥
चराचरात्मा सूक्श्मात्मा सुवृषो गो वृषेश्वरः ।
साध्यर्षिर्वसुरादित्यो विवस्वानः सविता‌உमृतः ॥ 110 ॥
व्यासः सर्वस्य सङ्क्शेपो विस्तरः पर्ययो नयः ।
ऋतुः संवत्सरो मासः पक्शः सङ्ख्या समापनः ॥ 111 ॥
कलाकाष्ठा लवोमात्रा मुहूर्तो‌உहः क्शपाः क्शणाः ।
विश्वक्शेत्रं प्रजाबीजं लिङ्गमाद्यस्त्वनिन्दितः ॥ 112 ॥
सदसदः व्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः ।
स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्शद्वारं त्रिविष्टपमः ॥ 113 ॥
निर्वाणं ह्लादनं चैव ब्रह्मलोकः परागतिः ।
देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायणः ॥ 114 ॥
देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृतः ।
देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः ॥ 115 ॥
देवासुरगणाध्यक्शो देवासुरगणाग्रणीः ।
देवातिदेवो देवर्षिर्देवासुरवरप्रदः ॥ 116 ॥
देवासुरेश्वरोदेवो देवासुरमहेश्वरः ।
सर्वदेवमयो‌உचिन्त्यो देवता‌உ‌உत्मा‌உ‌உत्मसम्भवः ॥ 117 ॥
उद्भिदस्त्रिक्रमो वैद्यो विरजो विरजो‌உम्बरः ।
ईड्यो हस्ती सुरव्याघ्रो देवसिंहो नरर्षभः ॥ 118 ॥
विबुधाग्रवरः श्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः ।
प्रयुक्तः शोभनो वर्जैशानः प्रभुरव्ययः ॥ 119 ॥
गुरुः कान्तो निजः सर्गः पवित्रः सर्ववाहनः ।
शृङ्गी शृङ्गप्रियो बभ्रू राजराजो निरामयः ॥ 120 ॥
अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः ।
ललाटाक्शो विश्वदेहो हरिणो ब्रह्मवर्चसः ॥ 121 ॥
स्थावराणाम्पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्धनः ।
सिद्धार्थः सर्वभूतार्थो‌உचिन्त्यः सत्यव्रतः शुचिः ॥ 122 ॥
व्रताधिपः परं ब्रह्म मुक्तानां परमागतिः ।
विमुक्तो मुक्ततेजाश्च श्रीमानः श्रीवर्धनो जगतः ॥ 123 ॥
श्रीमानः श्रीवर्धनो जगतः ॐ नम इति ॥
इति श्री महाभारते अनुशासन पर्वे श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

Mar 122014
 
 March 12, 2014  Sahasranamam, Vishnu No Responses »

Click here for Tamil Script

Click here for Sanskrit Script

Rachana: Veda Vyasa

śuklāmbaradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇaṃ caturbhujam | prasannavadanaṃ dhyāyet sarva vighnopaśāntaye || 1 ||

yasyadviradavaktrādyāḥ pāriṣadyāḥ paraśśatam |

vighnaṃ nighnanti satataṃ viśvaksenaṃ tamāśraye || 2 ||

vyāsaṃ vasiṣṭha naptāraṃ śakteḥ pautramakalmaṣam | parāśarātmajaṃ vande śukatātaṃ taponidhim || 3 ||

vyāsāya viṣṇu rūpāya vyāsarūpāya viṣṇave |namo vai brahmanidhaye vāsiṣṭhāya namo namaḥ || 4 ||

avikārāya śuddhāya nityāya paramātmane | sadaika rūpa rūpāya viṣṇave sarvajiṣṇave || 5 ||

yasya smaraṇamātreṇa janma saṃsāra bandhanāt | vimucyate namastasmai viṣṇave prabhaviṣṇave || 6 ||

oṃ namo viṣṇave prabhaviṣṇave |

śrī vaiśampāyana uvāca

śrutvā dharmā naśeṣeṇa pāvanāni ca sarvaśaḥ | yudhiṣṭhiraḥ śāntanavaṃ punarevābhya bhāṣata || 7 ||

yudhiṣṭhira uvāca

kimekaṃ daivataṃ loke kiṃ vā pyekaṃ parāyaṇaṃ

stuvantaḥ kaṃ kamarcantaḥ prāpnuyur-mānavāḥ śubham || 8 ||

ko dharmaḥ sarvadharmāṇāṃ bhavataḥ paramo mataḥ | kiṃ japan-mucyate jantur-janmasaṃsāra bandhanāt || 9 ||

śrī bhīṣma uvāca

jagatprabhuṃ devadeva manantaṃ puruṣottamam | stuvannāma sahasreṇa puruṣaḥ satatotthitaḥ || 10 ||

tameva cārcayannityaṃ bhaktyā puruṣamavyayam | dhyāyan stuvannamasyaṃśca yajamānastameva ca || 11 ||

anādi nidhanaṃ viṣṇuṃ sarvaloka maheśvaram | lokādhyakṣaṃ stuvannityaṃ sarva duḥkhātigo bhavet || 12 ||

brahmaṇyaṃ sarva dharmaṅñaṃ lokānāṃ kīrti vardhanam | lokanāthaṃ mahadbhūtaṃ sarvabhūta bhavodbhavam|| 13 ||

eṣa me sarva dharmāṇāṃ dharmo dhika tamomataḥ |

yadbhaktyā puṇ arīkākṣaṃ stavairarcennaraḥ sadā || 14 ||

paramaṃ yo mahattejaḥ paramaṃ yo mahattapaḥ |

paramaṃ yo mahad-brahma paramaṃ yaḥ parāyaṇam | 15 ||

pavitrāṇāṃ pavitraṃ yo maṅgaḷānāṃ ca maṅgaḷam |

daivataṃ devatānāṃ ca bhūtānāṃ yo vyayaḥ pitā || 16 ||

yataḥ sarvāṇi bhūtāni bhavantyādi yugāgame | yasmiṃśca pralayaṃ yānti punareva yugakṣaye || 17 ||

tasya loka pradhānasya jagannāthasya bhūpate | viṣṇornāma sahasraṃ me śruṇu pāpa bhayāpaham || 18 ||

yāni nāmāni gauṇāni vikhyātāni mahātmanaḥ | ṛṣibhiḥ paṛgītāni tāni vakṣyāmi bhūtaye || 19 ||

ṛṣirnāmnāṃ sahasrasya vedavyāso mahāmuniḥ ||

chando nuṣṭup tathā devo bhagavān devakīsutaḥ || 20 ||

amṛtāṃ śūdbhavo bījaṃ śaktir-devaki nandanaḥ | trisāmā hṛdayaṃ tasya śāntyarthe viniyujyate || 21 ||

viṣṇuṃ jiṣṇuṃ mahāviṣṇuṃ prabhaviṣṇuṃ maheśvaram || anekarūpa daityāntaṃ namāmi puruṣottamam || 22 ||

pūrvanyāsaḥ

asya śrī viṣṇordivya sahasranāma stotra mahāmantrasya || śrī veda vyāso bhagavān ṛṣiḥ |

anuṣṭup chandaḥ |

śrī mahāviṣṇuḥ paramātmā śrīmannārāyaṇo devatā | amṛtāṃ śūdbhavo bhānuriti bījam |

devakī nandanaḥ sraṣṭeti śaktiḥ |

udbhavaḥ, kṣobhaṇo deva iti paramomantraḥ | śaṅkhabhṛnnandakī cakrīti kīlakam |

śāṅga dhanvā gadādhara ityastram | rathāṅga pāṇi rakṣobhya iti netram |

trisāmā sāmagaḥ sāmeti kavacam | ānandaṃ parabrahmeti yoniḥ |

ṛtuḥ sudarśanaḥ kāla iti digbandhaḥ || śrī viśvarūpa iti dhyānam |

śrī mahāviṣṇu prītyarthe sahasra nāma jape viniyogaḥ |

karanyāsaḥ

viśvaṃ viṣṇur-vaṣaṭkāra ityaṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ amṛtāṃ śūdbhavo bhānuriti tarjanībhyāṃ namaḥ

brahmaṇyo brahmakṛt brahmeti madhyamābhyāṃ namaḥ suvarṇabindu rakṣobhya iti anāmikābhyāṃ namaḥ

nimiṣo nimiṣaḥ sragvīti kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ

rathāṅgapāṇi rakṣobhya iti karatala karapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ

aṅganyāsaḥ

suvrataḥ sumukhaḥ sūkṣma iti ṅñānāya hṛdayāya namaḥ sahasramūrtiḥ viśvātmā iti aiśvaryāya śirase svāhā

sahasrārciḥ saptajihva iti śaktyai śikhāyai vaṣaṭ trisāmā sāmagassāmeti balāya kavacāya huṃ

rathāṅgapāṇi rakṣobhya iti netrābhyāṃ vauṣaṭ śāṅgadhanvā gadādhara iti vīryāya astrāyaphaṭ

ṛtuḥ sudarśanaḥ kāla iti digbhandhaḥ

dhyānam

kṣīrodhanvat pradeśe śucimaṇi vilasat saikate mauktikānām | mālākluptā sanasthaḥ sphaṭikamaṇi nibhair-mauktikair-maṇ itāṅgaḥ |

śubhrairabhrai radabhrai rupariviracitair-mukta pīyūṣa varṣaiḥ ānandī naḥ punīyā darinalina gadā śaṅkhapāṇir-mukundaḥ || 1 ||

bhūḥ pādau yasya nābhir-viyadasura nilaścandra sūryau ca netre | karṇāvāśāḥ śirodyaur-mukhamapi dahano yasya vāsteya mabdhiḥ |

antasthaṃ yasya viśvaṃ sura narakhagago bhogi gandharva daityaiḥ | citraṃ raṃ ramyate taṃ tribhuvana vapuśaṃ viṣṇumīśaṃ namāmi | 2 ||

oṃ namo bhagavate vāsudevāya !

śāntākāraṃ bhujagaśayanaṃ padmanābhaṃ sureśam | viśvādhāraṃ gagana sadṛśaṃ meghavarṇaṃ śubhāṅgam |

lakṣmīkāntaṃ kamalanayanaṃ yogi hṛddhyāna gamyam | vande viṣṇuṃ bhava bhaya haraṃ sarva lokaika nātham || 3 ||

megha śyāmaṃ pīta kauśeya vāsaṃ śrīvatsākaṃ kaustubhodbhāsitāṅgam | puṇyopetaṃ puṇ arīkāyatākṣaṃ viṣṇuṃ vande sarvalokaika nātham|| 4 ||

namaḥ samasta bhūtānām ādi bhūtāya bhūbhṛte | anekarūpa rūpāya viṣṇave prabhaviṣṇave || 5||

saśaṅkhacakraṃ sakirīṭa kuṇ alaṃ sapītavastraṃ sarasīruhekṣaṇam |

sahāra vakṣaḥsthala śobhi kaustubhaṃ namāmi viṣṇuṃ śirasā caturbhujam | 6||

chāyāyāṃ pārijātasya hemasiṃhāsanopari āsīnamambudaśyāma māyatākṣa malaṅkṛtam || 7 ||

candrānanaṃ caturbāhuṃ śrīvatsāṅkita vakṣasam rukmiṇī satyabhāmābhyāṃ sahitaṃ kṛṣṇamāśraye || 8 ||

pañcapūja

laṃ – pṛthivyātmane ganthaṃ samarpayāmi haṃ – ākāśātmane puṣpaiḥ pūjayāmi

yaṃ – vāyvātmane dhūpamāghrāpayāmi raṃ – agnyātmane dīpaṃ darśayāmi

vaṃ – amṛtātmane naivedyaṃ nivedayāmi

saṃ – sarvātmane sarvopacāra pūjā namaskārān samarpayāmi

stotram

hariḥ oṃ

viśvaṃ viṣṇur-vaśaṭkāro bhūtabhavya bhavat prabhuḥ | bhūtakṛd bhūtabhṛd-bhāvo bhūtātmā bhūta bhāvanaḥ || 1 ||

pūtātmā paramātmā ca muktānāṃ paramāgatiḥ |

avyayaḥ puruṣaḥ sākṣī kśetraṅño kṣara eva ca || 2 ||

yogo yoga vidāṃ netā pradhāna puruṣeśvaraḥ |

nārasiṃhavapuḥ śrīmān keśavaḥ puruṣottamaḥ || 3 ||

sarvaḥ śarvaḥ śivaḥ sthrāṇur-bhūtādir-nidhiravyayaḥ | sambhavo bhāvano bhartā prabhavaḥ prabhurīśvaraḥ || 4 ||

svayambhūḥ śambhurādityaḥ puṣkarākṣo mahāsvanaḥ | anādi nidhano dhātā vidhātā dhāturuttamaḥ || 5 ||

aprameyo hṛṣīkeśaḥ padmanābho maraprabhuḥ |

viśvakarmā manustvaṣṭā sthaviṣṭhaḥ sthaviro dhruvaḥ || 6 ||

agrāhyaḥ śāśvato kṛṣṇo lohitākṣaḥ pratardanaḥ | prabhūta-strikakubdhāma pavitraṃ maṅgalaṃ param || 7 ||

īśānaḥ prāṇadaḥ prāṇo jyeṣṭhaḥ śreṣṭhaḥ prajāpatiḥ | hiraṇyagarbho bhūgarbho mādhavo madhusūdanaḥ || 8 ||

īśvaro vikramīdhanvī medhāvī vikramaḥ kramaḥ | anuttamo durādharṣaḥ kṛtaṅñaḥ kṛtirātmavān|| 9 ||

sureśaḥ śaraṇaṃ śarma viśvaretāḥ prajābhavaḥ | aha-ssaṃvatsaro vyāḷaḥ pratyayaḥ sarva darśanaḥ || 10 ||

aja-ssarveśvaraḥ siddhaḥ siddhiḥ sarvādiracyutaḥ | vṛṣā kapirameyātmā sarvayoga vinisṛtaḥ || 11 ||

vasur-vasumanāḥ satyaḥ samātmā-ssammitaḥ samaḥ | amoghaḥ puṇ arīkākṣo vṛṣakarmā vṛṣākṛtiḥ || 12 ||

rudro bahuśirā babhrur-viśvayoniḥ śuciśravāḥ | amṛtaḥ śāśvata sthāṇur-varāroho mahātapāḥ || 13 ||

sarvagaḥ sarva vidbhānur-viṣvakseno janārdanaḥ | vedo veda vidavyaṅgo vedāṅgo vedavit-kaviḥ || 14 ||

lokādhyakṣaḥ surādhyakṣo dharmādhyakṣaḥ kṛtākṛtaḥ | caturātmā catur-vyūhaḥ caturdaṃṣṭhraḥ caturbhujaḥ || 15 ||

bhrājiṣnur-bhojanaṃ bhoktā sahiṣnur-jagadādijaḥ | anagho vijayo jetā viśvayoniḥ punarvasuḥ || 16 ||

upendro vāmanaḥ prāṃśuramoghaḥ śucirūrjitaḥ |

atīndraḥ saṅgrahaḥ sargo dhṛtātmā niyamo yamaḥ || 17 ||

vedyo vaidyaḥ sadāyogī vīrahā mādhavo madhuḥ | atīndriyo mahāmāyo mahotsāho mahābalaḥ || 18 ||

mahābuddhir-mahāvīryo mahāśaktir-mahādyutiḥ | anir-deśyavapuḥ śrīmānameyātmā mahādri dhṛkḥ || 19 ||

maheśvāso mahībhartā śrīnivāsaḥ satāṅgatiḥ | aniruddhaḥ surānando govindo govidāṃ patiḥ || 20 ||

marīcir-damano haṃsaḥ suparno bhujagottamaḥ | hiraṇyanābhaḥ sutapāḥ padmanābhaḥ prajāpatiḥ || 21 ||

amṛtyuḥ sarvadṛk-siṃhaḥ sandhātā sandhimān sthiraḥ | ajo durmarṣaṇaḥ śāstā viśrutātmā surārihā || 22 ||

gurur-gurutamo dhāmaḥ satya-ssatya parākramaḥ |

nimiṣo nimiṣaḥ sragvī vācaspati rudāradhīḥ || 23 ||

agraṇīḥ grāmaṇīḥ śrīmān nyāyonetā samīraṇaḥ sahasramūrdhā viśvātmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt || 24 ||

āvartano nivṛttātmā saṃvṛtaḥ sampramardanaḥ | ahaḥ saṃvartako vahni-ranilo dharaṇīdharaḥ || 25 ||

suprasādaḥ prasannātmā viśvadhṛg-viśvabhug-vibhuḥ | satkartā satkṛtaḥ sādhur-jahnur-nārāyaṇo naraḥ || 26 ||

asaṅkhyeyo prameyātmā viśiṣṭaḥ śiṣṭa kṛcchuciḥ |

siddhārthaḥ siddha saṅkalpaḥ siddhidaḥ siddhi sādhanaḥ || 27 ||

vṛṣāhī vṛṣabho viṣṇur-vṛṣaparvā vṛṣodaraḥ |

vardhano vardhamānaśca viviktaḥ śrutisāgaraḥ || 28 ||

subhujo durdharo vāgmī mahendro vasudo vasuḥ | naikarūpo bṛhad-rūpaḥ śipiviṣṭaḥ prakāśanaḥ || 29 ||

ojastejo dyutidharaḥ prakāśātmā pratāpanaḥ |

ṛddaḥ spaṣṭākṣaro mantra-ścandrāṃśur-bhāskaradyutiḥ || 30 ||

amṛtāṃ śūdbhavo bhānuḥ śaśabinduḥ sureśvaraḥ | auṣadhaṃ jagataḥ setuḥ satyadharma parākramaḥ || 31 ||

bhūtabhavya bhavannāthaḥ pavanaḥ pāvano nalaḥ |

kāmahā kāmakṛt-kāntaḥ kāmaḥ kāmapradaḥ prabhuḥ || 32 ||

yugādi kṛdyugāvarto naikamāyo mahāśanaḥ | adṛśyo vyaktarūpaśca sahasrajidanantajit || 33 ||

iṣṭo viśiṣṭaḥ śiṣṭeṣṭaḥ śikhaṇ ī nahuṣo vṛṣaḥ |

krodhahā krodha kṛtkartā viśvabāhur-mahīdharaḥ || 34 ||

acyutaḥ prathitaḥ prāṇaḥ prāṇado vāsavānujaḥ |

apāṃ nidhiradhiṣṭhāna mapramattaḥ pratiṣṭhitaḥ || 35 ||

skandaḥ skandadharo dhuryo varado vāyuvāhanaḥ | vāsudevo bṛhad-bhānurādidevaḥ purandharaḥ || 36 ||

aśokastāraṇa stāraḥ śūraḥ śaurir-janeśvaraḥ |

anukūlaḥ śatāvartaḥ padmī padma nibhekṣaṇaḥ || 37 ||

padmanābho ravindākṣaḥ padmagarbhaḥ śarīrabhṛt |

mahardhir-ṛddho vṛddhātmā mahākṣo garu adhvajaḥ || 38 ||

atulaḥ śarabho bhīmaḥ samayaṅño havirhariḥ | sarvalakṣaṇa lakṣaṇyo lakṣmīvān samitiñjayaḥ || 39 ||

vikṣaro rohito mārgo hetur-dāmodaraḥ sahaḥ | mahīdharo mahābhāgo vegavāna mitāśanaḥ || 40 ||

udbhavaḥ, kṣobhaṇo devaḥ śrīgarbhaḥ parameśvaraḥ | karaṇaṃ kāraṇaṃ kartā vikartā gahano guhaḥ || 41 ||

vyavasāyo vyavasthānaḥ saṃsthānaḥ sthānado dhruvaḥ | pardhiḥ paramaspaṣṭaḥ tuṣṭaḥ puṣṭaḥ śubhekṣaṇaḥ || 42 ||

rāmo virāmo virajo mārgoneyo nayo nayaḥ |

vīraḥ śaktimatāṃ śreṣṭho dharmodharma viduttamaḥ || 43 ||

vaikuṇṭhaḥ puruṣaḥ prāṇaḥ prāṇadaḥ praṇavaḥ pṛthuḥ | hiraṇyagarbhaḥ śatrughno vyāpto vāyuradhokṣajaḥ || 44 ||

ṛtuḥ sudarśanaḥ kālaḥ parameṣṭhī parigrahaḥ |

ugraḥ saṃvatsaro dakṣo viśrāmo viśvadakṣiṇaḥ || 45 ||

vistāraḥ sthāvara sthāṇuḥ pramāṇaṃ bījamavyayam |

artho nartho mahākośo mahābhogo mahādhanaḥ || 46 ||

anirviṇṇaḥ sthaviṣṭho bhūddharmayūpo mahāmakhaḥ | nakṣatranemir-nakṣatrī kṣamaḥ, kṣāmaḥ samīhanaḥ || 47 ||

yaṅña ijyo mahejyaśca kratu-ssatraṃ satāṅgatiḥ | sarvadarśī vimuktātmā sarvaṅño ṅñānamuttamam || 48 ||

suvrataḥ sumukhaḥ sūkṣmaḥ sughoṣaḥ sukhadaḥ suhṛt | manoharo jitakrodho vīra bāhur-vidāraṇaḥ || 49 ||

svāpanaḥ svavaśo vyāpī naikātmā naikakarmakṛt| | vatsaro vatsalo vatsī ratnagarbho dhaneśvaraḥ || 50 ||

dharmagub-dharmakṛd-dharmī sadasat-kṣaramakṣaram|| aviṅñātā sahastrāṃśur-vidhātā kṛtalakṣaṇaḥ || 51 ||

gabhastinemiḥ sattvasthaḥ siṃho bhūta maheśvaraḥ | ādidevo mahādevo deveśo devabhṛd-guruḥ || 52 ||

uttaro gopatir-goptā ṅñānagamyaḥ purātanaḥ |

śarīra bhūtabhṛd bhoktā kapīndro bhūridakṣiṇaḥ || 53 ||

somapo mṛtapaḥ somaḥ purujit purusattamaḥ |

vinayo jayaḥ satyasandho dāśārhaḥ sātvatāṃ patiḥ || 54 ||

jīvo vinayitā sākṣī mukundo mita vikramaḥ |

ambhonidhiranantātmā mahodadhi śayontakaḥ || 55 ||

ajo mahārhaḥ svābhāvyo jitāmitraḥ pramodanaḥ |

ānando nandanonandaḥ satyadharmā trivikramaḥ || 56 ||

maharṣiḥ kapilācāryaḥ kṛtaṅño medinīpatiḥ | tripadas-tridaśādhyakṣo mahāśṛṅgaḥ kṛtāntakṛt || 57 ||

mahāvarāho govindaḥ suṣeṇaḥ kanakāṅgadī |

guhyo gabhīro gahano guptaścakra gadādharaḥ || 58 ||

vedhāḥ svāṅgo jitaḥ kṛṣṇo dṛ haḥ saṅkarṣaṇo cyutaḥ |

varuṇo vāruṇo vṛkṣaḥ puṣkarākṣo mahāmanāḥ || 59 ||

bhagavān bhagahā   nandī vanamālī halāyudhaḥ |

ādityo jyotirādityaḥ sahiṣnur-gatisattamaḥ || 60 ||

sudhanvā khaṇ aparaśur-dāruṇo draviṇapradaḥ | divaspṛk-sarva dṛgvāso vācaspatirayonijaḥ || 61 ||

trisāmā sāmagaḥ sāma nirvāṇaṃ bheṣajaṃ bhiṣak | sanyāsa kṛcchamaḥ śānto niṣṭhā śāntiḥ parāyaṇam| 62 ||

śubhāṅgaḥ śāntidaḥ sraṣṭhā kumudaḥ kuvaleśayaḥ | gohito gopatir-goptā vṛṣabhākṣo vṛṣapriyaḥ || 63 ||

anivartī nivṛttātmā saṅkṣeptā kṣemakṛcchivaḥ | śrīvatsavakṣāḥ śrīvāsaḥ śrīpatiḥ śrīmatāṃvaraḥ || 64 ||

śrīdaḥ śrīśaḥ śrīnivāsaḥ śrīnidhiḥ śrīvibhāvanaḥ | śrīdharaḥ śrīkaraḥ śreyaḥ śrīmān lokatrayāśrayaḥ || 65 ||

svakṣaḥ svaṅgaḥ śatānando nandir-jyotir-gaṇeśvaraḥ | vijitātmā vidheyātmā satkīrti-cchinna saṃśayaḥ || 66 ||

udīrṇaḥ sarvataścakṣu ranīśaḥ śāśvatasthiraḥ | bhūśayo bhūṣaṇo bhūtir-viśokaḥ śokanāśanaḥ || 67 ||

arciṣmā narcitaḥ kumbho viśuddhātmā viśodhanaḥ |

aniruddho pratirathaḥ pradyumno mita vikramaḥ || 68 ||

kālaneminihā vīraḥ śauriḥ śūraḥ janeśvaraḥ | trilokātmā trilokeśaḥ keśavaḥ keśihā hariḥ || 69 ||

kāmadevaḥ kāmapālaḥ kāmī kāntaḥ kṛtāgamaḥ |

anirdeśyavapur-viṣṇur-viro nanto dhanañjayaḥ || 70 ||

brahmaṇyo brahmakṛt brahmā brahma brahmavivardhanaḥ | brahmavid-brāhmaṇo brahmī brahmaṅño brāhmaṇapriyaḥ || 71 ||

mahākramo mahākarmā mahātejā mahoragaḥ | mahākratur-mahāyajvā mahāyaṅño mahāhaviḥ || 72 ||

stavyaḥ stavapriyaḥ stotraṃ stutiḥ stotā raṇapriyaḥ | pūrṇaḥ pūrayitā puṇyaḥ puṇya kīrti ranāmayaḥ || 73 ||

manojava-stīrthakaro vasuretā vasupradaḥ | vasuprado vāsudevo vasur-vasumanā haviḥ || 74 ||

sadgatiḥ satkṛtiḥ sattā sadbhūtiḥ satparāyaṇaḥ | śūraseno yaduśreṣṭhaḥ sannivāsaḥ suyāmunaḥ || 75 ||

bhūtāvāso vāsudevaḥ sarvāsu nilayo nalaḥ |

darpahā darpado dṛpto durdharo thāparājitaḥ || 76 ||

viśvamūrtir-mahāmūrtir-dīptamūrti ramūrtimān | aneka mūrtiravyaktaḥ śatamūrtiḥ śatānanaḥ || 77 ||

eko naikaḥ savaḥ kaḥ kiṃ yattat-padama nuttamam | lokabandhur-lokanātho mādhavo bhaktavatsalaḥ || 78 ||

suvarṇavarṇo hemāṅgo varāṅgaścandanāṅgadī | vīrahā viṣamaḥ śūnyo ghṛtā śīracalaścalaḥ || 79 ||

amānī mānado mānyo lokasvāmī trilokadhṛt|

sumedhā medhajo dhanyaḥ satyamedhā dharādharaḥ || 80 ||

tejovṛṣo dyutidharaḥ sarvaśastra bhṛtāṃvaraḥ | pragraho nigraho vyagro naikaśṛṅgo gadāgrajaḥ || 81 ||

caturmūrti ścaturbāhu ścaturvyūha ścaturgatiḥ | caturātmā caturbhāvaḥ caturveda videkapāt || 82 ||

samāvarto nivṛttātmā durjayo duratikramaḥ |

durlabho durgamo durgo durāvāso durārihā || 83 ||

śubhāṅgo lokasāraṅgaḥ sutantuḥ tantuvardhanaḥ | indrakarmā mahākarmā kṛtakarmā kṛtāgamaḥ || 84 ||

udbhavaḥ sundaraḥ sundo ratnanābhaḥ sulocanaḥ | arko vājasanaḥ śṛṅgī jayantaḥ sarvavijjayī || 85 ||

suvarṇabindu rakṣobhyaḥ sarvavāgī śvareśvaraḥ | mahāhṛdo mahāgarto mahābhūto mahānidhiḥ || 86 ||

kumudaḥ kundaraḥ kundaḥ parjanyaḥ pāvano nilaḥ |

amṛtāśo mṛtavapuḥ sarvaṅñaḥ sarvatomukhaḥ || 87 ||

sulabhaḥ suvrataḥ siddhaḥ śatrujicchatrutāpanaḥ |

nyagrodho dumbaro śvatthaḥ chāṇūrāndhra niṣūdanaḥ || 88 ||

sahasrārciḥ saptajihvaḥ saptaidhāḥ saptavāhanaḥ |

amūrti ranagho cintyo bhayakṛd-bhayanāśanaḥ || 89 ||

aṇur-bṛhat-kṛśaḥ sthūlo guṇabhṛnnirguṇo mahān |

adhṛtaḥ svadhṛtaḥ svāsyaḥ prāgvaṃśo vaṃśavardhanaḥ || 90 ||

bhārabhṛt-kathito yogī yogīśaḥ sarvakāmadaḥ |

āśramaḥ śramaṇaḥ, kṣāmaḥ suparṇo vāyuvāhanaḥ || 91 ||

dhanurdharo dhanurvedo daṇ o damayitā damaḥ |

aparājitaḥ sarvasaho niyantā niyamo yamaḥ || 92 ||

sattvavān sāttvikaḥ satyaḥ satya dharma parāyaṇaḥ |

abhiprāyaḥ priyārho rhaḥ priyakṛt-prītivardhanaḥ || 93 ||

vihāya sagatir-jyotiḥ surucir-hutabhugvibhuḥ | ravir-virocanaḥ sūryaḥ savitā ravilocanaḥ || 94 ||

ananto hutabhug bhoktā sukhado naikajo grajaḥ |

anirviṇṇaḥ sadāmarṣī lokadhiṣṭhāna madbhutaḥ || 95 ||

sanāt sanātanatamaḥ kapilaḥ kapiravyayaḥ |

svastidaḥ svastikṛt-svastiḥ svastibhuk svastidakṣiṇaḥ || 96 ||

araudraḥ kuṇ alī cakrī vikramyūrjitaśāśanaḥ | śabdātigaḥ śabdasahaḥ śiśiraḥ śarvarīkaraḥ || 97 ||

akrūraḥ peśalo dakṣo dakṣiṇaḥ, kṣamiṇāṃ varaḥ | vidvattamo vītabhayaḥ puṇyaśravaṇa kīrtanaḥ || 98 ||

uttāraṇo duṣkṛtihā puṇyo duḥsvapnanāśanaḥ |

vīrahā rakṣaṇaḥ santo jīvanaḥ paryavasthitaḥ || 99 ||

anantarūpa nanta śrīr-jitamanyur-bhayāpahaḥ |

caturaśro gabhīrātmā vidiśo vyādiśo diśaḥ || 100 ||

anādir-bhūrbhuvo lakṣmīḥ suvīro rucirāṅgadaḥ |

janano janajanmādir-bhīmo bhīma parākramaḥ || 101 ||

ādhāra nilayo dhātā puṣpahāsaḥ prajāgaraḥ |

ūrdhvagaḥ satpathācāraḥ prāṇadaḥ praṇavaḥ paṇaḥ || 102 ||

pramāṇaṃ prāṇanilayaḥ prāṇabhṛt prāṇajīvanaḥ |

tattvaṃ tattva videkātmā janmamṛtyu jarātigaḥ || 103 ||

bhūrbhuvaḥ svastarustāraḥ savitā prapitāmahaḥ |

yaṅño yaṅñapatir-yajvā yaṅñāṅgo yaṅñavāhanaḥ || 104 ||

yaṅñabhṛt yaṅñakṛt yaṅñī yaṅñabhuk yaṅñasādhanaḥ | yaṅñāntakṛt yaṅña guhya mannamannāda eva ca || 105 ||

ātmayoniḥ svayañjāto vaikhānaḥ sāmagāyanaḥ | devakīnandanaḥ sraṣṭhā kṣitīśaḥ pāpanāśanaḥ || 106 ||

śaṅkhabhṛnnandakī cakrī śāṅga dhanvā gadādharaḥ | rathāṅgapāṇi rakṣobhyaḥ sarvapraharaṇāyudhaḥ || 107 ||

śrī sarvapraharaṇāyudha oṃ nama iti |

vanamālī gadī śāṅgī śaṅkhī cakrī ca nandakī |

śrīmānnārāyaṇo viṣṇur-vāsudevo bhirakṣatu || 108 ||

uttara bhāgaṃ

phalaśrutiḥ

itīdaṃ kīrtanīyasya keśavasya mahātmanaḥ |

nāmnāṃ sahasraṃ divyānā maśeṣeṇa prakīrtitam| || 1 ||

ya idaṃ śṛṇuyānnityaṃ yaścāpi parikīrtayet||

nāśubhaṃ prāpnuyāt kiñcit-so mutreha ca mānavaḥ || 2 ||

vedāntago brāhmaṇaḥ syāt kṣatriyo vijayī bhavet |

vaiśyo dhanasamṛddhaḥ syāt śūdraḥ sukha mavāpnuyāt || 3 ||

dharmārthī prāpnuyāddharma marthārthī cārtha māpnuyāt | kāmāna vāpnuyāt kāmī prajārthī cāpnuyāt prajām| || 4 ||

bhaktimān yaḥ sadotthāya śuciḥ sadgatamānasaḥ | sahasraṃ vāsudevasya nāmnāmetat prakīrtayet || 5 ||

yaśaḥ prāpnoti vipulaṃ yāti prādhānyameva ca |

acalāṃ śriyamāpnoti śreyaḥ prāpnotya nuttamam| || 6 ||

na bhayaṃ kvacidāpnoti vīryaṃ tejaśca vindati | bhavatyarogo dyutimān balarūpa guṇānvitaḥ || 7 ||

rogārto mucyate rogād-baddho mucyeta bandhanāt | bhayān-mucyeta bhītastu mucyetāpanna āpadaḥ || 8 ||

durgāṇyatitara tyāśu puruṣaḥ puruṣottamam| | stuvannāma sahasreṇa nityaṃ bhakti samanvitaḥ || 9 ||

vāsudevāśrayo martyo vāsudeva parāyaṇaḥ |

sarvapāpa viśuddhātmā yāti brahma sanātanam| || 10 ||

na vāsudeva bhaktānā maśubhaṃ vidyate kvacit | janma mṛtyu jarāvyādhi bhayaṃ naivopajāyate || 11 ||

imaṃ stavamadhīyānaḥ śraddhābhakti samanvitaḥ | yujyetātma sukhakṣānti śrīdhṛti smṛti kīrtibhiḥ || 12 ||

na krodho na ca mātsaryaṃ na lobho nāśubhāmatiḥ | bhavanti kṛtapuṇyānāṃ bhaktānāṃ puruṣottame || 13 ||

dvauḥ sa candrārka nakṣatrā khaṃ diśo bhūrmahodadhiḥ | vāsudevasya vīryeṇa vidhṛtāni mahātmanaḥ || 14 ||

sasurāsura gandharvaṃ sayakṣoraga rākṣasam |

jagadvaśe vartatedaṃ kṛṣṇasya sa carācaram| || 15 ||

indriyāṇi manobuddhiḥ sattvaṃ tejo balaṃ dhṛtiḥ | vāsudevātma kānyāhuḥ, kṣetraṃ kṣetraṅña eva ca || 16 ||

sarvāgamānā mācāraḥ prathamaṃ parikalpate |

ācara prabhavo dharmo dharmasya prabhuracyutiḥ || 17 ||

ṛṣayaḥ pitaro devā mahābhūtāni dhātavaḥ |

jaṅgamā jaṅgamaṃ cedaṃ jagannārāyaṇodbhavam || 18 ||

yogoṅñānaṃ tathā sāṅkhyaṃ vidyāḥ śilpādikarma ca | vedāḥ śāstrāṇi viṅñānametat sarvaṃ janārdanāt || 19 ||

eko viṣṇur-mahad-bhūtaṃ pṛthagbhūtā nyanekaśaḥ |

trīnlokān vyāpya bhūtātmā bhuṅkte viśvabhugavyayaḥ || 20 ||

imaṃ stavaṃ bhagavato viṣṇor-vyāsena kīrtitam | paṭhedya iccet-puruṣaḥ śreyaḥ prāptuṃ sukhāni ca || 21 ||

viśveśvaramajaṃ devaṃ jagataḥ prabhumavyayam| bhajanti ye puṣkarākṣaṃ na te yānti parābhavam || 22 ||

na te yānti parābhavam oṃ nama iti |

arjuna uvāca

padmapatra viśālākṣa padmanābha surottama | bhaktānā manuraktānāṃ trātābhava janārdana || 23 ||

śrībhagavān uvāca

yo māṃ nāma sahasreṇa stotumicchati pāṇ ava |

so hamekena ślokena stuta eva na saṃśayaḥ || 24 ||

stuta eva na saṃśaya oṃ nama iti |

vyāsa uvāca

vāsanād-vāsudevasya vāsitaṃ bhuvanatrayam |

sarvabhūta nivāso si vāsudeva namostute || 25 ||

śrīvāsudeva namostuta oṃ nama iti |

pārvatyuvāca

kenopāyena laghunā viṣṇor-nāma sahasrakam |

paṭhyate paṇ itair-nityaṃ śrotu micchāmyahaṃ prabho || 26 ||

īśvara uvāca

śrīrāma rāma rāmeti rame rāme manorame | sahasranāma tattulyaṃ rāmanāma varānane || 27 ||

śrīrāma nāma varānana oṃ nama iti |

brahmovāca

namo stvanantāya sahasramūrtaye sahasra pādākṣi śiroru bāhave |

sahasra nāmne puruṣāya śāśvate sahasrakoṭī yuga dhāriṇe namaḥ || 28 ||

sahasra koṭī yugadhāriṇe nama oṃ nama iti |

sañjaya uvāca

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo yatra pārtho dhanurdharaḥ | tatra śrīr-vijayo bhūtir-dhruvā nītir-matir-mama || 29 ||

śrī bhagavān uvāca

ananyāścinta yanto māṃ ye janāḥ paryupāsate |

teṣāṃ nityābhiyuktānāṃ yogakṣemaṃ vahāmyaham| || 30 ||

paritrāṇāya sādhūnāṃ vināśāya ca duṣkṛtām| |

dharma saṃsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge || 31 ||

ārtāḥ viṣaṇṇāḥ śithilāśca bhītāḥ ghoreṣu ca vyādhiṣu vartamānāḥ |

saṅkīrtya nārāyaṇa śabdamātraṃ vimukta duḥkhāḥ sukhino bhavanti || 32 ||

kāyena vācā manasendri yairvā buddhyātmanā vā prakṛteḥ svabhāvāt karomi yadyat-sakalaṃ parasmai nārāyaṇāyeti samarpayāmi || 33 ||

 

 

Mar 122014
 
 March 12, 2014  Sahasranamam, Vishnu No Responses »

Click here for Sanskrit Script

Click here for English Script

 

ரசன: வேத வ்யாஸ

ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஶாம்தயே || 1 ||

யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஶ்ஶதம் |
விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே || 2 ||

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஶக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம் |
பராஶராத்மஜம் வம்தே ஶுகதாதம் தபோனிதிம் || 4 ||

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
னமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய னமோ னமஃ || 5 ||

அவிகாராய ஶுத்தாய னித்யாய பரமாத்மனே |
ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 6 ||

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்ம ஸம்ஸார பம்தனாத் |
விமுச்யதே னமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 7 ||

ஓம் னமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |

ஶ்ரீ வைஶம்பாயன உவாச
ஶ்ருத்வா தர்மா னஶேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஶஃ |
யுதிஷ்டிரஃ ஶாம்தனவம் புனரேவாப்ய பாஷத || 8 ||

யுதிஷ்டிர உவாச
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வா‌உப்யேகம் பராயணம்
ஸ்துவம்தஃ கம் கமர்சம்தஃ ப்ராப்னுயுர்மானவாஃ ஶுபம் || 9 ||

கோ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரமோ மதஃ |
கிம் ஜபன்முச்யதே ஜன்துர்ஜன்மஸம்ஸார பம்தனாத் || 10 ||

ஶ்ரீ பீஷ்ம உவாச
ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவ மனம்தம் புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்திதஃ || 11 ||

தமேவ சார்சயன்னித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |
த்யாயன் ஸ்துவன்னமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச || 12 ||

அனாதி னிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஶ்வரம் |
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவன்னித்யம் ஸர்வ துஃகாதிகோ பவேத் || 13 ||

ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்தி வர்தனம் |
லோகனாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம்|| 14 ||

ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோ‌உதிக தமோமதஃ |
யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னரஃ ஸதா || 15 ||

பரமம் யோ மஹத்தேஜஃ பரமம் யோ மஹத்தபஃ |
பரமம் யோ மஹத்ப்ரஹ்ம பரமம் யஃ பராயணம் | 16 ||

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மம்களானாம் ச மம்களம் |
தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோ‌உவ்யயஃ பிதா || 17 ||

யதஃ ஸர்வாணி பூதானி பவன்த்யாதி யுகாகமே |
யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாம்தி புனரேவ யுகக்ஷயே || 18 ||

தஸ்ய லோக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபதே |
விஷ்ணோர்னாம ஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ருணு பாப பயாபஹம் || 19 ||

யானி னாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மனஃ |
றுஷிபிஃ பறுகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே || 20 ||

றுஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனிஃ ||
சம்தோ‌உனுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுதஃ || 21 ||

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பீஜம் ஶக்திர்தேவகி னம்தனஃ |
த்ரிஸாமா ஹ்றுதயம் தஸ்ய ஶாம்த்யர்தே வினியுஜ்யதே || 22 ||

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் ||
அனேகரூப தைத்யாம்தம் னமாமி புருஷோத்தமம் || 23 ||

பூர்வன்யாஸஃ
அஸ்ய ஶ்ரீ விஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய ||
ஶ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான் றுஷிஃ |
அனுஷ்டுப் சம்தஃ |
ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணுஃ பரமாத்மா ஶ்ரீமன்னாராயணோ தேவதா |
அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் |
தேவகீ னம்தனஃ ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்திஃ |
உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோமம்த்ரஃ |
ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீதி கீலகம் |
ஶாங்க தன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் |
ரதாம்க பாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ரம் |
த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாமேதி கவசம் |
ஆனம்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனிஃ |
றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ ||
ஶ்ரீ விஶ்வரூப இதி த்யானம் |
ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ |

கரன்யாஸஃ
விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்கார இத்யம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ
அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி தர்ஜனீப்யாம் னமஃ
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மேதி மத்யமாப்யாம் னமஃ
ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்ய இதி அனாமிகாப்யாம் னமஃ
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீதி கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ

அம்கன்யாஸஃ
ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்ம இதி ஜ்ஞானாய ஹ்றுதயாய னமஃ
ஸஹஸ்ரமூர்திஃ விஶ்வாத்மா இதி ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஶக்த்யை ஶிகாயை வஷட்
த்ரிஸாமா ஸாமகஸ்ஸாமேதி பலாய கவசாய ஹும்
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ராப்யாம் வௌஷட்
ஶாங்கதன்வா கதாதர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட்
றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ

த்யானம்
க்ஷீரோதன்வத் ப்ரதேஶே ஶுசிமணி விலஸத் ஸைகதே மௌக்திகானாம் |
மாலாக்லுப்தா ஸனஸ்தஃ ஸ்படிகமணி னிபைர்மௌக்திகைர்மம்டிதாம்கஃ |
ஶுப்ரைரப்ரை ரதப்ரை ருபரிவிரசிதைர்முக்த பீயூஷ வர்ஷைஃ
ஆனம்தீ னஃ புனீயா தரினலின கதா ஶம்கபாணிர்முகும்தஃ || 1 ||

பூஃ பாதௌ யஸ்ய னாபிர்வியதஸுர னிலஶ்சம்த்ர ஸூர்யௌ ச னேத்ரே |
கர்ணாவாஶாஃ ஶிரோத்யௌர்முகமபி தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேய மப்திஃ |
அம்தஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுர னரகககோ போகி கம்தர்வ தைத்யைஃ |
சித்ரம் ரம் ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஶம் விஷ்ணுமீஶம் னமாமி || 2 ||

ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய !

ஶான்தாகாரம் புஜகஶயனம் பத்மனாபம் ஸுரேஶம் |
விஶ்வாதாரம் ககன ஸத்றுஶம் மேகவர்ணம் ஶுபாம்கம் |
லக்ஷ்மீகாம்தம் கமலனயனம் யோகி ஹ்றுத்த்யான கம்யம் |
வம்தே விஷ்ணும் பவ பய ஹரம் ஸர்வ லோகைக னாதம் || 3 ||

மேக ஶ்யாமம் பீத கௌஶேய வாஸம் ஶ்ரீவத்ஸாகம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாம்கம் |
புண்யோபேதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும் வம்தே ஸர்வலோகைக னாதம்|| 4 ||

னமஃ ஸமஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்றுதே |
அனேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 5||

ஸஶம்கசக்ரம் ஸகிரீட கும்டலம் ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |
ஸஹார வக்ஷஃஸ்தல ஶோபி கௌஸ்துபம் னமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்புஜம் | 6||

சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி
ஆஸீனமம்புதஶ்யாம மாயதாக்ஷ மலம்க்றுதம் || 7 ||

சம்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஶ்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்றுஷ்ணமாஶ்ரயே || 8 ||

பம்சபூஜ
லம் – ப்றுதிவ்யாத்மனே கம்தம் ஸமர்பயாமி
ஹம் – ஆகாஶாத்மனே புஷ்பைஃ பூஜயாமி
யம் – வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி
ரம் – அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஶயாமி
வம் – அம்றுதாத்மனே னைவேத்யம் னிவேதயாமி
ஸம் – ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார பூஜா னமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி

ஸ்தோத்ரம்

ஹரிஃ ஓம்

விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஶட்காரோ பூதபவ்ய பவத் ப்ரபுஃ |
பூதக்றுத் பூதப்றுத்பாவோ பூதாத்மா பூத பாவனஃ || 1 ||

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதிஃ |
அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஶேத்ரஜ்ஞோ‌உக்ஷர ஏவ ச || 2 ||

யோகோ யோக விதாம் னேதா ப்ரதான புருஷேஶ்வரஃ |
னாரஸிம்ஹவபுஃ ஶ்ரீமான் கேஶவஃ புருஷோத்தமஃ || 3 ||

ஸர்வஃ ஶர்வஃ ஶிவஃ ஸ்த்ராணுர்பூதாதிர்னிதிரவ்யயஃ |
ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஶ்வரஃ || 4 ||

ஸ்வயம்பூஃ ஶம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வனஃ |
அனாதி னிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஃ || 5 ||

அப்ரமேயோ ஹ்றுஷீகேஶஃ பத்மனாபோ‌உமரப்ரபுஃ |
விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவிரோ த்ருவஃ || 6 ||

அக்ராஹ்யஃ ஶாஶ்வதோ க்றுஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தனஃ |
ப்ரபூதஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மம்கலம் பரம் || 7 ||

ஈஶானஃ ப்ராணதஃ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ப்ரஜாபதிஃ |
ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதனஃ || 8 ||

ஈஶ்வரோ விக்ரமீதன்வீ மேதாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ |
அனுத்தமோ துராதர்ஷஃ க்றுதஜ்ஞஃ க்றுதிராத்மவான்|| 9 ||

ஸுரேஶஃ ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதாஃ ப்ரஜாபவஃ |
அஹஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வ தர்ஶனஃ || 10 ||

அஜஸ்ஸர்வேஶ்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ |
வ்றுஷா கபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக வினிஸ்றுதஃ || 11 ||

வஸுர்வஸுமனாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மாஸ்ஸம்மிதஃ ஸமஃ |
அமோகஃ பும்டரீகாக்ஷோ வ்றுஷகர்மா வ்றுஷாக்றுதிஃ || 12 ||

ருத்ரோ பஹுஶிரா பப்ருர்விஶ்வயோனிஃ ஶுசிஶ்ரவாஃ |
அம்றுதஃ ஶாஶ்வத ஸ்தாணுர்வராரோஹோ மஹாதபாஃ || 13 ||

ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பானுர்விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தனஃ |
வேதோ வேத விதவ்யம்கோ வேதாம்கோ வேதவித்கவிஃ || 14 ||

லோகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷஃ க்றுதாக்றுதஃ |
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஃ சதுர்தம்ஷ்ட்ரஃ சதுர்புஜஃ || 15 ||

ப்ராஜிஷ்னுர்போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்னுர்ஜகதாதிஜஃ |
அனகோ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனிஃ புனர்வஸுஃ || 16 ||

உபேம்த்ரோ வாமனஃ ப்ராம்ஶுரமோகஃ ஶுசிரூர்ஜிதஃ |
அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரஹஃ ஸர்கோ த்றுதாத்மா னியமோ யமஃ || 17 ||

வேத்யோ வைத்யஃ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மதுஃ |
அதீம்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ || 18 ||

மஹாபுத்திர்மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்மஹாத்யுதிஃ |
அனிர்தேஶ்யவபுஃ ஶ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரி த்றுக்ஃ || 19 ||

மஹேஶ்வாஸோ மஹீபர்தா ஶ்ரீனிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ |
அனிருத்தஃ ஸுரானம்தோ கோவிம்தோ கோவிதாம் பதிஃ || 20 ||

மரீசிர்தமனோ ஹம்ஸஃ ஸுபர்னோ புஜகோத்தமஃ |
ஹிரண்யனாபஃ ஸுதபாஃ பத்மனாபஃ ப்ரஜாபதிஃ || 21 ||

அம்றுத்யுஃ ஸர்வத்றுக்ஸிம்ஹஃ ஸம்தாதா ஸம்திமான் ஸ்திரஃ |
அஜோ துர்மர்ஷணஃ ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||

குருர்குருதமோ தாமஃ ஸத்யஸ்ஸத்ய பராக்ரமஃ |
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீஃ || 23 ||

அக்ரணீஃ க்ராமணீஃ ஶ்ரீமான் ன்யாயோனேதா ஸமீரணஃ
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||

ஆவர்தனோ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்வ்றுதஃ ஸம்ப்ரமர்தனஃ |
அஹஃ ஸம்வர்தகோ வஹ்னிரனிலோ தரணீதரஃ || 25 ||

ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸன்னாத்மா விஶ்வத்றுக்விஶ்வபுக்விபுஃ |
ஸத்கர்தா ஸத்க்றுதஃ ஸாதுர்ஜஹ்னுர்னாராயணோ னரஃ || 26 ||

அஸம்க்யேயோ‌உப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்டஃ ஶிஷ்ட க்றுச்சுசிஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸித்த ஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதனஃ || 27 ||

வ்றுஷாஹீ வ்றுஷபோ விஷ்ணுர்வ்றுஷபர்வா வ்றுஷோதரஃ |
வர்தனோ வர்தமானஶ்ச விவிக்தஃ ஶ்ருதிஸாகரஃ || 28 ||

ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேம்த்ரோ வஸுதோ வஸுஃ |
னைகரூபோ ப்றுஹத்ரூபஃ ஶிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஶனஃ || 29 ||

ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிதரஃ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபனஃ |
றுத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மம்த்ரஶ்சம்த்ராம்ஶுர்பாஸ்கரத்யுதிஃ || 30 ||

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுஃ ஶஶபிம்துஃ ஸுரேஶ்வரஃ |
ஔஷதம் ஜகதஃ ஸேதுஃ ஸத்யதர்ம பராக்ரமஃ || 31 ||

பூதபவ்ய பவன்னாதஃ பவனஃ பாவனோ‌உனலஃ |
காமஹா காமக்றுத்காம்தஃ காமஃ காமப்ரதஃ ப்ரபுஃ || 32 ||

யுகாதி க்றுத்யுகாவர்தோ னைகமாயோ மஹாஶனஃ |
அத்றுஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜிதனம்தஜித் || 33 ||

இஷ்டோ‌உவிஶிஷ்டஃ ஶிஷ்டேஷ்டஃ ஶிகம்டீ னஹுஷோ வ்றுஷஃ |
க்ரோதஹா க்ரோத க்றுத்கர்தா விஶ்வபாஹுர்மஹீதரஃ || 34 ||

அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராணஃ ப்ராணதோ வாஸவானுஜஃ |
அபாம் னிதிரதிஷ்டான மப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ || 35 ||

ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹனஃ |
வாஸுதேவோ ப்றுஹத்பானுராதிதேவஃ புரம்தரஃ || 36 ||

அஶோகஸ்தாரண ஸ்தாரஃ ஶூரஃ ஶௌரிர்ஜனேஶ்வரஃ |
அனுகூலஃ ஶதாவர்தஃ பத்மீ பத்ம னிபேக்ஷணஃ || 37 ||

பத்மனாபோ‌உரவிம்தாக்ஷஃ பத்மகர்பஃ ஶரீரப்றுத் |
மஹர்திர்றுத்தோ வ்றுத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜஃ || 38 ||

அதுலஃ ஶரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ |
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிம்ஜயஃ || 39 ||

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்தாமோதரஃ ஸஹஃ |
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவான மிதாஶனஃ || 40 ||

உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவஃ ஶ்ரீகர்பஃ பரமேஶ்வரஃ |
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹனோ குஹஃ || 41 ||

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தானஃ ஸம்ஸ்தானஃ ஸ்தானதோ த்ருவஃ |
பர்திஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஶுபேக்ஷணஃ || 42 ||

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோனேயோ னயோ‌உனயஃ |
வீரஃ ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ தர்மோதர்ம விதுத்தமஃ || 43 ||

வைகும்டஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ ப்றுதுஃ |
ஹிரண்யகர்பஃ ஶத்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜஃ || 44 ||

றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ காலஃ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹஃ |
உக்ரஃ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வதக்ஷிணஃ || 45 ||

விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் |
அர்தோ‌உனர்தோ மஹாகோஶோ மஹாபோகோ மஹாதனஃ || 46 ||

அனிர்விண்ணஃ ஸ்தவிஷ்டோ பூத்தர்மயூபோ மஹாமகஃ |
னக்ஷத்ரனேமிர்னக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹனஃ || 47 ||

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரதுஸ்ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ |
ஸர்வதர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் || 48 ||

ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸுகோஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்றுத் |
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீர பாஹுர்விதாரணஃ || 49 ||

ஸ்வாபனஃ ஸ்வவஶோ வ்யாபீ னைகாத்மா னைககர்மக்றுத்| |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னகர்போ தனேஶ்வரஃ || 50 ||

தர்மகுப்தர்மக்றுத்தர்மீ ஸதஸத்க்ஷரமக்ஷரம்||
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஶுர்விதாதா க்றுதலக்ஷணஃ || 51 ||

கபஸ்தினேமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்ஹோ பூத மஹேஶ்வரஃ |
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஶோ தேவப்றுத்குருஃ || 52 ||

உத்தரோ கோபதிர்கோப்தா ஜ்ஞானகம்யஃ புராதனஃ |
ஶரீர பூதப்றுத் போக்தா கபீம்த்ரோ பூரிதக்ஷிணஃ || 53 ||

ஸோமபோ‌உம்றுதபஃ ஸோமஃ புருஜித் புருஸத்தமஃ |
வினயோ ஜயஃ ஸத்யஸம்தோ தாஶார்ஹஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ || 54 ||

ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகும்தோ‌உமித விக்ரமஃ |
அம்போனிதிரனம்தாத்மா மஹோததி ஶயோம்தகஃ || 55 ||

அஜோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ரஃ ப்ரமோதனஃ |
ஆனம்தோ னம்தனோனம்தஃ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரமஃ || 56 ||

மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்றுதஜ்ஞோ மேதினீபதிஃ |
த்ரிபதஸ்த்ரிதஶாத்யக்ஷோ மஹாஶ்றும்கஃ க்றுதான்தக்றுத் || 57 ||

மஹாவராஹோ கோவிம்தஃ ஸுஷேணஃ கனகாம்கதீ |
குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தஶ்சக்ர கதாதரஃ || 58 ||

வேதாஃ ஸ்வாம்கோ‌உஜிதஃ க்றுஷ்ணோ த்றுடஃ ஸம்கர்ஷணோ‌உச்யுதஃ |
வருணோ வாருணோ வ்றுக்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனாஃ || 59 ||

பகவான் பகஹா‌உ‌உனம்தீ வனமாலீ ஹலாயுதஃ |
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்னுர்கதிஸத்தமஃ || 60 ||

ஸுதன்வா கம்டபரஶுர்தாருணோ த்ரவிணப்ரதஃ |
திவஸ்ப்றுக்ஸர்வ த்றுக்வாஸோ வாசஸ்பதிரயோனிஜஃ || 61 ||

த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம னிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் |
ஸன்யாஸ க்றுச்சமஃ ஶாம்தோ னிஷ்டா ஶாம்திஃ பராயணம்| 62 ||

ஶுபாம்கஃ ஶாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவலேஶயஃ |
கோஹிதோ கோபதிர்கோப்தா வ்றுஷபாக்ஷோ வ்றுஷப்ரியஃ || 63 ||

அனிவர்தீ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்றுச்சிவஃ |
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஶ்ரீவாஸஃ ஶ்ரீபதிஃ ஶ்ரீமதாம்வரஃ || 64 ||

ஶ்ரீதஃ ஶ்ரீஶஃ ஶ்ரீனிவாஸஃ ஶ்ரீனிதிஃ ஶ்ரீவிபாவனஃ |
ஶ்ரீதரஃ ஶ்ரீகரஃ ஶ்ரேயஃ ஶ்ரீமான் லோகத்ரயாஶ்ரயஃ || 65 ||

ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஶதானம்தோ னம்திர்ஜ்யோதிர்கணேஶ்வரஃ |
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத்கீர்திச்சின்ன ஸம்ஶயஃ || 66 ||

உதீர்ணஃ ஸர்வதஶ்சக்ஷு ரனீஶஃ ஶாஶ்வதஸ்திரஃ |
பூஶயோ பூஷணோ பூதிர்விஶோகஃ ஶோகனாஶனஃ || 67 ||

அர்சிஷ்மா னர்சிதஃ கும்போ விஶுத்தாத்மா விஶோதனஃ |
அனிருத்தோ‌உப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்னோ‌உமித விக்ரமஃ || 68 ||

காலனேமினிஹா வீரஃ ஶௌரிஃ ஶூரஃ ஜனேஶ்வரஃ |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶஃ கேஶவஃ கேஶிஹா ஹரிஃ || 69 ||

காமதேவஃ காமபாலஃ காமீ காம்தஃ க்றுதாகமஃ |
அனிர்தேஶ்யவபுர்விஷ்ணுர்விரோ‌உனம்தோ தனம்ஜயஃ || 70 ||

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தனஃ |
ப்ரஹ்மவித்ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ || 71 ||

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரகஃ |
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ || 72 ||

ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ |
பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்ய கீர்தி ரனாமயஃ || 73 ||

மனோஜவஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரதஃ |
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்வஸுமனா ஹவிஃ || 74 ||

ஸத்கதிஃ ஸத்க்றுதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ |
ஶூரஸேனோ யதுஶ்ரேஷ்டஃ ஸன்னிவாஸஃ ஸுயாமுனஃ || 75 ||

பூதாவாஸோ வாஸுதேவஃ ஸர்வாஸு னிலயோ‌உனலஃ |
தர்பஹா தர்பதோ த்றுப்தோ துர்தரோ‌உதாபராஜிதஃ || 76 ||

விஶ்வமூர்திர்மஹாமூர்திர்தீப்தமூர்தி ரமூர்திமான் |
அனேக மூர்திரவ்யக்தஃ ஶதமூர்திஃ ஶதானனஃ || 77 ||

ஏகோ னைகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத்பதம னுத்தமம் |
லோகபம்துர்லோகனாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸலஃ || 78 ||

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம்கோ வராம்கஶ்சம்தனாம்கதீ |
வீரஹா விஷமஃ ஶூன்யோ க்றுதா ஶீரசலஶ்சலஃ || 79 ||

அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்றுத்|
ஸுமேதா மேதஜோ தன்யஃ ஸத்யமேதா தராதரஃ || 80 ||

தேஜோவ்றுஷோ த்யுதிதரஃ ஸர்வஶஸ்த்ர ப்றுதாம்வரஃ |
ப்ரக்ரஹோ னிக்ரஹோ வ்யக்ரோ னைகஶ்றும்கோ கதாக்ரஜஃ || 81 ||

சதுர்மூர்தி ஶ்சதுர்பாஹு ஶ்சதுர்வ்யூஹ ஶ்சதுர்கதிஃ |
சதுராத்மா சதுர்பாவஃ சதுர்வேத விதேகபாத் || 82 ||

ஸமாவர்தோ‌உனிவ்றுத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரமஃ |
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா || 83 ||

ஶுபாம்கோ லோகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஃ தம்துவர்தனஃ |
இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்றுதகர்மா க்றுதாகமஃ || 84 ||

உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்தோ ரத்னனாபஃ ஸுலோசனஃ |
அர்கோ வாஜஸனஃ ஶ்றும்கீ ஜயம்தஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85 ||

ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவாகீ ஶ்வரேஶ்வரஃ |
மஹாஹ்றுதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹானிதிஃ || 86 ||

குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்ஜன்யஃ பாவனோ‌உனிலஃ |
அம்றுதாஶோ‌உம்றுதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமுகஃ || 87 ||

ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஶத்ருஜிச்சத்ருதாபனஃ |
ன்யக்ரோதோ தும்பரோ‌உஶ்வத்தஃ சாணூராம்த்ர னிஷூதனஃ || 88 ||

ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்தைதாஃ ஸப்தவாஹனஃ |
அமூர்தி ரனகோ‌உசிம்த்யோ பயக்றுத்பயனாஶனஃ || 89 ||

அணுர்ப்றுஹத்க்றுஶஃ ஸ்தூலோ குணப்றுன்னிர்குணோ மஹான் |
அத்றுதஃ ஸ்வத்றுதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்தனஃ || 90 ||

பாரப்றுத்கதிதோ யோகீ யோகீஶஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஆஶ்ரமஃ ஶ்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹனஃ || 91 ||

தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தம்டோ தமயிதா தமஃ |
அபராஜிதஃ ஸர்வஸஹோ னியம்தா‌உனியமோ‌உயமஃ || 92 ||

ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்ய தர்ம பராயணஃ |
அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோ‌உர்ஹஃ ப்ரியக்றுத்ப்ரீதிவர்தனஃ || 93 ||

விஹாய ஸகதிர்ஜ்யோதிஃ ஸுருசிர்ஹுதபுக்விபுஃ |
ரவிர்விரோசனஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசனஃ || 94 ||

அனம்தோ ஹுதபுக் போக்தா ஸுகதோ னைகஜோ‌உக்ரஜஃ |
அனிர்விண்ணஃ ஸதாமர்ஷீ லோகதிஷ்டான மத்புதஃ || 95 ||

ஸனாத் ஸனாதனதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ |
ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்றுத்ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ || 96 ||

அரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஶனஃ |
ஶப்தாதிகஃ ஶப்தஸஹஃ ஶிஶிரஃ ஶர்வரீகரஃ || 97 ||

அக்ரூரஃ பேஶலோ தக்ஷோ தக்ஷிணஃ, க்ஷமிணாம் வரஃ |
வித்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஶ்ரவண கீர்தனஃ || 98 ||

உத்தாரணோ துஷ்க்றுதிஹா புண்யோ துஃஸ்வப்னனாஶனஃ |
வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸம்தோ ஜீவனஃ பர்யவஸ்திதஃ || 99 ||

அனம்தரூப‌உனம்த ஶ்ரீர்ஜிதமன்யுர்பயாபஹஃ |
சதுரஶ்ரோ கபீராத்மா விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶஃ || 100 ||

அனாதிர்பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராம்கதஃ |
ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர்பீமோ பீம பராக்ரமஃ || 101 ||

ஆதார னிலயோ‌உதாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரஜாகரஃ |
ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ பணஃ || 102 ||

ப்ரமாணம் ப்ராணனிலயஃ ப்ராணப்றுத் ப்ராணஜீவனஃ |
தத்த்வம் தத்த்வ விதேகாத்மா ஜன்மம்றுத்யு ஜராதிகஃ || 103 ||

பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாம்கோ யஜ்ஞவாஹனஃ || 104 ||

யஜ்ஞப்றுத் யஜ்ஞக்றுத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதனஃ |
யஜ்ஞான்தக்றுத் யஜ்ஞ குஹ்ய மன்னமன்னாத ஏவ ச || 105 ||

ஆத்மயோனிஃ ஸ்வயம்ஜாதோ வைகானஃ ஸாமகாயனஃ |
தேவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶஃ பாபனாஶனஃ || 106 ||

ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீ ஶாங்க தன்வா கதாதரஃ |
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயுதஃ || 107 ||

ஶ்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் னம இதி |

வனமாலீ கதீ ஶாங்கீ ஶம்கீ சக்ரீ ச னம்தகீ |
ஶ்ரீமான்னாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதேவோ‌உபிரக்ஷது || 108 ||

உத்தர பாகம்

பலஶ்ருதிஃ
இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மனஃ |
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானா மஶேஷேண ப்ரகீர்திதம்| || 1 ||

ய இதம் ஶ்றுணுயான்னித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத்||
னாஶுபம் ப்ராப்னுயாத் கிம்சித்ஸோ‌உமுத்ரேஹ ச மானவஃ || 2 ||

வேதாம்தகோ ப்ராஹ்மணஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் |
வைஶ்யோ தனஸம்றுத்தஃ ஸ்யாத் ஶூத்ரஃ ஸுக மவாப்னுயாத் || 3 ||

தர்மார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்ம மர்தார்தீ சார்த மாப்னுயாத் |
காமான வாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம்| || 4 ||

பக்திமான் யஃ ஸதோத்தாய ஶுசிஃ ஸத்கதமானஸஃ |
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய னாம்னாமேதத் ப்ரகீர்தயேத் || 5 ||

யஶஃ ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்யமேவ ச |
அசலாம் ஶ்ரியமாப்னோதி ஶ்ரேயஃ ப்ராப்னோத்ய னுத்தமம்| || 6 ||

ன பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விம்ததி |
பவத்யரோகோ த்யுதிமான் பலரூப குணான்விதஃ || 7 ||

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்பத்தோ முச்யேத பம்தனாத் |
பயான்முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபதஃ || 8 ||

துர்காண்யதிதர த்யாஶு புருஷஃ புருஷோத்தமம்| |
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண னித்யம் பக்தி ஸமன்விதஃ || 9 ||

வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயணஃ |
ஸர்வபாப விஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம்| || 10 ||

ன வாஸுதேவ பக்தானா மஶுபம் வித்யதே க்வசித் |
ஜன்ம ம்றுத்யு ஜராவ்யாதி பயம் னைவோபஜாயதே || 11 ||

இமம் ஸ்தவமதீயானஃ ஶ்ரத்தாபக்தி ஸமன்விதஃ |
யுஜ்யேதாத்ம ஸுகக்ஷாம்தி ஶ்ரீத்றுதி ஸ்ம்றுதி கீர்திபிஃ || 12 ||

ன க்ரோதோ ன ச மாத்ஸர்யம் ன லோபோ னாஶுபாமதிஃ |
பவம்தி க்றுதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே || 13 ||

த்வௌஃ ஸ சம்த்ரார்க னக்ஷத்ரா கம் திஶோ பூர்மஹோததிஃ |
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்றுதானி மஹாத்மனஃ || 14 ||

ஸஸுராஸுர கம்தர்வம் ஸயக்ஷோரக ராக்ஷஸம் |
ஜகத்வஶே வர்ததேதம் க்றுஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம்| || 15 ||

இம்த்ரியாணி மனோபுத்திஃ ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்றுதிஃ |
வாஸுதேவாத்ம கான்யாஹுஃ, க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச || 16 ||

ஸர்வாகமானா மாசாரஃ ப்ரதமம் பரிகல்பதே |
ஆசர ப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுதிஃ || 17 ||

றுஷயஃ பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவஃ |
ஜம்கமா ஜம்கமம் சேதம் ஜகன்னாராயணோத்பவம் || 18 ||

யோகோஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் வித்யாஃ ஶில்பாதிகர்ம ச |
வேதாஃ ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத் ஸர்வம் ஜனார்தனாத் || 19 ||

ஏகோ விஷ்ணுர்மஹத்பூதம் ப்றுதக்பூதா ன்யனேகஶஃ |
த்ரீன்லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா பும்க்தே விஶ்வபுகவ்யயஃ || 20 ||

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்வ்யாஸேன கீர்திதம் |
படேத்ய இச்சேத்புருஷஃ ஶ்ரேயஃ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச || 21 ||

விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் ஜகதஃ ப்ரபுமவ்யயம்|
பஜம்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ன தே யாம்தி பராபவம் || 22 ||

ன தே யாம்தி பராபவம் ஓம் னம இதி |

அர்ஜுன உவாச
பத்மபத்ர விஶாலாக்ஷ பத்மனாப ஸுரோத்தம |
பக்தானா மனுரக்தானாம் த்ராதாபவ ஜனார்தன || 23 ||

ஶ்ரீபகவான் உவாச
யோ மாம் னாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாம்டவ |
ஸோ‌உஹமேகேன ஶ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶயஃ || 24 ||

ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶய ஓம் னம இதி |

வ்யாஸ உவாச
வாஸனாத்வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம் |
ஸர்வபூத னிவாஸோ‌உஸி வாஸுதேவ னமோஸ்துதே || 25 ||

ஶ்ரீவாஸுதேவ னமோஸ்துத ஓம் னம இதி |

பார்வத்யுவாச
கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர்னாம ஸஹஸ்ரகம் |
பட்யதே பம்டிதைர்னித்யம் ஶ்ரோது மிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ || 26 ||

ஈஶ்வர உவாச
ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே |
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானனே || 27 ||

ஶ்ரீராம னாம வரானன ஓம் னம இதி |

ப்ரஹ்மோவாச
னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶிரோரு பாஹவே |
ஸஹஸ்ர னாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக தாரிணே னமஃ || 28 ||

ஸஹஸ்ர கோடீ யுகதாரிணே னம ஓம் னம இதி |

ஸம்ஜய உவாச
யத்ர யோகேஶ்வரஃ க்றுஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரஃ |
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூதிர்த்ருவா னீதிர்மதிர்மம || 29 ||

ஶ்ரீ பகவான் உவாச
அனன்யாஶ்சிம்த யம்தோ மாம் யே ஜனாஃ பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்| || 30 ||

பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஶாய ச துஷ்க்றுதாம்| |
தர்ம ஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 31 ||

ஆர்தாஃ விஷண்ணாஃ ஶிதிலாஶ்ச பீதாஃ கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமானாஃ |
ஸம்கீர்த்ய னாராயண ஶப்தமாத்ரம் விமுக்த துஃகாஃ ஸுகினோ பவம்தி || 32 ||

காயேன வாசா மனஸேம்த்ரி யைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத்
கரோமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி || 33 ||

Mar 122014
 
 March 12, 2014  Sahasranamam, Vishnu No Responses »

Click here for Sanskrit Script

Click here for Tamil Script

रचनः वॅद व्यास 

शुक्लां बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्न वदनं ध्यायॆत् सर्व विघ्नॊपशान्तयॆ ॥ 1

यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् ।
विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सॆनं तमाश्रयॆ ॥ 2

व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्तॆः पौत्रमकल्मषम् ।
पराशरात्मजं वन्दॆ शुकतातं तपॊनिधिम् ॥ 4

व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासरूपाय विष्णवॆ ।
नमॊ वै ब्रह्मनिधयॆ वासिष्ठाय नमॊ नमः ॥ 5

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मनॆ ।
सदैक रूप रूपाय विष्णवॆ सर्वजिष्णवॆ ॥ 6

यस्य स्मरणमात्रॆण जन्म संसार बन्धनात् ।
विमुच्यतॆ नमस्तस्मै विष्णवॆ प्रभविष्णवॆ ॥ 7

ॐ नमॊ विष्णवॆ प्रभविष्णवॆ ।

श्री वैशम्पायन उवाच
श्रुत्वा धर्मा नशॆषॆण पावनानि च सर्वशः ।
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरॆवाभ्य भाषत ॥ 8

युधिष्ठिर उवाच
किमॆकं दैवतं लॊकॆ किं वा‌உप्यॆकं परायणं
स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् ॥ 9

कॊ धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमॊ मतः ।
किं जपन्मुच्यतॆ जन्तुर्जन्मसंसार बन्धनात् ॥ 10

श्री भीष्म उवाच
जगत्प्रभुं दॆवदॆव मनन्तं पुरुषॊत्तमम् ।
स्तुवन्नाम सहस्रॆण पुरुषः सततॊत्थितः ॥ 11

तमॆव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ।
ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमॆव च ॥ 12

अनादि निधनं विष्णुं सर्वलॊक महॆश्वरम् ।
लॊकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्व दुःखातिगॊ भवॆत् ॥ 13

ब्रह्मण्यं सर्व धर्मज्ञं लॊकानां कीर्ति वर्धनम् ।
लॊकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवॊद्भवम्॥ 14

ऎष मॆ सर्व धर्माणां धर्मॊ‌உधिक तमॊमतः ।
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चॆन्नरः सदा ॥ 15

परमं यॊ महत्तॆजः परमं यॊ महत्तपः ।
परमं यॊ महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् । 16

पवित्राणां पवित्रं यॊ मङ्गलानां च मङ्गलम् ।
दैवतं दॆवतानां च भूतानां यॊ‌உव्ययः पिता ॥ 17

यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमॆ ।
यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरॆव युगक्षयॆ ॥ 18

तस्य लॊक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपतॆ ।
विष्णॊर्नाम सहस्रं मॆ श्रुणु पाप भयापहम् ॥ 19

यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ।
ऋषिभिः पऋगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतयॆ ॥ 20

ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वॆदव्यासॊ महामुनिः ॥
छन्दॊ‌உनुष्टुप् तथा दॆवॊ भगवान् दॆवकीसुतः ॥ 21

अमृतां शूद्भवॊ बीजं शक्तिर्दॆवकि नन्दनः ।
त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थॆ विनियुज्यतॆ ॥ 22

विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महॆश्वरम् ॥
अनॆकरूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषॊत्तमम् ॥ 23

पूर्वन्यासः
अस्य श्री विष्णॊर्दिव्य सहस्रनाम स्तॊत्र महामन्त्रस्य ॥
श्री वॆद व्यासॊ भगवान् ऋषिः ।
अनुष्टुप् छन्दः ।
श्री महाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणॊ दॆवता ।
अमृतां शूद्भवॊ भानुरिति बीजम् ।
दॆवकी नन्दनः स्रष्टॆति शक्तिः ।
उद्भवः, क्षॊभणॊ दॆव इति परमॊमन्त्रः ।
शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् ।
शाङ्ग धन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् ।
रथाङ्ग पाणि रक्षॊभ्य इति नॆत्रम् ।
त्रिसामा सामगः सामॆति कवचम् ।
आनन्दं परब्रह्मॆति यॊनिः ।
ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः ॥
श्री विश्वरूप इति ध्यानम् ।
श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थॆ सहस्र नाम जपॆ विनियॊगः ।

करन्यासः
विश्वं विष्णुर्वषट्कार इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः
अमृतां शूद्भवॊ भानुरिति तर्जनीभ्यां नमः
ब्रह्मण्यॊ ब्रह्मकृत् ब्रह्मॆति मध्यमाभ्यां नमः
सुवर्णबिन्दु रक्षॊभ्य इति अनामिकाभ्यां नमः
निमिषॊ‌உनिमिषः स्रग्वीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः
रथाङ्गपाणि रक्षॊभ्य इति करतल करपृष्ठाभ्यां नमः

अङ्गन्यासः
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्म इति ज्ञानाय हृदयाय नमः
सहस्रमूर्तिः विश्वात्मा इति ऐश्वर्याय शिरसॆ स्वाहा
सहस्रार्चिः सप्तजिह्व इति शक्त्यै शिखायै वषट्
त्रिसामा सामगस्सामॆति बलाय कवचाय हुं
रथाङ्गपाणि रक्षॊभ्य इति नॆत्राभ्यां वौषट्
शाङ्गधन्वा गदाधर इति वीर्याय अस्त्रायफट्
ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्भन्धः

ध्यानम्
क्षीरॊधन्वत् प्रदॆशॆ शुचिमणि विलसत् सैकतॆ मौक्तिकानाम् ।
मालाक्लुप्ता सनस्थः स्फटिकमणि निभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः ।
शुभ्रैरभ्रै रदभ्रै रुपरिविरचितैर्मुक्त पीयूष वर्षैः
आनन्दी नः पुनीया दरिनलिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः ॥ 1

भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुर निलश्चन्द्र सूर्यौ च नॆत्रॆ ।
कर्णावाशाः शिरॊद्यौर्मुखमपि दहनॊ यस्य वास्तॆय मब्धिः ।
अन्तस्थं यस्य विश्वं सुर नरखगगॊ भॊगि गन्धर्व दैत्यैः ।
चित्रं रं रम्यतॆ तं त्रिभुवन वपुशं विष्णुमीशं नमामि ॥ 2

ॐ नमॊ भगवतॆ वासुदॆवाय !

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरॆशम् ।
विश्वाधारं गगन सदृशं मॆघवर्णं शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यॊगि हृद्ध्यान गम्यम् ।
वन्दॆ विष्णुं भव भय हरं सर्व लॊकैक नाथम् ॥ 3

मॆघ श्यामं पीत कौशॆय वासं श्रीवत्साकं कौस्तुभॊद्भासिताङ्गम् ।
पुण्यॊपॆतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दॆ सर्वलॊकैक नाथम्॥ 4

नमः समस्त भूतानाम् आदि भूताय भूभृतॆ ।
अनॆकरूप रूपाय विष्णवॆ प्रभविष्णवॆ ॥ 5

सशङ्खचक्रं सकिरीट कुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहॆक्षणम् ।
सहार वक्षःस्थल शॊभि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् । 6

छायायां पारिजातस्य हॆमसिंहासनॊपरि
आसीनमम्बुदश्याम मायताक्ष मलङ्कृतम् ॥ 7

चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कित वक्षसम्
रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रयॆ ॥ 8

पञ्चपूज
लं – पृथिव्यात्मनॆ गन्थं समर्पयामि
हं – आकाशात्मनॆ पुष्पैः पूजयामि
यं – वाय्वात्मनॆ धूपमाघ्रापयामि
रं – अग्न्यात्मनॆ दीपं दर्शयामि
वं – अमृतात्मनॆ नैवॆद्यं निवॆदयामि
सं – सर्वात्मनॆ सर्वॊपचार पूजा नमस्कारान् समर्पयामि

स्तॊत्रम्

हरिः ॐ

विश्वं विष्णुर्वशट्कारॊ भूतभव्य भवत् प्रभुः ।
भूतकृद् भूतभृद्भावॊ भूतात्मा भूत भावनः ॥ 1

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः ।
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्शॆत्रज्ञॊ‌உक्षर ऎव च ॥ 2

यॊगॊ यॊग विदां नॆता प्रधान पुरुषॆश्वरः ।
नारसिंहवपुः श्रीमान् कॆशवः पुरुषॊत्तमः ॥ 3

सर्वः शर्वः शिवः स्थ्राणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः ।
सम्भवॊ भावनॊ भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥ 4

स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षॊ महास्वनः ।
अनादि निधनॊ धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ 5

अप्रमॆयॊ हृषीकॆशः पद्मनाभॊ‌உमरप्रभुः ।
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरॊ ध्रुवः ॥ 6

अग्राह्यः शाश्वतॊ कृष्णॊ लॊहिताक्षः प्रतर्दनः ।
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ॥ 7

ईशानः प्राणदः प्राणॊ ज्यॆष्ठः श्रॆष्ठः प्रजापतिः ।
हिरण्यगर्भॊ भूगर्भॊ माधवॊ मधुसूदनः ॥ 8

ईश्वरॊ विक्रमीधन्वी मॆधावी विक्रमः क्रमः ।
अनुत्तमॊ दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्॥ 9

सुरॆशः शरणं शर्म विश्वरॆताः प्रजाभवः ।
अहस्संवत्सरॊ व्यालः प्रत्ययः सर्व दर्शनः ॥ 10

अजस्सर्वॆश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः ।
वृषा कपिरमॆयात्मा सर्वयॊग विनिसृतः ॥ 11

वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मास्सम्मितः समः ।
अमॊघः पुण्डरीकाक्षॊ वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥ 12

रुद्रॊ बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयॊनिः शुचिश्रवाः ।
अमृतः शाश्वत स्थाणुर्वरारॊहॊ महातपाः ॥ 13

सर्वगः सर्व विद्भानुर्विष्वक्सॆनॊ जनार्दनः ।
वॆदॊ वॆद विदव्यङ्गॊ वॆदाङ्गॊ वॆदवित्कविः ॥ 14

लॊकाध्यक्षः सुराध्यक्षॊ धर्माध्यक्षः कृताकृतः ।
चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ठ्रः चतुर्भुजः ॥ 15

भ्राजिष्नुर्भॊजनं भॊक्ता सहिष्नुर्जगदादिजः ।
अनघॊ विजयॊ जॆता विश्वयॊनिः पुनर्वसुः ॥ 16

उपॆन्द्रॊ वामनः प्रांशुरमॊघः शुचिरूर्जितः ।
अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गॊ धृतात्मा नियमॊ यमः ॥ 17

वॆद्यॊ वैद्यः सदायॊगी वीरहा माधवॊ मधुः ।
अतीन्द्रियॊ महामायॊ महॊत्साहॊ महाबलः ॥ 18

महाबुद्धिर्महावीर्यॊ महाशक्तिर्महाद्युतिः ।
अनिर्दॆश्यवपुः श्रीमानमॆयात्मा महाद्रि धृक्ः ॥ 19

महॆश्वासॊ महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः ।
अनिरुद्धः सुरानन्दॊ गॊविन्दॊ गॊविदां पतिः ॥ 20

मरीचिर्दमनॊ हंसः सुपर्नॊ भुजगॊत्तमः ।
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ 21

अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः ।
अजॊ दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ 22

गुरुर्गुरुतमॊ धामः सत्यस्सत्य पराक्रमः ।
निमिषॊ‌உनिमिषः स्रग्वी वाचस्पति रुदारधीः ॥ 23

अग्रणीः ग्रामणीः श्रीमान् न्यायॊनॆता समीरणः
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ 24

आवर्तनॊ निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः ।
अहः संवर्तकॊ वह्निरनिलॊ धरणीधरः ॥ 25

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः ।
सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणॊ नरः ॥ 26

असङ्ख्यॆयॊ‌உप्रमॆयात्मा विशिष्टः शिष्ट कृच्छुचिः ।
सिद्धार्थः सिद्ध सङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः ॥ 27

वृषाही वृषभॊ विष्णुर्वृषपर्वा वृषॊदरः ।
वर्धनॊ वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ 28

सुभुजॊ दुर्धरॊ वाग्मी महॆन्द्रॊ वसुदॊ वसुः ।
नैकरूपॊ बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ 29

ऒजस्तॆजॊ द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ।
ऋद्दः स्पष्टाक्षरॊ मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः ॥ 30

अमृतां शूद्भवॊ भानुः शशबिन्दुः सुरॆश्वरः ।
औषधं जगतः सॆतुः सत्यधर्म पराक्रमः ॥ 31

भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनॊ‌உनलः ।
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ॥ 32

युगादि कृद्युगावर्तॊ नैकमायॊ महाशनः ।
अदृश्यॊ व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् ॥ 33

इष्टॊ‌உविशिष्टः शिष्टॆष्टः शिखण्डी नहुषॊ वृषः ।
क्रॊधहा क्रॊध कृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः ॥ 34

अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदॊ वासवानुजः ।
अपां निधिरधिष्ठान मप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ 35

स्कन्दः स्कन्दधरॊ धुर्यॊ वरदॊ वायुवाहनः ।
वासुदॆवॊ बृहद्भानुरादिदॆवः पुरन्धरः ॥ 36

अशॊकस्तारण स्तारः शूरः शौरिर्जनॆश्वरः ।
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्म निभॆक्षणः ॥ 37

पद्मनाभॊ‌உरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् ।
महर्धिर्ऋद्धॊ वृद्धात्मा महाक्षॊ गरुडध्वजः ॥ 38

अतुलः शरभॊ भीमः समयज्ञॊ हविर्हरिः ।
सर्वलक्षण लक्षण्यॊ लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः ॥ 39

विक्षरॊ रॊहितॊ मार्गॊ हॆतुर्दामॊदरः सहः ।
महीधरॊ महाभागॊ वॆगवान मिताशनः ॥ 40

उद्भवः, क्षॊभणॊ दॆवः श्रीगर्भः परमॆश्वरः ।
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनॊ गुहः ॥ 41

व्यवसायॊ व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदॊ ध्रुवः ।
पर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभॆक्षणः ॥ 42

रामॊ विरामॊ विरजॊ मार्गॊनॆयॊ नयॊ‌உनयः ।
वीरः शक्तिमतां श्रॆष्ठॊ धर्मॊधर्म विदुत्तमः ॥ 43

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नॊ व्याप्तॊ वायुरधॊक्षजः ॥ 44

ऋतुः सुदर्शनः कालः परमॆष्ठी परिग्रहः ।
उग्रः संवत्सरॊ दक्षॊ विश्रामॊ विश्वदक्षिणः ॥ 45

विस्तारः स्थावर स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् ।
अर्थॊ‌உनर्थॊ महाकॊशॊ महाभॊगॊ महाधनः ॥ 46

अनिर्विण्णः स्थविष्ठॊ भूद्धर्मयूपॊ महामखः ।
नक्षत्रनॆमिर्नक्षत्री क्षमः, क्षामः समीहनः ॥ 47

यज्ञ इज्यॊ महॆज्यश्च क्रतुस्सत्रं सताङ्गतिः ।
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञॊ ज्ञानमुत्तमम् ॥ 48

सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघॊषः सुखदः सुहृत् ।
मनॊहरॊ जितक्रॊधॊ वीर बाहुर्विदारणः ॥ 49

स्वापनः स्ववशॊ व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। ।
वत्सरॊ वत्सलॊ वत्सी रत्नगर्भॊ धनॆश्वरः ॥ 50

धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्॥
अविज्ञाता सहस्त्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः ॥ 51

गभस्तिनॆमिः सत्त्वस्थः सिंहॊ भूत महॆश्वरः ।
आदिदॆवॊ महादॆवॊ दॆवॆशॊ दॆवभृद्गुरुः ॥ 52

उत्तरॊ गॊपतिर्गॊप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।
शरीर भूतभृद् भॊक्ता कपीन्द्रॊ भूरिदक्षिणः ॥ 53

सॊमपॊ‌உमृतपः सॊमः पुरुजित् पुरुसत्तमः ।
विनयॊ जयः सत्यसन्धॊ दाशार्हः सात्वतां पतिः ॥ 54

जीवॊ विनयिता साक्षी मुकुन्दॊ‌உमित विक्रमः ।
अम्भॊनिधिरनन्तात्मा महॊदधि शयॊन्तकः ॥ 55

अजॊ महार्हः स्वाभाव्यॊ जितामित्रः प्रमॊदनः ।
आनन्दॊ नन्दनॊनन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ॥ 56

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञॊ मॆदिनीपतिः ।
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षॊ महाशृङ्गः कृतान्तकृत् ॥ 57

महावराहॊ गॊविन्दः सुषॆणः कनकाङ्गदी ।
गुह्यॊ गभीरॊ गहनॊ गुप्तश्चक्र गदाधरः ॥ 58

वॆधाः स्वाङ्गॊ‌உजितः कृष्णॊ दृढः सङ्कर्षणॊ‌உच्युतः ।
वरुणॊ वारुणॊ वृक्षः पुष्कराक्षॊ महामनाः ॥ 59

भगवान् भगहा‌உ‌உनन्दी वनमाली हलायुधः ।
आदित्यॊ ज्यॊतिरादित्यः सहिष्नुर्गतिसत्तमः ॥ 60

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणॊ द्रविणप्रदः ।
दिवस्पृक्सर्व दृग्वासॊ वाचस्पतिरयॊनिजः ॥ 61

त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भॆषजं भिषक् ।
सन्यास कृच्छमः शान्तॊ निष्ठा शान्तिः परायणम्। 62

शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्ठा कुमुदः कुवलॆशयः ।
गॊहितॊ गॊपतिर्गॊप्ता वृषभाक्षॊ वृषप्रियः ॥ 63

अनिवर्ती निवृत्तात्मा सङ्क्षॆप्ता क्षॆमकृच्छिवः ।
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः ॥ 64

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।
श्रीधरः श्रीकरः श्रॆयः श्रीमान् लॊकत्रयाश्रयः ॥ 65

स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दॊ नन्दिर्ज्यॊतिर्गणॆश्वरः ।
विजितात्मा विधॆयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः ॥ 66

उदीर्णः सर्वतश्चक्षु रनीशः शाश्वतस्थिरः ।
भूशयॊ भूषणॊ भूतिर्विशॊकः शॊकनाशनः ॥ 67

अर्चिष्मा नर्चितः कुम्भॊ विशुद्धात्मा विशॊधनः ।
अनिरुद्धॊ‌உप्रतिरथः प्रद्युम्नॊ‌உमित विक्रमः ॥ 68

कालनॆमिनिहा वीरः शौरिः शूरः जनॆश्वरः ।
त्रिलॊकात्मा त्रिलॊकॆशः कॆशवः कॆशिहा हरिः ॥ 69

कामदॆवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः ।
अनिर्दॆश्यवपुर्विष्णुर्विरॊ‌உनन्तॊ धनञ्जयः ॥ 70

ब्रह्मण्यॊ ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।
ब्रह्मविद्ब्राह्मणॊ ब्रह्मी ब्रह्मज्ञॊ ब्राह्मणप्रियः ॥ 71

महाक्रमॊ महाकर्मा महातॆजा महॊरगः ।
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञॊ महाहविः ॥ 72

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तॊत्रं स्तुतिः स्तॊता रणप्रियः ।
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्य कीर्ति रनामयः ॥ 73

मनॊजवस्तीर्थकरॊ वसुरॆता वसुप्रदः ।
वसुप्रदॊ वासुदॆवॊ वसुर्वसुमना हविः ॥ 74

सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।
शूरसॆनॊ यदुश्रॆष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ 75

भूतावासॊ वासुदॆवः सर्वासु निलयॊ‌உनलः ।
दर्पहा दर्पदॊ दृप्तॊ दुर्धरॊ‌உथापराजितः ॥ 76

विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्ति रमूर्तिमान् ।
अनॆक मूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥ 77

ऎकॊ नैकः सवः कः किं यत्तत्पदम नुत्तमम् ।
लॊकबन्धुर्लॊकनाथॊ माधवॊ भक्तवत्सलः ॥ 78

सुवर्णवर्णॊ हॆमाङ्गॊ वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी ।
वीरहा विषमः शून्यॊ घृता शीरचलश्चलः ॥ 79

अमानी मानदॊ मान्यॊ लॊकस्वामी त्रिलॊकधृत्।
सुमॆधा मॆधजॊ धन्यः सत्यमॆधा धराधरः ॥ 80

तॆजॊवृषॊ द्युतिधरः सर्वशस्त्र भृतांवरः ।
प्रग्रहॊ निग्रहॊ व्यग्रॊ नैकशृङ्गॊ गदाग्रजः ॥ 81

चतुर्मूर्ति श्चतुर्बाहु श्चतुर्व्यूह श्चतुर्गतिः ।
चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वॆद विदॆकपात् ॥ 82

समावर्तॊ‌உनिवृत्तात्मा दुर्जयॊ दुरतिक्रमः ।
दुर्लभॊ दुर्गमॊ दुर्गॊ दुरावासॊ दुरारिहा ॥ 83

शुभाङ्गॊ लॊकसारङ्गः सुतन्तुः तन्तुवर्धनः ।
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥ 84

उद्भवः सुन्दरः सुन्दॊ रत्ननाभः सुलॊचनः ।
अर्कॊ वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी ॥ 85

सुवर्णबिन्दु रक्षॊभ्यः सर्ववागी श्वरॆश्वरः ।
महाहृदॊ महागर्तॊ महाभूतॊ महानिधिः ॥ 86

कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनॊ‌உनिलः ।
अमृताशॊ‌உमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतॊमुखः ॥ 87

सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।
न्यग्रॊधॊ दुम्बरॊ‌உश्वत्थः छाणूरान्ध्र निषूदनः ॥ 88

सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः ।
अमूर्ति रनघॊ‌உचिन्त्यॊ भयकृद्भयनाशनः ॥ 89

अणुर्बृहत्कृशः स्थूलॊ गुणभृन्निर्गुणॊ महान् ।
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशॊ वंशवर्धनः ॥ 90

भारभृत्कथितॊ यॊगी यॊगीशः सर्वकामदः ।
आश्रमः श्रमणः, क्षामः सुपर्णॊ वायुवाहनः ॥ 91

धनुर्धरॊ धनुर्वॆदॊ दण्डॊ दमयिता दमः ।
अपराजितः सर्वसहॊ नियन्ता‌உनियमॊ‌உयमः ॥ 92

सत्त्ववान् सात्त्विकः सत्यः सत्य धर्म परायणः ।
अभिप्रायः प्रियार्हॊ‌உर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः ॥ 93

विहाय सगतिर्ज्यॊतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः ।
रविर्विरॊचनः सूर्यः सविता रविलॊचनः ॥ 94

अनन्तॊ हुतभुग् भॊक्ता सुखदॊ नैकजॊ‌உग्रजः ।
अनिर्विण्णः सदामर्षी लॊकधिष्ठान मद्भुतः ॥ 95

सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ।
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्तिः स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः ॥ 96

अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशाशनः ।
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥ 97

अक्रूरः पॆशलॊ दक्षॊ दक्षिणः, क्षमिणां वरः ।
विद्वत्तमॊ वीतभयः पुण्यश्रवण कीर्तनः ॥ 98

उत्तारणॊ दुष्कृतिहा पुण्यॊ दुःस्वप्ननाशनः ।
वीरहा रक्षणः सन्तॊ जीवनः पर्यवस्थितः ॥ 99

अनन्तरूप‌உनन्त श्रीर्जितमन्युर्भयापहः ।
चतुरश्रॊ गभीरात्मा विदिशॊ व्यादिशॊ दिशः ॥ 100

अनादिर्भूर्भुवॊ लक्ष्मीः सुवीरॊ रुचिराङ्गदः ।
जननॊ जनजन्मादिर्भीमॊ भीम पराक्रमः ॥ 101

आधार निलयॊ‌உधाता पुष्पहासः प्रजागरः ।
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥ 102

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः ।
तत्त्वं तत्त्व विदॆकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः ॥ 103

भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।
यज्ञॊ यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गॊ यज्ञवाहनः ॥ 104

यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः ।
यज्ञान्तकृत् यज्ञ गुह्य मन्नमन्नाद ऎव च ॥ 105

आत्मयॊनिः स्वयञ्जातॊ वैखानः सामगायनः ।
दॆवकीनन्दनः स्रष्ठा क्षितीशः पापनाशनः ॥ 106

शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शाङ्ग धन्वा गदाधरः ।
रथाङ्गपाणि रक्षॊभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥ 107

श्री सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति ।

वनमाली गदी शाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी ।
श्रीमान्नारायणॊ विष्णुर्वासुदॆवॊ‌உभिरक्षतु ॥ 108

उत्तर भागं

फलश्रुतिः
इतीदं कीर्तनीयस्य कॆशवस्य महात्मनः ।
नाम्नां सहस्रं दिव्याना मशॆषॆण प्रकीर्तितम्। ॥ 1

य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयॆत्॥
नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित्सॊ‌உमुत्रॆह च मानवः ॥ 2

वॆदान्तगॊ ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियॊ विजयी भवॆत् ।
वैश्यॊ धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुख मवाप्नुयात् ॥ 3

धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्म मर्थार्थी चार्थ माप्नुयात् ।
कामान वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्। ॥ 4

भक्तिमान् यः सदॊत्थाय शुचिः सद्गतमानसः ।
सहस्रं वासुदॆवस्य नाम्नामॆतत् प्रकीर्तयॆत् ॥ 5

यशः प्राप्नॊति विपुलं याति प्राधान्यमॆव च ।
अचलां श्रियमाप्नॊति श्रॆयः प्राप्नॊत्य नुत्तमम्। ॥ 6

न भयं क्वचिदाप्नॊति वीर्यं तॆजश्च विन्दति ।
भवत्यरॊगॊ द्युतिमान् बलरूप गुणान्वितः ॥ 7

रॊगार्तॊ मुच्यतॆ रॊगाद्बद्धॊ मुच्यॆत बन्धनात् ।
भयान्मुच्यॆत भीतस्तु मुच्यॆतापन्न आपदः ॥ 8

दुर्गाण्यतितर त्याशु पुरुषः पुरुषॊत्तमम्। ।
स्तुवन्नाम सहस्रॆण नित्यं भक्ति समन्वितः ॥ 9

वासुदॆवाश्रयॊ मर्त्यॊ वासुदॆव परायणः ।
सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्। ॥ 10

न वासुदॆव भक्ताना मशुभं विद्यतॆ क्वचित् ।
जन्म मृत्यु जराव्याधि भयं नैवॊपजायतॆ ॥ 11

इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्ति समन्वितः ।
युज्यॆतात्म सुखक्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः ॥ 12

न क्रॊधॊ न च मात्सर्यं न लॊभॊ नाशुभामतिः ।
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषॊत्तमॆ ॥ 13

द्वौः स चन्द्रार्क नक्षत्रा खं दिशॊ भूर्महॊदधिः ।
वासुदॆवस्य वीर्यॆण विधृतानि महात्मनः ॥ 14

ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षॊरग राक्षसम् ।
जगद्वशॆ वर्ततॆदं कृष्णस्य स चराचरम्। ॥ 15

इन्द्रियाणि मनॊबुद्धिः सत्त्वं तॆजॊ बलं धृतिः ।
वासुदॆवात्म कान्याहुः, क्षॆत्रं क्षॆत्रज्ञ ऎव च ॥ 16

सर्वागमाना माचारः प्रथमं परिकल्पतॆ ।
आचर प्रभवॊ धर्मॊ धर्मस्य प्रभुरच्युतिः ॥ 17

ऋषयः पितरॊ दॆवा महाभूतानि धातवः ।
जङ्गमा जङ्गमं चॆदं जगन्नारायणॊद्भवम् ॥ 18

यॊगॊज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याः शिल्पादिकर्म च ।
वॆदाः शास्त्राणि विज्ञानमॆतत् सर्वं जनार्दनात् ॥ 19

ऎकॊ विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूता न्यनॆकशः ।
त्रीन्लॊकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्तॆ विश्वभुगव्ययः ॥ 20

इमं स्तवं भगवतॊ विष्णॊर्व्यासॆन कीर्तितम् ।
पठॆद्य इच्चॆत्पुरुषः श्रॆयः प्राप्तुं सुखानि च ॥ 21

विश्वॆश्वरमजं दॆवं जगतः प्रभुमव्ययम्।
भजन्ति यॆ पुष्कराक्षं न तॆ यान्ति पराभवम् ॥ 22

न तॆ यान्ति पराभवम् ॐ नम इति ।

अर्जुन उवाच
पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरॊत्तम ।
भक्ताना मनुरक्तानां त्राताभव जनार्दन ॥ 23

श्रीभगवान् उवाच
यॊ मां नाम सहस्रॆण स्तॊतुमिच्छति पाण्डव ।
सॊ‌உहमॆकॆन श्लॊकॆन स्तुत ऎव न संशयः ॥ 24

स्तुत ऎव न संशय ॐ नम इति ।

व्यास उवाच
वासनाद्वासुदॆवस्य वासितं भुवनत्रयम् ।
सर्वभूत निवासॊ‌உसि वासुदॆव नमॊस्तुतॆ ॥ 25

श्रीवासुदॆव नमॊस्तुत ॐ नम इति ।

पार्वत्युवाच
कॆनॊपायॆन लघुना विष्णॊर्नाम सहस्रकम् ।
पठ्यतॆ पण्डितैर्नित्यं श्रॊतु मिच्छाम्यहं प्रभॊ ॥ 26

ईश्वर उवाच
श्रीराम राम रामॆति रमॆ रामॆ मनॊरमॆ ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वराननॆ ॥ 27

श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ।

ब्रह्मॊवाच
नमॊ‌உस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तयॆ सहस्र पादाक्षि शिरॊरु बाहवॆ ।
सहस्र नाम्नॆ पुरुषाय शाश्वतॆ सहस्रकॊटी युग धारिणॆ नमः ॥ 28

सहस्र कॊटी युगधारिणॆ नम ॐ नम इति ।

सञ्जय उवाच
यत्र यॊगॆश्वरः कृष्णॊ यत्र पार्थॊ धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयॊ भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 29

श्री भगवान् उवाच
अनन्याश्चिन्त यन्तॊ मां यॆ जनाः पर्युपासतॆ ।
तॆषां नित्याभियुक्तानां यॊगक्षॆमं वहाम्यहम्। ॥ 30

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ।
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगॆ युगॆ ॥ 31

आर्ताः विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घॊरॆषु च व्याधिषु वर्तमानाः ।
सङ्कीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखाः सुखिनॊ भवन्ति ॥ 32

कायॆन वाचा मनसॆन्द्रि यैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतॆः स्वभावात्
करॊमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायॆति समर्पयामि ॥ 33

Mar 112014
 

 

Click here for Sanskrit Script

Click here for English Script

Lalilatha Sahasranamam was first sung at Lalithambigai Temple at Thirumeyachur. The angels called vasini emerged from Lalithambigai’s mouth and sung the Lalitha Sahasranamam (1000 names) in praise of the Goddess. You can read more about the temple at this link here.

ஓம் ||

அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமம்த்ரஸ்ய, வஶின்யாதி வாக்தேவதா றுஷயஃ, அனுஷ்டுப் சம்தஃ, ஶ்ரீ லலிதா பராபட்டாரிகா மஹா த்ரிபுர ஸும்தரீ தேவதா, ஐம் பீஜம், க்லீம் ஶக்திஃ, ஸௌஃ கீலகம், மம தர்மார்த காம மோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த ஸித்த்யர்தே லலிதா த்ரிபுரஸும்தரீ பராபட்டாரிகா ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ

 

கரன்யாஸஃ
ஐம் அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ, க்லீம் தர்ஜனீப்யாம் னமஃ, ஸௌஃ மத்யமாப்யாம் னமஃ, ஸௌஃ அனாமிகாப்யாம் னமஃ, க்லீம் கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ, ஐம் கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ

அம்கன்யாஸஃ

ஐம் ஹ்றுதயாய னமஃ, க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா, ஸௌஃ ஶிகாயை வஷட், ஸௌஃ கவச்ஹாய ஹும், க்லீம் னேத்ரத்ரயாய வௌஷட், ஐம் அஸ்த்ராயபட், பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பம்தஃ

 

த்யானம்
அருணாம் கருணா தரம்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாம்குஶ புஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபி ராவ்றுதாம் மயூகைஃ அஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் || 1 ||

 

த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலித லஸமத்தேமபத்மாம் வராம்கீம் |
ஸர்வாலம்காரயுக்தாம் ஸகலமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம்
ஶ்ரீ வித்யாம் ஶாம்தமூர்திம் ஸகல ஸுரஸுதாம் ஸர்வஸம்பத்-ப்ரதாத்ரீம் || 2 ||

 

ஸகும்கும விலேபனா மளிகசும்பி கஸ்தூரிகாம்
ஸமம்த ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாப பாஶாம்குஶாம் |
அஶேஷ ஜனமோஹினீ மருணமால்ய பூஷோஜ்ஜ்வலாம்
ஜபாகுஸும பாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரே தம்பிகாம் || 3 ||

 

ஸிம்தூராருண விக்ரஹாம் த்ரிணயனாம் மாணிக்ய மௌளிஸ்புர-
த்தாரானாயக ஶேகராம் ஸ்மிதமுகீ மாபீன வக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யா மலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்த ரக்த சரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் || 4 ||

 

லமித்யாதி பம்ச்ஹபூஜாம் விபாவயேத்

 

லம் ப்றுதிவீ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை கம்தம் பரிகல்பயாமி
ஹம் ஆகாஶ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி
யம் வாயு தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தூபம் பரிகல்பயாமி
ரம் வஹ்னி தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தீபம் பரிகல்பயாமி
வம் அம்றுத தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை அம்றுத னைவேத்யம் பரிகல்பயாமி
ஸம் ஸர்வ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதேவ்யை தாம்பூலாதி ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி

 

குருர்ப்ரஹ்ம குருர்விஷ்ணுஃ குருர்தேவோ மஹேஶ்வரஃ |
குருர்‍ஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே னமஃ ||

 

ஹரிஃ ஓம்

 

ஶ்ரீ மாதா, ஶ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ, ஶ்ரீமத்-ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ |
சிதக்னி கும்டஸம்பூதா, தேவகார்யஸமுத்யதா || 1 ||

 

உத்யத்பானு ஸஹஸ்ராபா, சதுர்பாஹு ஸமன்விதா |
ராகஸ்வரூப பாஶாட்யா, க்ரோதாகாராம்குஶோஜ்ஜ்வலா || 2 ||

 

மனோரூபேக்ஷுகோதம்டா, பம்சதன்மாத்ர ஸாயகா |
னிஜாருண ப்ரபாபூர மஜ்ஜத்-ப்ரஹ்மாம்டமம்டலா || 3 ||

 

சம்பகாஶோக புன்னாக ஸௌகம்திக லஸத்கசா
குருவிம்த மணிஶ்ரேணீ கனத்கோடீர மம்டிதா || 4 ||

 

அஷ்டமீ சம்த்ர விப்ராஜ தளிகஸ்தல ஶோபிதா |
முகசம்த்ர களம்காப ம்றுகனாபி விஶேஷகா || 5 ||

 

வதனஸ்மர மாம்கல்ய க்றுஹதோரண சில்லிகா |
வக்த்ரலக்ஷ்மீ பரீவாஹ சலன்மீனாப லோசனா || 6 ||

 

னவசம்பக புஷ்பாப னாஸாதம்ட விராஜிதா |
தாராகாம்தி திரஸ்காரி னாஸாபரண பாஸுரா || 7 ||

 

கதம்ப மம்ஜரீக்லுப்த கர்ணபூர மனோஹரா |
தாடம்க யுகளீபூத தபனோடுப மம்டலா || 8 ||

 

பத்மராக ஶிலாதர்ஶ பரிபாவி கபோலபூஃ |
னவவித்ரும பிம்பஶ்ரீஃ ன்யக்காரி ரதனச்சதா || 9 ||

 

ஶுத்த வித்யாம்குராகார த்விஜபம்க்தி த்வயோஜ்ஜ்வலா |
கர்பூரவீடி காமோத ஸமாகர்ஷ த்திகம்தரா || 10 ||

 

னிஜஸல்லாப மாதுர்ய வினிர்பர்-த்ஸித கச்சபீ |
மம்தஸ்மித ப்ரபாபூர மஜ்ஜத்-காமேஶ மானஸா || 11 ||

 

அனாகலித ஸாத்றுஶ்ய சுபுக ஶ்ரீ விராஜிதா |
காமேஶபத்த மாம்கல்ய ஸூத்ரஶோபித கம்தரா || 12 ||

 

கனகாம்கத கேயூர கமனீய புஜான்விதா |
ரத்னக்ரைவேய சிம்தாக லோலமுக்தா பலான்விதா || 13 ||

 

காமேஶ்வர ப்ரேமரத்ன மணி ப்ரதிபணஸ்தனீ|
னாப்யாலவால ரோமாளி லதாபல குசத்வயீ || 14 ||

 

லக்ஷ்யரோமலதா தாரதா ஸமுன்னேய மத்யமா |
ஸ்தனபார தளன்-மத்ய பட்டபம்த வளித்ரயா || 15 ||

 

அருணாருண கௌஸும்ப வஸ்த்ர பாஸ்வத்-கடீதடீ |
ரத்னகிம்கிணி காரம்ய ரஶனாதாம பூஷிதா || 16 ||

 

காமேஶ ஜ்ஞாத ஸௌபாக்ய மார்தவோரு த்வயான்விதா |
மாணிக்ய மகுடாகார ஜானுத்வய விராஜிதா || 17 ||

 

இம்த்ரகோப பரிக்ஷிப்த ஸ்மர தூணாப ஜம்கிகா |
கூடகுல்பா கூர்மப்றுஷ்ட ஜயிஷ்ணு ப்ரபதான்விதா || 18 ||

 

னகதீதிதி ஸம்சன்ன னமஜ்ஜன தமோகுணா |
பதத்வய ப்ரபாஜால பராக்றுத ஸரோருஹா || 19 ||

 

ஶிம்ஜான மணிமம்ஜீர மம்டித ஶ்ரீ பதாம்புஜா |
மராளீ மம்தகமனா, மஹாலாவண்ய ஶேவதிஃ || 20 ||

 

ஸர்வாருணா‌உனவத்யாம்கீ ஸர்வாபரண பூஷிதா |
ஶிவகாமேஶ்வராம்கஸ்தா, ஶிவா, ஸ்வாதீன வல்லபா || 21 ||

 

ஸுமேரு மத்யஶ்றும்கஸ்தா, ஶ்ரீமன்னகர னாயிகா |
சிம்தாமணி க்றுஹாம்தஸ்தா, பம்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதா || 22 ||

 

மஹாபத்மாடவீ ஸம்ஸ்தா, கதம்ப வனவாஸினீ |
ஸுதாஸாகர மத்யஸ்தா, காமாக்ஷீ காமதாயினீ || 23 ||

 

தேவர்ஷி கணஸம்காத ஸ்தூயமானாத்ம வைபவா |
பம்டாஸுர வதோத்யுக்த ஶக்திஸேனா ஸமன்விதா || 24 ||

 

ஸம்பத்கரீ ஸமாரூட ஸிம்துர வ்ரஜஸேவிதா |
அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வ கோடிகோடி பிராவ்றுதா || 25 ||

 

சக்ரராஜ ரதாரூட ஸர்வாயுத பரிஷ்க்றுதா |
கேயசக்ர ரதாரூட மம்த்ரிணீ பரிஸேவிதா || 26 ||

 

கிரிசக்ர ரதாரூட தம்டனாதா புரஸ்க்றுதா |
ஜ்வாலாமாலினி காக்ஷிப்த வஹ்னிப்ராகார மத்யகா || 27 ||

 

பம்டஸைன்ய வதோத்யுக்த ஶக்தி விக்ரமஹர்ஷிதா |
னித்யா பராக்ரமாடோப னிரீக்ஷண ஸமுத்ஸுகா || 28 ||

 

பம்டபுத்ர வதோத்யுக்த பாலாவிக்ரம னம்திதா |
மம்த்ரிண்யம்பா விரசித விஷம்க வததோஷிதா || 29 ||

 

விஶுக்ர ப்ராணஹரண வாராஹீ வீர்யனம்திதா |
காமேஶ்வர முகாலோக கல்பித ஶ்ரீ கணேஶ்வரா || 30 ||

 

மஹாகணேஶ னிர்பின்ன விக்னயம்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா |
பம்டாஸுரேம்த்ர னிர்முக்த ஶஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிணீ || 31 ||

 

கராம்குளி னகோத்பன்ன னாராயண தஶாக்றுதிஃ |
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்னி னிர்தக்தாஸுர ஸைனிகா || 32 ||

 

காமேஶ்வராஸ்த்ர னிர்தக்த ஸபம்டாஸுர ஶூன்யகா |
ப்ரஹ்மோபேம்த்ர மஹேம்த்ராதி தேவஸம்ஸ்துத வைபவா || 33 ||

 

ஹரனேத்ராக்னி ஸம்தக்த காம ஸம்ஜீவனௌஷதிஃ |
ஶ்ரீமத்வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முகபம்கஜா || 34 ||

 

கம்டாதஃ கடிபர்யம்த மத்யகூட ஸ்வரூபிணீ |
ஶக்திகூடைக தாபன்ன கட்யதோபாக தாரிணீ || 35 ||

 

மூலமம்த்ராத்மிகா, மூலகூட த்ரய களேபரா |
குளாம்றுதைக ரஸிகா, குளஸம்கேத பாலினீ || 36 ||

 

குளாம்கனா, குளாம்தஃஸ்தா, கௌளினீ, குளயோகினீ |
அகுளா, ஸமயாம்தஃஸ்தா, ஸமயாசார தத்பரா || 37 ||

 

மூலாதாரைக னிலயா, ப்ரஹ்மக்ரம்தி விபேதினீ |
மணிபூராம்த ருதிதா, விஷ்ணுக்ரம்தி விபேதினீ || 38 ||

 

ஆஜ்ஞா சக்ராம்தராளஸ்தா, ருத்ரக்ரம்தி விபேதினீ |
ஸஹஸ்ராராம்புஜா ரூடா, ஸுதாஸாராபி வர்ஷிணீ || 39 ||

 

தடில்லதா ஸமருசிஃ, ஷட்-சக்ரோபரி ஸம்ஸ்திதா |
மஹாஶக்திஃ, கும்டலினீ, பிஸதம்து தனீயஸீ || 40 ||

 

பவானீ, பாவனாகம்யா, பவாரண்ய குடாரிகா |
பத்ரப்ரியா, பத்ரமூர்தி, ர்பக்தஸௌபாக்ய தாயினீ || 41 ||

 

பக்திப்ரியா, பக்திகம்யா, பக்திவஶ்யா, பயாபஹா |
ஶாம்பவீ, ஶாரதாராத்யா, ஶர்வாணீ, ஶர்மதாயினீ || 42 ||

 

ஶாம்கரீ, ஶ்ரீகரீ, ஸாத்வீ, ஶரச்சம்த்ரனிபானனா |
ஶாதோதரீ, ஶாம்திமதீ, னிராதாரா, னிரம்ஜனா || 43 ||

 

னிர்லேபா, னிர்மலா, னித்யா, னிராகாரா, னிராகுலா |
னிர்குணா, னிஷ்களா, ஶாம்தா, னிஷ்காமா, னிருபப்லவா || 44 ||

 

னித்யமுக்தா, னிர்விகாரா, னிஷ்ப்ரபம்சா, னிராஶ்ரயா |
னித்யஶுத்தா, னித்யபுத்தா, னிரவத்யா, னிரம்தரா || 45 ||

 

னிஷ்காரணா, னிஷ்களம்கா, னிருபாதி, ர்னிரீஶ்வரா |
னீராகா, ராகமதனீ, னிர்மதா, மதனாஶினீ || 46 ||

 

னிஶ்சிம்தா, னிரஹம்காரா, னிர்மோஹா, மோஹனாஶினீ |
னிர்மமா, மமதாஹம்த்ரீ, னிஷ்பாபா, பாபனாஶினீ || 47 ||

 

னிஷ்க்ரோதா, க்ரோதஶமனீ, னிர்லோபா, லோபனாஶினீ |
னிஃஸம்ஶயா, ஸம்ஶயக்னீ, னிர்பவா, பவனாஶினீ || 48 ||

 

னிர்விகல்பா, னிராபாதா, னிர்பேதா, பேதனாஶினீ |
னிர்னாஶா, ம்றுத்யுமதனீ, னிஷ்க்ரியா, னிஷ்பரிக்ரஹா || 49 ||

 

னிஸ்துலா, னீலசிகுரா, னிரபாயா, னிரத்யயா |
துர்லபா, துர்கமா, துர்கா, துஃகஹம்த்ரீ, ஸுகப்ரதா || 50 ||

 

துஷ்டதூரா, துராசார ஶமனீ, தோஷவர்ஜிதா |
ஸர்வஜ்ஞா, ஸாம்த்ரகருணா, ஸமானாதிகவர்ஜிதா || 51 ||

 

ஸர்வஶக்திமயீ, ஸர்வமம்களா, ஸத்கதிப்ரதா |
ஸர்வேஶ்வரீ, ஸர்வமயீ, ஸர்வமம்த்ர ஸ்வரூபிணீ || 52 ||

 

ஸர்வயம்த்ராத்மிகா, ஸர்வதம்த்ரரூபா, மனோன்மனீ |
மாஹேஶ்வரீ, மஹாதேவீ, மஹாலக்ஷ்மீ, ர்ம்றுடப்ரியா || 53 ||

 

மஹாரூபா, மஹாபூஜ்யா, மஹாபாதக னாஶினீ |
மஹாமாயா, மஹாஸத்த்வா, மஹாஶக்தி ர்மஹாரதிஃ || 54 ||

 

மஹாபோகா, மஹைஶ்வர்யா, மஹாவீர்யா, மஹாபலா |
மஹாபுத்தி, ர்மஹாஸித்தி, ர்மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வரீ || 55 ||

 

மஹாதம்த்ரா, மஹாமம்த்ரா, மஹாயம்த்ரா, மஹாஸனா |
மஹாயாக க்ரமாராத்யா, மஹாபைரவ பூஜிதா || 56 ||

 

மஹேஶ்வர மஹாகல்ப மஹாதாம்டவ ஸாக்ஷிணீ |
மஹாகாமேஶ மஹிஷீ, மஹாத்ரிபுர ஸும்தரீ || 57 ||

 

சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யா, சதுஷ்ஷஷ்டி களாமயீ |
மஹா சதுஷ்ஷஷ்டி கோடி யோகினீ கணஸேவிதா || 58 ||

 

மனுவித்யா, சம்த்ரவித்யா, சம்த்ரமம்டலமத்யகா |
சாருரூபா, சாருஹாஸா, சாருசம்த்ர களாதரா || 59 ||

 

சராசர ஜகன்னாதா, சக்ரராஜ னிகேதனா |
பார்வதீ, பத்மனயனா, பத்மராக ஸமப்ரபா || 60 ||

 

பம்சப்ரேதாஸனாஸீனா, பம்சப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீ |
சின்மயீ, பரமானம்தா, விஜ்ஞான கனரூபிணீ || 61 ||

 

த்யானத்யாத்று த்யேயரூபா, தர்மாதர்ம விவர்ஜிதா |
விஶ்வரூபா, ஜாகரிணீ, ஸ்வபம்தீ, தைஜஸாத்மிகா || 62 ||

 

ஸுப்தா, ப்ராஜ்ஞாத்மிகா, துர்யா, ஸர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா |
ஸ்றுஷ்டிகர்த்ரீ, ப்ரஹ்மரூபா, கோப்த்ரீ, கோவிம்தரூபிணீ || 63 ||

 

ஸம்ஹாரிணீ, ருத்ரரூபா, திரோதானகரீஶ்வரீ |
ஸதாஶிவானுக்ரஹதா, பம்சக்றுத்ய பராயணா || 64 ||

 

பானுமம்டல மத்யஸ்தா, பைரவீ, பகமாலினீ |
பத்மாஸனா, பகவதீ, பத்மனாப ஸஹோதரீ || 65 ||

 

உன்மேஷ னிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புவனாவளிஃ |
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவதனா, ஸஹஸ்ராக்ஷீ, ஸஹஸ்ரபாத் || 66 ||

 

ஆப்ரஹ்ம கீடஜனனீ, வர்ணாஶ்ரம விதாயினீ |
னிஜாஜ்ஞாரூபனிகமா, புண்யாபுண்ய பலப்ரதா || 67 ||

 

ஶ்ருதி ஸீமம்த ஸிம்தூரீக்றுத பாதாப்ஜதூளிகா |
ஸகலாகம ஸம்தோஹ ஶுக்திஸம்புட மௌக்திகா || 68 ||

 

புருஷார்தப்ரதா, பூர்ணா, போகினீ, புவனேஶ்வரீ |
அம்பிகா,‌உனாதி னிதனா, ஹரிப்ரஹ்மேம்த்ர ஸேவிதா || 69 ||

 

னாராயணீ, னாதரூபா, னாமரூப விவர்ஜிதா |
ஹ்ரீம்காரீ, ஹ்ரீமதீ, ஹ்றுத்யா, ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா || 70 ||

 

ராஜராஜார்சிதா, ராஜ்ஞீ, ரம்யா, ராஜீவலோசனா |
ரம்ஜனீ, ரமணீ, ரஸ்யா, ரணத்கிம்கிணி மேகலா || 71 ||

 

ரமா, ராகேம்துவதனா, ரதிரூபா, ரதிப்ரியா |
ரக்ஷாகரீ, ராக்ஷஸக்னீ, ராமா, ரமணலம்படா || 72 ||

 

காம்யா, காமகளாரூபா, கதம்ப குஸுமப்ரியா |
கல்யாணீ, ஜகதீகம்தா, கருணாரஸ ஸாகரா || 73 ||

 

களாவதீ, களாலாபா, காம்தா, காதம்பரீப்ரியா |
வரதா, வாமனயனா, வாருணீமதவிஹ்வலா || 74 ||

 

விஶ்வாதிகா, வேதவேத்யா, விம்த்யாசல னிவாஸினீ |
விதாத்ரீ, வேதஜனனீ, விஷ்ணுமாயா, விலாஸினீ || 75 ||

 

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா, க்ஷேத்ரேஶீ, க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ பாலினீ |
க்ஷயவ்றுத்தி வினிர்முக்தா, க்ஷேத்ரபால ஸமர்சிதா || 76 ||

 

விஜயா, விமலா, வம்த்யா, வம்தாரு ஜனவத்ஸலா |
வாக்வாதினீ, வாமகேஶீ, வஹ்னிமம்டல வாஸினீ || 77 ||

 

பக்திமத்-கல்பலதிகா, பஶுபாஶ விமோசனீ |
ஸம்ஹ்றுதாஶேஷ பாஷம்டா, ஸதாசார ப்ரவர்திகா || 78 ||

 

தாபத்ரயாக்னி ஸம்தப்த ஸமாஹ்லாதன சம்த்ரிகா |
தருணீ, தாபஸாராத்யா, தனுமத்யா, தமோ‌உபஹா || 79 ||

 

சிதி, ஸ்தத்பதலக்ஷ்யார்தா, சிதேக ரஸரூபிணீ |
ஸ்வாத்மானம்தலவீபூத ப்ரஹ்மாத்யானம்த ஸம்ததிஃ || 80 ||

 

பரா, ப்ரத்யக்சிதீ ரூபா, பஶ்யம்தீ, பரதேவதா |
மத்யமா, வைகரீரூபா, பக்தமானஸ ஹம்ஸிகா || 81 ||

 

காமேஶ்வர ப்ராணனாடீ, க்றுதஜ்ஞா, காமபூஜிதா |
ஶ்றும்கார ரஸஸம்பூர்ணா, ஜயா, ஜாலம்தரஸ்திதா || 82 ||

 

ஓட்யாண பீடனிலயா, பிம்துமம்டல வாஸினீ |
ரஹோயாக க்ரமாராத்யா, ரஹஸ்தர்பண தர்பிதா || 83 ||

 

ஸத்யஃ ப்ரஸாதினீ, விஶ்வஸாக்ஷிணீ, ஸாக்ஷிவர்ஜிதா |
ஷடம்கதேவதா யுக்தா, ஷாட்குண்ய பரிபூரிதா || 84 ||

 

னித்யக்லின்னா, னிருபமா, னிர்வாண ஸுகதாயினீ |
னித்யா, ஷோடஶிகாரூபா, ஶ்ரீகம்டார்த ஶரீரிணீ || 85 ||

 

ப்ரபாவதீ, ப்ரபாரூபா, ப்ரஸித்தா, பரமேஶ்வரீ |
மூலப்ரக்றுதி ரவ்யக்தா, வ்யக்தா‌உவ்யக்த ஸ்வரூபிணீ || 86 ||

 

வ்யாபினீ, விவிதாகாரா, வித்யா‌உவித்யா ஸ்வரூபிணீ |
மஹாகாமேஶ னயனா, குமுதாஹ்லாத கௌமுதீ || 87 ||

 

பக்தஹார்த தமோபேத பானுமத்-பானுஸம்ததிஃ |
ஶிவதூதீ, ஶிவாராத்யா, ஶிவமூர்தி, ஶ்ஶிவம்கரீ || 88 ||

 

ஶிவப்ரியா, ஶிவபரா, ஶிஷ்டேஷ்டா, ஶிஷ்டபூஜிதா |
அப்ரமேயா, ஸ்வப்ரகாஶா, மனோவாசாம கோசரா || 89 ||

 

சிச்சக்தி, ஶ்சேதனாரூபா, ஜடஶக்தி, ர்ஜடாத்மிகா |
காயத்ரீ, வ்யாஹ்றுதி, ஸ்ஸம்த்யா, த்விஜப்றும்த னிஷேவிதா || 90 ||

 

தத்த்வாஸனா, தத்த்வமயீ, பம்சகோஶாம்தரஸ்திதா |
னிஸ்ஸீமமஹிமா, னித்யயௌவனா, மதஶாலினீ || 91 ||

 

மதகூர்ணித ரக்தாக்ஷீ, மதபாடல கம்டபூஃ |
சம்தன த்ரவதிக்தாம்கீ, சாம்பேய குஸும ப்ரியா || 92 ||

 

குஶலா, கோமலாகாரா, குருகுள்ளா, குலேஶ்வரீ |
குளகும்டாலயா, கௌள மார்கதத்பர ஸேவிதா || 93 ||

 

குமார கணனாதாம்பா, துஷ்டிஃ, புஷ்டி, ர்மதி, ர்த்றுதிஃ |
ஶாம்திஃ, ஸ்வஸ்திமதீ, காம்தி, ர்னம்தினீ, விக்னனாஶினீ || 94 ||

 

தேஜோவதீ, த்ரினயனா, லோலாக்ஷீ காமரூபிணீ |
மாலினீ, ஹம்ஸினீ, மாதா, மலயாசல வாஸினீ || 95 ||

 

ஸுமுகீ, னளினீ, ஸுப்ரூஃ, ஶோபனா, ஸுரனாயிகா |
காலகம்டீ, காம்திமதீ, க்ஷோபிணீ, ஸூக்ஷ்மரூபிணீ || 96 ||

 

வஜ்ரேஶ்வரீ, வாமதேவீ, வயோ‌உவஸ்தா விவர்ஜிதா |
ஸித்தேஶ்வரீ, ஸித்தவித்யா, ஸித்தமாதா, யஶஸ்வினீ || 97 ||

 

விஶுத்தி சக்ரனிலயா,‌உ‌உரக்தவர்ணா, த்ரிலோசனா |
கட்வாம்காதி ப்ரஹரணா, வதனைக ஸமன்விதா || 98 ||

 

பாயஸான்னப்ரியா, த்வக்‍ஸ்தா, பஶுலோக பயம்கரீ |
அம்றுதாதி மஹாஶக்தி ஸம்வ்றுதா, டாகினீஶ்வரீ || 99 ||

 

அனாஹதாப்ஜ னிலயா, ஶ்யாமாபா, வதனத்வயா |
தம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா,‌உக்ஷமாலாதிதரா, ருதிர ஸம்ஸ்திதா || 100 ||

 

காளராத்ர்யாதி ஶக்த்யோகவ்றுதா, ஸ்னிக்தௌதனப்ரியா |
மஹாவீரேம்த்ர வரதா, ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபிணீ || 101 ||

 

மணிபூராப்ஜ னிலயா, வதனத்ரய ஸம்யுதா |
வஜ்ராதிகாயுதோபேதா, டாமர்யாதிபி ராவ்றுதா || 102 ||

 

ரக்தவர்ணா, மாம்ஸனிஷ்டா, குடான்ன ப்ரீதமானஸா |
ஸமஸ்த பக்தஸுகதா, லாகின்யம்பா ஸ்வரூபிணீ || 103 ||

 

ஸ்வாதிஷ்டானாம்பு ஜகதா, சதுர்வக்த்ர மனோஹரா |
ஶூலாத்யாயுத ஸம்பன்னா, பீதவர்ணா,‌உதிகர்விதா || 104 ||

 

மேதோனிஷ்டா, மதுப்ரீதா, பம்தின்யாதி ஸமன்விதா |
தத்யன்னாஸக்த ஹ்றுதயா, டாகினீ ரூபதாரிணீ || 105 ||

 

மூலா தாராம்புஜாரூடா, பம்சவக்த்ரா,‌உஸ்திஸம்ஸ்திதா |
அம்குஶாதி ப்ரஹரணா, வரதாதி னிஷேவிதா || 106 ||

 

முத்கௌதனாஸக்த சித்தா, ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிணீ |
ஆஜ்ஞா சக்ராப்ஜனிலயா, ஶுக்லவர்ணா, ஷடானனா || 107 ||

 

மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா, ஹம்ஸவதீ முக்யஶக்தி ஸமன்விதா |
ஹரித்ரான்னைக ரஸிகா, ஹாகினீ ரூபதாரிணீ || 108 ||

 

ஸஹஸ்ரதள பத்மஸ்தா, ஸர்வவர்ணோப ஶோபிதா |
ஸர்வாயுததரா, ஶுக்ல ஸம்ஸ்திதா, ஸர்வதோமுகீ || 109 ||

 

ஸர்வௌதன ப்ரீதசித்தா, யாகின்யம்பா ஸ்வரூபிணீ |
ஸ்வாஹா, ஸ்வதா,‌உமதி, ர்மேதா, ஶ்ருதிஃ, ஸ்ம்றுதி, ரனுத்தமா || 110 ||

 

புண்யகீர்திஃ, புண்யலப்யா, புண்யஶ்ரவண கீர்தனா |
புலோமஜார்சிதா, பம்தமோசனீ, பம்துராலகா || 111 ||

 

விமர்ஶரூபிணீ, வித்யா, வியதாதி ஜகத்ப்ரஸூஃ |
ஸர்வவ்யாதி ப்ரஶமனீ, ஸர்வம்றுத்யு னிவாரிணீ || 112 ||

 

அக்ரகண்யா,‌உசிம்த்யரூபா, கலிகல்மஷ னாஶினீ |
காத்யாயினீ, காலஹம்த்ரீ, கமலாக்ஷ னிஷேவிதா || 113 ||

 

தாம்பூல பூரித முகீ, தாடிமீ குஸுமப்ரபா |
ம்றுகாக்ஷீ, மோஹினீ, முக்யா, ம்றுடானீ, மித்ரரூபிணீ || 114 ||

 

னித்யத்றுப்தா, பக்தனிதி, ர்னியம்த்ரீ, னிகிலேஶ்வரீ |
மைத்ர்யாதி வாஸனாலப்யா, மஹாப்ரளய ஸாக்ஷிணீ || 115 ||

 

பராஶக்திஃ, பரானிஷ்டா, ப்ரஜ்ஞான கனரூபிணீ |
மாத்வீபானாலஸா, மத்தா, மாத்றுகா வர்ண ரூபிணீ || 116 ||

 

மஹாகைலாஸ னிலயா, ம்றுணால ம்றுதுதோர்லதா |
மஹனீயா, தயாமூர்தீ, ர்மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலினீ || 117 ||

 

ஆத்மவித்யா, மஹாவித்யா, ஶ்ரீவித்யா, காமஸேவிதா |
ஶ்ரீஷோடஶாக்ஷரீ வித்யா, த்ரிகூடா, காமகோடிகா || 118 ||

 

கடாக்ஷகிம்கரீ பூத கமலா கோடிஸேவிதா |
ஶிரஃஸ்திதா, சம்த்ரனிபா, பாலஸ்தேம்த்ர தனுஃப்ரபா || 119 ||

 

ஹ்றுதயஸ்தா, ரவிப்ரக்யா, த்ரிகோணாம்தர தீபிகா |
தாக்ஷாயணீ, தைத்யஹம்த்ரீ, தக்ஷயஜ்ஞ வினாஶினீ || 120 ||

 

தராம்தோளித தீர்காக்ஷீ, தரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முகீ |
குருமூர்தி, ர்குணனிதி, ர்கோமாதா, குஹஜன்மபூஃ || 121 ||

 

தேவேஶீ, தம்டனீதிஸ்தா, தஹராகாஶ ரூபிணீ |
ப்ரதிபன்முக்ய ராகாம்த திதிமம்டல பூஜிதா || 122 ||

 

களாத்மிகா, களானாதா, காவ்யாலாப வினோதினீ |
ஸசாமர ரமாவாணீ ஸவ்யதக்ஷிண ஸேவிதா || 123 ||

 

ஆதிஶக்தி, ரமேயா,‌உ‌உத்மா, பரமா, பாவனாக்றுதிஃ |
அனேககோடி ப்ரஹ்மாம்ட ஜனனீ, திவ்யவிக்ரஹா || 124 ||

 

க்லீம்காரீ, கேவலா, குஹ்யா, கைவல்ய பததாயினீ |
த்ரிபுரா, த்ரிஜகத்வம்த்யா, த்ரிமூர்தி, ஸ்த்ரிதஶேஶ்வரீ || 125 ||

 

த்ர்யக்ஷரீ, திவ்யகம்தாட்யா, ஸிம்தூர திலகாம்சிதா |
உமா, ஶைலேம்த்ரதனயா, கௌரீ, கம்தர்வ ஸேவிதா || 126 ||

 

விஶ்வகர்பா, ஸ்வர்ணகர்பா,‌உவரதா வாகதீஶ்வரீ |
த்யானகம்யா,‌உபரிச்சேத்யா, ஜ்ஞானதா, ஜ்ஞானவிக்ரஹா || 127 ||

 

ஸர்வவேதாம்த ஸம்வேத்யா, ஸத்யானம்த ஸ்வரூபிணீ |
லோபாமுத்ரார்சிதா, லீலாக்லுப்த ப்ரஹ்மாம்டமம்டலா || 128 ||

 

அத்றுஶ்யா, த்றுஶ்யரஹிதா, விஜ்ஞாத்ரீ, வேத்யவர்ஜிதா |
யோகினீ, யோகதா, யோக்யா, யோகானம்தா, யுகம்தரா || 129 ||

 

இச்சாஶக்தி ஜ்ஞானஶக்தி க்ரியாஶக்தி ஸ்வரூபிணீ |
ஸர்வதாரா, ஸுப்ரதிஷ்டா, ஸதஸத்-ரூபதாரிணீ || 130 ||

 

அஷ்டமூர்தி, ரஜாஜைத்ரீ, லோகயாத்ரா விதாயினீ |
ஏகாகினீ, பூமரூபா, னிர்த்வைதா, த்வைதவர்ஜிதா || 131 ||

 

அன்னதா, வஸுதா, வ்றுத்தா, ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ |
ப்றுஹதீ, ப்ராஹ்மணீ, ப்ராஹ்மீ, ப்ரஹ்மானம்தா, பலிப்ரியா || 132 ||

 

பாஷாரூபா, ப்றுஹத்ஸேனா, பாவாபாவ விவர்ஜிதா |
ஸுகாராத்யா, ஶுபகரீ, ஶோபனா ஸுலபாகதிஃ || 133 ||

 

ராஜராஜேஶ்வரீ, ராஜ்யதாயினீ, ராஜ்யவல்லபா |
ராஜத்-க்றுபா, ராஜபீட னிவேஶித னிஜாஶ்ரிதாஃ || 134 ||

 

ராஜ்யலக்ஷ்மீஃ, கோஶனாதா, சதுரம்க பலேஶ்வரீ |
ஸாம்ராஜ்யதாயினீ, ஸத்யஸம்தா, ஸாகரமேகலா || 135 ||

 

தீக்ஷிதா, தைத்யஶமனீ, ஸர்வலோக வஶம்கரீ |
ஸர்வார்ததாத்ரீ, ஸாவித்ரீ, ஸச்சிதானம்த ரூபிணீ || 136 ||

 

தேஶகாலா‌உபரிச்சின்னா, ஸர்வகா, ஸர்வமோஹினீ |
ஸரஸ்வதீ, ஶாஸ்த்ரமயீ, குஹாம்பா, குஹ்யரூபிணீ || 137 ||

 

ஸர்வோபாதி வினிர்முக்தா, ஸதாஶிவ பதிவ்ரதா |
ஸம்ப்ரதாயேஶ்வரீ, ஸாத்வீ, குருமம்டல ரூபிணீ || 138 ||

 

குலோத்தீர்ணா, பகாராத்யா, மாயா, மதுமதீ, மஹீ |
கணாம்பா, குஹ்யகாராத்யா, கோமலாம்கீ, குருப்ரியா || 139 ||

 

ஸ்வதம்த்ரா, ஸர்வதம்த்ரேஶீ, தக்ஷிணாமூர்தி ரூபிணீ |
ஸனகாதி ஸமாராத்யா, ஶிவஜ்ஞான ப்ரதாயினீ || 140 ||

 

சித்களா,‌உனம்தகலிகா, ப்ரேமரூபா, ப்ரியம்கரீ |
னாமபாராயண ப்ரீதா, னம்திவித்யா, னடேஶ்வரீ || 141 ||

 

மித்யா ஜகததிஷ்டானா முக்திதா, முக்திரூபிணீ |
லாஸ்யப்ரியா, லயகரீ, லஜ்ஜா, ரம்பாதி வம்திதா || 142 ||

 

பவதாவ ஸுதாவ்றுஷ்டிஃ, பாபாரண்ய தவானலா |
தௌர்பாக்யதூல வாதூலா, ஜராத்வாம்த ரவிப்ரபா || 143 ||

 

பாக்யாப்திசம்த்ரிகா, பக்தசித்தகேகி கனாகனா |
ரோகபர்வத தம்போளி, ர்ம்றுத்யுதாரு குடாரிகா || 144 ||

 

மஹேஶ்வரீ, மஹாகாளீ, மஹாக்ராஸா, மஹா‌உஶனா |
அபர்ணா, சம்டிகா, சம்டமும்டா‌உஸுர னிஷூதினீ || 145 ||

 

க்ஷராக்ஷராத்மிகா, ஸர்வலோகேஶீ, விஶ்வதாரிணீ |
த்ரிவர்கதாத்ரீ, ஸுபகா, த்ர்யம்பகா, த்ரிகுணாத்மிகா || 146 ||

 

ஸ்வர்காபவர்கதா, ஶுத்தா, ஜபாபுஷ்ப னிபாக்றுதிஃ |
ஓஜோவதீ, த்யுதிதரா, யஜ்ஞரூபா, ப்ரியவ்ரதா || 147 ||

 

துராராத்யா, துராதர்ஷா, பாடலீ குஸுமப்ரியா |
மஹதீ, மேருனிலயா, மம்தார குஸுமப்ரியா || 148 ||

 

வீராராத்யா, விராட்ரூபா, விரஜா, விஶ்வதோமுகீ |
ப்ரத்யக்ரூபா, பராகாஶா, ப்ராணதா, ப்ராணரூபிணீ || 149 ||

 

மார்தாம்ட பைரவாராத்யா, மம்த்ரிணீ ன்யஸ்தராஜ்யதூஃ |
த்ரிபுரேஶீ, ஜயத்ஸேனா, னிஸ்த்ரைகுண்யா, பராபரா || 150 ||

 

ஸத்யஜ்ஞானா‌உனம்தரூபா, ஸாமரஸ்ய பராயணா |
கபர்தினீ, கலாமாலா, காமதுக்,காமரூபிணீ || 151 ||

 

களானிதிஃ, காவ்யகளா, ரஸஜ்ஞா, ரஸஶேவதிஃ |
புஷ்டா, புராதனா, பூஜ்யா, புஷ்கரா, புஷ்கரேக்ஷணா || 152 ||

 

பரம்ஜ்யோதிஃ, பரம்தாம, பரமாணுஃ, பராத்பரா |
பாஶஹஸ்தா, பாஶஹம்த்ரீ, பரமம்த்ர விபேதினீ || 153 ||

 

மூர்தா,‌உமூர்தா,‌உனித்யத்றுப்தா, முனி மானஸ ஹம்ஸிகா |
ஸத்யவ்ரதா, ஸத்யரூபா, ஸர்வாம்தர்யாமினீ, ஸதீ || 154 ||

 

ப்ரஹ்மாணீ, ப்ரஹ்மஜனனீ, பஹுரூபா, புதார்சிதா |
ப்ரஸவித்ரீ, ப்ரசம்டா‌உஜ்ஞா, ப்ரதிஷ்டா, ப்ரகடாக்றுதிஃ || 155 ||

 

ப்ராணேஶ்வரீ, ப்ராணதாத்ரீ, பம்சாஶத்-பீடரூபிணீ |
விஶ்றும்கலா, விவிக்தஸ்தா, வீரமாதா, வியத்ப்ரஸூஃ || 156 ||

 

முகும்தா, முக்தி னிலயா, மூலவிக்ரஹ ரூபிணீ |
பாவஜ்ஞா, பவரோகக்னீ பவசக்ர ப்ரவர்தினீ || 157 ||

 

சம்தஸ்ஸாரா, ஶாஸ்த்ரஸாரா, மம்த்ரஸாரா, தலோதரீ |
உதாரகீர்தி, ருத்தாமவைபவா, வர்ணரூபிணீ || 158 ||

 

ஜன்மம்றுத்யு ஜராதப்த ஜன விஶ்ராம்தி தாயினீ |
ஸர்வோபனிஷ துத்குஷ்டா, ஶாம்த்யதீத களாத்மிகா || 159 ||

 

கம்பீரா, ககனாம்தஃஸ்தா, கர்விதா, கானலோலுபா |
கல்பனாரஹிதா, காஷ்டா, காம்தா, காம்தார்த விக்ரஹா || 160 ||

 

கார்யகாரண னிர்முக்தா, காமகேளி தரம்கிதா |
கனத்-கனகதாடம்கா, லீலாவிக்ரஹ தாரிணீ || 161 ||

 

அஜாக்ஷய வினிர்முக்தா, முக்தா க்ஷிப்ரப்ரஸாதினீ |
அம்தர்முக ஸமாராத்யா, பஹிர்முக ஸுதுர்லபா || 162 ||

 

த்ரயீ, த்ரிவர்க னிலயா, த்ரிஸ்தா, த்ரிபுரமாலினீ |
னிராமயா, னிராலம்பா, ஸ்வாத்மாராமா, ஸுதாஸ்றுதிஃ || 163 ||

 

ஸம்ஸாரபம்க னிர்மக்ன ஸமுத்தரண பம்டிதா |
யஜ்ஞப்ரியா, யஜ்ஞகர்த்ரீ, யஜமான ஸ்வரூபிணீ || 164 ||

 

தர்மாதாரா, தனாத்யக்ஷா, தனதான்ய விவர்தினீ |
விப்ரப்ரியா, விப்ரரூபா, விஶ்வப்ரமண காரிணீ || 165 ||

 

விஶ்வக்ராஸா, வித்ருமாபா, வைஷ்ணவீ, விஷ்ணுரூபிணீ |
அயோனி, ர்யோனினிலயா, கூடஸ்தா, குலரூபிணீ || 166 ||

 

வீரகோஷ்டீப்ரியா, வீரா, னைஷ்கர்ம்யா, னாதரூபிணீ |
விஜ்ஞான கலனா, கல்யா விதக்தா, பைம்தவாஸனா || 167 ||

 

தத்த்வாதிகா, தத்த்வமயீ, தத்த்வமர்த ஸ்வரூபிணீ |
ஸாமகானப்ரியா, ஸௌம்யா, ஸதாஶிவ குடும்பினீ || 168 ||

 

ஸவ்யாபஸவ்ய மார்கஸ்தா, ஸர்வாபத்வி னிவாரிணீ |
ஸ்வஸ்தா, ஸ்வபாவமதுரா, தீரா, தீர ஸமர்சிதா || 169 ||

 

சைதன்யார்க்ய ஸமாராத்யா, சைதன்ய குஸுமப்ரியா |
ஸதோதிதா, ஸதாதுஷ்டா, தருணாதித்ய பாடலா || 170 ||

 

தக்ஷிணா, தக்ஷிணாராத்யா, தரஸ்மேர முகாம்புஜா |
கௌளினீ கேவலா,‌உனர்க்யா கைவல்ய பததாயினீ || 171 ||

 

ஸ்தோத்ரப்ரியா, ஸ்துதிமதீ, ஶ்ருதிஸம்ஸ்துத வைபவா |
மனஸ்வினீ, மானவதீ, மஹேஶீ, மம்களாக்றுதிஃ || 172 ||

 

விஶ்வமாதா, ஜகத்தாத்ரீ, விஶாலாக்ஷீ, விராகிணீ|
ப்ரகல்பா, பரமோதாரா, பராமோதா, மனோமயீ || 173 ||

 

வ்யோமகேஶீ, விமானஸ்தா, வஜ்ரிணீ, வாமகேஶ்வரீ |
பம்சயஜ்ஞப்ரியா, பம்சப்ரேத மம்சாதிஶாயினீ || 174 ||

 

பம்சமீ, பம்சபூதேஶீ, பம்ச ஸம்க்யோபசாரிணீ |
ஶாஶ்வதீ, ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா, ஶர்மதா, ஶம்புமோஹினீ || 175 ||

 

தரா, தரஸுதா, தன்யா, தர்மிணீ, தர்மவர்தினீ |
லோகாதீதா, குணாதீதா, ஸர்வாதீதா, ஶமாத்மிகா || 176 ||

 

பம்தூக குஸும ப்ரக்யா, பாலா, லீலாவினோதினீ |
ஸுமம்களீ, ஸுககரீ, ஸுவேஷாட்யா, ஸுவாஸினீ || 177 ||

 

ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதா, ஶோபனா, ஶுத்த மானஸா |
பிம்து தர்பண ஸம்துஷ்டா, பூர்வஜா, த்ரிபுராம்பிகா || 178 ||

 

தஶமுத்ரா ஸமாராத்யா, த்ரிபுரா ஶ்ரீவஶம்கரீ |
ஜ்ஞானமுத்ரா, ஜ்ஞானகம்யா, ஜ்ஞானஜ்ஞேய ஸ்வரூபிணீ || 179 ||

 

யோனிமுத்ரா, த்ரிகம்டேஶீ, த்ரிகுணாம்பா, த்ரிகோணகா |
அனகாத்புத சாரித்ரா, வாம்சிதார்த ப்ரதாயினீ || 180 ||

 

அப்யாஸாதி ஶயஜ்ஞாதா, ஷடத்வாதீத ரூபிணீ |
அவ்யாஜ கருணாமூர்தி, ரஜ்ஞானத்வாம்த தீபிகா || 181 ||

 

ஆபாலகோப விதிதா, ஸர்வானுல்லம்க்ய ஶாஸனா |
ஶ்ரீ சக்ரராஜனிலயா, ஶ்ரீமத்த்ரிபுர ஸும்தரீ || 182 ||

 

ஶ்ரீ ஶிவா, ஶிவஶக்த்யைக்ய ரூபிணீ, லலிதாம்பிகா |
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதேவ்யா னாம்னாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகுஃ || 183 ||

 

|| இதி ஶ்ரீ ப்ரஹ்மாம்டபுராணே, உத்தரகம்டே, ஶ்ரீ ஹயக்ரீவாகஸ்த்ய ஸம்வாதே, ஶ்ரீலலிதாரஹஸ்யனாம ஶ்ரீ லலிதா ரஹஸ்யனாம ஸாஹஸ்ரஸ்தோத்ர கதனம் னாம த்விதீயோ‌உத்யாயஃ ||

 

ஸிம்தூராருண விக்ரஹாம் த்ரிணயனாம் மாணிக்ய மௌளிஸ்புர-
த்தாரானாயக ஶேகராம் ஸ்மிதமுகீ மாபீன வக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யா மலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்த ரக்த சரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் ||

 

 

 

Mar 112014
 

Click here for English Script

Click here for Tamil Script

Lalilatha Sahasranamam was first sung at Lalithambigai Temple at Thirumeyachur. The angels called vasini emerged from Lalithambigai’s mouth and sung the Lalitha Sahasranamam (1000 names) in praise of the Goddess. You can read more about the temple at this link here.

ॐ ॥

अस्य श्री ललिता दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य, वशिन्यादि वाग्देवता ऋषयः, अनुष्टुप् छंदः, श्री ललिता पराभट्टारिका महा त्रिपुर सुंदरी देवता, ऐं बीजं, क्लीं शक्तिः, सौः कीलकं, मम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे ललिता त्रिपुरसुंदरी पराभट्टारिका सहस्र नाम जपे विनियोगः

करन्यासः
ऐम् अंगुष्टाभ्यां नमः, क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, सौः मध्यमाभ्यां नमः, सौः अनामिकाभ्यां नमः, क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ऐं करतल करपृष्ठाभ्यां नमः

अंगन्यासः
ऐं हृदयाय नमः, क्लीं शिरसे स्वाहा, सौः शिखायै वषट्, सौः कवच्हाय हुं, क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्, ऐम् अस्त्रायफट्, भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बंधः

ध्यानं
अरुणां करुणा तरंगिताक्षीं धृतपाशांकुश पुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभि रावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ॥ १ ॥

ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्म पत्रायताक्षीं
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलित लसमद्धेमपद्मां वरांगीम् ।
सर्वालंकारयुक्तां सकलमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्री विद्यां शांतमूर्तिं सकल सुरसुतां सर्वसंपत्-प्रदात्रीम् ॥ २ ॥

सकुंकुम विलेपना मलिकचुंबि कस्तूरिकां
समंद हसितेक्षणां सशरचाप पाशांकुशाम् ।
अशेष जनमोहिनी मरुणमाल्य भूषोज्ज्वलां
जपाकुसुम भासुरां जपविधौ स्मरे दंबिकाम् ॥ ३ ॥

सिंधूरारुण विग्रहां त्रिणयनां माणिक्य मौलिस्फुर-
त्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्या मलिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थ रक्त चरणां ध्यायेत्परामंबिकाम् ॥ ४ ॥

लमित्यादि पंच्हपूजां विभावयेत्

लं पृथिवी तत्त्वात्मिकायै श्री ललितादेव्यै गंधं परिकल्पयामि
हम् आकाश तत्त्वात्मिकायै श्री ललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि
यं वायु तत्त्वात्मिकायै श्री ललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि
रं वह्नि तत्त्वात्मिकायै श्री ललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि
वम् अमृत तत्त्वात्मिकायै श्री ललितादेव्यै अमृत नैवेद्यं परिकल्पयामि
सं सर्व तत्त्वात्मिकायै श्री ललितादेव्यै तांबूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि

गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुर्‍स्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

हरिः ॐ

श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत्-सिंहासनेश्वरी ।
चिदग्नि कुंडसंभूता, देवकार्यसमुद्यता ॥ १ ॥

उद्यद्भानु सहस्राभा, चतुर्बाहु समन्विता ।
रागस्वरूप पाशाढ्या, क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला ॥ २ ॥

मनोरूपेक्षुकोदंडा, पंचतन्मात्र सायका ।
निजारुण प्रभापूर मज्जद्-ब्रह्मांडमंडला ॥ ३ ॥

चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा
कुरुविंद मणिश्रेणी कनत्कोटीर मंडिता ॥ ४ ॥

अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता ।
मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषका ॥ ५ ॥

वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका ।
वक्त्रलक्ष्मी परीवाह चलन्मीनाभ लोचना ॥ ६ ॥

नवचंपक पुष्पाभ नासादंड विराजिता ।
ताराकांति तिरस्कारि नासाभरण भासुरा ॥ ७ ॥

कदंब मंजरीक्लुप्त कर्णपूर मनोहरा ।
ताटंक युगलीभूत तपनोडुप मंडला ॥ ८ ॥

पद्मराग शिलादर्श परिभावि कपोलभूः ।
नवविद्रुम बिंबश्रीः न्यक्कारि रदनच्छदा ॥ ९ ॥

शुद्ध विद्यांकुराकार द्विजपंक्ति द्वयोज्ज्वला ।
कर्पूरवीटि कामोद समाकर्ष द्दिगंतरा ॥ १० ॥

निजसल्लाप माधुर्य विनिर्भर्-त्सित कच्छपी ।
मंदस्मित प्रभापूर मज्जत्-कामेश मानसा ॥ ११ ॥

अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता ।
कामेशबद्ध मांगल्य सूत्रशोभित कंथरा ॥ १२ ॥

कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता ।
रत्नग्रैवेय चिंताक लोलमुक्ता फलान्विता ॥ १३ ॥

कामेश्वर प्रेमरत्न मणि प्रतिपणस्तनी।
नाभ्यालवाल रोमालि लताफल कुचद्वयी ॥ १४ ॥

लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा ।
स्तनभार दलन्-मध्य पट्टबंध वलित्रया ॥ १५ ॥

अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत्-कटीतटी ।
रत्नकिंकिणि कारम्य रशनादाम भूषिता ॥ १६ ॥

कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरु द्वयान्विता ।
माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता ॥ १७ ॥

इंद्रगोप परिक्षिप्त स्मर तूणाभ जंघिका ।
गूढगुल्भा कूर्मपृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता ॥ १८ ॥

नखदीधिति संछन्न नमज्जन तमोगुणा ।
पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा ॥ १९ ॥

शिंजान मणिमंजीर मंडित श्री पदांबुजा ।
मराली मंदगमना, महालावण्य शेवधिः ॥ २० ॥

सर्वारुणा‌உनवद्यांगी सर्वाभरण भूषिता ।
शिवकामेश्वरांकस्था, शिवा, स्वाधीन वल्लभा ॥ २१ ॥

सुमेरु मध्यशृंगस्था, श्रीमन्नगर नायिका ।
चिंतामणि गृहांतस्था, पंचब्रह्मासनस्थिता ॥ २२ ॥

महापद्माटवी संस्था, कदंब वनवासिनी ।
सुधासागर मध्यस्था, कामाक्षी कामदायिनी ॥ २३ ॥

देवर्षि गणसंघात स्तूयमानात्म वैभवा ।
भंडासुर वधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता ॥ २४ ॥

संपत्करी समारूढ सिंधुर व्रजसेविता ।
अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटि भिरावृता ॥ २५ ॥

चक्रराज रथारूढ सर्वायुध परिष्कृता ।
गेयचक्र रथारूढ मंत्रिणी परिसेविता ॥ २६ ॥

किरिचक्र रथारूढ दंडनाथा पुरस्कृता ।
ज्वालामालिनि काक्षिप्त वह्निप्राकार मध्यगा ॥ २७ ॥

भंडसैन्य वधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता ।
नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका ॥ २८ ॥

भंडपुत्र वधोद्युक्त बालाविक्रम नंदिता ।
मंत्रिण्यंबा विरचित विषंग वधतोषिता ॥ २९ ॥

विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनंदिता ।
कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा ॥ ३० ॥

महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र प्रहर्षिता ।
भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी ॥ ३१ ॥

करांगुलि नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः ।
महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका ॥ ३२ ॥

कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका ।
ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रादि देवसंस्तुत वैभवा ॥ ३३ ॥

हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः ।
श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपंकजा ॥ ३४ ॥

कंठाधः कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी ।
शक्तिकूटैक तापन्न कट्यथोभाग धारिणी ॥ ३५ ॥

मूलमंत्रात्मिका, मूलकूट त्रय कलेबरा ।
कुलामृतैक रसिका, कुलसंकेत पालिनी ॥ ३६ ॥

कुलांगना, कुलांतःस्था, कौलिनी, कुलयोगिनी ।
अकुला, समयांतःस्था, समयाचार तत्परा ॥ ३७ ॥

मूलाधारैक निलया, ब्रह्मग्रंथि विभेदिनी ।
मणिपूरांत रुदिता, विष्णुग्रंथि विभेदिनी ॥ ३८ ॥

आज्ञा चक्रांतरालस्था, रुद्रग्रंथि विभेदिनी ।
सहस्रारांबुजा रूढा, सुधासाराभि वर्षिणी ॥ ३९ ॥

तटिल्लता समरुचिः, षट्-चक्रोपरि संस्थिता ।
महाशक्तिः, कुंडलिनी, बिसतंतु तनीयसी ॥ ४० ॥

भवानी, भावनागम्या, भवारण्य कुठारिका ।
भद्रप्रिया, भद्रमूर्ति, र्भक्तसौभाग्य दायिनी ॥ ४१ ॥

भक्तिप्रिया, भक्तिगम्या, भक्तिवश्या, भयापहा ।
शांभवी, शारदाराध्या, शर्वाणी, शर्मदायिनी ॥ ४२ ॥

शांकरी, श्रीकरी, साध्वी, शरच्चंद्रनिभानना ।
शातोदरी, शांतिमती, निराधारा, निरंजना ॥ ४३ ॥

निर्लेपा, निर्मला, नित्या, निराकारा, निराकुला ।
निर्गुणा, निष्कला, शांता, निष्कामा, निरुपप्लवा ॥ ४४ ॥

नित्यमुक्ता, निर्विकारा, निष्प्रपंचा, निराश्रया ।
नित्यशुद्धा, नित्यबुद्धा, निरवद्या, निरंतरा ॥ ४५ ॥

निष्कारणा, निष्कलंका, निरुपाधि, र्निरीश्वरा ।
नीरागा, रागमथनी, निर्मदा, मदनाशिनी ॥ ४६ ॥

निश्चिंता, निरहंकारा, निर्मोहा, मोहनाशिनी ।
निर्ममा, ममताहंत्री, निष्पापा, पापनाशिनी ॥ ४७ ॥

निष्क्रोधा, क्रोधशमनी, निर्लोभा, लोभनाशिनी ।
निःसंशया, संशयघ्नी, निर्भवा, भवनाशिनी ॥ ४८ ॥

निर्विकल्पा, निराबाधा, निर्भेदा, भेदनाशिनी ।
निर्नाशा, मृत्युमथनी, निष्क्रिया, निष्परिग्रहा ॥ ४९ ॥

निस्तुला, नीलचिकुरा, निरपाया, निरत्यया ।
दुर्लभा, दुर्गमा, दुर्गा, दुःखहंत्री, सुखप्रदा ॥ ५० ॥

दुष्टदूरा, दुराचार शमनी, दोषवर्जिता ।
सर्वज्ञा, सांद्रकरुणा, समानाधिकवर्जिता ॥ ५१ ॥

सर्वशक्तिमयी, सर्वमंगला, सद्गतिप्रदा ।
सर्वेश्वरी, सर्वमयी, सर्वमंत्र स्वरूपिणी ॥ ५२ ॥

सर्वयंत्रात्मिका, सर्वतंत्ररूपा, मनोन्मनी ।
माहेश्वरी, महादेवी, महालक्ष्मी, र्मृडप्रिया ॥ ५३ ॥

महारूपा, महापूज्या, महापातक नाशिनी ।
महामाया, महासत्त्वा, महाशक्ति र्महारतिः ॥ ५४ ॥

महाभोगा, महैश्वर्या, महावीर्या, महाबला ।
महाबुद्धि, र्महासिद्धि, र्महायोगेश्वरेश्वरी ॥ ५५ ॥

महातंत्रा, महामंत्रा, महायंत्रा, महासना ।
महायाग क्रमाराध्या, महाभैरव पूजिता ॥ ५६ ॥

महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी ।
महाकामेश महिषी, महात्रिपुर सुंदरी ॥ ५७ ॥

चतुःषष्ट्युपचाराढ्या, चतुष्षष्टि कलामयी ।
महा चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता ॥ ५८ ॥

मनुविद्या, चंद्रविद्या, चंद्रमंडलमध्यगा ।
चारुरूपा, चारुहासा, चारुचंद्र कलाधरा ॥ ५९ ॥

चराचर जगन्नाथा, चक्रराज निकेतना ।
पार्वती, पद्मनयना, पद्मराग समप्रभा ॥ ६० ॥

पंचप्रेतासनासीना, पंचब्रह्म स्वरूपिणी ।
चिन्मयी, परमानंदा, विज्ञान घनरूपिणी ॥ ६१ ॥

ध्यानध्यातृ ध्येयरूपा, धर्माधर्म विवर्जिता ।
विश्वरूपा, जागरिणी, स्वपंती, तैजसात्मिका ॥ ६२ ॥

सुप्ता, प्राज्ञात्मिका, तुर्या, सर्वावस्था विवर्जिता ।
सृष्टिकर्त्री, ब्रह्मरूपा, गोप्त्री, गोविंदरूपिणी ॥ ६३ ॥

संहारिणी, रुद्ररूपा, तिरोधानकरीश्वरी ।
सदाशिवानुग्रहदा, पंचकृत्य परायणा ॥ ६४ ॥

भानुमंडल मध्यस्था, भैरवी, भगमालिनी ।
पद्मासना, भगवती, पद्मनाभ सहोदरी ॥ ६५ ॥

उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावलिः ।
सहस्रशीर्षवदना, सहस्राक्षी, सहस्रपात् ॥ ६६ ॥

आब्रह्म कीटजननी, वर्णाश्रम विधायिनी ।
निजाज्ञारूपनिगमा, पुण्यापुण्य फलप्रदा ॥ ६७ ॥

श्रुति सीमंत सिंधूरीकृत पादाब्जधूलिका ।
सकलागम संदोह शुक्तिसंपुट मौक्तिका ॥ ६८ ॥

पुरुषार्थप्रदा, पूर्णा, भोगिनी, भुवनेश्वरी ।
अंबिका,‌உनादि निधना, हरिब्रह्मेंद्र सेविता ॥ ६९ ॥

नारायणी, नादरूपा, नामरूप विवर्जिता ।
ह्रींकारी, ह्रीमती, हृद्या, हेयोपादेय वर्जिता ॥ ७० ॥

राजराजार्चिता, राज्ञी, रम्या, राजीवलोचना ।
रंजनी, रमणी, रस्या, रणत्किंकिणि मेखला ॥ ७१ ॥

रमा, राकेंदुवदना, रतिरूपा, रतिप्रिया ।
रक्षाकरी, राक्षसघ्नी, रामा, रमणलंपटा ॥ ७२ ॥

काम्या, कामकलारूपा, कदंब कुसुमप्रिया ।
कल्याणी, जगतीकंदा, करुणारस सागरा ॥ ७३ ॥

कलावती, कलालापा, कांता, कादंबरीप्रिया ।
वरदा, वामनयना, वारुणीमदविह्वला ॥ ७४ ॥

विश्वाधिका, वेदवेद्या, विंध्याचल निवासिनी ।
विधात्री, वेदजननी, विष्णुमाया, विलासिनी ॥ ७५ ॥

क्षेत्रस्वरूपा, क्षेत्रेशी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी ।
क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता, क्षेत्रपाल समर्चिता ॥ ७६ ॥

विजया, विमला, वंद्या, वंदारु जनवत्सला ।
वाग्वादिनी, वामकेशी, वह्निमंडल वासिनी ॥ ७७ ॥

भक्तिमत्-कल्पलतिका, पशुपाश विमोचनी ।
संहृताशेष पाषंडा, सदाचार प्रवर्तिका ॥ ७८ ॥

तापत्रयाग्नि संतप्त समाह्लादन चंद्रिका ।
तरुणी, तापसाराध्या, तनुमध्या, तमो‌உपहा ॥ ७९ ॥

चिति, स्तत्पदलक्ष्यार्था, चिदेक रसरूपिणी ।
स्वात्मानंदलवीभूत ब्रह्माद्यानंद संततिः ॥ ८० ॥

परा, प्रत्यक्चिती रूपा, पश्यंती, परदेवता ।
मध्यमा, वैखरीरूपा, भक्तमानस हंसिका ॥ ८१ ॥

कामेश्वर प्राणनाडी, कृतज्ञा, कामपूजिता ।
शृंगार रससंपूर्णा, जया, जालंधरस्थिता ॥ ८२ ॥

ओड्याण पीठनिलया, बिंदुमंडल वासिनी ।
रहोयाग क्रमाराध्या, रहस्तर्पण तर्पिता ॥ ८३ ॥

सद्यः प्रसादिनी, विश्वसाक्षिणी, साक्षिवर्जिता ।
षडंगदेवता युक्ता, षाड्गुण्य परिपूरिता ॥ ८४ ॥

नित्यक्लिन्ना, निरुपमा, निर्वाण सुखदायिनी ।
नित्या, षोडशिकारूपा, श्रीकंठार्ध शरीरिणी ॥ ८५ ॥

प्रभावती, प्रभारूपा, प्रसिद्धा, परमेश्वरी ।
मूलप्रकृति रव्यक्ता, व्यक्ता‌உव्यक्त स्वरूपिणी ॥ ८६ ॥

व्यापिनी, विविधाकारा, विद्या‌உविद्या स्वरूपिणी ।
महाकामेश नयना, कुमुदाह्लाद कौमुदी ॥ ८७ ॥

भक्तहार्द तमोभेद भानुमद्-भानुसंततिः ।
शिवदूती, शिवाराध्या, शिवमूर्ति, श्शिवंकरी ॥ ८८ ॥

शिवप्रिया, शिवपरा, शिष्टेष्टा, शिष्टपूजिता ।
अप्रमेया, स्वप्रकाशा, मनोवाचाम गोचरा ॥ ८९ ॥

चिच्छक्ति, श्चेतनारूपा, जडशक्ति, र्जडात्मिका ।
गायत्री, व्याहृति, स्संध्या, द्विजबृंद निषेविता ॥ ९० ॥

तत्त्वासना, तत्त्वमयी, पंचकोशांतरस्थिता ।
निस्सीममहिमा, नित्ययौवना, मदशालिनी ॥ ९१ ॥

मदघूर्णित रक्ताक्षी, मदपाटल गंडभूः ।
चंदन द्रवदिग्धांगी, चांपेय कुसुम प्रिया ॥ ९२ ॥

कुशला, कोमलाकारा, कुरुकुल्ला, कुलेश्वरी ।
कुलकुंडालया, कौल मार्गतत्पर सेविता ॥ ९३ ॥

कुमार गणनाथांबा, तुष्टिः, पुष्टि, र्मति, र्धृतिः ।
शांतिः, स्वस्तिमती, कांति, र्नंदिनी, विघ्ननाशिनी ॥ ९४ ॥

तेजोवती, त्रिनयना, लोलाक्षी कामरूपिणी ।
मालिनी, हंसिनी, माता, मलयाचल वासिनी ॥ ९५ ॥

सुमुखी, नलिनी, सुभ्रूः, शोभना, सुरनायिका ।
कालकंठी, कांतिमती, क्षोभिणी, सूक्ष्मरूपिणी ॥ ९६ ॥

वज्रेश्वरी, वामदेवी, वयो‌உवस्था विवर्जिता ।
सिद्धेश्वरी, सिद्धविद्या, सिद्धमाता, यशस्विनी ॥ ९७ ॥

विशुद्धि चक्रनिलया,‌உ‌உरक्तवर्णा, त्रिलोचना ।
खट्वांगादि प्रहरणा, वदनैक समन्विता ॥ ९८ ॥

पायसान्नप्रिया, त्वक्‍स्था, पशुलोक भयंकरी ।
अमृतादि महाशक्ति संवृता, डाकिनीश्वरी ॥ ९९ ॥

अनाहताब्ज निलया, श्यामाभा, वदनद्वया ।
दंष्ट्रोज्ज्वला,‌உक्षमालाधिधरा, रुधिर संस्थिता ॥ १०० ॥

कालरात्र्यादि शक्त्योघवृता, स्निग्धौदनप्रिया ।
महावीरेंद्र वरदा, राकिण्यंबा स्वरूपिणी ॥ १०१ ॥

मणिपूराब्ज निलया, वदनत्रय संयुता ।
वज्राधिकायुधोपेता, डामर्यादिभि रावृता ॥ १०२ ॥

रक्तवर्णा, मांसनिष्ठा, गुडान्न प्रीतमानसा ।
समस्त भक्तसुखदा, लाकिन्यंबा स्वरूपिणी ॥ १०३ ॥

स्वाधिष्ठानांबु जगता, चतुर्वक्त्र मनोहरा ।
शूलाद्यायुध संपन्ना, पीतवर्णा,‌உतिगर्विता ॥ १०४ ॥

मेदोनिष्ठा, मधुप्रीता, बंदिन्यादि समन्विता ।
दध्यन्नासक्त हृदया, डाकिनी रूपधारिणी ॥ १०५ ॥

मूला धारांबुजारूढा, पंचवक्त्रा,‌உस्थिसंस्थिता ।
अंकुशादि प्रहरणा, वरदादि निषेविता ॥ १०६ ॥

मुद्गौदनासक्त चित्ता, साकिन्यंबास्वरूपिणी ।
आज्ञा चक्राब्जनिलया, शुक्लवर्णा, षडानना ॥ १०७ ॥

मज्जासंस्था, हंसवती मुख्यशक्ति समन्विता ।
हरिद्रान्नैक रसिका, हाकिनी रूपधारिणी ॥ १०८ ॥

सहस्रदल पद्मस्था, सर्ववर्णोप शोभिता ।
सर्वायुधधरा, शुक्ल संस्थिता, सर्वतोमुखी ॥ १०९ ॥

सर्वौदन प्रीतचित्ता, याकिन्यंबा स्वरूपिणी ।
स्वाहा, स्वधा,‌உमति, र्मेधा, श्रुतिः, स्मृति, रनुत्तमा ॥ ११० ॥

पुण्यकीर्तिः, पुण्यलभ्या, पुण्यश्रवण कीर्तना ।
पुलोमजार्चिता, बंधमोचनी, बंधुरालका ॥ १११ ॥

विमर्शरूपिणी, विद्या, वियदादि जगत्प्रसूः ।
सर्वव्याधि प्रशमनी, सर्वमृत्यु निवारिणी ॥ ११२ ॥

अग्रगण्या,‌உचिंत्यरूपा, कलिकल्मष नाशिनी ।
कात्यायिनी, कालहंत्री, कमलाक्ष निषेविता ॥ ११३ ॥

तांबूल पूरित मुखी, दाडिमी कुसुमप्रभा ।
मृगाक्षी, मोहिनी, मुख्या, मृडानी, मित्ररूपिणी ॥ ११४ ॥

नित्यतृप्ता, भक्तनिधि, र्नियंत्री, निखिलेश्वरी ।
मैत्र्यादि वासनालभ्या, महाप्रलय साक्षिणी ॥ ११५ ॥

पराशक्तिः, परानिष्ठा, प्रज्ञान घनरूपिणी ।
माध्वीपानालसा, मत्ता, मातृका वर्ण रूपिणी ॥ ११६ ॥

महाकैलास निलया, मृणाल मृदुदोर्लता ।
महनीया, दयामूर्ती, र्महासाम्राज्यशालिनी ॥ ११७ ॥

आत्मविद्या, महाविद्या, श्रीविद्या, कामसेविता ।
श्रीषोडशाक्षरी विद्या, त्रिकूटा, कामकोटिका ॥ ११८ ॥

कटाक्षकिंकरी भूत कमला कोटिसेविता ।
शिरःस्थिता, चंद्रनिभा, फालस्थेंद्र धनुःप्रभा ॥ ११९ ॥

हृदयस्था, रविप्रख्या, त्रिकोणांतर दीपिका ।
दाक्षायणी, दैत्यहंत्री, दक्षयज्ञ विनाशिनी ॥ १२० ॥

दरांदोलित दीर्घाक्षी, दरहासोज्ज्वलन्मुखी ।
गुरुमूर्ति, र्गुणनिधि, र्गोमाता, गुहजन्मभूः ॥ १२१ ॥

देवेशी, दंडनीतिस्था, दहराकाश रूपिणी ।
प्रतिपन्मुख्य राकांत तिथिमंडल पूजिता ॥ १२२ ॥

कलात्मिका, कलानाथा, काव्यालाप विनोदिनी ।
सचामर रमावाणी सव्यदक्षिण सेविता ॥ १२३ ॥

आदिशक्ति, रमेया,‌உ‌உत्मा, परमा, पावनाकृतिः ।
अनेककोटि ब्रह्मांड जननी, दिव्यविग्रहा ॥ १२४ ॥

क्लींकारी, केवला, गुह्या, कैवल्य पददायिनी ।
त्रिपुरा, त्रिजगद्वंद्या, त्रिमूर्ति, स्त्रिदशेश्वरी ॥ १२५ ॥

त्र्यक्षरी, दिव्यगंधाढ्या, सिंधूर तिलकांचिता ।
उमा, शैलेंद्रतनया, गौरी, गंधर्व सेविता ॥ १२६ ॥

विश्वगर्भा, स्वर्णगर्भा,‌உवरदा वागधीश्वरी ।
ध्यानगम्या,‌உपरिच्छेद्या, ज्ञानदा, ज्ञानविग्रहा ॥ १२७ ॥

सर्ववेदांत संवेद्या, सत्यानंद स्वरूपिणी ।
लोपामुद्रार्चिता, लीलाक्लुप्त ब्रह्मांडमंडला ॥ १२८ ॥

अदृश्या, दृश्यरहिता, विज्ञात्री, वेद्यवर्जिता ।
योगिनी, योगदा, योग्या, योगानंदा, युगंधरा ॥ १२९ ॥

इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी ।
सर्वधारा, सुप्रतिष्ठा, सदसद्-रूपधारिणी ॥ १३० ॥

अष्टमूर्ति, रजाजैत्री, लोकयात्रा विधायिनी ।
एकाकिनी, भूमरूपा, निर्द्वैता, द्वैतवर्जिता ॥ १३१ ॥

अन्नदा, वसुदा, वृद्धा, ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी ।
बृहती, ब्राह्मणी, ब्राह्मी, ब्रह्मानंदा, बलिप्रिया ॥ १३२ ॥

भाषारूपा, बृहत्सेना, भावाभाव विवर्जिता ।
सुखाराध्या, शुभकरी, शोभना सुलभागतिः ॥ १३३ ॥

राजराजेश्वरी, राज्यदायिनी, राज्यवल्लभा ।
राजत्-कृपा, राजपीठ निवेशित निजाश्रिताः ॥ १३४ ॥

राज्यलक्ष्मीः, कोशनाथा, चतुरंग बलेश्वरी ।
साम्राज्यदायिनी, सत्यसंधा, सागरमेखला ॥ १३५ ॥

दीक्षिता, दैत्यशमनी, सर्वलोक वशंकरी ।
सर्वार्थदात्री, सावित्री, सच्चिदानंद रूपिणी ॥ १३६ ॥

देशकाला‌உपरिच्छिन्ना, सर्वगा, सर्वमोहिनी ।
सरस्वती, शास्त्रमयी, गुहांबा, गुह्यरूपिणी ॥ १३७ ॥

सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, सदाशिव पतिव्रता ।
संप्रदायेश्वरी, साध्वी, गुरुमंडल रूपिणी ॥ १३८ ॥

कुलोत्तीर्णा, भगाराध्या, माया, मधुमती, मही ।
गणांबा, गुह्यकाराध्या, कोमलांगी, गुरुप्रिया ॥ १३९ ॥

स्वतंत्रा, सर्वतंत्रेशी, दक्षिणामूर्ति रूपिणी ।
सनकादि समाराध्या, शिवज्ञान प्रदायिनी ॥ १४० ॥

चित्कला,‌உनंदकलिका, प्रेमरूपा, प्रियंकरी ।
नामपारायण प्रीता, नंदिविद्या, नटेश्वरी ॥ १४१ ॥

मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा, मुक्तिरूपिणी ।
लास्यप्रिया, लयकरी, लज्जा, रंभादि वंदिता ॥ १४२ ॥

भवदाव सुधावृष्टिः, पापारण्य दवानला ।
दौर्भाग्यतूल वातूला, जराध्वांत रविप्रभा ॥ १४३ ॥

भाग्याब्धिचंद्रिका, भक्तचित्तकेकि घनाघना ।
रोगपर्वत दंभोलि, र्मृत्युदारु कुठारिका ॥ १४४ ॥

महेश्वरी, महाकाली, महाग्रासा, महा‌உशना ।
अपर्णा, चंडिका, चंडमुंडा‌உसुर निषूदिनी ॥ १४५ ॥

क्षराक्षरात्मिका, सर्वलोकेशी, विश्वधारिणी ।
त्रिवर्गदात्री, सुभगा, त्र्यंबका, त्रिगुणात्मिका ॥ १४६ ॥

स्वर्गापवर्गदा, शुद्धा, जपापुष्प निभाकृतिः ।
ओजोवती, द्युतिधरा, यज्ञरूपा, प्रियव्रता ॥ १४७ ॥

दुराराध्या, दुरादर्षा, पाटली कुसुमप्रिया ।
महती, मेरुनिलया, मंदार कुसुमप्रिया ॥ १४८ ॥

वीराराध्या, विराड्रूपा, विरजा, विश्वतोमुखी ।
प्रत्यग्रूपा, पराकाशा, प्राणदा, प्राणरूपिणी ॥ १४९ ॥

मार्तांड भैरवाराध्या, मंत्रिणी न्यस्तराज्यधूः ।
त्रिपुरेशी, जयत्सेना, निस्त्रैगुण्या, परापरा ॥ १५० ॥

सत्यज्ञाना‌உनंदरूपा, सामरस्य परायणा ।
कपर्दिनी, कलामाला, कामधुक्,कामरूपिणी ॥ १५१ ॥

कलानिधिः, काव्यकला, रसज्ञा, रसशेवधिः ।
पुष्टा, पुरातना, पूज्या, पुष्करा, पुष्करेक्षणा ॥ १५२ ॥

परंज्योतिः, परंधाम, परमाणुः, परात्परा ।
पाशहस्ता, पाशहंत्री, परमंत्र विभेदिनी ॥ १५३ ॥

मूर्ता,‌உमूर्ता,‌உनित्यतृप्ता, मुनि मानस हंसिका ।
सत्यव्रता, सत्यरूपा, सर्वांतर्यामिनी, सती ॥ १५४ ॥

ब्रह्माणी, ब्रह्मजननी, बहुरूपा, बुधार्चिता ।
प्रसवित्री, प्रचंडा‌உज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रकटाकृतिः ॥ १५५ ॥

प्राणेश्वरी, प्राणदात्री, पंचाशत्-पीठरूपिणी ।
विशृंखला, विविक्तस्था, वीरमाता, वियत्प्रसूः ॥ १५६ ॥

मुकुंदा, मुक्ति निलया, मूलविग्रह रूपिणी ।
भावज्ञा, भवरोगघ्नी भवचक्र प्रवर्तिनी ॥ १५७ ॥

छंदस्सारा, शास्त्रसारा, मंत्रसारा, तलोदरी ।
उदारकीर्ति, रुद्दामवैभवा, वर्णरूपिणी ॥ १५८ ॥

जन्ममृत्यु जरातप्त जन विश्रांति दायिनी ।
सर्वोपनिष दुद्घुष्टा, शांत्यतीत कलात्मिका ॥ १५९ ॥

गंभीरा, गगनांतःस्था, गर्विता, गानलोलुपा ।
कल्पनारहिता, काष्ठा, कांता, कांतार्ध विग्रहा ॥ १६० ॥

कार्यकारण निर्मुक्ता, कामकेलि तरंगिता ।
कनत्-कनकताटंका, लीलाविग्रह धारिणी ॥ १६१ ॥

अजाक्षय विनिर्मुक्ता, मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी ।
अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा ॥ १६२ ॥

त्रयी, त्रिवर्ग निलया, त्रिस्था, त्रिपुरमालिनी ।
निरामया, निरालंबा, स्वात्मारामा, सुधासृतिः ॥ १६३ ॥

संसारपंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता ।
यज्ञप्रिया, यज्ञकर्त्री, यजमान स्वरूपिणी ॥ १६४ ॥

धर्माधारा, धनाध्यक्षा, धनधान्य विवर्धिनी ।
विप्रप्रिया, विप्ररूपा, विश्वभ्रमण कारिणी ॥ १६५ ॥

विश्वग्रासा, विद्रुमाभा, वैष्णवी, विष्णुरूपिणी ।
अयोनि, र्योनिनिलया, कूटस्था, कुलरूपिणी ॥ १६६ ॥

वीरगोष्ठीप्रिया, वीरा, नैष्कर्म्या, नादरूपिणी ।
विज्ञान कलना, कल्या विदग्धा, बैंदवासना ॥ १६७ ॥

तत्त्वाधिका, तत्त्वमयी, तत्त्वमर्थ स्वरूपिणी ।
सामगानप्रिया, सौम्या, सदाशिव कुटुंबिनी ॥ १६८ ॥

सव्यापसव्य मार्गस्था, सर्वापद्वि निवारिणी ।
स्वस्था, स्वभावमधुरा, धीरा, धीर समर्चिता ॥ १६९ ॥

चैतन्यार्घ्य समाराध्या, चैतन्य कुसुमप्रिया ।
सदोदिता, सदातुष्टा, तरुणादित्य पाटला ॥ १७० ॥

दक्षिणा, दक्षिणाराध्या, दरस्मेर मुखांबुजा ।
कौलिनी केवला,‌உनर्घ्या कैवल्य पददायिनी ॥ १७१ ॥

स्तोत्रप्रिया, स्तुतिमती, श्रुतिसंस्तुत वैभवा ।
मनस्विनी, मानवती, महेशी, मंगलाकृतिः ॥ १७२ ॥

विश्वमाता, जगद्धात्री, विशालाक्षी, विरागिणी।
प्रगल्भा, परमोदारा, परामोदा, मनोमयी ॥ १७३ ॥

व्योमकेशी, विमानस्था, वज्रिणी, वामकेश्वरी ।
पंचयज्ञप्रिया, पंचप्रेत मंचाधिशायिनी ॥ १७४ ॥

पंचमी, पंचभूतेशी, पंच संख्योपचारिणी ।
शाश्वती, शाश्वतैश्वर्या, शर्मदा, शंभुमोहिनी ॥ १७५ ॥

धरा, धरसुता, धन्या, धर्मिणी, धर्मवर्धिनी ।
लोकातीता, गुणातीता, सर्वातीता, शमात्मिका ॥ १७६ ॥

बंधूक कुसुम प्रख्या, बाला, लीलाविनोदिनी ।
सुमंगली, सुखकरी, सुवेषाड्या, सुवासिनी ॥ १७७ ॥

सुवासिन्यर्चनप्रीता, शोभना, शुद्ध मानसा ।
बिंदु तर्पण संतुष्टा, पूर्वजा, त्रिपुरांबिका ॥ १७८ ॥

दशमुद्रा समाराध्या, त्रिपुरा श्रीवशंकरी ।
ज्ञानमुद्रा, ज्ञानगम्या, ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी ॥ १७९ ॥

योनिमुद्रा, त्रिखंडेशी, त्रिगुणांबा, त्रिकोणगा ।
अनघाद्भुत चारित्रा, वांछितार्थ प्रदायिनी ॥ १८० ॥

अभ्यासाति शयज्ञाता, षडध्वातीत रूपिणी ।
अव्याज करुणामूर्ति, रज्ञानध्वांत दीपिका ॥ १८१ ॥

आबालगोप विदिता, सर्वानुल्लंघ्य शासना ।
श्री चक्रराजनिलया, श्रीमत्त्रिपुर सुंदरी ॥ १८२ ॥

श्री शिवा, शिवशक्त्यैक्य रूपिणी, ललितांबिका ।
एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः ॥ १८३ ॥

॥ इति श्री ब्रह्मांडपुराणे, उत्तरखंडे, श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे, श्रीललितारहस्यनाम श्री ललिता रहस्यनाम साहस्रस्तोत्र कथनं नाम द्वितीयो‌உध्यायः ॥

सिंधूरारुण विग्रहां त्रिणयनां माणिक्य मौलिस्फुर-
त्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्या मलिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थ रक्त चरणां ध्यायेत्परामंबिकाम् ॥

 

Mar 112014
 

Click here for Sanskrit Script

Click here for Tamil Script

Lalilatha Sahasranamam was first sung at Lalithambigai Temple at Thirumeyachur. The angels called vasini emerged from Lalithambigai’s mouth and sung the Lalitha Sahasranamam (1000 names) in praise of the Goddess. You can read more about the temple at this link here.

 

oṃ ||

asya śrī lalitā divya sahasranāma stotra mahāmantrasya, vaśinyādi vāgdevatā ṛṣayaḥ, anuṣṭup chandaḥ, śrī lalitā parābhaṭṭārikā mahā tripura sundarī devatā, aiṃ bījaṃ, klīṃ śaktiḥ, sauḥ kīlakaṃ, mama dharmārtha kāma mokṣa caturvidha phalapuruṣārtha siddhyarthe lalitā tripurasundarī parābhaṭṭārikā sahasra nāma jape viniyogaḥ

karanyāsa
aim aṅguṣṭābhyāṃ namaḥ, klīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ, sauḥ madhyamābhyāṃ namaḥ, sauḥ anāmikābhyāṃ namaḥ, klīṃ kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ, aiṃ karatala karapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ

aganyāsa
aiṃ hṛdayāya namaḥ, klīṃ śirase svāhā, sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, sauḥ kavac:hāya huṃ, klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, aim astrāyaphaṭ, bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ

dhyāna
aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣpabāṇacāpām |
aṇimādibhi rāvṛtāṃ mayūkhaiḥ ahamityeva vibhāvaye bhavānīm || 1 ||

dhyāyet padmāsanasthāṃ vikasitavadanāṃ padma patrāyatākṣīṃ
hemābhāṃ pītavastrāṃ karakalita lasamaddhemapadmāṃ varāṅgīm |
sarvālaṅkārayuktāṃ sakalamabhayadāṃ bhaktanamrāṃ bhavānīṃ
śrī vidyāṃ śāntamūrtiṃ sakala surasutāṃ sarvasampat-pradātrīm || 2 ||

sakuṅkuma vilepanā maḷikacumbi kastūrikāṃ
samanda hasitekṣaṇāṃ saśaracāpa pāśāṅkuśām |
aśeṣa janamohinī maruṇamālya bhūṣojjvalāṃ
japākusuma bhāsurāṃ japavidhau smare dambikām || 3 ||

sindhūrāruṇa vigrahāṃ triṇayanāṃ māṇikya mauḷisphura-
ttārānāyaka śekharāṃ smitamukhī māpīna vakṣoruhām |
pāṇibhyā malipūrṇa ratna caṣakaṃ raktotpalaṃ bibhratīṃ
saumyāṃ ratnaghaṭastha rakta caraṇāṃ dhyāyetparāmambikām || 4 ||

lamityādi pañc:hapūjāṃ vibhāvayet

laṃ pṛthivī tattvātmikāyai śrī lalitādevyai gandhaṃ parikalpayāmi
ham ākāśa tattvātmikāyai śrī lalitādevyai puṣpaṃ parikalpayāmi
yaṃ vāyu tattvātmikāyai śrī lalitādevyai dhūpaṃ parikalpayāmi
raṃ vahni tattvātmikāyai śrī lalitādevyai dīpaṃ parikalpayāmi
vam amṛta tattvātmikāyai śrī lalitādevyai amṛta naivedyaṃ parikalpayāmi
saṃ sarva tattvātmikāyai śrī lalitādevyai tāmbūlādi sarvopacārān parikalpayāmi

gururbrahma gururviṣṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ |
gurur̆ssākṣāt parabrahma tasmai śrī gurave namaḥ ||

hariḥ oṃ

śrī mātā, śrī mahārāṅñī, śrīmat-siṃhāsaneśvarī |
cidagni kuṇḍasambhūtā, devakāryasamudyatā || 1 ||

udyadbhānu sahasrābhā, caturbāhu samanvitā |
rāgasvarūpa pāśāḍhyā, krodhākārāṅkuśojjvalā || 2 ||

manorūpekṣukodaṇḍā, pañcatanmātra sāyakā |
nijāruṇa prabhāpūra majjad-brahmāṇḍamaṇḍalā || 3 ||

campakāśoka punnāga saugandhika lasatkacā
kuruvinda maṇiśreṇī kanatkoṭīra maṇḍitā || 4 ||

aṣṭamī candra vibhrāja daḷikasthala śobhitā |
mukhacandra kaḷaṅkābha mṛganābhi viśeṣakā || 5 ||

vadanasmara māṅgalya gṛhatoraṇa cillikā |
vaktralakṣmī parīvāha calanmīnābha locanā || 6 ||

navacampaka puṣpābha nāsādaṇḍa virājitā |
tārākānti tiraskāri nāsābharaṇa bhāsurā || 7 ||

kadamba mañjarīklupta karṇapūra manoharā |
tāṭaṅka yugaḷībhūta tapanoḍupa maṇḍalā || 8 ||

padmarāga śilādarśa paribhāvi kapolabhūḥ |
navavidruma bimbaśrīḥ nyakkāri radanacchadā || 9 ||

śuddha vidyāṅkurākāra dvijapaṅkti dvayojjvalā |
karpūravīṭi kāmoda samākarṣa ddigantarā || 10 ||

nijasallāpa mādhurya vinirbhar-tsita kacchapī |
mandasmita prabhāpūra majjat-kāmeśa mānasā || 11 ||

anākalita sādṛśya cubuka śrī virājitā |
kāmeśabaddha māṅgalya sūtraśobhita kantharā || 12 ||

kanakāṅgada keyūra kamanīya bhujānvitā |
ratnagraiveya cintāka lolamuktā phalānvitā || 13 ||

kāmeśvara premaratna maṇi pratipaṇastanī|
nābhyālavāla romāḷi latāphala kucadvayī || 14 ||

lakṣyaromalatā dhāratā samunneya madhyamā |
stanabhāra daḷan-madhya paṭṭabandha vaḷitrayā || 15 ||

aruṇāruṇa kausumbha vastra bhāsvat-kaṭītaṭī |
ratnakiṅkiṇi kāramya raśanādāma bhūṣitā || 16 ||

kāmeśa ṅñāta saubhāgya mārdavoru dvayānvitā |
māṇikya makuṭākāra jānudvaya virājitā || 17 ||

indragopa parikṣipta smara tūṇābha jaṅghikā |
gūḍhagulbhā kūrmapṛṣṭha jayiṣṇu prapadānvitā || 18 ||

nakhadīdhiti saṃchanna namajjana tamoguṇā |
padadvaya prabhājāla parākṛta saroruhā || 19 ||

śiñjāna maṇimañjīra maṇḍita śrī padāmbujā |
marāḷī mandagamanā, mahālāvaṇya śevadhiḥ || 20 ||

sarvāruṇā‌உnavadyāṅgī sarvābharaṇa bhūṣitā |
śivakāmeśvarāṅkasthā, śivā, svādhīna vallabhā || 21 ||

sumeru madhyaśṛṅgasthā, śrīmannagara nāyikā |
cintāmaṇi gṛhāntasthā, pañcabrahmāsanasthitā || 22 ||

mahāpadmāṭavī saṃsthā, kadamba vanavāsinī |
sudhāsāgara madhyasthā, kāmākṣī kāmadāyinī || 23 ||

devarṣi gaṇasaṅghāta stūyamānātma vaibhavā |
bhaṇḍāsura vadhodyukta śaktisenā samanvitā || 24 ||

sampatkarī samārūḍha sindhura vrajasevitā |
aśvārūḍhādhiṣṭhitāśva koṭikoṭi bhirāvṛtā || 25 ||

cakrarāja rathārūḍha sarvāyudha pariṣkṛtā |
geyacakra rathārūḍha mantriṇī parisevitā || 26 ||

kiricakra rathārūḍha daṇḍanāthā puraskṛtā |
jvālāmālini kākṣipta vahniprākāra madhyagā || 27 ||

bhaṇḍasainya vadhodyukta śakti vikramaharṣitā |
nityā parākramāṭopa nirīkṣaṇa samutsukā || 28 ||

bhaṇḍaputra vadhodyukta bālāvikrama nanditā |
mantriṇyambā viracita viṣaṅga vadhatoṣitā || 29 ||

viśukra prāṇaharaṇa vārāhī vīryananditā |
kāmeśvara mukhāloka kalpita śrī gaṇeśvarā || 30 ||

mahāgaṇeśa nirbhinna vighnayantra praharṣitā |
bhaṇḍāsurendra nirmukta śastra pratyastra varṣiṇī || 31 ||

karāṅguḷi nakhotpanna nārāyaṇa daśākṛtiḥ |
mahāpāśupatāstrāgni nirdagdhāsura sainikā || 32 ||

kāmeśvarāstra nirdagdha sabhaṇḍāsura śūnyakā |
brahmopendra mahendrādi devasaṃstuta vaibhavā || 33 ||

haranetrāgni sandagdha kāma sañjīvanauṣadhiḥ |
śrīmadvāgbhava kūṭaika svarūpa mukhapaṅkajā || 34 ||

kaṇṭhādhaḥ kaṭiparyanta madhyakūṭa svarūpiṇī |
śaktikūṭaika tāpanna kaṭyathobhāga dhāriṇī || 35 ||

mūlamantrātmikā, mūlakūṭa traya kaḷebarā |
kuḷāmṛtaika rasikā, kuḷasaṅketa pālinī || 36 ||

kuḷāṅganā, kuḷāntaḥsthā, kauḷinī, kuḷayoginī |
akuḷā, samayāntaḥsthā, samayācāra tatparā || 37 ||

mūlādhāraika nilayā, brahmagranthi vibhedinī |
maṇipūrānta ruditā, viṣṇugranthi vibhedinī || 38 ||

āṅñā cakrāntarāḷasthā, rudragranthi vibhedinī |
sahasrārāmbujā rūḍhā, sudhāsārābhi varṣiṇī || 39 ||

taṭillatā samaruciḥ, ṣaṭ-cakropari saṃsthitā |
mahāśaktiḥ, kuṇḍalinī, bisatantu tanīyasī || 40 ||

bhavānī, bhāvanāgamyā, bhavāraṇya kuṭhārikā |
bhadrapriyā, bhadramūrti, rbhaktasaubhāgya dāyinī || 41 ||

bhaktipriyā, bhaktigamyā, bhaktivaśyā, bhayāpahā |
śāmbhavī, śāradārādhyā, śarvāṇī, śarmadāyinī || 42 ||

śāṅkarī, śrīkarī, sādhvī, śaraccandranibhānanā |
śātodarī, śāntimatī, nirādhārā, nirañjanā || 43 ||

nirlepā, nirmalā, nityā, nirākārā, nirākulā |
nirguṇā, niṣkaḷā, śāntā, niṣkāmā, nirupaplavā || 44 ||

nityamuktā, nirvikārā, niṣprapañcā, nirāśrayā |
nityaśuddhā, nityabuddhā, niravadyā, nirantarā || 45 ||

niṣkāraṇā, niṣkaḷaṅkā, nirupādhi, rnirīśvarā |
nīrāgā, rāgamathanī, nirmadā, madanāśinī || 46 ||

niścintā, nirahaṅkārā, nirmohā, mohanāśinī |
nirmamā, mamatāhantrī, niṣpāpā, pāpanāśinī || 47 ||

niṣkrodhā, krodhaśamanī, nirlobhā, lobhanāśinī |
niḥsaṃśayā, saṃśayaghnī, nirbhavā, bhavanāśinī || 48 ||

nirvikalpā, nirābādhā, nirbhedā, bhedanāśinī |
nirnāśā, mṛtyumathanī, niṣkriyā, niṣparigrahā || 49 ||

nistulā, nīlacikurā, nirapāyā, niratyayā |
durlabhā, durgamā, durgā, duḥkhahantrī, sukhapradā || 50 ||

duṣṭadūrā, durācāra śamanī, doṣavarjitā |
sarvaṅñā, sāndrakaruṇā, samānādhikavarjitā || 51 ||

sarvaśaktimayī, sarvamaṅgaḷā, sadgatipradā |
sarveśvarī, sarvamayī, sarvamantra svarūpiṇī || 52 ||

sarvayantrātmikā, sarvatantrarūpā, manonmanī |
māheśvarī, mahādevī, mahālakṣmī, rmṛḍapriyā || 53 ||

mahārūpā, mahāpūjyā, mahāpātaka nāśinī |
mahāmāyā, mahāsattvā, mahāśakti rmahāratiḥ || 54 ||

mahābhogā, mahaiśvaryā, mahāvīryā, mahābalā |
mahābuddhi, rmahāsiddhi, rmahāyogeśvareśvarī || 55 ||

mahātantrā, mahāmantrā, mahāyantrā, mahāsanā |
mahāyāga kramārādhyā, mahābhairava pūjitā || 56 ||

maheśvara mahākalpa mahātāṇḍava sākṣiṇī |
mahākāmeśa mahiṣī, mahātripura sundarī || 57 ||

catuḥṣaṣṭyupacārāḍhyā, catuṣṣaṣṭi kaḷāmayī |
mahā catuṣṣaṣṭi koṭi yoginī gaṇasevitā || 58 ||

manuvidyā, candravidyā, candramaṇḍalamadhyagā |
cārurūpā, cāruhāsā, cārucandra kaḷādharā || 59 ||

carācara jagannāthā, cakrarāja niketanā |
pārvatī, padmanayanā, padmarāga samaprabhā || 60 ||

pañcapretāsanāsīnā, pañcabrahma svarūpiṇī |
cinmayī, paramānandā, viṅñāna ghanarūpiṇī || 61 ||

dhyānadhyātṛ dhyeyarūpā, dharmādharma vivarjitā |
viśvarūpā, jāgariṇī, svapantī, taijasātmikā || 62 ||

suptā, prāṅñātmikā, turyā, sarvāvasthā vivarjitā |
sṛṣṭikartrī, brahmarūpā, goptrī, govindarūpiṇī || 63 ||

saṃhāriṇī, rudrarūpā, tirodhānakarīśvarī |
sadāśivānugrahadā, pañcakṛtya parāyaṇā || 64 ||

bhānumaṇḍala madhyasthā, bhairavī, bhagamālinī |
padmāsanā, bhagavatī, padmanābha sahodarī || 65 ||

unmeṣa nimiṣotpanna vipanna bhuvanāvaḷiḥ |
sahasraśīrṣavadanā, sahasrākṣī, sahasrapāt || 66 ||

ābrahma kīṭajananī, varṇāśrama vidhāyinī |
nijāṅñārūpanigamā, puṇyāpuṇya phalapradā || 67 ||

śruti sīmanta sindhūrīkṛta pādābjadhūḷikā |
sakalāgama sandoha śuktisampuṭa mauktikā || 68 ||

puruṣārthapradā, pūrṇā, bhoginī, bhuvaneśvarī |
ambikā,‌உnādi nidhanā, haribrahmendra sevitā || 69 ||

nārāyaṇī, nādarūpā, nāmarūpa vivarjitā |
hrīṅkārī, hrīmatī, hṛdyā, heyopādeya varjitā || 70 ||

rājarājārcitā, rāṅñī, ramyā, rājīvalocanā |
rañjanī, ramaṇī, rasyā, raṇatkiṅkiṇi mekhalā || 71 ||

ramā, rākenduvadanā, ratirūpā, ratipriyā |
rakṣākarī, rākṣasaghnī, rāmā, ramaṇalampaṭā || 72 ||

kāmyā, kāmakaḷārūpā, kadamba kusumapriyā |
kalyāṇī, jagatīkandā, karuṇārasa sāgarā || 73 ||

kaḷāvatī, kaḷālāpā, kāntā, kādambarīpriyā |
varadā, vāmanayanā, vāruṇīmadavihvalā || 74 ||

viśvādhikā, vedavedyā, vindhyācala nivāsinī |
vidhātrī, vedajananī, viṣṇumāyā, vilāsinī || 75 ||

kṣetrasvarūpā, kṣetreśī, kṣetra kṣetraṅña pālinī |
kṣayavṛddhi vinirmuktā, kṣetrapāla samarcitā || 76 ||

vijayā, vimalā, vandyā, vandāru janavatsalā |
vāgvādinī, vāmakeśī, vahnimaṇḍala vāsinī || 77 ||

bhaktimat-kalpalatikā, paśupāśa vimocanī |
saṃhṛtāśeṣa pāṣaṇḍā, sadācāra pravartikā || 78 ||

tāpatrayāgni santapta samāhlādana candrikā |
taruṇī, tāpasārādhyā, tanumadhyā, tamo‌உpahā || 79 ||

citi, statpadalakṣyārthā, cideka rasarūpiṇī |
svātmānandalavībhūta brahmādyānanda santatiḥ || 80 ||

parā, pratyakcitī rūpā, paśyantī, paradevatā |
madhyamā, vaikharīrūpā, bhaktamānasa haṃsikā || 81 ||

kāmeśvara prāṇanāḍī, kṛtaṅñā, kāmapūjitā |
śṛṅgāra rasasampūrṇā, jayā, jālandharasthitā || 82 ||

oḍyāṇa pīṭhanilayā, bindumaṇḍala vāsinī |
rahoyāga kramārādhyā, rahastarpaṇa tarpitā || 83 ||

sadyaḥ prasādinī, viśvasākṣiṇī, sākṣivarjitā |
ṣaḍaṅgadevatā yuktā, ṣāḍguṇya paripūritā || 84 ||

nityaklinnā, nirupamā, nirvāṇa sukhadāyinī |
nityā, ṣoḍaśikārūpā, śrīkaṇṭhārdha śarīriṇī || 85 ||

prabhāvatī, prabhārūpā, prasiddhā, parameśvarī |
mūlaprakṛti ravyaktā, vyaktā‌உvyakta svarūpiṇī || 86 ||

vyāpinī, vividhākārā, vidyā‌உvidyā svarūpiṇī |
mahākāmeśa nayanā, kumudāhlāda kaumudī || 87 ||

bhaktahārda tamobheda bhānumad-bhānusantatiḥ |
śivadūtī, śivārādhyā, śivamūrti, śśivaṅkarī || 88 ||

śivapriyā, śivaparā, śiṣṭeṣṭā, śiṣṭapūjitā |
aprameyā, svaprakāśā, manovācāma gocarā || 89 ||

cicchakti, ścetanārūpā, jaḍaśakti, rjaḍātmikā |
gāyatrī, vyāhṛti, ssandhyā, dvijabṛnda niṣevitā || 90 ||

tattvāsanā, tattvamayī, pañcakośāntarasthitā |
nissīmamahimā, nityayauvanā, madaśālinī || 91 ||

madaghūrṇita raktākṣī, madapāṭala gaṇḍabhūḥ |
candana dravadigdhāṅgī, cāmpeya kusuma priyā || 92 ||

kuśalā, komalākārā, kurukuḷḷā, kuleśvarī |
kuḷakuṇḍālayā, kauḷa mārgatatpara sevitā || 93 ||

kumāra gaṇanāthāmbā, tuṣṭiḥ, puṣṭi, rmati, rdhṛtiḥ |
śāntiḥ, svastimatī, kānti, rnandinī, vighnanāśinī || 94 ||

tejovatī, trinayanā, lolākṣī kāmarūpiṇī |
mālinī, haṃsinī, mātā, malayācala vāsinī || 95 ||

sumukhī, naḷinī, subhrūḥ, śobhanā, suranāyikā |
kālakaṇṭhī, kāntimatī, kṣobhiṇī, sūkṣmarūpiṇī || 96 ||

vajreśvarī, vāmadevī, vayo‌உvasthā vivarjitā |
siddheśvarī, siddhavidyā, siddhamātā, yaśasvinī || 97 ||

viśuddhi cakranilayā,‌உ‌உraktavarṇā, trilocanā |
khaṭvāṅgādi praharaṇā, vadanaika samanvitā || 98 ||

pāyasānnapriyā, tvak-sthā, paśuloka bhayaṅkarī |
amṛtādi mahāśakti saṃvṛtā, ḍākinīśvarī || 99 ||

anāhatābja nilayā, śyāmābhā, vadanadvayā |
daṃṣṭrojjvalā,‌உkṣamālādhidharā, rudhira saṃsthitā || 100 ||

kāḷarātryādi śaktyoghavṛtā, snigdhaudanapriyā |
mahāvīrendra varadā, rākiṇyambā svarūpiṇī || 101 ||

maṇipūrābja nilayā, vadanatraya saṃyutā |
vajrādhikāyudhopetā, ḍāmaryādibhi rāvṛtā || 102 ||

raktavarṇā, māṃsaniṣṭhā, guḍānna prītamānasā |
samasta bhaktasukhadā, lākinyambā svarūpiṇī || 103 ||

svādhiṣṭhānāmbu jagatā, caturvaktra manoharā |
śūlādyāyudha sampannā, pītavarṇā,‌உtigarvitā || 104 ||

medoniṣṭhā, madhuprītā, bandinyādi samanvitā |
dadhyannāsakta hṛdayā, ḍākinī rūpadhāriṇī || 105 ||

mūlā dhārāmbujārūḍhā, pañcavaktrā,‌உsthisaṃsthitā |
aṅkuśādi praharaṇā, varadādi niṣevitā || 106 ||

mudgaudanāsakta cittā, sākinyambāsvarūpiṇī |
āṅñā cakrābjanilayā, śuklavarṇā, ṣaḍānanā || 107 ||

majjāsaṃsthā, haṃsavatī mukhyaśakti samanvitā |
haridrānnaika rasikā, hākinī rūpadhāriṇī || 108 ||

sahasradaḷa padmasthā, sarvavarṇopa śobhitā |
sarvāyudhadharā, śukla saṃsthitā, sarvatomukhī || 109 ||

sarvaudana prītacittā, yākinyambā svarūpiṇī |
svāhā, svadhā,‌உmati, rmedhā, śrutiḥ, smṛti, ranuttamā || 110 ||

puṇyakīrtiḥ, puṇyalabhyā, puṇyaśravaṇa kīrtanā |
pulomajārcitā, bandhamocanī, bandhurālakā || 111 ||

vimarśarūpiṇī, vidyā, viyadādi jagatprasūḥ |
sarvavyādhi praśamanī, sarvamṛtyu nivāriṇī || 112 ||

agragaṇyā,‌உcintyarūpā, kalikalmaṣa nāśinī |
kātyāyinī, kālahantrī, kamalākṣa niṣevitā || 113 ||

tāmbūla pūrita mukhī, dāḍimī kusumaprabhā |
mṛgākṣī, mohinī, mukhyā, mṛḍānī, mitrarūpiṇī || 114 ||

nityatṛptā, bhaktanidhi, rniyantrī, nikhileśvarī |
maitryādi vāsanālabhyā, mahāpraḷaya sākṣiṇī || 115 ||

parāśaktiḥ, parāniṣṭhā, praṅñāna ghanarūpiṇī |
mādhvīpānālasā, mattā, mātṛkā varṇa rūpiṇī || 116 ||

mahākailāsa nilayā, mṛṇāla mṛdudorlatā |
mahanīyā, dayāmūrtī, rmahāsāmrājyaśālinī || 117 ||

ātmavidyā, mahāvidyā, śrīvidyā, kāmasevitā |
śrīṣoḍaśākṣarī vidyā, trikūṭā, kāmakoṭikā || 118 ||

kaṭākṣakiṅkarī bhūta kamalā koṭisevitā |
śiraḥsthitā, candranibhā, phālasthendra dhanuḥprabhā || 119 ||

hṛdayasthā, raviprakhyā, trikoṇāntara dīpikā |
dākṣāyaṇī, daityahantrī, dakṣayaṅña vināśinī || 120 ||

darāndoḷita dīrghākṣī, darahāsojjvalanmukhī |
gurumūrti, rguṇanidhi, rgomātā, guhajanmabhūḥ || 121 ||

deveśī, daṇḍanītisthā, daharākāśa rūpiṇī |
pratipanmukhya rākānta tithimaṇḍala pūjitā || 122 ||

kaḷātmikā, kaḷānāthā, kāvyālāpa vinodinī |
sacāmara ramāvāṇī savyadakṣiṇa sevitā || 123 ||

ādiśakti, rameyā,‌உ‌உtmā, paramā, pāvanākṛtiḥ |
anekakoṭi brahmāṇḍa jananī, divyavigrahā || 124 ||

klīṅkārī, kevalā, guhyā, kaivalya padadāyinī |
tripurā, trijagadvandyā, trimūrti, stridaśeśvarī || 125 ||

tryakṣarī, divyagandhāḍhyā, sindhūra tilakāñcitā |
umā, śailendratanayā, gaurī, gandharva sevitā || 126 ||

viśvagarbhā, svarṇagarbhā,‌உvaradā vāgadhīśvarī |
dhyānagamyā,‌உparicchedyā, ṅñānadā, ṅñānavigrahā || 127 ||

sarvavedānta saṃvedyā, satyānanda svarūpiṇī |
lopāmudrārcitā, līlāklupta brahmāṇḍamaṇḍalā || 128 ||

adṛśyā, dṛśyarahitā, viṅñātrī, vedyavarjitā |
yoginī, yogadā, yogyā, yogānandā, yugandharā || 129 ||

icchāśakti ṅñānaśakti kriyāśakti svarūpiṇī |
sarvadhārā, supratiṣṭhā, sadasad-rūpadhāriṇī || 130 ||

aṣṭamūrti, rajājaitrī, lokayātrā vidhāyinī |
ekākinī, bhūmarūpā, nirdvaitā, dvaitavarjitā || 131 ||

annadā, vasudā, vṛddhā, brahmātmaikya svarūpiṇī |
bṛhatī, brāhmaṇī, brāhmī, brahmānandā, balipriyā || 132 ||

bhāṣārūpā, bṛhatsenā, bhāvābhāva vivarjitā |
sukhārādhyā, śubhakarī, śobhanā sulabhāgatiḥ || 133 ||

rājarājeśvarī, rājyadāyinī, rājyavallabhā |
rājat-kṛpā, rājapīṭha niveśita nijāśritāḥ || 134 ||

rājyalakṣmīḥ, kośanāthā, caturaṅga baleśvarī |
sāmrājyadāyinī, satyasandhā, sāgaramekhalā || 135 ||

dīkṣitā, daityaśamanī, sarvaloka vaśaṅkarī |
sarvārthadātrī, sāvitrī, saccidānanda rūpiṇī || 136 ||

deśakālā‌உparicchinnā, sarvagā, sarvamohinī |
sarasvatī, śāstramayī, guhāmbā, guhyarūpiṇī || 137 ||

sarvopādhi vinirmuktā, sadāśiva pativratā |
sampradāyeśvarī, sādhvī, gurumaṇḍala rūpiṇī || 138 ||

kulottīrṇā, bhagārādhyā, māyā, madhumatī, mahī |
gaṇāmbā, guhyakārādhyā, komalāṅgī, gurupriyā || 139 ||

svatantrā, sarvatantreśī, dakṣiṇāmūrti rūpiṇī |
sanakādi samārādhyā, śivaṅñāna pradāyinī || 140 ||

citkaḷā,‌உnandakalikā, premarūpā, priyaṅkarī |
nāmapārāyaṇa prītā, nandividyā, naṭeśvarī || 141 ||

mithyā jagadadhiṣṭhānā muktidā, muktirūpiṇī |
lāsyapriyā, layakarī, lajjā, rambhādi vanditā || 142 ||

bhavadāva sudhāvṛṣṭiḥ, pāpāraṇya davānalā |
daurbhāgyatūla vātūlā, jarādhvānta raviprabhā || 143 ||

bhāgyābdhicandrikā, bhaktacittakeki ghanāghanā |
rogaparvata dambhoḷi, rmṛtyudāru kuṭhārikā || 144 ||

maheśvarī, mahākāḷī, mahāgrāsā, mahā‌உśanā |
aparṇā, caṇḍikā, caṇḍamuṇḍā‌உsura niṣūdinī || 145 ||

kṣarākṣarātmikā, sarvalokeśī, viśvadhāriṇī |
trivargadātrī, subhagā, tryambakā, triguṇātmikā || 146 ||

svargāpavargadā, śuddhā, japāpuṣpa nibhākṛtiḥ |
ojovatī, dyutidharā, yaṅñarūpā, priyavratā || 147 ||

durārādhyā, durādarṣā, pāṭalī kusumapriyā |
mahatī, merunilayā, mandāra kusumapriyā || 148 ||

vīrārādhyā, virāḍrūpā, virajā, viśvatomukhī |
pratyagrūpā, parākāśā, prāṇadā, prāṇarūpiṇī || 149 ||

mārtāṇḍa bhairavārādhyā, mantriṇī nyastarājyadhūḥ |
tripureśī, jayatsenā, nistraiguṇyā, parāparā || 150 ||

satyaṅñānā‌உnandarūpā, sāmarasya parāyaṇā |
kapardinī, kalāmālā, kāmadhuk,kāmarūpiṇī || 151 ||

kaḷānidhiḥ, kāvyakaḷā, rasaṅñā, rasaśevadhiḥ |
puṣṭā, purātanā, pūjyā, puṣkarā, puṣkarekṣaṇā || 152 ||

parañjyotiḥ, parandhāma, paramāṇuḥ, parātparā |
pāśahastā, pāśahantrī, paramantra vibhedinī || 153 ||

mūrtā,‌உmūrtā,‌உnityatṛptā, muni mānasa haṃsikā |
satyavratā, satyarūpā, sarvāntaryāminī, satī || 154 ||

brahmāṇī, brahmajananī, bahurūpā, budhārcitā |
prasavitrī, pracaṇḍā‌உṅñā, pratiṣṭhā, prakaṭākṛtiḥ || 155 ||

prāṇeśvarī, prāṇadātrī, pañcāśat-pīṭharūpiṇī |
viśṛṅkhalā, viviktasthā, vīramātā, viyatprasūḥ || 156 ||

mukundā, mukti nilayā, mūlavigraha rūpiṇī |
bhāvaṅñā, bhavarogaghnī bhavacakra pravartinī || 157 ||

chandassārā, śāstrasārā, mantrasārā, talodarī |
udārakīrti, ruddāmavaibhavā, varṇarūpiṇī || 158 ||

janmamṛtyu jarātapta jana viśrānti dāyinī |
sarvopaniṣa dudghuṣṭā, śāntyatīta kaḷātmikā || 159 ||

gambhīrā, gaganāntaḥsthā, garvitā, gānalolupā |
kalpanārahitā, kāṣṭhā, kāntā, kāntārdha vigrahā || 160 ||

kāryakāraṇa nirmuktā, kāmakeḷi taraṅgitā |
kanat-kanakatāṭaṅkā, līlāvigraha dhāriṇī || 161 ||

ajākṣaya vinirmuktā, mugdhā kṣipraprasādinī |
antarmukha samārādhyā, bahirmukha sudurlabhā || 162 ||

trayī, trivarga nilayā, tristhā, tripuramālinī |
nirāmayā, nirālambā, svātmārāmā, sudhāsṛtiḥ || 163 ||

saṃsārapaṅka nirmagna samuddharaṇa paṇḍitā |
yaṅñapriyā, yaṅñakartrī, yajamāna svarūpiṇī || 164 ||

dharmādhārā, dhanādhyakṣā, dhanadhānya vivardhinī |
viprapriyā, viprarūpā, viśvabhramaṇa kāriṇī || 165 ||

viśvagrāsā, vidrumābhā, vaiṣṇavī, viṣṇurūpiṇī |
ayoni, ryoninilayā, kūṭasthā, kularūpiṇī || 166 ||

vīragoṣṭhīpriyā, vīrā, naiṣkarmyā, nādarūpiṇī |
viṅñāna kalanā, kalyā vidagdhā, baindavāsanā || 167 ||

tattvādhikā, tattvamayī, tattvamartha svarūpiṇī |
sāmagānapriyā, saumyā, sadāśiva kuṭumbinī || 168 ||

savyāpasavya mārgasthā, sarvāpadvi nivāriṇī |
svasthā, svabhāvamadhurā, dhīrā, dhīra samarcitā || 169 ||

caitanyārghya samārādhyā, caitanya kusumapriyā |
sadoditā, sadātuṣṭā, taruṇāditya pāṭalā || 170 ||

dakṣiṇā, dakṣiṇārādhyā, darasmera mukhāmbujā |
kauḷinī kevalā,‌உnarghyā kaivalya padadāyinī || 171 ||

stotrapriyā, stutimatī, śrutisaṃstuta vaibhavā |
manasvinī, mānavatī, maheśī, maṅgaḷākṛtiḥ || 172 ||

viśvamātā, jagaddhātrī, viśālākṣī, virāgiṇī|
pragalbhā, paramodārā, parāmodā, manomayī || 173 ||

vyomakeśī, vimānasthā, vajriṇī, vāmakeśvarī |
pañcayaṅñapriyā, pañcapreta mañcādhiśāyinī || 174 ||

pañcamī, pañcabhūteśī, pañca saṅkhyopacāriṇī |
śāśvatī, śāśvataiśvaryā, śarmadā, śambhumohinī || 175 ||

dharā, dharasutā, dhanyā, dharmiṇī, dharmavardhinī |
lokātītā, guṇātītā, sarvātītā, śamātmikā || 176 ||

bandhūka kusuma prakhyā, bālā, līlāvinodinī |
sumaṅgaḷī, sukhakarī, suveṣāḍyā, suvāsinī || 177 ||

suvāsinyarcanaprītā, śobhanā, śuddha mānasā |
bindu tarpaṇa santuṣṭā, pūrvajā, tripurāmbikā || 178 ||

daśamudrā samārādhyā, tripurā śrīvaśaṅkarī |
ṅñānamudrā, ṅñānagamyā, ṅñānaṅñeya svarūpiṇī || 179 ||

yonimudrā, trikhaṇḍeśī, triguṇāmbā, trikoṇagā |
anaghādbhuta cāritrā, vāṃchitārtha pradāyinī || 180 ||

abhyāsāti śayaṅñātā, ṣaḍadhvātīta rūpiṇī |
avyāja karuṇāmūrti, raṅñānadhvānta dīpikā || 181 ||

ābālagopa viditā, sarvānullaṅghya śāsanā |
śrī cakrarājanilayā, śrīmattripura sundarī || 182 ||

śrī śivā, śivaśaktyaikya rūpiṇī, lalitāmbikā |
evaṃ śrīlalitādevyā nāmnāṃ sāhasrakaṃ jaguḥ || 183 ||

|| iti śrī brahmāṇḍapurāṇe, uttarakhaṇḍe, śrī hayagrīvāgastya saṃvāde, śrīlalitārahasyanāma śrī lalitā rahasyanāma sāhasrastotra kathanaṃ nāma dvitīyo‌உdhyāyaḥ ||

sindhūrāruṇa vigrahāṃ triṇayanāṃ māṇikya mauḷisphura-
ttārānāyaka śekharāṃ smitamukhī māpīna vakṣoruhām |
pāṇibhyā malipūrṇa ratna caṣakaṃ raktotpalaṃ bibhratīṃ
saumyāṃ ratnaghaṭastha rakta caraṇāṃ dhyāyetparāmambikām ||