Apr 242014
 

Mahalakshmi Ashtakam in Latin Script

தமிழில் மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம்

 

नमस्तेऽस्तुमहामायेश्रीपीठेसुरपूजिते।
शङ्खचक्रगदाहस्तेमहालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥१॥

नमस्तेगरुडारूढेकोलासुरभयंकरि।
सर्वपापहरेदेविमहालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥२॥

सर्वज्ञेसर्ववरदेसर्वदुष्टभयंकरि।
सर्वदुःखहरेदेविमहालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदेदेविभुक्तिमुक्तिप्रदायिनि।
मन्त्रमूर्तेसदादेविमहालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥४॥

आद्यन्तरहितेदेविआद्यशक्तिमहेश्वरि।
योगजेयोगसम्भूतेमहालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रेमहाशक्तिमहोदरे।
महापापहरेदेविमहालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥६॥

पद्मासनस्थितेदेविपरब्रह्मस्वरूपिणि।
परमेशिजगन्मातर्महालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥७॥

श्वेताम्बरधरेदेविनानालङ्कारभूषिते।
जगत्स्थितेजगन्मातर्महालक्ष्मिनमोऽस्तुते॥८॥

महालक्ष्म्यष्टकंस्तोत्रंयःपठेद्भक्तिमान्नरः।
सर्वसिद्धिमवाप्नोतिराज्यंप्राप्नोतिसर्वदा॥९॥

एककालेपठेन्नित्यंमहापापविनाशनम्।
द्विकालंयःपठेन्नित्यंधनधान्यसमन्वितः॥१०॥

त्रिकालंयःपठेन्नित्यंमहाशत्रुविनाशनम्।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यंप्रसन्नावरदाशुभा॥११॥

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)