Mar 162014
 

Click here for Latin Script

Click here for Tamil script

 

ॐ सरस्वत्यै नमः |

ॐ महाभद्रायै नमः |

ॐ महामायायै नमः |

ॐ वरप्रदायै नमः |

ॐ श्रीप्रदायै नमः |

ॐ पद्मनिलयायै नमः |

ॐ पद्माक्ष्यै नमः |

ॐ पद्मवक्त्रायै नमः |

ॐ शिवानुजायै नमः |

ॐ पुस्तकभृते नमः | १०

ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः |

ॐ रमायै नमः |

ॐ परायै नमः |

ॐ कामरूपायै नमः |

ॐ महाविद्यायै नमः |

ॐ महापातक नाशिन्यै नमः |

ॐ महाश्रयायै नमः |

ॐ मालिन्यै नमः |

ॐ महाभोगायै नमः |

ॐ महाभुजायै नमः | २०

ॐ महाभागायै नमः |

ॐ महोत्साहायै नमः |

ॐ दिव्याङ्गायै नमः |

ॐ सुरवन्दितायै नमः |

ॐ महाकाल्यै नमः |

ॐ महापाशायै नमः |

ॐ महाकारायै नमः |

ॐ महांकुशायै नमः |

ॐ पीतायै नमः |

ॐ विमलायै नमः | ३०

ॐ विश्वायै नमः |

ॐ विद्युन्मालायै नमः |

ॐ वैष्णव्यै नमः |

ॐ चन्द्रिकायै नमः |

ॐ चन्द्रवदनायै नमः |

ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः |

ॐ सावित्र्यै नमः |

ॐ सुरसायै नमः |

ॐ देव्यै नमः |

ॐ दिव्यालंकारभूषितायै नमः | ४०

ॐ वाग्देव्यै नमः |

ॐ वसुधायै नमः |

ॐ तीव्रायै नमः |

ॐ महाभद्रायै नमः |

ॐ महाबलायै नमः |

ॐ भोगदायै नमः |

ॐ भारत्यै नमः |

ॐ भामायै नमः |

ॐ गोविन्दायै नमः |

ॐ गोमत्यै नमः | ५०

ॐ शिवायै नमः |

ॐ जटिलायै नमः |

ॐ विन्ध्यावासायै नमः |

ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः |

ॐ चण्डिकायै नमः |

ॐ वैष्णव्यै नमः |

ॐ ब्राह्मयै नमः |

ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः |

ॐ सौदामिन्यै नमः |

ॐ सुधामूर्त्यै नमः | ६०

ॐ सुभद्रायै नमः |

ॐ सुरपूजितायै नमः |

ॐ सुवासिन्यै नमः |

ॐ सुनासायै नमः |

ॐ विनिद्रायै नमः |

ॐ पद्मलोचनायै नमः |

ॐ विद्यारूपायै नमः |

ॐ विशालाक्ष्यै नमः |

ॐ ब्रह्मजायायै नमः |

ॐ महाफलायै नमः | ७०

ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः |

ॐ त्रिकालज्ञायै नमः |

ॐ त्रिगुणायै नमः |

ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः |

ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः |

ॐ शुभदायै नमः |

ॐ स्वरात्मिकायै नमः |

ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः |

ॐ चामुण्डायै नमः |

ॐ अम्बिकायै नमः | ८०

ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः |

ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः |

ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः |

ॐ सौम्यायै नमः |

ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः |

ॐ कालरात्र्यै नमः |

ॐ कलाधारायै नमः |

ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः |

ॐ वाग्देव्यै नमः |

ॐ वरारोहायै नमः | ९०

ॐ वाराह्यै नमः |

ॐ वारिजासनायै नमः |

ॐ चित्राम्बरायै नमः |

ॐ चित्रगन्धायै नमः |

ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः |

ॐ कान्तायै नमः |

ॐ कामप्रदायै नमः |

ॐ वन्द्यायै नमः |

ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः |

ॐ श्वेताननायै नमः | १००

ॐ नीलभुजायै नमः |

ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः |

ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः |

ॐ रक्तमध्यायै नमः |

ॐ निरंजनायै नमः |

ॐ हंसासनायै नमः |

ॐ नीलजङ्घायै नमः |

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः | १०८

||इति श्री सरस्वति अष्टोत्तरशत नामावलिः ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)