Mar 162014
 
 March 16, 2014  Navagrahas, Shiva  Add comments

Click to read in Devanagari

Click to read in Latin Script

ரசன: ஆதி ஷங்கராசார்யா

ஷாந்திபாடஃ
ஓம் யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம்
யோ வை வேதாம்ஷ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை |
தம்ஹதேவமாத்ம புத்திப்ரகாஶம்
முமுக்ஷுர்வை ஷரணமஹம் ப்ரபத்யே ||

த்யானம்
ஓம் மௌனவ்யாக்யா ப்ரகடிதபரப்ரஹ்மதத்வம்யுவானம்
வர்ஶிஷ்டாம்தேவஸத்றுஷிகணைராவ்றுதம் ப்ரஹ்மனிஷ்டைஃ |
ஆசார்யேம்த்ரம் கரகலித சின்முத்ரமானம்தமூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதிதவதனம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே ||

வடவிடபிஸமீபே பூமிபாகே னிஷண்ணம்
ஸகலமுனிஜனானாம் ஜ்ஞானதாதாரமாராத் |
த்ரிபுவனகுருமீஷம் தக்ஷிணாமூர்திதேவம்
ஜனனமரணதுஃகச்சேத தக்ஷம் னமாமி ||

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்றுத்தாஃ ஷிஷ்யாஃ குருர்யுவா |
குரோஸ்து மௌனவ்யாக்யானம் ஷிஷ்யாஸ்துச்சின்னஸம்ஷயாஃ ||

ஓம் நமஃ ப்ரணவார்தாய ஷூத்தஜ்ஞானைகமூர்தயே |
நிர்மலாய ப்ரஶாம்தாய தக்ஷிணாமூர்தயே நமஃ ||

குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணுஃ குருர்தேவோ மஹேஷ்வரஃ |
குருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே நமஃ||

நிதயே ஸர்வவித்யானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் |
குரவே ஸர்வலோகானாம் தக்ஷிணாமூர்தயே நமஃ||

சிதோகனாய மஹேஷாய வடமூலனிவாஸிநே |
ஸச்சிதானம்த ரூபாய தக்ஷிணாமூர்தயே நமஃ||

ஈஷ்வரோ குருராத்மேதி மூத்ரிபேத விபாகிநே |
வ்யோமவத் வ்யாப்ததேஹாய தக்ஷிணாமூர்தயே நமஃ ||

அம்குஷ்ததர்ஜனீயோகமுத்ரா வ்யாஜேனயோகிநாம் |
ஷ்றுத்யர்தம் ப்ரஹ்மஜீவைக்யம் தர்ஷயன்யோகதா ஷிவஃ ||

ஓம் ஷாந்திஃ ஷாந்திஃ ஷாந்திஃ ||

விஷ்வம்தர்பண த்றுஶ்யமான நகரீ துல்யம் னிஜாம்தர்கதம்
பஷ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதானித்ரயா |
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மானமே வாத்வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 1 ||

பீஜஸ்யாம்ததி வாம்குரோ ஜகதிதம் ப்ராங்னர்விகல்பம் புனஃ
மாயாகல்பித தேஷகாலகலனா வைசித்ர்யசித்ரீக்றுதம் |
மாயாவீவ விஜ்றும்பயத்யபி மஹாயோகீவ யஃ ஸ்வேச்சயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 2 ||

யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதான் |
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேன்ன புரனாவ்றுத்திர்பவாம்போனிதௌ
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 3 ||

நானாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹாதீப ப்ரபாபாஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண த்வாரா பஹிஃ ஸ்பம்ததே |
ஜானாமீதி தமேவ பாம்தமனுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 4 ||

தேஹம் ப்ராணமபீம்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச ஷூன்யம் விதுஃ
ஸ்த்ரீ பாலாம்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராம்தாப்றுஷம் வாதினஃ |
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 5 ||

ராஹுக்ரஸ்த திவாகரேம்து ஸத்தஷோ மாயா ஸமாச்சாதனாத்
ஸன்மாத்ரஃ கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோ‌உபூத்ஸுஷுப்தஃ புமான் |
ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே யஃ ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 6 ||

பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி
வ்யாவ்றுத்தா ஸ்வனு வர்தமான மஹமித்யம்தஃ ஸ்புரம்தம் ஸதா |
ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 7 ||

விஷ்வம் பஷ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பம்ததஃ
ஷிஷ்யசார்யதயா ததைவ பித்று புத்ராத்யாத்மனா பேததஃ |
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமிதஃ
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 8 ||

பூரம்பாம்ஸ்யனலோ‌உனிலோ‌உம்பர மஹர்னாதோ ஹிமாம்ஷூஃ புமான்
இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் |
நான்யத்கிம்சன வித்யதே விம்றுஷதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ
தஸ்மை குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 9 ||

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்றுதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மின் ஸ்தவே
தேனாஸ்வ ஷ்ரவணாத்ததர்த மனனாத்த்யானாச்ச ஸம்கீர்தநாத் |
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூதி ஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வதஃ
ஸித்த்யேத்தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஷ்வர்ய மவ்யாஹதம் || 10 ||

|| இதி ஶ்ரீமத்ஷங்கராசார்யவிரசிதம் தக்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)