Jun 132014
 
 June 13, 2014  Sahasranamam, Shiva  Add comments

देवनागरी मे श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम् 

Shree Shiva Sahasranama Stotram in Latin Script

ரசனவேத வ்யாஸ

ஓம்

ஸ்திரஃ ஸ்தாணுஃ ப்ரபுர்பானுஃ ப்ரவரோ வரதோ வரஃ |
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்யாதஃ ஸர்வஃ ஸர்வகரோ பவஃ || 1 ||

ஜடீ சர்மீ ஶிகண்டீ ச ஸர்வாங்கஃ ஸர்வாங்கஃ ஸர்வபாவனஃ |
ஹரிஶ்ச ஹரிணாக்ஶஶ்ச ஸர்வபூதஹரஃ ப்ரபுஃ || 2 ||

ப்ரவ்றுத்திஶ்ச னிவ்றுத்திஶ்ச னியதஃ ஶாஶ்வதோ த்ருவஃ |
ஶ்மஶானசாரீ பகவானஃ கசரோ கோசரோ‌உர்தனஃ || 3 ||

அபிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூத பாவனஃ |
உன்மத்தவேஷப்ரச்சன்னஃ ஸர்வலோகப்ரஜாபதிஃ || 4 ||

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்றுஷரூபோ மஹாயஶாஃ |
மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூதஶ்ச விரூபோ வாமனோ மனுஃ || 5 ||

லோகபாலோ‌உன்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ ஹயகர்தபிஃ |
பவித்ரஶ்ச மஹாம்ஶ்சைவ னியமோ னியமாஶ்ரயஃ || 6 ||

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூஶ்சாதிராதிகரோ னிதிஃ |
ஸஹஸ்ராக்ஶோ விரூபாக்ஶஃ ஸோமோ னக்ஶத்ரஸாதகஃ || 7 ||

சன்த்ரஃ ஸூர்யஃ கதிஃ கேதுர்க்ரஹோ க்ரஹபதிர்வரஃ |
அத்ரிரத்{}ர்யாலயஃ கர்தா ம்றுகபாணார்பணோ‌உனகஃ || 8 ||

மஹாதபா கோர தபா‌உதீனோ தீனஸாதகஃ |
ஸம்வத்ஸரகரோ மன்த்ரஃ ப்ரமாணம் பரமம் தபஃ || 9 ||

யோகீ யோஜ்யோ மஹாபீஜோ மஹாரேதா மஹாதபாஃ |
ஸுவர்ணரேதாஃ ஸர்வக்யஃ ஸுபீஜோ வ்றுஷவாஹனஃ || 10 ||

தஶபாஹுஸ்த்வனிமிஷோ னீலகண்ட உமாபதிஃ |
விஶ்வரூபஃ ஸ்வயம் ஶ்ரேஷ்டோ பலவீரோ‌உபலோகணஃ || 11 ||

கணகர்தா கணபதிர்திக்வாஸாஃ காம ஏவ ச |
பவித்ரம் பரமம் மன்த்ரஃ ஸர்வபாவ கரோ ஹரஃ || 12 ||

கமண்டலுதரோ தன்வீ பாணஹஸ்தஃ கபாலவானஃ |
அஶனீ ஶதக்னீ கட்கீ பட்டிஶீ சாயுதீ மஹானஃ || 13 ||

ஸ்ருவஹஸ்தஃ ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ னிதிஃ |
உஷ்ணிஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்சோதக்ரோ வினதஸ்ததா || 14 ||

தீர்கஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்தஃ க்றுஷ்ண ஏவ ச |
ஸ்றுகால ரூபஃ ஸர்வார்தோ முண்டஃ குண்டீ கமண்டலுஃ || 15 ||

அஜஶ்ச ம்றுகரூபஶ்ச கன்ததாரீ கபர்த்யபி |
உர்த்வரேதோர்த்வலிங்க உர்த்வஶாயீ னபஸ்தலஃ || 16 ||

த்ரிஜடைஶ்சீரவாஸாஶ்ச ருத்ரஃ ஸேனாபதிர்விபுஃ |
அஹஶ்சரோ‌உத னக்தம் ச திக்மமன்யுஃ ஸுவர்சஸஃ || 17 ||

கஜஹா தைத்யஹா லோகோ லோகதாதா குணாகரஃ |
ஸிம்ஹஶார்தூலரூபஶ்ச ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்றுதஃ || 18 ||

காலயோகீ மஹானாதஃ ஸர்வவாஸஶ்சதுஷ்பதஃ |
னிஶாசரஃ ப்ரேதசாரீ பூதசாரீ மஹேஶ்வரஃ || 19 ||

பஹுபூதோ பஹுதனஃ ஸர்வாதாரோ‌உமிதோ கதிஃ |
ன்றுத்யப்ரியோ னித்யனர்தோ னர்தகஃ ஸர்வலாஸகஃ || 20 ||

கோரோ மஹாதபாஃ பாஶோ னித்யோ கிரி சரோ னபஃ |
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யனின்திதஃ || 21 ||

அமர்ஷணோ மர்ஷணாத்மா யக்யஹா காமனாஶனஃ |
தக்ஶயக்யாபஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்யமஸ்ததா || 22 ||

தேஜோ‌உபஹாரீ பலஹா முதிதோ‌உர்தோ‌உஜிதோ வரஃ |
கம்பீரகோஷோ கம்பீரோ கம்பீர பலவாஹனஃ || 23 ||

ன்யக்ரோதரூபோ ன்யக்ரோதோ வ்றுக்ஶகர்ணஸ்திதிர்விபுஃ |
ஸுதீக்ஶ்ணதஶனஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹானனஃ || 24 ||

விஷ்வக்ஸேனோ ஹரிர்யக்யஃ ஸம்யுகாபீடவாஹனஃ |
தீக்ஶ்ண தாபஶ்ச ஹர்யஶ்வஃ ஸஹாயஃ கர்மகாலவிதஃ || 25 ||

விஷ்ணுப்ரஸாதிதோ யக்யஃ ஸமுத்ரோ வடவாமுகஃ |
ஹுதாஶனஸஹாயஶ்ச ப்ரஶான்தாத்மா ஹுதாஶனஃ || 26 ||

உக்ரதேஜா மஹாதேஜா ஜயோ விஜயகாலவிதஃ |
ஜ்யோதிஷாமயனம் ஸித்திஃ ஸம்திர்விக்ரஹ ஏவ ச || 27 ||

ஶிகீ தண்டீ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்தகோ பலீ |
வைணவீ பணவீ தாலீ காலஃ காலகடம்கடஃ || 28 ||

னக்ஶத்ரவிக்ரஹ விதிர்குணவ்றுத்திர்லயோ‌உகமஃ |
ப்ரஜாபதிர்திஶா பாஹுர்விபாகஃ ஸர்வதோமுகஃ || 29 ||

விமோசனஃ ஸுரகணோ ஹிரண்யகவசோத்பவஃ |
மேட்ரஜோ பலசாரீ ச மஹாசாரீ ஸ்துதஸ்ததா || 30 ||

ஸர்வதூர்ய னினாதீ ச ஸர்வவாத்யபரிக்ரஹஃ |
வ்யாலரூபோ பிலாவாஸீ ஹேமமாலீ தரங்கவிதஃ || 31 ||

த்ரிதஶஸ்த்ரிகாலத்றுகஃ கர்ம ஸர்வபன்தவிமோசனஃ |
பன்தனஸ்த்வாஸுரேன்த்ராணாம் யுதி ஶத்ருவினாஶனஃ || 32 ||

ஸாம்க்யப்ரஸாதோ ஸுர்வாஸாஃ ஸர்வஸாதுனிஷேவிதஃ |
ப்ரஸ்கன்தனோ விபாகஶ்சாதுல்யோ யக்யபாகவிதஃ || 33 ||

ஸர்வாவாஸஃ ஸர்வசாரீ துர்வாஸா வாஸவோ‌உமரஃ |
ஹேமோ ஹேமகரோ யக்யஃ ஸர்வதாரீ தரோத்தமஃ || 34 ||

லோஹிதாக்ஶோ மஹா‌உக்ஶஶ்ச விஜயாக்ஶோ விஶாரதஃ |
ஸங்க்ரஹோ னிக்ரஹஃ கர்தா ஸர்பசீரனிவாஸனஃ || 35 ||

முக்யோ‌உமுக்யஶ்ச தேஹஶ்ச தேஹ றுத்திஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஸர்வகாமப்ரஸாதஶ்ச ஸுபலோ பலரூபத்றுகஃ || 36 ||

ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வதஃ ஸர்வதோமுகஃ |
ஆகாஶனிதிரூபஶ்ச னிபாதீ உரகஃ ககஃ || 37 ||

ரௌத்ரரூபோம்‌உஶுராதித்யோ வஸுரஶ்மிஃ ஸுவர்சஸீ |
வஸுவேகோ மஹாவேகோ மனோவேகோ னிஶாசரஃ || 38 ||

ஸர்வாவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதேஶகரோ ஹரஃ |
முனிராத்ம பதிர்லோகே ஸம்போஜ்யஶ்ச ஸஹஸ்ரதஃ || 39 ||

பக்ஶீ ச பக்ஶிரூபீ சாதிதீப்தோ விஶாம்பதிஃ |
உன்மாதோ மதனாகாரோ அர்தார்தகர ரோமஶஃ || 40 ||

வாமதேவஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்தக்ஶிணஶ்ச வாமனஃ |
ஸித்தயோகாபஹாரீ ச ஸித்தஃ ஸர்வார்தஸாதகஃ || 41 ||

பிக்ஶுஶ்ச பிக்ஶுரூபஶ்ச விஷாணீ ம்றுதுரவ்யயஃ |
மஹாஸேனோ விஶாகஶ்ச ஷஷ்டிபாகோ கவாம்பதிஃ || 42 ||

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ சமூஸ்தம்பனைவ ச |
றுதுர்றுது கரஃ காலோ மதுர்மதுகரோ‌உசலஃ || 43 ||

வானஸ்பத்யோ வாஜஸேனோ னித்யமாஶ்ரமபூஜிதஃ |
ப்ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ ஸுசாரவிதஃ || 44 ||

ஈஶான ஈஶ்வரஃ காலோ னிஶாசாரீ பினாகத்றுகஃ |
னிமித்தஸ்தோ னிமித்தம் ச னன்திர்னன்திகரோ ஹரிஃ || 45 ||

னன்தீஶ்வரஶ்ச னன்தீ ச னன்தனோ னன்திவர்தனஃ |
பகஸ்யாக்ஶி னிஹன்தா ச காலோ ப்ரஹ்மவிதாம்வரஃ || 46 ||

சதுர்முகோ மஹாலிங்கஶ்சாருலிங்கஸ்ததைவ ச |
லிங்காத்யக்ஶஃ ஸுராத்யக்ஶோ லோகாத்யக்ஶோ யுகாவஹஃ || 47 ||

பீஜாத்யக்ஶோ பீஜகர்தா‌உத்யாத்மானுகதோ பலஃ |
இதிஹாஸ கரஃ கல்போ கௌதமோ‌உத ஜலேஶ்வரஃ || 48 ||

தம்போ ஹ்யதம்போ வைதம்போ வைஶ்யோ வஶ்யகரஃ கவிஃ |
லோக கர்தா பஶு பதிர்மஹாகர்தா மஹௌஷதிஃ || 49 ||

அக்ஶரம் பரமம் ப்ரஹ்ம பலவானஃ ஶக்ர ஏவ ச |
னீதிர்ஹ்யனீதிஃ ஶுத்தாத்மா ஶுத்தோ மான்யோ மனோகதிஃ || 50 ||

பஹுப்ரஸாதஃ ஸ்வபனோ தர்பணோ‌உத த்வமித்ரஜிதஃ |
வேதகாரஃ ஸூத்ரகாரோ வித்வானஃ ஸமரமர்தனஃ || 51 ||

மஹாமேகனிவாஸீ ச மஹாகோரோ வஶீகரஃ |
அக்னிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூம்ரோ ஹுதோ ஹவிஃ || 52 ||

வ்றுஷணஃ ஶம்கரோ னித்யோ வர்சஸ்வீ தூமகேதனஃ |
னீலஸ்ததா‌உங்கலுப்தஶ்ச ஶோபனோ னிரவக்ரஹஃ || 53 ||

ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திபாவஶ்ச பாகீ பாககரோ லகுஃ |
உத்ஸங்கஶ்ச மஹாங்கஶ்ச மஹாகர்பஃ பரோ யுவா || 54 ||

க்றுஷ்ணவர்ணஃ ஸுவர்ணஶ்சேன்த்ரியஃ ஸர்வதேஹினாமஃ |
மஹாபாதோ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶாஃ || 55 ||

மஹாமூர்தா மஹாமாத்ரோ மஹானேத்ரோ திகாலயஃ |
மஹாதன்தோ மஹாகர்ணோ மஹாமேட்ரோ மஹாஹனுஃ || 56 ||

மஹானாஸோ மஹாகம்புர்மஹாக்ரீவஃ ஶ்மஶானத்றுகஃ |
மஹாவக்ஶா மஹோரஸ்கோ அன்தராத்மா ம்றுகாலயஃ || 57 ||

லம்பனோ லம்பிதோஷ்டஶ்ச மஹாமாயஃ பயோனிதிஃ |
மஹாதன்தோ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுகஃ || 58 ||

மஹானகோ மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜடஃ |
அஸபத்னஃ ப்ரஸாதஶ்ச ப்ரத்யயோ கிரி ஸாதனஃ || 59 ||

ஸ்னேஹனோ‌உஸ்னேஹனஶ்சைவாஜிதஶ்ச மஹாமுனிஃ |
வ்றுக்ஶாகாரோ வ்றுக்ஶ கேதுரனலோ வாயுவாஹனஃ || 60 ||

மண்டலீ மேருதாமா ச தேவதானவதர்பஹா |
அதர்வஶீர்ஷஃ ஸாமாஸ்ய றுகஃஸஹஸ்ராமிதேக்ஶணஃ || 61 ||

யஜுஃ பாத புஜோ குஹ்யஃ ப்ரகாஶோ ஜங்கமஸ்ததா |
அமோகார்தஃ ப்ரஸாதஶ்சாபிகம்யஃ ஸுதர்ஶனஃ || 62 ||

உபஹாரப்ரியஃ ஶர்வஃ கனகஃ காஜ்ண்சனஃ ஸ்திரஃ |
னாபிர்னன்திகரோ பாவ்யஃ புஷ்கரஸ்தபதிஃ ஸ்திரஃ || 63 ||

த்வாதஶஸ்த்ராஸனஶ்சாத்யோ யக்யோ யக்யஸமாஹிதஃ |
னக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகரஃ காலபூஜிதஃ || 64 ||

ஸகணோ கண காரஶ்ச பூத பாவன ஸாரதிஃ |
பஸ்மஶாயீ பஸ்மகோப்தா பஸ்மபூதஸ்தருர்கணஃ || 65 ||

அகணஶ்சைவ லோபஶ்ச மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூஜிதஃ |
ஶம்குஸ்த்ரிஶம்குஃ ஸம்பன்னஃ ஶுசிர்பூதனிஷேவிதஃ || 66 ||

ஆஶ்ரமஸ்தஃ கபோதஸ்தோ விஶ்வகர்மாபதிர்வரஃ |
ஶாகோ விஶாகஸ்தாம்ரோஷ்டோ ஹ்யமுஜாலஃ ஸுனிஶ்சயஃ || 67 ||

கபிலோ‌உகபிலஃ ஶூராயுஶ்சைவ பரோ‌உபரஃ |
கன்தர்வோ ஹ்யதிதிஸ்தார்க்ஶ்யஃ ஸுவிக்யேயஃ ஸுஸாரதிஃ || 68 ||

பரஶ்வதாயுதோ தேவார்த காரீ ஸுபான்தவஃ |
தும்பவீணீ மஹாகோபோர்த்வரேதா ஜலேஶயஃ || 69 ||

உக்ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶனாதோ ஹ்யனின்திதஃ |
ஸர்வாங்கரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்றுதோ ஹ்யனிலோ‌உனலஃ || 70 ||

பன்தனோ பன்தகர்தா ச ஸுபன்தனவிமோசனஃ |
ஸயக்யாரிஃ ஸகாமாரிஃ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹா‌உ‌உயுதஃ || 71 ||

பாஹுஸ்த்வனின்திதஃ ஶர்வஃ ஶம்கரஃ ஶம்கரோ‌உதனஃ |
அமரேஶோ மஹாதேவோ விஶ்வதேவஃ ஸுராரிஹா || 72 ||

அஹிர்புத்னோ னிர்றுதிஶ்ச சேகிதானோ ஹரிஸ்ததா |
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶம்குரஜிதஃ ஶிவஃ || 73 ||

தன்வன்தரிர்தூமகேதுஃ ஸ்கன்தோ வைஶ்ரவணஸ்ததா |
தாதா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்ருவோ தரஃ || 74 ||

ப்ரபாவஃ ஸர்வகோ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவிஃ |
உதக்ரஶ்ச விதாதா ச மான்தாதா பூத பாவனஃ || 75 ||

ரதிதீர்தஶ்ச வாக்மீ ச ஸர்வகாமகுணாவஹஃ |
பத்மகர்போ மஹாகர்பஶ்சன்த்ரவக்த்ரோமனோரமஃ || 76 ||

பலவாம்ஶ்சோபஶான்தஶ்ச புராணஃ புண்யசஜ்ண்சுரீ |
குருகர்தா காலரூபீ குருபூதோ மஹேஶ்வரஃ || 77 ||

ஸர்வாஶயோ தர்பஶாயீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணினாம்பதிஃ |
தேவதேவஃ முகோ‌உஸக்தஃ ஸதஸதஃ ஸர்வரத்னவிதஃ || 78 ||

கைலாஸ ஶிகராவாஸீ ஹிமவதஃ கிரிஸம்ஶ்ரயஃ |
கூலஹாரீ கூலகர்தா பஹுவித்யோ பஹுப்ரதஃ || 79 ||

வணிஜோ வர்தனோ வ்றுக்ஶோ னகுலஶ்சன்தனஶ்சதஃ |
ஸாரக்ரீவோ மஹாஜத்ரு ரலோலஶ்ச மஹௌஷதஃ || 80 ||

ஸித்தார்தகாரீ ஸித்தார்தஶ்சன்தோ வ்யாகரணோத்தரஃ |
ஸிம்ஹனாதஃ ஸிம்ஹதம்ஷ்ட்ரஃ ஸிம்ஹகஃ ஸிம்ஹவாஹனஃ || 81 ||

ப்ரபாவாத்மா ஜகத்காலஸ்தாலோ லோகஹிதஸ்தருஃ |
ஸாரங்கோ னவசக்ராங்கஃ கேதுமாலீ ஸபாவனஃ || 82 ||

பூதாலயோ பூதபதிரஹோராத்ரமனின்திதஃ || 83 ||

வாஹிதா ஸர்வபூதானாம் னிலயஶ்ச விபுர்பவஃ |
அமோகஃ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போஜனஃ ப்ராணதாரணஃ || 84 ||

த்றுதிமானஃ மதிமானஃ தக்ஶஃ ஸத்க்றுதஶ்ச யுகாதிபஃ |
கோபாலிர்கோபதிர்க்ராமோ கோசர்மவஸனோ ஹரஃ || 85 ||

ஹிரண்யபாஹுஶ்ச ததா குஹாபாலஃ ப்ரவேஶினாமஃ |
ப்ரதிஷ்டாயீ மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேன்த்ரியஃ || 86 ||

கான்தாரஶ்ச ஸுராலஶ்ச தபஃ கர்ம ரதிர்தனுஃ |
மஹாகீதோ மஹான்றுத்தோஹ்யப்ஸரோகணஸேவிதஃ || 87 ||

மஹாகேதுர்தனுர்தாதுர்னைக ஸானுசரஶ்சலஃ |
ஆவேதனீய ஆவேஶஃ ஸர்வகன்தஸுகாவஹஃ || 88 ||

தோரணஸ்தாரணோ வாயுஃ பரிதாவதி சைகதஃ |
ஸம்யோகோ வர்தனோ வ்றுத்தோ மஹாவ்றுத்தோ கணாதிபஃ || 89 ||

னித்யாத்மஸஹாயஶ்ச தேவாஸுரபதிஃ பதிஃ |
யுக்தஶ்ச யுக்தபாஹுஶ்ச த்விவிதஶ்ச ஸுபர்வணஃ || 90 ||

ஆஷாடஶ்ச ஸுஷாடஶ்ச த்ருவோ ஹரி ஹணோ ஹரஃ |
வபுராவர்தமானேப்யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ மஹாபதஃ || 91 ||

ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஶண பூஷிதஃ |
அக்ஶஶ்ச ரத யோகீ ச ஸர்வயோகீ மஹாபலஃ || 92 ||

ஸமாம்னாயோ‌உஸமாம்னாயஸ்தீர்ததேவோ மஹாரதஃ |
னிர்ஜீவோ ஜீவனோ மன்த்ரஃ ஶுபாக்ஶோ பஹுகர்கஶஃ || 93 ||

ரத்ன ப்ரபூதோ ரக்தாங்கோ மஹா‌உர்ணவனிபானவிதஃ |
மூலோ விஶாலோ ஹ்யம்றுதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோ னிதிஃ || 94 ||

ஆரோஹணோ னிரோஹஶ்ச ஶலஹாரீ மஹாதபாஃ |
ஸேனாகல்போ மஹாகல்போ யுகாயுக கரோ ஹரிஃ || 95 ||

யுகரூபோ மஹாரூபோ பவனோ கஹனோ னகஃ |
ன்யாய னிர்வாபணஃ பாதஃ பண்டிதோ ஹ்யசலோபமஃ || 96 ||

பஹுமாலோ மஹாமாலஃ ஸுமாலோ பஹுலோசனஃ |
விஸ்தாரோ லவணஃ கூபஃ குஸுமஃ ஸபலோதயஃ || 97 ||

வ்றுஷபோ வ்றுஷபாம்காங்கோ மணி பில்வோ ஜடாதரஃ |
இன்துர்விஸர்வஃ ஸுமுகஃ ஸுரஃ ஸர்வாயுதஃ ஸஹஃ || 98 ||

னிவேதனஃ ஸுதாஜாதஃ ஸுகன்தாரோ மஹாதனுஃ |
கன்தமாலீ ச பகவானஃ உத்தானஃ ஸர்வகர்மணாமஃ || 99 ||

மன்தானோ பஹுலோ பாஹுஃ ஸகலஃ ஸர்வலோசனஃ |
தரஸ்தாலீ கரஸ்தாலீ ஊர்த்வ ஸம்ஹனனோ வஹஃ || 100 ||

சத்ரம் ஸுச்சத்ரோ விக்யாதஃ ஸர்வலோகாஶ்ரயோ மஹானஃ |
முண்டோ விரூபோ விக்றுதோ தண்டி முண்டோ விகுர்வணஃ || 101 ||

ஹர்யக்ஶஃ ககுபோ வஜ்ரீ தீப்தஜிஹ்வஃ ஸஹஸ்ரபாதஃ |
ஸஹஸ்ரமூர்தா தேவேன்த்ரஃ ஸர்வதேவமயோ குருஃ || 102 ||

ஸஹஸ்ரபாஹுஃ ஸர்வாங்கஃ ஶரண்யஃ ஸர்வலோகக்றுதஃ |
பவித்ரம் த்ரிமதுர்மன்த்ரஃ கனிஷ்டஃ க்றுஷ்ணபிங்கலஃ || 103 ||

ப்ரஹ்மதண்டவினிர்மாதா ஶதக்னீ ஶதபாஶத்றுகஃ |
பத்மகர்போ மஹாகர்போ ப்ரஹ்மகர்போ ஜலோத்பவஃ || 104 ||

கபஸ்திர்ப்ரஹ்மக்றுதஃ ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மவிதஃ ப்ராஹ்மணோ கதிஃ |
அனன்தரூபோ னைகாத்மா திக்மதேஜாஃ ஸ்வயம்புவஃ || 105 ||

ஊர்த்வகாத்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மனோஜவஃ |
சன்தனீ பத்மமாலா‌உக்{}ர்யஃ ஸுரப்யுத்தரணோ னரஃ || 106 ||

கர்ணிகார மஹாஸ்ரக்வீ னீலமௌலிஃ பினாகத்றுகஃ |
உமாபதிருமாகான்தோ ஜாஹ்னவீ த்றுகுமாதவஃ || 107 ||

வரோ வராஹோ வரதோ வரேஶஃ ஸுமஹாஸ்வனஃ |
மஹாப்ரஸாதோ தமனஃ ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்கலஃ || 108 ||

ப்ரீதாத்மா ப்ரயதாத்மா ச ஸம்யதாத்மா ப்ரதானத்றுகஃ |
ஸர்வபார்ஶ்வ ஸுதஸ்தார்க்ஶ்யோ தர்மஸாதாரணோ வரஃ || 109 ||

சராசராத்மா ஸூக்ஶ்மாத்மா ஸுவ்றுஷோ கோ வ்றுஷேஶ்வரஃ |
ஸாத்யர்ஷிர்வஸுராதித்யோ விவஸ்வானஃ ஸவிதா‌உம்றுதஃ || 110 ||

வ்யாஸஃ ஸர்வஸ்ய ஸம்க்ஶேபோ விஸ்தரஃ பர்யயோ னயஃ |
றுதுஃ ஸம்வத்ஸரோ மாஸஃ பக்ஶஃ ஸம்க்யா ஸமாபனஃ || 111 ||

கலாகாஷ்டா லவோமாத்ரா முஹூர்தோ‌உஹஃ க்ஶபாஃ க்ஶணாஃ |
விஶ்வக்ஶேத்ரம் ப்ரஜாபீஜம் லிங்கமாத்யஸ்த்வனின்திதஃ || 112 ||

ஸதஸதஃ வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹஃ |
ஸ்வர்கத்வாரம் ப்ரஜாத்வாரம் மோக்ஶத்வாரம் த்ரிவிஷ்டபமஃ || 113 ||

னிர்வாணம் ஹ்லாதனம் சைவ ப்ரஹ்மலோகஃ பராகதிஃ |
தேவாஸுரவினிர்மாதா தேவாஸுரபராயணஃ || 114 ||

தேவாஸுரகுருர்தேவோ தேவாஸுரனமஸ்க்றுதஃ |
தேவாஸுரமஹாமாத்ரோ தேவாஸுரகணாஶ்ரயஃ || 115 ||

தேவாஸுரகணாத்யக்ஶோ தேவாஸுரகணாக்ரணீஃ |
தேவாதிதேவோ தேவர்ஷிர்தேவாஸுரவரப்ரதஃ || 116 ||

தேவாஸுரேஶ்வரோதேவோ தேவாஸுரமஹேஶ்வரஃ |
ஸர்வதேவமயோ‌உசின்த்யோ தேவதா‌உ‌உத்மா‌உ‌உத்மஸம்பவஃ || 117 ||

உத்பிதஸ்த்ரிக்ரமோ வைத்யோ விரஜோ விரஜோ‌உம்பரஃ |
ஈட்யோ ஹஸ்தீ ஸுரவ்யாக்ரோ தேவஸிம்ஹோ னரர்ஷபஃ || 118 ||

விபுதாக்ரவரஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ஸர்வதேவோத்தமோத்தமஃ |
ப்ரயுக்தஃ ஶோபனோ வர்ஜைஶானஃ ப்ரபுரவ்யயஃ || 119 ||

குருஃ கான்தோ னிஜஃ ஸர்கஃ பவித்ரஃ ஸர்வவாஹனஃ |
ஶ்றுங்கீ ஶ்றுங்கப்ரியோ பப்ரூ ராஜராஜோ னிராமயஃ || 120 ||

அபிராமஃ ஸுரகணோ விராமஃ ஸர்வஸாதனஃ |
லலாடாக்ஶோ விஶ்வதேஹோ ஹரிணோ ப்ரஹ்மவர்சஸஃ || 121 ||

ஸ்தாவராணாம்பதிஶ்சைவ னியமேன்த்ரியவர்தனஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸர்வபூதார்தோ‌உசின்த்யஃ ஸத்யவ்ரதஃ ஶுசிஃ || 122 ||

வ்ரதாதிபஃ பரம் ப்ரஹ்ம முக்தானாம் பரமாகதிஃ |
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ || 123 ||

ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ ஓம் னம இதி ||

இதி ஶ்ரீ மஹாபாரதே அனுஶாஸன பர்வே ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)