Mar 222014
 

देवनागरी मे श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं

Lakshmi Ashtottara Sata nama Stotram in Latin script

தேவ்யுவாச
தேவதேவ! மஹாதேவ! த்ரிகாலஜ்ஞ! மஹேஶ்வர!
கருணாகர தேவேஶ! பக்தானுக்ரஹகாரக! ||
அஷ்டோத்தர ஶதம் லக்ஷ்ம்யாஃ ஶ்ரோதுமிச்சாமி தத்த்வதஃ ||

 

ஈஷ்வர உவாச
தேவி! ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம் |
ஸர்வைஷ்வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஷனம் ||
ஸர்வதாரித்ர்ய ஷமநம் ஷ்ரவணாத்புக்தி முக்திதம் |
ராஜவஷ்யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத்குஹ்யதரம் பரம் ||
துர்லபம் ஸர்வதேவாநாம் சதுஷ்ஷஷ்டி களாஸ்பதம் |
பத்மாதீனாம் வராம்தாநாம் நிதீநாம் நித்யதாயகம் ||
ஸமஸ்த தேவ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்யஷ்ட ஸித்திதம் |
கிமத்ர பஹுனோக்தேன தேவீ ப்ரத்யக்ஷதாயகம் ||
தவ ப்ரீத்யாத்ய வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமனாஷ்ஷ்றுணு |
அஷ்டோத்தர ஷதஸ்யாஸ்ய மஹாலக்ஷ்மிஸ்து தேவதா ||
க்லீம் பீஜ பதமித்யுக்தம் ஷக்திஸ்து புவநேஷ்வரீ |
அம்கன்யாஸஃ கரன்யாஸஃ ஸ இத்யாதி ப்ரகீர்திதஃ ||

த்யானம்
வம்தே பத்மகராம் ப்ரஸன்னவதனாம் ஸௌபாக்யதாம் பாக்யதாம்
ஹஸ்தாப்யாமபயப்ரதாம் மணிகணைஃ நானாவிதைஃ பூஷிதாம் |
பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் ஹரிஹர ப்ரஹ்மாதிபிஸ்ஸேவிதாம்
பார்ஷவே பம்கஜ ஷம்கபத்ம நிதிபிஃ யுக்தாம் ஸதா ஷக்திபிஃ ||

ஸரஸிஜ னயனே ஸரோஜஹஸ்தே தவள தராம்ஷுக கம்தமால்ய ஷோபே |
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீதமஹ்யம் ||

ஓம்
ப்ரக்றுதிம், விக்றுதிம், வித்யாம், ஸர்வபூத ஹிதப்ரதாம் |
ஷ்ரத்தாம், விபூதிம், ஸுரபிம், நமாமி பரமாத்மிகாம் || 1 ||

வாசம், பத்மாலயாம், பத்மாம், ஷுசிம், ஸ்வாஹாம், ஸ்வதாம், ஸுதாம் |
தன்யாம், ஹிரண்யயீம், லக்ஷ்மீம், னித்யபுஷ்டாம், விபாவரீம் || 2 ||

அதிதிம் ச, திதிம், தீப்தாம், வஸுதாம், வஸுதாரிணீம் |
நமாமி கமலாம், காம்தாம், க்ஷமாம், க்ஷீரோத ஸம்பவாம் || 3 ||

அனுக்ரஹபராம், புத்திம், அநகாம், ஹரிவல்லபாம் |
அஷோகா,மம்றுதாம் தீப்தாம், லோகஷோக விநாஷநீம் || 4 ||

னமாமி தர்மனிலயாம், கருணாம், லோகமாதரம் |
பத்மப்ரியாம், பத்மஹஸ்தாம், பத்மாக்ஷீம், பத்மஸும்தரீம் || 5 ||

பத்மோத்பவாம், பத்மமுகீம், பத்மநாபப்ரியாம், ரமாம் |
பத்மமாலாதராம், தேவீம், பத்மிநீம், பத்மகம்திநீம் || 6 ||

புண்யகம்தாம், ஸுப்ரஸன்னாம், ப்ரஸாதாபிமுகீம், ப்ரபாம் |
நமாமி சம்த்ரவதனாம், சம்த்ராம், சம்த்ரஸஹோதரீம் || 7 ||

சதுர்புஜாம், சம்த்ரரூபாம், இம்திரா,மிம்துஷீதலாம் |
ஆஹ்லாத ஜனநீம், புஷ்டிம், ஷிவாம், ஷிவகரீம், ஸதீம் || 8 ||

விமலாம், விஷ்வஜனநீம், துஷ்டிம், தாரித்ர்ய னாஶினீம் |
ப்ரீதி புஷ்கரிணீம், ஷாம்தாம், ஷுக்லமால்யாம்பராம், ஷ்ரியம் || 9 ||

பாஸ்கரீம், பில்வநிலயாம், வராரோஹாம், யஷஸ்விநீம் |
வஸும்தரா, முதாராம்காம், ஹரிணீம், ஹேமமாலிநீம் || 10 ||

தனதான்யகரீம், ஸித்திம், ஸ்ரைணஸௌம்யாம், ஷுபப்ரதாம் |
ந்றுபவேஷ்ம கதாநம்தாம், வரலக்ஷ்மீம், வஸுப்ரதாம் || 11 ||

ஷுபாம், ஹிரண்யப்ராகாராம், ஸமுத்ரதனயாம், ஜயாம் |
நமாமி மம்களாம் தேவீம், விஷ்ணு வக்ஷஃஸ்தல ஸ்திதாம் || 12 ||

விஷ்ணுபத்னீம், ப்ரஸன்னாக்ஷீம், நாராயண ஸமாஷ்ரிதாம் |
தாரித்ர்ய த்வம்ஸிநீம், தேவீம், ஸர்வோபத்ரவ வாரிணீம் || 13 ||

நவதுர்காம், மஹாகாளீம், ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ஷிவாத்மிகாம் |
த்ரிகாலஜ்ஞான ஸம்பன்நாம், நமாமி புவனேஷ்வரீம் || 14 ||

லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ரராஜ தனயாம் ஶ்ரீரம்கதாமேஷ்வரீம் |
தாஸீபூத ஸமஸ்ததேவ வநிதாம் லோகைக தீபாம்குராம் ||
ஶ்ரீமன்மம்த கடாக்ஷ லப்த விபவத்ப்ரஹ்மேம்த்ர கம்காதராம் |
த்வாம் த்ரைலோக்ய குடும்பிநீம் ஸரஸிஜாம் வம்தே முகும்தப்ரியாம் || 15 ||

மாதர்னமாமி! கமலே! கமலாயதாக்ஷி!
ஶ்ரீ விஷ்ணு ஹ்றுத்கமலவாஸினி! விஷ்வமாதஃ!
க்ஷீரோதஜே கமல கோமல கர்பகௌரி!
லக்ஷ்மீ! ப்ரஸீத ஸததம் ஸமதாம் ஷரண்யே || 16 ||

த்ரிகாலம் யோ ஜபேத் வித்வான் ஷண்மாஸம் விஜிதேம்த்ரியஃ |
தாரித்ர்ய த்வம்ஸநம் க்றுத்வா ஸர்வமாப்நோத்யயத்நதஃ |
தேவீனாம ஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ஷதம் |
யேன ஷ்ரிய மவாப்நோதி கோடிஜன்ம தரித்ரதஃ || 17 ||

ப்றுகுவாரே ஷ்தம் தீமான் படேத் வத்ஸரமாத்ரகம் |
அஷ்டைஷ்வர்ய மவாப்னோதி குபேர இவ பூதலே ||
தாரித்ர்ய மோசனம் நாம ஸ்தோத்ரமம்பாபரம் ஷதம் |
யேன ஷ்ரிய மவாப்நோதி கோடிஜன்ம தரித்ரதஃ || 18 ||

புக்த்வாது விபுலான் போகான் அம்தே ஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் |
ப்ராதஃகாலே படேன்நித்யம் ஸர்வ துஃகோப ஷாம்தயே |
படம்து சிம்தயேத்தேவீம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம் || 19 ||

இதி ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர ஷதண்ம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)