Mar 072014
 

GANESHA PANCHARATNAM (by Adhi Shankara)

Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam

Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka Rakshakam

Anaaya Kaika Naayakam Vinasitebha Daityakam

Nataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam.

 

முதா கராத்த மோதகம் ஸதா விமுக்தி ஸாதகம்

கலாதராவ தம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம்

அநாயகைக நாயகம் விநாசிதேப தைத்யகம்

நதாசுபாசு நாசகம் நமாமி தம் விநாயகம்

 

मुदा करात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् ।

कलाधरावतंसकं विलासिलोक रक्षकम् ।

अनायकैक नायकं विनाशितेभ दैत्यकम् ।

नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ 1 ॥

 

Natetaraati Bheekaram Navoditaarka Bhaasvaram

Namat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa Duddharam

Suresvaram Nidheesvaram Gajesvaram Ganeshvaram

Mahesvaram Samaasraye Paraatparam Nirantaram.

 

நதேதராதி பீகரம் நவோ திதார்க்க பாஸ்வரம்

நமத் ஸுராரி நிர்ஜரம் நதாதிகாபதுத்தரம்

ஸுரேச்வரம் நிதீச்வரம் கஜேச்வரம் கணேச்வரம்

மஹேச்வரம் தமாச்ரயே பராத்பரம் நிரந்தரம்

 

नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम् ।

नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्ढरम् ।

सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् ।

महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ 2 ॥

 

Samasta Loka Samkaram Nirasta Daitya Kunjaram

Daredarodaram Varam Vare Bhavaktra Maksharam

Krupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram Yasaskaram

Manaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram.

 

ஸமஸ்த லோக சங்கரம் நிரஸ்த தைத்ய குஞ்ஜரம்

தரே தரோ தரம் வரம் வரேப வக்த்ர மக்ஷரம்

க்ருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யசஸ்கரம்

மநஸ்கரம் நமஸ்க்ருதாம் நமஸ்கரோமி பாஸ்வரம்

 

समस्त लोक शङ्करं निरस्त दैत्य कुञ्जरम् ।

दरेतरोदरं वरं वरेभ वक्त्रमक्षरम् ।

कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् ।

मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ 3 ॥

 

Akimchanaarti Marjanam Chirantanokti Bhaajanam

Puraari Poorva Nandanam Suraari Garva Charvanam

Prapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi Bhushanam

Kapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam.

 

அகிஞ்சநார்த்தி மார்ஜநம் சிரந்தநோக்தி பாஜநம்

புராரி பூர்வநந்தநம் ஸுராரிகர்வ சர்வணம்

ப்ரபஞ்ச நாசபீஷணம் தநஞ்ஜயாதி பூஷணம்

கபோலதாந வாரணம் பஜே புராணவாரணம்

 

अकिञ्चनार्ति मार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनम् ।

पुरारि पूर्व नन्दनं सुरारि गर्व चर्वणम् ।

प्रपञ्च नाश भीषणं धनञ्जयादि भूषणम् ।

कपोल दानवारणं भजे पुराण वारणम् ॥ 4 ॥

 

Nitaantikaanta Dantakaanti Mantakaanta Kaatmajam

Achintya Rupa Mantaheena Mantaraaya Krintanam

Hrudantarey Nirantaram Vasantameva Yoginam

Tameka Danta Meva Tam Vichintayaami Santatam.

 

நிதாந்த காந்தி தந்த காந்தம் அந்தகாந்தகாத்மஜம்

அசிந்த்யருப மந்தஹீந மந்தராயக்ருந்தநம்

ஹ்ருதந்தரே நிரந்தரம் வஸந்தமேவ யோகிநாம்

தமேகதந்தமேவ தம் விசிந்தயாமி ஸந்ததம்

 

नितान्त कान्ति दन्त कान्ति मन्त कान्ति कात्मजम् ।

अचिन्त्य रूपमन्त हीन मन्तराय कृन्तनम् ।

हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् ।

तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॥ 5 ॥

 

Mahaaganesa Pancharatnam Aadarena Yonvaham

Prajapati Prabhaatake Hrudi Smaran Ganesvaram

Arogatham Adoshataam Susaahitim Suputrataam

Samaahitaayu Rastabhootim Abhyupaiti Sochiraat.

 

மஹா கணேச பஞ்சரத்ந மாதரேண யோந்வஹம்

ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதகே ஹ்ருதி ஸ்மரந் கணேச்வரம்

அரோகதா மதோஷதாம் ஸுஸாஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம்

ஸமாஹிதாயு ரஷ்டபூதி மப்யுபைதி ஸோசிராத்

 

महागणेश पञ्चरत्नमादरेण यो‌உन्वहम् ।

प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् ।

अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् ।

समाहितायु रष्टभूति मभ्युपैति सो‌உचिरात् ॥

___________________________________________________________________________

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)