Jul 042017
 

Lalitha Trishatee Stotram

kakaararoopaa kalyaaNee kalyaaNaguNashaalinee |
kalyaaNashailanilayaa kamaneeyaa kalaavatee | | 1 ||

kamalaakshee kalmashaghnee karuNaamrutasaagaraa |
kadaMbakaananaavaasaa kadaMba kusumapriyaa || 2 ||

kandarpavidyaa kandarpa janakaapaangaveekshaNaa |
karpooraveeTee sourabhya kallolita kakuptaTaa || 3 |

kalidoshaharaa kanjalochanaa karmavigrahaa |
karmaadisaakshiNee kaarayitree karmaphalapradaa || 4 ||

ekaararoopaa cha ekaakshah ekaanekaaksharaakrutih |
etattaaditya nirdeshyaa chaikaananda chidaakrutih || 5 ||

evamityaagamaabodhyaa chaikabhakti madarchitaa |
ekaagrachitta nirdhyaataa chaishaNaa rahitaaddrutaa || 6 ||

elaasugandhichikuraa chainah kooTa vinaashinee |
ekabhogaa chaikarasaa chaikaishvarya pradaayinee || 7 ||
ekaatapatra saamraajyapradaa chaikaantapoojitaa |
edhamaanaprabhaa chaijadaneka jagadeeshvaree || 8 ||

ekaveeraadi samsevyaa chaikaprabhavashaalinee |
eekaararoopaa cheshitree chepsitaartha pradaayinee || 9 ||

eeddrugitya vinirdeshyaa cheshvaratva vidhaayinee |
eeshaanaadi brahmamayee cheshitvaadyashTa siddhidaa || 10 ||

eekshitreekshaNa srushTaaNDa koTireeshvaravallabhaa |
eeDitaa cha eeshvaraardhaanga shareereshaadhi devataa || 11 ||

eeshvara preraNakaree cheshataaNDavasaakshiNee |
eeshvarotsanganilayaa chetibaadhaa vinaashinee || 12 ||

eehaaviraahitaa cheshashaktireeshat smitaananaa |
lakaararoopaa lalitaa lakshmee vaaNee nishevitaa || 13 ||

laakinee lalanaaroopaa lasaddaaDimapaaTalaa |
lalantikaalasatphaalaa lalaaTa nayanaarchitaa || 14 ||

lakshaNojjvala divyaangee lakshakoTyaNDa naaayikaa |
lakshyaarthaa lakshaNaagamyaa labdhakaamaa lataatanuh || 15 ||

lalaamaraajadalikaa lambimuktaa lataanchitaa |
lambodaraprasooh labhyaa lajjaaDhyaa layavarjitaa || 16 ||

hreemkaararoopaa hreemkaaranilayaa hreempadapriyaa |
hreemkaarabeejaa hreemkaaramantraa hreemkaaralakshaNaa || 17 ||

hreemkaarajapasupreetaa hreemmatee hreemvibhooshaNaa |
hreemsheelaa hreempadaaraadhyaa hreemgarbhaa hreempadaabhidhaa || 18 ||

hreemkaaravaachyaa hreemkaarapoojyaa hreemkaarapeeThikaa |
hreemkaaravedyaa hreemkaarachintyaa hreem hreemshareeriNee || 19 ||

hakaararoopaa haladhrutpoojitaa hariNekshaNaa |
harapriyaa haraaraadhyaa haribrahmendravanditaa || 20 ||

hayaarooDhaasevitaanghrih hayamedhasamarchitaa |
haryakshavaahanaa hamsavaahanaa hatadaanavaa || 21 ||

hatyaadipaapashamanee haridashvaadisevitaa |
hastikuMbhottungakuchaa hastikruttti priyaanganaa || 22 ||

haridraakumkumaadigdhaa haryashvaadyamaraarchitaa |
harikeshasakhee haadividyaa hallaamadaalasaa || 23 ||

sakaararoopaa sarvagyaa sarveshee sarvamangalaa |
sarvakartree sarvabhartree sarvahantree sanaatanaa || 24 ||

sarvaanavadyaa sarvaangasundaree sarvasaakshiNee |
sarvaatmikaa sarvasoukhyadaatree sarvavimohinee || 25 ||

sarvaadhaaraa sarvagataa sarvaavaguNavarjitaa |
sarvaaruNaa sarvamaataa sarvabhooshaNabhooshitaa || 26 ||

kakaaraarthaa kaalahantree kaameshee kaamitaarthadaa |
kaamasaMjeevanee kaalyaa kaThinastanamanDalaa || 27 ||

karabhoruh kalaanaathamukhee kachajitaaMbhudaa |
kaTaakshasyandi karuNaa kapaalipraaNanaayikaa || 28 ||

kaaruNyavigrahaa kaantaa kaantidhoota japaavalih |
kalaalaapaa kambukanThee karanirjita pallavaa || 29 ||

kalpavallee samabhujaa kastooree tilakaanchitaa |
hakaaraarthaa hamsagatih haaTakaabharaNojjvalaa || 30 ||

haarahaari kuchaabhogaa haakinee halyavarjitaa |
haritpati samaaraadhyaa haThaatkaara hataasuraa || 31 ||

harshapradaa havirbhoktree haardasantamasaapahaa |
halleesalaasyasantushTaa hamsamantraartharoopiNee || 32 ||

haanopaadaana nirmuktaa harshiNee harisodaree |
haahaa hoohoo mukhastutyaa haanivruddhivivarjitaa || 33 ||

hayyangaveenahrudayaa harikopaaruNaamshukaa |
lakaaraakhyaa lataapoojyaa layasthityudbhaveshvaree || 34 ||

laasyadarshanasantushTaa laabhaalaabhavivarjitaa |
langhayetaraagyaa laavaNyashaalinee laghusiddhidaa || 35 ||

laakshaarasa savarNaabhaa lakshmaNaagrajapoojitaa |
labhyataraa labdhabhaktisulabhaa laangalaayudhaa || 36 ||

lagnachaamarahasta shreeshaaradaa pariveejitaa |
lajjaapadasamaaraadhyaa lampaTaa lakuleshvaree || 37 ||

labdhamaanaa labdharasaa labdhasampat samunnatih |
hreemkaariNee cha hreemkaari hreemmadhyaa hreemshikhaamaNih || 38 ||

hreemkaarakunDaagni shikhaa hreemkaara shashichandrikaa |
hreemkaara bhaaskararuchih hreemkaaraambhoda chanchalaa || 39 ||

hreemkaarakandaankurikaa hreemkaaraikaparaayaNaam |
hreemkaaradeerghikaahamse hreemkaarodyaana kekinee || 40 ||

hreemkaaraaraNyahariNee hreemkaaraavaalavallaree |
hreemkaarapanjarashukee hreemkaaraangaNadeepikaa || 41 ||

hreemkaarakandaraasimhee hreemkaaraambhojabhrungikaa |
hreemkaarasumanomaadhvee hreemkaaratarumanjaree || 42 ||

sakaaraakhyaa samarasaa sakalaagama samstutaa |
sarvavedaanta taatparyabhoomih sadasadaashrayaa || 43 ||

sakalaa sacchidaanandaa saadhyaa sadgatidaayinee |
sanakaadimunidhyeyaa sadaashivakuTumbinee || 44 ||

sakaalaadhishThaanaroopaa satyaroopaa samaakrutih |
sarvaprapanchanirmaatree samanaadhikavarjitaa || 45 ||

sarvottungaa sangaheenaa saguNaa sakaleshvaree |
kakaariNee kaavyalolaa kaameshvaramanoharaa || 46 ||

kaameshvarapraaNanaaDee kaameshotsangavaasinee |
kaameshvaraalingitaangee kaameshvarasukhapradaa || 47 ||

kaameshvarapraNayinee kaameshvaravilaasinee |
kaameshvara tapahsiddhih kaameshvaramanahpriyaa || 48 ||

kaameshvarapraaNanaathaa kaameshvaravimohinee |
kaameshvarabrahmavidyaa kaameshvaragruheshvaree || 49 ||

kaameshvaraahlaadakaree kaameshvaramaheshvaree |
kaameshvaree kaamakoTinilayaa kaankshitaarthadaa || 50 ||

lakaariNee labdharoopaa labdhadheeh labdhavaanChitaa |
labdhapaapamanodooraa labdhaahankaara durgamaa || 51 ||

labdhashaktih labdhadehaa labdhaishvarya samunnatih |
labdhavruddhih labdhaleelaa labdhayouvanashaalinee || 52 ||

labdhaatishaya sarvaangasoundaryaa labdhavibhramaa |
labdharaagaa labdhapatih labdhanaanaagamastitih || 53 ||

labdhabhogaa labdhasukhaa labdhaharshaabhipoojitaa |
hreemkaaramoortih hreemkaarasoudhashrunga kapotikaa || 54 ||

hreemkaaradugdhaabdhi sudhaa hreemkaarakamalendiraa |
hreemkaaramaNideepaarchi hreemkaaratarushaarikaa || 55 ||

hreemkaarapeTakamaNIh hreemkaaradarshabimbitaa |
hreemkaarakoshaasilataa hreemkaarasthaananartakee || 56 ||

hreemkaarashuktikaa muktikaamaNih hreemkaarabodhitaa |
hreemkaaramaya souvarNastambha vidrumaputrikaa || 57 ||

hreemkaaravedopanishad hreemkaaraadhvaradakshiNaa |
hreemkaaranandanaaraama navakalpakavallaree || 58 ||

hreemkaarahimavadgangaa hreemkaaraarNavakoustubhaa |
hreemkaaramantrasarvasvaa hreemkaaraparasoukhyadaa || 59 ||

|| iti shree brahmaanDapuraaNe uttaraakhanDe shree hayagreeva-agastya samvaade
shree lalitaa trishatee stotram sampoorNam ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)