Jun 272017
 
 June 27, 2017  Navagrahas  Add comments

|| navagrahasooktam ||

 

om shuklaambaradharam vishNum shashivarNam chaturbhujam |

prasanna vadanam dhyaayet sarva vighna upashaamtaye ||

 

om bhooh om bhuvah om suvah om mahah om janah om tapah om satyam | om

tatsaviturvareNyam bhargodevasya dheemahi | dhiyo yo nah prachodayaat | om

aapo jyoteeraso amrutam brahma bhoorbhuvassuvarom ||

 

mamopaatt samasta duritakshayadvaaraa shreeparameshvara preetyartham

aadityaadi navagrahadevataa prasaada siddhyartham aadityaadi navagraha

namaskaaraan karishye ||

 

om aasatyena rajasaa vartamaano niveshayannamrutam martyamcha |

hiraNyayena savitaa rathenaa a adevo yaatibhuvanaa vipashyan | agnim dootam

vruNeemahe hotaaram vishvavedasam | asya yagyasya sukratum |

yeshaameeshe pashupatih pashoonaam chatshpadaamuta cha dvipadaam |

nishkreeto ayam yagyiyam bhaagametu raayasposhaa yajamaanasya santu ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya aadityaaya namaha || 1 ||

 

om aapyaayasva sametu te vishvatassoma vrushNiyam | bhavaa vaajasya

samgathe | apsume somo abraveedantarvishvaani bheshajaa | agnincha

vishvashambhuvamaapashcha vishvabheshajeeh | gouree mimaaya salilaani

takshatyekapadee dvipadee saa chatushpadee | ashTaapadee navapadee

babhoovushee sahasraaksharaa parame vyoman ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya somaaya namaha || 2 ||

 

om agnimoorddhaa divah kakutpatih pruthivyaa ayam | apaagmretaagmsi jinvati |

syonaa pruthivi bhavaa anruksharaa niveshanee | yachChaanashsharma

saprathaah | kshetrasya patinaa vayagmhite neva jayaamasi | gaamashvam

poshayitnvaa sa no mruDaateedrushe ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya angaarakaaya namaha || 3 ||

 

om udbudhyasvaagne pratijaagruhyenam ishTaapoorte sagmsrujethaamayancha

| punah kruNvaggstvaa pitaram yuvaanamanvaataagmseettvayi tantumetam |

idam vishNu-rvichakrame tredhaa nidadhe padam | samooDhamasyapaagm sure

| vishNo raraaTamasi vishNoh prushThamasi vishNoshshnaptrestho

vishNossyoorasi vishNordhruvamasi vaishNavanasi vishnave tvaa ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya budhaaya namaha || 4 ||

 

om bruhaspate atiyadaryo arhaaddyumadvibhaati kratumajjaneshu |

yaddeedayachca vasartaprajaata tadasmaasu draviNandhehi chitram |

indramarutva iha paahi somam yathaa shaaryaate apibassutasya | tava

praNeetee tava shoorasharmannaavivaasanti kavayassuyagyaah |

brahmajagyaanam prathamam purastaadviseematassurucho vena aavah |

sabudhniyaa upamaa asya vishThaassatashcha yonimasatashcha vivaha ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya bruhaspataye namah || 5 ||

 

om pravashshukraaya bhaanave bharadhvam | havyam matim chaagnaye

supootam | yo daivyaani maanushaa janoogmshi | antarvishvaani vidma naa

jigaati | indraaNeemasu naarishu supatneem ahamashravam | na hyasyaa

aparamchana jarasaa marate patih | indram vo vishvatasparihavaamahe

janebhyah | asmaakamastu kevalah ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya shukraaya namaha || 6 ||

 

om shanno deveerabhishTaya aapo bhavantu peetaye | shamyorabhisravantu

nah | prajaapate na tvadetaanyanyo vishvaa jaataani paritaa babhoova |

yatkaamaaste juhumastanno astu vayaggsyaama patayo rayeeNaam | imam

yamaprastaramaahi seedaa angirobhih pitrubhissamvidaanah | aatvaa mantraah

kavishastaa vahantvenaa raajan, havishaa maadayasva ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya shanaishcharaaya namaha || 7 ||

 

om kayaa nashchitra aabhuvadootee sadaavrudhassakhaa | kayaa

shachishThayaa vrutaa | aa ayangouh prushnirakrameedasananmaataram

punah | pitarancha prayantsuvah | yatte devee nir rutiraabanDha daama

greevaasvavichartyam | idante tadvishyaamyaayusho na madhyaadathaajeevah

pitumaddhi pramuktah ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya raahave namaha || 8 ||

 

om ketunkruNvannaketave pesho maryaa apeshase | samushadbhirajaayathaah

| brahmaa devaanaam padaveeh kaveenaam rushir vipraaNaam mahisho

mrugaaNaam | shyeno grudhraaNaag svadhitirvanaanaagm somah

pavitramatyeti rebhan | sachitra chitram chitayantamasme chitrakshatra

chitratamam vayodhaam | chandram rayim puruveeram bruhantam

chandrachandraabhirgruNate yuvasva ||

om adhidevataa pratyadhidevataa sahitaaya ketubhyo namaha || 9 ||

 

|| om aadityaadi navagraha devataabhyo namo namaha ||

|| om shaantih shaamtih shaantihi ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)