Jun 272017
 
 June 27, 2017  Ashtakam, Shiva  Add comments

Namameesha Meeshana Nirvana Roopam
Vibhum Vyapakam Brahma veda swaroopam
Nijam Nirgunam Nirvikalpma Nireeham
Chid Akasha Akasha Vasam Bhajeham …||1||

Nirakara Omkara Moolam Thureeyam
Giraajnana Gotheetha Meesham Gireesham
Karalam Maha Kala Kalam Kripalam
Gunakara Samsara Param Nathoham….||2||

Thusharadri Sankasha Gauram Gabheeram
Mano bhootha koti prabha sree sareeram
Sphuran mouli kallolinee charuganga
Prasadbhala balendu kante bhujanga….||3||

Chalat Kundalam Bhroosu Netram Vishalam
Prasannanam Neelakantam Dayalam
Mrigadheesha Charmambaram Munta malam
Priyam Sankaram Sarva Nadham Bhajami…..||4||

Prachandam prakrishtam pragalbham paresham
Akhandam ajam bhanu koti prakasham
Trayah shoola nirmoolanam shoola panim
Bhajeham Bhavanee pathim Bhava gamyam…..||5||

Kala theetha Kalyana Kalpantha Karee
Sada sajjanananda datha puraree
Chidananda Sandhoha moha apaharee
Praseeda Praseeda Prabho Manmadharee….||6||

Na yavad uma natha padaravindam
Bhajantheeha loke Pare va Naranam
Na thavat sukham santhi santhapa nasam
Praseeda prabho sarva bhoothadivasam…..||7||

Na janami yogam japam naiva poojam
Nathoham sada Sarvada sambhu thubhyam
Jara janma dukhau dhatha thapya manam
Prabho pahi apanna mameesha sambho…..||8||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)