Jul 242014
 

Dhyanam

 

Brahmeem Vaishnaveem Bhadram Shad Bujam Cha ChaturMukheem

Trinethram Gadga Trisoola Padma Chakra Gadha Daram

Peethambaram Dheveem Nana-lankara Bhooshitham

Teja-punja-dareem Shreshtam Dhyayeth Bala Kumarikam

 

Moola stotram

 

Aum-karam Lakshmi Roopam Thu Vishnum Hrudaya-mavyaayam

Vishnu-mananda Vyaktham Hreemkaram Bheeja Roopineem

 

Kleem Amrutha Nandineem Bhadram Sada Athya-nanda Dhayineem

Shreem Daithya Samaneem Shakthim Malineem Shathru Mardhineem

 

Theja Prakasineem Dheveem Varadam Shubha-karineem

Brahmeem Cha Vaishnaveem Rowdhreem Kalika-roopa Shobhineem

 

Aakhare Lakshmi-roopam Thu Uukhare Shubha-karineem

Makara Purusho Vyaktho Dhevee Pranava-muchyathe

 

Surya Koti Pratheekasam Chandra Koti Sama Prabham

Than-madhye Nikaram Sookshmam Brahma-roopam Vyavasthitham

 

Aumkaaram Paramanandha Sadaiva Sukha Sundarem

Siddha-lakshmi Moksha-lakshmi Aadhi-lakshmi Namosthuthe

 

Sarva Mangala Maangalye Shive Sarvartha Sadhike

Sharanye Trayambike Gowri Naraayani Namosthuthe

 

Prathamam Trayambike Gowri Dwitheeyam Vaishnavee Thadha

Tritheeyam Yamala Proktha Chaturtham Sundari Thadha

 

Panchamam Vishnu Shakthischa Sashtam Kathyaayanee Thadha

Vaarahi Sapthamam Chaiva Hyashtamam Hari vallabha

 

Navamam Gadginee Proktha Dasamam Chaiva Dheveeka

Ekadasam Siddha-lakshmeem Dwadasam Hamsa Vahineem

 

Yethath Stotra Varam Dhevya Ye Padanthi Sada Nara

Sarva Aapadbho Vimuchyanthe Nathra Karya Vicharana

 

Ekamasam Dwimasam Cha Trimasam Masa Chathushtayam

Panchamasam Cha Shanmasam Trikaalam Ya Sada Padeth

 

Brahmana Klesitho Dukhee Daridrya Maya Peeditha

Janmanthara Sahasrowdhai Muchyatha Sarva Kilbishai

 

Daridhro Labhathe Lakshmeem Aaputhra Puthravan Bhaveth

 

dhanyo yashasvi shathrugno, vamhi chaura bhayeshu cha,

shaakinI bhutha vethaala sarpa vyaaghra nipaathathe,

raaja dhwarE sabha sthaane, kaaragruha nibandhane.

 

Eashwarena Krutham Stotram Praninam Hitha Karakam

Sthuvanthu Brahmana Nithyam Daridryam Na Cha Badathe

Sarva-papa-hara Lakshmi Sarva Siddhi Pradhayinee

 

Ithi Shri Brahma Purane Shri Siddha Lakshmi Stotram

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)