Mar 152014
 

தமிழில் ஸ்ரீ சிவ பஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்திரம்

देवनागरी मे शिवपञ्चाक्षर नक्षत्रमाला स्तोत्रम् 

Asvini

shrImadAtmane guNaikasindhave namaH shivAya

dhAmaleshadhUtakokabandhave namaH shivAya .

nAmasheShitAnamadbhAvAndhave namaH shivAya

pAmaretarapradhAnabandhave namaH shivAya

 

Bharani

kAlabhItaviprabAlapAla te namaH shivAya

shUlabhinnaduShTadakShaphAla te namaH shivAya .

mUlakAraNAya kAlakAla te namaH shivAya

pAlayAdhunA dayAlavAla te namaH shivAya

 

Krithika

iShTavastumukhyadAnahetave namaH shivAya

duShTadaityava.nshadhUmaketave namaH shivAya .

sR^iShTirakShaNAya dharmasetave namaH shivAya

aShTamUrtaye vR^iShendraketave namaH shivAya .

 

Rohini

ApadadribhedaTaN^kahasta te namaH shivAya

pApahAridivyasindhumasta te namaH shivAya .

pApadAriNe lasannamastate namaH shivAya

shApadoShakhaNDanaprashasta te namaH shivAya

 

Mrigasheersham

vyomakesha divyabhavyarUpa te namaH shivAya

hemamedinIdharendrachApa te namaH shivAya .

nAmamAtradagdhasarvapApa te namaH shivAya

kAmanaikatAnahR^iddurApa te namaH shivAya

 

Aardhra / Arudra

brahmamastakAvalInibaddha te namaH shivAya

jihmagendrakuNDalaprasiddha te namaH shivAya .

brahmaNe praNItavedapaddhate namaH shivAya

ji.nhakAladehadattapaddhate namaH shivAya

 

Punarpoosam

kAmanAshanAya shuddhakarmaNe namaH shivAya

sAmagAnajAyamAnasharmaNe namaH shivAya .

hemakAntichAkachakyavarmaNe namaH shivAya

sAmajAsurAN^galabdhacharmaNe namaH shivAya .

 

Poosam

janmamR^ityughoraduHkhahAriNe namaH shivAya

chinmayaikarUpadehadhAriNe namaH shivAya .

manmanorathAvapUrtikAriNe namaH shivAya

sanmanogatAya kAmavairiNe namaH shivAya

Ashlesha

yakSharAjabandhave dayAlave namaH shivAya

dakShapANishobhikA~nchanAlave namaH shivAya .

pakShirAjavAhahR^ichchhayAlave namaH shivAya

akShiphAla vedapUtatAlave namaH shivAya

 

Magham/Makham

dakShahastaniShThajAtavedase namaH shivAya

akSharAtmane namadbiDaujase namaH shivAya .

dIkShitaprakAshitAtmatejase namaH shivAya

ukSharAjavAha te satA.n gate namaH shivAya.

 

Pooram

rAjatAchalendrasAnuvAsine namaH shivAya

rAjamAnanityamandahAsine namaH shivAya .

rAjakorakAvata.nsabhAsine namaH shivAya

rAjarAjamitratAprakAshine namaH shivAya

 

Uthiram

dInamAnavAlikAmadhenave namaH shivAya

sUnabANadAhakR^itkR^ishAnave namaH shivAya .

svAnurAgabhaktaratnasAnave namaH shivAya

dAnavAndhakArachaNDabhAnave namaH shivAya

 

Hastham

sarvamaN^galAkuchAgrashAyine namaH shivAya

sarvadevatAgaNAtishAyine namaH shivAya .

pUrvadevanAshasa.nvidhAyine namaH shivAya

sarvamanmanojabhaN^gadAyine namaH shivAya

 

Chitra

stokabhaktito.api bhaktapoShiNe namaH shivAya

mAkarandasAravarShibhAShiNe namaH shivAya .

ekabilvadAnato.api toShiNe namaH shivAya

naikajanmapApajAlashoShiNe namaH shivAya

 

Swaathi

sarvajIvarakShaNaikashIline namaH shivAya

pArvatIpriyAya bhaktapAline namaH shivAya .

durvidagdhadaityasainyadAriNe namaH shivAya

sharvarIshadhAriNe kapAline namaH shivAya

 

Vishaakham

pAhi mAmumAmanoj~nadeha te namaH shivAya

dehi me vara.n sitAdrigeha te namaH shivAya .

mohitarShikAminIsamUha te namaH shivAya

svehitaprasanna kAmadoha te namaH shivAya

 

Anuraadha/Anusham 

maN^galapradAya gotura.nga te namaH shivAya

gaN^gayA taraN^gitottamAN^ga te namaH shivAya .

saN^garapravR^ittavairibhaN^ga te namaH shivAya

aN^gajAraye karekuraN^ga te namaH shivAya

 

Jyeshta/Kettai

IhitakShaNapradAnahetave namaH shivAya

AhitAgnipAlakokShaketave namaH shivAya .

dehakAntidhUtaraupyadhAtave namaH shivAya

gehaduHkhapu~njadhUmaketave namaH shivAya ..

 

Moolam

tryakSha dInasatkR^ipAkaTAkSha te namaH shivAya

dakShasaptatantunAshadakSha te namaH shivAya .

RRikSharAjabhAnupAvakAkSha te namaH shivAya

rakSha mA.n prapannamAtrarakSha te namaH shivAya .

 

Pooraadam

nyaN^kupANaye shiva.nkarAya te namaH shivAya

sa.nkaTAbdhitIrNaki.nkarAya te namaH shivAya .

kaN^kabhIShitAbhaya.nkarAya te namaH shivAya

paN^kajAnanAya sha.nkarAya te namaH shivAya ..

 

Uthiraadam/Uthrashaada

karmapAshanAsha nIlakaNTha te namaH shivAya

sharmadAya naryabhasmakaNTha te namaH shivAya .

nirmamarShisevitopakaNTha te namaH shivAya

kurmahe natIrnamadvikuNTha te namaH shivAya ..

 

Shraavan/Thiruvonam  

viShTapAdhipAya namraviShNave namaH shivAya

shiShTaviprahR^idguhAchariShNave namaH shivAya .

iShTavastunityatuShTajiShNave namaH shivAya

kaShTanAshanAya lokajiShNave namaH shivAya ..

 

Dhanishta/Avittam

aprameyadivyasuprabhAva te namaH shivAya

satprapannarakShaNasvabhAva te namaH shivAya .

svaprakAsha nistulAnubhAva te namaH shivAya

vipraDimbhadarshitArdrabhAva te namaH shivAya

 

Chathayam/Sadayam/Shathabhisha

sevakAya me mR^iDa prasIda te namaH shivAya

bhAvalabhya tAvakaprasAda te namaH shivAya .

pAvakAkSha devapUjyapAda te namaH shivAya

tavakAN^ghribhaktadattamoda te namaH shivAya

 

Poorattathi /Poorvabhadra

bhuktimuktidivyabhogadAyine namaH shivAya

shaktikalpitaprapa~nchabhAgine namaH shivAya .

bhaktasa.nkaTApahArayogine namaH shivAya

yuktasanmanaHsarojayogine namaH shivAya ..

 

Uthirattathi/Uthrabhadra

antakAntakAya pApahAriNe namaH shivAya

shAntamAyadanticharmadhAriNe namaH shivAya .

sa.ntatAshritavyathAvidAriNe namaH shivAya

jantujAtanityasaukhyakAriNe namaH shivAya

 

Revathi

shUline namo namaH kapAline namaH shivAya

pAline viri~nchituNDamAline namaH shivAya .

lIline visheSharuNDamAline namaH shivAya

shIline namaH prapuNyashAline namaH shivAya ..

 

shivapa~nchAkSharamudrA.n

chatuShpadollAsapadyamaNighaTitAm .

nakShatramAlikAmiha

dadhadupakaNTha.n naro bhavetsomaH

 

iti shrImatparamaha.nsaparivrAjakAchAryasya

shrIgovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya

shrImachCha.nkarabhagavataH kR^itau

shivapa~nchAkSharanakShatramAlAstotra.n sa.npUrNam

  One Response to “Sri Siva Panchakshara Nakshatramala Stotram”

  1. […] Birth stars or Nakshathiram temples are as important as the celestial planets in Astrology.  Like it is important to visit the temples dedicated to the Navagrahas or celestial planets, it is also important to visit temples dedicated to ones Birth star or Janma Nakshatram.  It is said that visiting the temple corresponding to your Birth star at least once a year removes obstacles and ensures happy life. The full list is as follows. You may also be interested in knowing the sloka for each of the 27 Nakshathirams. Click here. Click on this link for Sri Siva Panchakshara Nakshatramala Stotram […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)