Mar 152014
 

Click here for Tamil Script

Click here for Sanskrit (Devanagari)

 

OM || hira’NyavarNaaM hari’NeeM suvarNa’rajatasra’jaam | chaMdraaM hiraNma’yeeM lakShmeeM jaata’vEdO ma aava’ha ||

taaM ma aava’ha jaata’vEdO lakShmeemana’pagaaminee”m |

yasyaaM hira’NyaM viMdEyaM gaamaSvaM puru’Shaanaham ||

aSvapoorvaaM ra’thamadhyaaM hastinaa”da-prabOdhi’neem |

Sriya’M dEveemupa’hvayE Sreermaa dEveerju’Shataam ||

kaaM sO”smitaaM hira’Nyapraakaaraa’maardraaM jvala’MteeM tRuptaaM tarpaya’Mteem |

padmE sthitaaM padmava’rNaaM taamihOpa’hvayE Sriyam ||

chaMdraaM pra’bhaasaaM yaSasaa jvala’MteeM Sriya’M lOkE dEvaju’ShTaamudaaraam |

taaM padminee’meeM Sara’NamahaM prapa’dyElakShmeermE’ naSyataaM tvaaM vRu’NE ||

aadityava’rNE tapasOdhi’jaatO vanaspatistava’ vRukShOtha bilvaH |

tasya phalaa’ni tapasaanu’daMtu maayaaMta’raayaaScha’ baahyaa a’lakShmeeH ||

upaitu maaM dEvasakhaH keertiScha maNi’naa saha |

praadurbhootOsmi’ raaShTrEsmin keertimRu’ddhiM dadaadu’ mE ||

kShutpi’paasaama’laaM jyEShThaama’lakSheeM naa’Sayaamyaham |

abhoo’timasa’mRuddhiM cha sarvaaM nirNu’da mE gRuhaat ||

gaMdhadvaaraaM du’raadharShaaM nityapu’ShTaaM kareeShiNee”m |

eeSvareeg’M sarva’bhootaanaaM taamihOpa’hvayE Sriyam ||

mana’saH kaamamaakootiM vaachaH satyama’Seemahi |

paSoonaaM roopamanya’sya mayi SreeH Sra’yataaM yaSa’H ||

kardamE’na pra’jaabhootaa mayi saMbha’va kardama |

Sriya’M vaasaya’ mE kulE maatara’M padmamaali’neem ||

aapa’H sRujaMtu’ snigdaani chikleeta va’sa mE gRuhE |

ni cha’ dEveeM maataraM Sriya’M vaasaya’ mE kulE ||

aardraaM puShkari’NeeM puShTiM suvarNaam hE’mamaalineem |

sooryaaM hiraNma’yeeM lakShmeeM jaata’vEdO ma aava’ha ||

aardraaM yaH kari’NeeM yaShTiM piMgalaam pa’dmamaalineem |

chaMdraaM hiraNma’yeeM lakShmeeM jaata’vEdO ma aava’ha ||

taaM ma aava’ha jaata’vEdO lakSheemana’pagaaminee”m |

yasyaaM hira’NyaM prabhoo’taM gaavO’ daasyOSvaa”n, viMdEyaM puru’Shaanaham ||

OM mahaadEvyai cha’ vidmahE’ viShNupatnee cha’ dheemahi | tannO’ lakShmeeH prachOdayaa”t ||

Sree-rvarcha’sva-maayu’Shya-maarO”gyamaavee’dhaat pava’maanaM maheeyatE” | dhaanyaM dhanaM paSuM bahupu’tralaabhaM Satasa”MvatsaraM deerghamaayu’H ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)