Mar 152014
 
 March 15, 2014  Ashtakam, Navagrahas  Add comments

தமிழில் சூர்யாஷ்டகம்

देवनागरी में सूर्याष्टकं

Surya Ashtakam in Latin Script

Adhi deva Namasthubhyam Praseeda mama Bhaskara l
Divakara namasthubhyam Prabha kara Namosthu they ll
Saptha aswa radha roodam Prachandam, Kasypathmajam l
Swetha padma dharma devam Tham Suryam pranamamyaham ll

Lohitham Radhamaroodam Sarvaloka pithamaham l
Maha papa haram devam Tham Suryam pranamamyaham ll
Trigunyam cha maha sooram,Brahma Vishnu Maheswaram l
Maha papaharam devam,Tham Suryam pranamamyaham ll
Bramhitham teja punjam cha Vayu makasa meva cha l
Prubhustwam sarva lokaanam Tham Suryam pranamamyaham ll
Bandhooka pushpa sankaasam Hara kundala bhooshitham l
Eka chakra dharma devam Tham Suryam pranamamyaham ll
Viswesam Viswa karthaaram Maha Theja pradheepanam l
Maha papa haram devam Tham Suryam pranamamyaham ll
Sri Vishnum jagathaam nadam,Jnana Vijnana mokshadham l
Maha papa haram devam Tham Suryam pranamamyaham ll

Phala Sruthi
Suryashtakam idham nithyam Gruha peeda pranasanam ll
Aputhro labhathe puthram Daridhro dhanavan Bhaveth ll
Aamisham madhu panam cha Ya karothi raver dhine l
Saptha janma bhaved rogi Janma janma dharidhratha ll
Sthree thails madhu maamsani Yasth yejathu raver dhine ll
Na vyadhi soka dharidhryam Surya lokam sa gachathi ll

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)