Jun 272017
 
 June 27, 2017  Navagrahas  Add comments
॥ நவக்³ரஹஸூக்தம் ॥

            ॥ க³ணேஶவந்த³னா ॥

ௐ ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸன்னவத³னம் த்⁴யாயேத்ஸர்வ விக்⁴னோபஶாந்தயே॥

॥ ப்ராணாயாமம் ॥

ௐ பூ:⁴। ௐ பு⁴வ:⁠ । ஓ⁠⁠ ஸுவ:⁠ ।
ௐ மஹ:⁠। ௐ ஜன:। ௐ தப:⁠। ஓ⁠ ஸ⁠த்யம் ।
ௐ தத்ஸ⁠வி⁠துர்வரே⁠ண்யம்⁠ ப⁴ர்கோ³⁠தே³⁠வஸ்ய⁠ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ⁠ யோ ந:⁠ ப்ரசோ⁠த³யா⁠த் ।
ஓமாபோ⁠ ஜ்யோதீ⁠ரஸோ⁠ऽம்ருʼதம்⁠ ப்³ரஹ்ம⁠ பூ⁴ர்பு⁴வ⁠ஸ்ஸுவ⁠ரோம் ॥

॥ ஸங்கல்ப: ॥

மமோபாத்த-ஸமஸ்த-து³ரிதக்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம்
ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ தே³வதா ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தம் ஆதி³த்யாதி³
நவக்³ரஹ நமஸ்காரான் கரிஷ்யே॥

॥ மந்த்ராணி ॥

ௐ ஆஸ⁠த்யேன⁠ ரஜ⁠ஸா⁠ வர்த⁠மானோ நிவே⁠ஶய⁠ன்ன⁠ம்ருʼதம்⁠ மர்த்யம்⁠ ச ।
ஹி⁠ர⁠ண்மயே⁠ன ஸவி⁠தா ரதே²⁠னாऽऽதே³⁠வோ யா⁠தி⁠ பு⁴வ⁠னா வி⁠பஶ்யன்⁠।
அ⁠க்³னிம் தூ³⁠தம் வ்ருʼ⁠ணீமஹே⁠ ஹோதா⁠ரம் வி⁠ஶ்வவே⁠த³ஸம் ।
அ⁠ஸ்ய ய⁠ஜ்ஞஸ்ய⁠ ஸு⁠க்ரதும்⁠ ॥

யேஷா⁠மீஶே⁠ பஶு⁠பதி:⁠ பஶூ⁠நாம் சது⁠ஷ்பதா³மு⁠த ச⁠ த்³வி⁠பதா³⁠ம் ।
நிஷ்க்ரீ⁠தோ⁠ऽயம் ய⁠ஜ்ஞியம்⁠ பா⁴⁠க³மே⁠து ரா⁠யஸ்போஷா⁠ யஜ⁠மானஸ்ய ஸந்து ॥

ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஆதி³⁠த்யாய⁠ நம:⁠ ॥ 1॥

ௐ ஆப்யா⁠யஸ்வ⁠ ஸமே⁠து தே வி⁠ஶ்வத⁠ஸ்ஸோம⁠ வ்ருʼஷ்ணி⁠யம் ।
ப⁴வா⁠ வாஜ⁠ஸ்ய ஸங்க³⁠தே²॥

அ⁠ப்ஸுமே⁠ ஸோமோ⁠ அப்³ரவீத³⁠ந்தர்விஶ்வா⁠னி பே⁴ஷ⁠ஜா ।
அ⁠க்³னிஞ்ச⁠ வி⁠ஶ்வஶம்⁠பு⁴வ⁠மாப⁠ஶ்ச வி⁠ஶ்வபே⁴⁠ஷஜீ: ।
கௌ³⁠ரீ மி⁠மாய ஸலி⁠லானி⁠ தக்ஷ⁠த்யேக⁠பதீ³ த்³வி⁠பதீ³⁠ ஸா சது⁠ஷ்பதீ³ ।
அ⁠ஷ்டாப⁠தீ³⁠ நவ⁠பதீ³ ப³பூ⁴⁠வுஷீ⁠ ஸ⁠ஹஸ்ரா⁠க்ஷரா பர⁠மே வ்யோ⁠மன் ।
ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஸோமா⁠ய⁠ நம:⁠ ॥ 2॥

ௐ அ⁠க்³னிர்மூ⁠ர்த்³தா⁴ தி³⁠வ: க⁠குத்பதி:⁠ ப்ருʼதி²⁠வ்யா அ⁠யம் ।
அ⁠பா⁠ ரேதா⁠⁠ஸி ஜின்வதி ।
ஸ்யோ⁠னா ப்ருʼ⁠தி²வி⁠ ப⁴வா⁠ऽன்ருʼக்ஷ⁠ரா நி⁠வேஶ⁠னி। யச்சா²⁠ன⁠ஶ்ஶர்ம⁠ ஸ⁠ப்ரதா:²⁠ ।
க்ஷேத்ர⁠ஸ்ய⁠ பதி⁠னா வ⁠ய⁠ஹி⁠தோ நே⁠வ ஜயாமஸி ।
கா³மஶ்வம்⁠ போஷயி⁠ந்த்வா ஸ நோ⁠ ம்ருʼடா³தீ⁠த்³ருʼஶே⁠ ॥

ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய அங்கா³⁠ரகாய⁠ நம:⁠ ॥ 3॥

ௐ உத்³பு³⁠த்⁴யஸ்வாக்³னே⁠ ப்ரதி⁠ஜாக்³ருʼஹ்யேனமிஷ்டாபூ⁠ர்தே ஸ⁠ஸ்ருʼ⁠ஜேதா²ம⁠யஞ்ச⁠।
புன:⁠ க்ருʼ⁠ண்வ⁠ஸ்த்வா⁠ பி⁠தரம்⁠ யுவா⁠னம⁠ன்வாஅ⁠⁠ஸீ⁠த்வயி⁠ தந்து⁠மே⁠தம் ॥

இ⁠த³ம் விஷ்ணு⁠ர்விச⁠க்ரமே த்ரே⁠தா⁴ நித³⁠தே⁴ ப⁠த³ம்। ஸமூ⁠ட⁴மஸ்யபா⁠ ஸு⁠ரே ॥

விஷ்ணோ⁠ ர⁠ராட⁠மஸி⁠ விஷ்ணோ:⁠ ப்ருʼ⁠ஷ்ட²ம⁠ஸி⁠ விஷ்ணோ⁠ஶ்ஶ்னப்த்ரே⁠ஸ்தோ²⁠
விஷ்ணோ⁠ஸ்ஸ்யூர⁠ஸி⁠ விஷ்ணோ⁠ர்த்⁴ரு⁠வம⁠ஸி வைஷ்ண⁠வம⁠ஸி⁠ விஷ்ண⁠வே த்வா ।
ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய பு³தா⁴⁠ய⁠ நம:⁠ ॥ 4॥

ௐ ப்³ருʼஹ⁠ஸ்பதே⁠ அதி⁠யத³⁠ர்யோ அர்ஹா⁠த்³த்³யு⁠மத்³வி⁠பா⁴தி⁠ க்ரது⁠ம⁠ஜ்ஜனே⁠ஷு ।
யத்³தி³⁠த³ய⁠ச்சவ⁠ஸர்தப்ரஜாத⁠ தத³⁠ஸ்மாஸு⁠ த்³ரவி⁠ணந்தே⁴ஹி சி⁠த்ரம் ॥

இந்த்³ர⁠மருத்வ இ⁠ஹ பா⁠ஹி⁠ ஸோமம்⁠ யதா²⁠ ஶார்யா⁠தே அபி⁠ப³ஸ்ஸு⁠தஸ்ய⁠।
தவ⁠ ப்ரணீ⁠தீ⁠ தவ⁠ ஶூர⁠ஶர்ம⁠ன்னாவி⁠வாஸந்தி க⁠வய⁠ஸுய⁠ஜ்ஞா: ॥

ப்³ரஹ்ம⁠ஜஜ்ஞா⁠னம் ப்ர⁠த²⁠மம் பு⁠ரஸ்தா⁠த்³விஸீ⁠மதஸ்ஸு⁠ருசோ⁠ வே⁠ன ஆ⁠வ: ।
ஸபு³⁠த்⁴னியா⁠ உப⁠மா அ⁠ஸ்ய வி⁠ஷ்டா²ஸ்ஸ⁠தஶ்ச⁠ யோனி⁠மஸ⁠தஶ்ச⁠ விவ:⁠
ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ப்³ருʼஹ⁠ஸ்பத⁠யே⁠ நம:⁠ ॥ 5॥

ௐ ப்ரவ⁠ஶ்ஶு⁠க்ராய⁠ பா⁴⁠னவே⁠ ப⁴ரத்⁴வம்। ஹ⁠வ்யம் ம⁠திம் சா⁠க்³னயே⁠ ஸுபூ⁠தம் ॥

யோ தை³வ்யா⁠னி⁠ மானு⁠ஷா ஜ⁠னூ⁠ஷி⁠। அ⁠ந்தர்விஶ்வா⁠னி வி⁠த்³ம நா⁠ ஜிகா³⁠தி ॥

இ⁠ந்த்³ரா⁠ணீமா⁠ஸு நாரி⁠ஷு ஸு⁠பத்னீ⁠ம⁠ஹம⁠ஶ்ரவம் ।
ந ஹ்ய⁠ஸ்யா அப⁠ரஞ்ச⁠ன ஜ⁠ரஸா⁠ மர⁠தே⁠ பதி:⁠ ॥

இந்த்³ரம்⁠ வோ வி⁠ஶ்வத⁠ஸ்பரி⁠ ஹவா⁠மஹே⁠ ஜனே⁠ப்⁴ய:। அ⁠ஸ்மாக⁠மஸ்து⁠ கேவ⁠ல: ॥

ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஶுக்ரா⁠ய⁠ நம:⁠ ॥ 6॥

ௐ ஶன்னோ⁠ தே³⁠வீர⁠பி⁴ஷ்ட⁠ய⁠ ஆபோ⁠ ப⁴வந்து பீ⁠தயே⁠। ஶம்யோர⁠பி⁴ஸ்ர⁠வந்து ந: ॥

ப்ரஜா⁠பதே⁠ ந த்வதே³⁠தன்ய⁠ன்யோ விஶ்வா⁠ ஜா⁠தானி⁠ பரி⁠தா ப³⁠பூ⁴வ ।
யத்கா⁠மாஸ்தே ஜுஹு⁠மாஸ்தன்னோ⁠ அஸ்து வ⁠ய⁠ஸ்யா⁠ம⁠ பத⁠யோ ரயீ⁠ணாம் ।
இ⁠மம் ய⁠மப்ரஸ்த⁠ரமாஹி ஸீதா³ऽங்கி³⁠ரோபி:⁴ பி⁠த்ருʼபி⁴⁠ஸ்ஸம்விதா³⁠ன: ।
ஆத்வா⁠ மந்த்ரா:⁠ கவிஶ⁠ஸ்தா வ⁠ஹந்த்வே⁠னா ரா⁠ஜன் ஹ⁠விஷா⁠ மாத³யஸ்வ॥

ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஶனைஶ்ச⁠ராய⁠ நம:⁠ ॥ 7॥

ௐ கயா⁠ நஶ்சி⁠த்ர ஆபு⁴⁠வதூ³⁠தீ ஸ⁠தா³வ்ருʼ⁠த⁴⁠ஸ்ஸகா²⁠।
கயா⁠ ஶசி⁠ஷ்ட²யா வ்ருʼ⁠தா ।
ஆऽயங்கௌ:³ ப்ருʼஶ்னி⁠ரக்ரமீ⁠த³ஸ⁠னன்மா⁠தரம்⁠ புன:⁠। பி⁠தர⁠ஞ்ச ப்ர⁠யந்த்ஸுவ:⁠ ।
யத்தே⁠ தே³⁠வீ நிர்ருʼ⁠திராப³⁠ப³ந்த⁴⁠ தா³ம⁠ க்³ரீ⁠வாஸ்வ⁠விச⁠ர்த்யம் ।
இ⁠த³ந்தே⁠ தத்³விஷ்யா⁠ம்யாயு⁠ஷோ⁠ ந மத்⁴யா⁠த³தா²⁠ஜீ⁠வ: பி⁠தும⁠த்³தி⁴⁠ ப்ரமு⁠க்த: ॥

ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ராஹ⁠வே⁠ நம:⁠ ॥ 8॥

ௐ கே⁠துங்க்ருʼ⁠ண்வன்ன⁠கே⁠தவே⁠ பேஶோ⁠ மர்யா அபே⁠ஶஸே⁠। ஸமு⁠ஷத்³பி⁴⁠ரஜாயதா² ॥

ப்³ர⁠ஹ்மா தே³⁠வாநாம்⁠ பத³⁠வீ: க⁠வீ⁠நாம்ருʼஷி⁠ர்விப்ரா⁠ணாம் மஹி⁠ஷோ ம்ருʼ⁠கா³ணா⁠ம் ।
ஶ்யே⁠னோக்³ருʼத்⁴ரா⁠ணா⁠⁠⁠ஸ்வதி⁴⁠தி⁠ர்வனா⁠னா⁠⁠⁠ ஸோம:⁠ ப⁠வித்ர⁠மத்யே⁠தி⁠ ரேப⁴ன்⁠।
ஸசி⁠த்ர சி⁠த்ரம் சி⁠தயன்⁠தம⁠ஸ்மே சித்ர⁠க்ஷத்ர சி⁠த்ரத⁠மம் வயோ⁠தா⁴ம் ।
ச⁠ந்த்³ரம் ர⁠யிம் பு⁠ரு⁠வீரம்⁠ ப்³ருʼ⁠ஹந்தம்⁠ சந்த்³ர⁠ச⁠ந்த்³ராபி⁴⁠ர்க்³ருʼண⁠தே யு⁠வஸ்வ ॥

ௐ அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதேப்⁴ய: கேது⁠ப்⁴யோ⁠ நம:⁠ ॥ 9॥

॥ ௐ ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ தே³வ⁠தாப்⁴யோ⁠ நமோ⁠ நம:⁠ ॥

॥ ௐ ஶாந்தி:⁠ ஶாந்தி:⁠ ஶாந்தி:⁠ ॥

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)