Mar 132014
 

தமிழில் காலபைரவாஷ்ட்கம்

देवनागरी मे कालभैरवाष्टकं 

Deva raja sevya mana pavangri pankajam,l

Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram,ll

Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 1 ll

Bhanu koti bhaswaram, bhavabdhi tharakam param,l

Neelakanda meepsidartha dayakam trilochanam ll

Kalakala mambujaksha maksha soola maksharam,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 2 ll


Soola tanga pasa danda pani madhi karanam,l

Syama kaya madhi devamaksharam niramayam ll

Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 3 ll


Bhukthi mukthi dayakam prasashtha charu vigraham,l

Bhaktha vatsalam shivam* , samastha loka vigraham ll

Vinikwanan manogna hema kinkini lasath kateem,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 4 ll


Dharma sethu palakam, thwa dharma marga nasakam,l

Karma pasa mochakam , susharma dayakam vibhum ll

Swarna varna sesha pasa shobithanga mandalam,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 5 ll

 

Rathna padukha prabhabhirama padayugmakam,l

Nithyamadwidheeyamishta daivatham niranjanam ll

Mrutyu darpa nasanam karaladamshtra mokshanam,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 6 ll


Attahasa binna padma janda kosa santhatheem,l

Drushti pada nashta papa jala mugra sasanam ll

Ashtasidhi dayakam kapala malikadaram,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 7 ll


Bhootha sanga nayakam, vishala keerthi dayakam,l

Kasi vasa loka punya papa shodhakam vibum ll

Neethi marga kovidham purathanam jagatpathim,l

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ll 8 ll


Kalabhairavashtakam patanthi yea manoharam,l

Jnana mukthi sadhanam , vichithra punya vardhanam ll

Soka moha dainya lopa kopa thapa nasanam,l

Thea prayanthi Kalabhairavangri saniidhim druvam ll 9 ll

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)