Mar 132014
 

 

देवनागरी मे उमा महेश्वर स्तोत्रम्

தமிழில் உமா மஹேஷ்வர ஸ்தோத்ரம்

Nama Sivabhyam, Nava Youvanabhyam,
Paraspara slishta Vapurtharabhyam,
Nagendra Kanya Vrusha Kethabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam

Nama Shivaabhyam Sarasothsavabhyam,
Namaskruthabheeshta Vara Prathabhyam,
Narayanenarchitha Padukabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam

Nama Shivaabhyam Vrusha Vahanabhyam,
Virinchi Vishnveendra Su Poojithaabhyam,
Vibhoothi Pattera Vilepanaabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Nama Shivaabhyam Jagadeeswarabhyam,
Jagat Pathibhyabhyam, Jaya Vigrahabhyam,
Jambhari Mukhyair Abhi Vandidabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Paramoushadabhyam,
Panchakshari Panjara Ranjithabhyam,
Prapancha Srushti Sthithi Samhruthibhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Athi Sundarabhyam,
Athyanthamasaktha Hrudambujabhyam,
Asesha Lokaika Hithamkarabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Kalinasanaabhyam,
Kankaala Kalyana Vapurdharaabhyam,
Kailasa Saila Sthitha Devathabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Asubapahaabhyam,
Asesha Lokaika Viseshithaabhyam,
Akuntithabhyam, Sruthi Samsthuthabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Rachithabhayabhyam,
Ravindu Vaiswanara Lochanabhyam,
Rakasangabha Mukhambujabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Jana Mohanabhyam,
Jara mruthi Thrasa Vivarjithabhyam,
Janardhanabjod Bhava Poojithabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Vishamekshanabhyam,
Bilwachhadhamallikadhama Brudbhyam,
Shobhavathi Santhavatheeswarabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Namashivaabhyam Pasupalakabhyam,
Jagathrayee Rakshana Badha Hrudhbhyam,
Samastha Devasura Poojithabhyam,
Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.

Uma Maheswara Stotram Phala Stuthi

Sthothram Trisandhyam Shiva Paravatheebhyam,
Bakthya Patethdwadasaka Naro Ya,
Sa Sarva Sowbhagya Phalani Bunkthe,
Sathayuranthe Shivalokamethi.

  One Response to “Uma Maheshwara Stotram”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)